Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

Kto kandiduje na nitrianskeho primátora?

Kto kandiduje na nitrianskeho primátora?

Vladimír Baláž (nezávislý)

1. Ing. Vladimír Baláž, 49 rokov, Hornozoborská ulica, Nitra.

2. Bez politickej príslušnosti – sympatizant KDH, v minulosti len Strany zelených, po jej rozpade na dve frakcie lenstvo neuplatnil. Pred rokom 1989 bez politickej príslušnosti.

3. Profesijný životopis:

Základná škola na ulici F. Mojtu (1960 – 1969).

Stredná všeobecnovzdelávacia škola E. Guderna v Nitre (1969 – 1972).

SVŠT Bratislava, strojnícka fakulta – odbor tepelné a jadrové energetické stroje a zariadenia (1972 – 1977). Vojenská prezenná služba VÚ Žatec (1977 – 1978).

Skryť Vypnúť reklamu

V rokoch 1977 – 1979 som zaal pracova ako cenový referent ZS obchodný podnik, Banská Bystrica.

1979 – 1980 samostatný technologik údržby v Dusle Šaa.

V roku 1980 som sa oženil a zárove som zmenil zamestnávatea na Energoprojekt v Nitre, kde som pracoval ako samostatný, neskôr ako vedúci projektant.

V roku 1985 som prešiel v rámci podniku pracova ako autorský dozor na výstavbe JE Mochovce.

Od roku 1988 až do roku 1993 som pracoval na tej istej stavbe v Škode Praha.

V roku 1993 som sa stal riaditeom a neskôr ekonomickým riaditeom dnešného Lobbe Nitra,s.r.o., kde mi pracovný pomer trvá až dodnes.

4. Súasné zamestnanie:

Od roku 1998 pôsobím na poste nitrianskeho viceprimátora.

5. Rodina:

Ženatý, manžel-ka Daniela, rodená Dalošová, nar. 14. 9. 1959, promovala v r. 1982 na prevádzkovo – ekonomickej fakulte vtedajšej VŠP Nitra, toho asu domáca. Syn Vladimír 20 r. toho asu študent II. roníka lekárskej fakulty UK Bratislava. Syn Martin 18 r., študent 4. roníka gymnázia na Párovskej ul.

Skryť Vypnúť reklamu

6. Preo sa chcem uchádza o dôveru obanov a post primátora?

Ako rodený „Nitranan“ som sa vždy zaujímal o dianie v rodnom meste a v uplynulom volebnom období som mal uritý podiel na príprave investícií, na ktoré mesto vemi akalo. Je to istiare odpadových vôd, budovanie kanalizácie v okrajových astiach mesta. Chcem, aby sa istiare odpadových vôd dobudovala a aby sa udržal a ešte posilnil trend dobudovania infraštrukúry v celom meste.

7. V om vidíte najväší problém Nitry, ktorého riešenie považujete za prvoradé?

Najväší problém mesta vidím v nedobudovanej istiarni odpadových vôd a nedoriešenom príbrežnom kanalizanom zberai. Limitujú totiž alší rozvoj mesta. alšími problémami sú bytová otázka a dobudovanie centrálneho Svätoplukovho námestia.

Skryť Vypnúť reklamu

Ferdinand Vítek (SDKÚ - KDH - ANO - SZS)

l. Mgr. Ferdinand Vítek, 43 rokov, Dunajská ulica Nitra.

2. Politická príslušnos:

SDKÚ od roku 2000, DÚ od roku 1998 do 2000, predtým bez straníckej príslušnosti.

3. Profesijný životopis:

MFF UK Bratislava, 1978-1985, štúdium uitestva (matematika - fyzika).

Stredoškolský pedagóg matematiky, fyziky a informatiky:

SOUE Vráble 1985–1987, Gymnázium Gudernova, Nitra 1987 až 1994.

Programátor – analytik:

NRSYS Nitra 1994-1995, dFlex Nitra 1995-2000.

4. Súasné zamestnanie:

Riadite Krajskej agentúry SDKÚ Nitra.

5. Rodina:

Ženatý, manželka Zlatica - uiteka cudzích jazykov, syn Filip (20 rokov), študent Fakulty manažmentu UK Bratislava a Radovan (12), študent gymnázia.

