Piatok, 22. september, 2023 | Meniny má Móric

Predstavujeme kandidátov na post primátora Šale

Komunálne voľby „klopú“ na dvere a preto sme sa ro

Ing. Tibor Baran

Rodina: Manželka Libuša a dcéra Martina.

Profesia: Po ukončení VŠE v Bratislave v r.1975 pracoval v rôznych ekonomických funkciách vo vtedajšom národnom a neskôr štátnom podniku Duslo Šala až do 1. 4. 1994. Ďalej v súkromných spoločnostiach AMPRO, s.r.o., a AGRRARIA, a.s., do roku 1997. Potom ako samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti ekonomického poradenstva. Od 1. 9. 1999 ako konateľ MBP, s. r. o., v Šali so súčastným výkonom funkcie prednostu MsÚ v Šali do marca 2002.

SkryťVypnúť reklamu

Nie je členom žiadnej politickej strany.

Záľuby: Dobrá kniha, dobrá hudba každého žánru, šport, ale skôr pasívne, odborné publikácie z oblasti ekonomiky a riadenia.

1. V našom meste som sa narodil, vyrastal a absolvoval som školskú dochádzku na ZŠ. Moje zamestnanie bolo väčšinou