6. Preo sa chcem uchádza o dôveru obanov a post primátora?

Mám skúsenosti z práce poslanca Mestského zastupitestva v Nitre, svoje schopnosti a skúsenosti chcem venova v prospech mesta, cítim podporu okolia - rodiny, priateov, vrátane ministrov vlády SR, mimovládnych organizácií a podnikateských subjektov.

7. V om vidíte najväší problém Nitry, ktorého riešenie považujete za prvoradé:

Za kritickú považujem situáciu s dopravou v meste - zápchy, tranzit nákladných vozidiel centrom mesta, nedostatok parkovacích miest v centre a najmä na sídliskách. Potvrdilo sa to aj v prieskume názorov obyvateov Nitry, ktorý práve dokonievam.

Jaroslav Dóczy (nezávislý)

1. Ing. Ja-roslav Dóczy, 42 rokov, Panská dolina, Nitra.

2. Bez poli-tickej príslušnosti - pred aj po roku 1989.

3. Profesijný životopis:

1966 - 1975 ZDŠ Janka Kráa v Nitre.

1975 - 1979 Gymnázium Párovská ul Nitra.

1979 - 1980 Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava.

1980 - 1985 Mechanizaná fakulta VŠP v Nitre, Mestská správa kín - premieta.

1985 - 1986 Agrokomplex-výstavníctvo Nitra– garant výstav.

1986 - 1988 Dom SSP v Nitre – programový pracovník. Mimoriadne štúdium na VŠMU – filmová a televízna dokumentárna tvorba.

1988 - 1990 Vedúci programového oddelenia.

1990 - 1994 Dom kultúry ORBIS – riadite.

1994 - 2002 N-RADIO spol.s r.o. Nitra – riadite spolonosti.

1994 - 1998 poslanec MZ v Nitre, 1998 kandidát na primátora Nitry, 2001 kandidát na poslanca do VÚC.

4. Súasné zamestnanie:

N-RADIO spol. s r.o. – riadite spolonosti.

5. Rodina:

Manželka Miriam, 36, JOLIN s.r.o. Nitra. Deti: Linda Dóczyová, 10, Gymnázium Párovská ul. Nitra, Jozef Dóczy, 4, MŠ Platanova Nitra.

6. Preo sa chcem uchádza o dôveru obanov a post primátora?

Bol som oslovený volimi, ktorí ma volili v predchádzajúcich vobách a ktorí vkladajú nádej do mojej kandidatúry ako nezávislej osoby, ktorá bude slúži obanom a nie politickým stranám.

7. V om vidíte najväší problém mesta Nitry, ktorého riešenie považujete za prvoradé?

Nezamestnanos, bezpenos, istota a celková stagnácia v rozvoji. Vytváranie vhodných podmienok na prílev investícií, ktoré budú predpokladom na atraktivitu Nitry, ako aj podporu turistického ruchu.

Róbert Švec (PSNS)

1. Mgr. Robert Švec, 26 rokov, Lipová ulica, Nitra.

2. Politická príslušnos:

Od roku 1994 som lenom SNS, v roku 1995 som pôsobil ako zakladajúci len Slovenskej národnej mládeže a v rokoch 1996 až 2001 ako zakladajúci len PSNS. V súasnosti som predseda Okresnej rady PSNS Nitra. Pred rokom 1989 nestraník. Moju kandidatúru na post primátora podporuje aj Slovenská národná jednota.

3. Profesijný životopis:

Absolvoval som štúdium politológie na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity (1996 až 2001), som aktívnym znalcom ruského a anglického jazyka, ovládam prácu s poítaom, som komunikatívny typ loveka s manažérskymi schopnosami. Medzi moje záuby patria šport, kultúra a turistika.

4. Súasné zamestnanie:

Civilná služba v YMCA - MZ Nitra.

5. Rodina:

Som slobodný, bezdetný.

6. Preo sa chcem uchádza o dôveru obanov a post primátora?

Chcem zmeni charakter Nitry z kozmopolitného mesta na národné.

7. V om vidíte najväší problém Nitry, ktorého riešenie považujete za prvoradé?

a) Rozvoj turizmu – nepriame zabezpeenie pracovných príležitostí pre znaný poet obyvateov mesta.

b) Získané školské kompetencie využijem v prospech žiakov nielen poas vyuovania, ale aj na mimoškolské aktivity mládeže. Budem presadzova zriadenie alších domovov a klubov dôchodcov a v priamej spolupráci s ich obyvatemi chcem zvyšova kvalitu trávenia ich dôchodkového veku.

Jozef Dvon (HZDS - SMER - KSS - SDA - SD - SOP - B)

1. Doc. Ing. Jozef Dvon, CSc., 48 rokov, Zvolenská ulica, Nitra.

2. Politická príslušnos:

V súasnosti nestraník (od r. 1994). Politická príslušnos predtým: 1975 – 1989 – len KS, 1989 – 1994 – len SD.

3. Profesijný životopis:

Od 1. 7. 1978 v Agrokomplexe – Výstavníctvo SCPV Nitra ako cenový referent.

Od 1.9.1978 do 31.8.1979 základná vojenská služba v Uherskom Hradišti.

Od 1.9.1979 do 31.1.1982 vedúci oddelenia zákazky a prípravy výroby na Agrokomplexe – Výstavníctvo Nitra.

Od 1.2.1982 - Rektorát VŠP v Nitre vo funkcii vedúceho odboru výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej innosti a zahraniných stykov - sekretár rektora. Až do roku 1989 len Vedeckej rady a Kolégia rektora VŠP.

Od marca 1989 - Katedra plánovania, práva a obchodnej politiky PEF VŠP, neskôr Katedra managementu PEF VŠP vo funkcii odborného asistenta. 18.5.1993. vymenovaný za docenta.

V roku 1992 - som založil poradenskú firmu Slov B&S Agricultur-Consulting Nitra v spolupráci s firmou B&S Unternehmensberatung v Lipsku.

V roku 1996 som rozviazal pracovný pomer so Slovenskou ponohospodárskou univerzitou v Nitre. V tejto dobe došlo aj k zmene názvu poradenskej firmy na Agrokonzulta, spol. s.r.o. Nitra.

Aktívne sa zapájam do innosti SPPK ako len predstavenstva RPPK v Nitre. Som lenom Ústrednej rady akadémie vzdelávania SR, predsedom Rady poboky Akadémie vzdelávania v Nitre, lenom Monitorovacieho výboru pre sektorový operaný program „Ponohospodárstvo, vidiecky rozvoj a rybárstvo“, predsedom Rady pre poradenstvo v rezorte pôdohospodárstva SR.

Od roku 2001 som poslancom Vyššieho územného celku v Nitrianskom samosprávnom kraji a podpredsedom finannej komisie.

4. Súasné zamestnanie:

Agroinštitút v Nitre - riadite od 1.7.2001.

5. Rodina:

Manželka PaedDr. Eva, rod. Šulganová, zomrela 2.3.2001 po ažkej chorobe vo veku 46 rokov. Deti: Ing. Jana Dvonová – 23 rokov, vyštudovala VŠE v Bratislave – Fakultu hospodárskej informatiky, momentálne pracuje na finannom oddelení firmy ZOE v Bratislave.

Dana Dvonová – 20 rokov - študentka Filozofickej fakulty UK v Bratislave 3. roník – Anglický jazyk – slovenský jazyk.

6. Preo sa chcem uchádza o dôveru obanov a post primátora?

Spolu s ostatnými partnermi v koalícii ako aj so všetkými tými, ktorým záleží na rozvoji mesta, chceme dosiahnu, aby Nitra bola moderným a príažlivým európskym mestom s dobre spravovaným majetkom a možnosami rozvoja v oblasti investinej výstavby, spoloensko-kultúrneho, športového vyžitia.

7. V om vidíte najväší problém mesta Nitry, ktorého riešenie považujete za prvoradé?

Za najväšie problémy považujeme stagnáciu v bytovej výstavbe, dopravnú situáciu v meste, spomalenie prác na vybudovaní istiarne odpadových vôd, výstavbu kanalizácií v prímestských astiach mesta a skvalitnenie životného prostredia. Z hadiska vonoasových aktivít chceme zlepši situáciu – dobudovaním klubov pre všetky vekové kategórie, použitím súasných a dobudovaním nových športovísk, vrátane cyklotrás, oživením kultúrneho a spoloenského života. iastone zaostáva aj propagácia mesta a možnosti rozvoja turistického ruchu.

Jozef Prokeš (SNS - HZD)

1. RNDr. Jozef Prokeš, CSc., 52 r., ul. Andreja Šulgana Nitra.

2. Politická príslušnos:

Slovenská národná strana, pred rokom 1989 som nebol v žiadnej strane.

3. Profesijný životopis:

Základná škola R. Jašíka (dnes ZŠ kniežaa Pribinu, 1956 – 65).

Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, teoretická fyzika (1968 – 73).

Základná vojenská služba (1973 – 74).

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava (1973 – 82), študijný pobyt + ašpirantúra zamerané na tepelné vlastnosti iónových kryštálov pri vemi nízkych teplotách.

Závody silnoprúdovej elektrotechniky EPL Louny z. 05 ab (1982 – 85).

Robotník, výskumný pracovník, vedúci odd. technológie procesov.

Ústav merania SAV Bratislava (1985 – doteraz), vedecký pracovník, štúdium a meranie biomagnetických polí udského srdca a mozgu, štúdium teoretických vlastností neurónových sietí a samo sa uiacich systémov, príprava a skúmanie vlastností vysokoteplotných supravodiov.

Fórum koordinaných výborov pracujúcich, predseda (1989 – 90).

Nezávislé slovenské odbory (dnes KOZ SR, 1990 – 91), zakladate, prvý predseda.

Slovenská národná rada (1990 – 1992), podpredseda NR SR.

Vláda SR (1993 – 94), podpredseda vlády.

Národná rada SR (1994 – 2002), poslanec, podpredseda Zahraniného výboru (1994 –98),

len delegácie do Rady Európy a do Západoeurópskej únie (1995 – 2002)

Mesto Nitra (1998 – doteraz), primátor.

4. Súasné zamestnanie:

Ústav merania SAV, vedecký pracovník, uvonený na výkon funkcie verejného initea.

5. Rodina:

Ženatý, manželka Magdaléna pracuje v cestovnom ruchu, syn Jozef študuje na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, dcéra Magdaléna študuje na Gymnáziu na Golianovej ul. v Nitre.

6. Preo sa chcem uchádza o dôveru obanov a post primátora?

Rád pomáham uom a úbim naše mesto.

7. V om vidíte najväší problém mesta Nitry, ktorého riešenie považujete za prvoradé?

V nezamestnanosti, dopravnej preaženosti, nedostatku služieb.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 3. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 4. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 4. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 7. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 8. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 9. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 10. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 871
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 255
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 862
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 767
 5. Aká je chémia vôní 9 485
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 357
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 723
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 611
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 136
 10. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 7 560
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Obchodovali s anabolikami aj tabletkami na sex, polícia privierala oči. Bývalý silák dostal 23 rokov

Rozsudok je už právoplatný. Odsúdeným prepadne majetok v prospech štátu.

V kauze boli odsúdení štyria muži a jedna žena.

Na stanici v Nitre napadli muža po tom, ako upozornil na rúško

Incident sa stal v čakárni na autobusovej stanici.

Dvaja muži sedeli v čakárni bez rúška. Útočil muž vľavo.

Nemocnica v Zlatých Moravciach zaznamenala výrazné zlepšenie aktuálneho stavu

Znížil sa počet pozitívnych pacientov aj zamestnancov.

Ilustračné foto.

Staré divadlo pripravuje inscenáciu Doktor Faust

Po takmer 30 rokoch sa na javisko vráti titul Doktor Faust.

Takto vzniká nová inscenácia Doktor Faust.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na stanici v Nitre napadli muža po tom, ako upozornil na rúško

Incident sa stal v čakárni na autobusovej stanici.

Zdravotná sestra z Čadce prekonala COVID-19: Myslela som si, že zomriem

Pri pociťovaní príznakov sa začala liečiť sama. Bola to chyba.

Aktualizované o vyjadrenie Park Snow Donovaly a predsedu NR SR

Na Donovaloch otvorili lyžiarsku sezónu. Nie je jasné, ako dlho potrvá

Minister Doležal konštatoval, že minimálne do pondelka (7. 12.) môžu byť otvorené všetky lyžiarske strediská. Na pandemickej komisii očakáva vecnú a konštruktívnu diskusiu o osude tohtoročnej lyžiarskej sezóny.

AKTUÁLNE: V Čadci našli ďalších utečencov

Ich strastiplná cesta sa skončila na Kysuciach.

Už ste čítali?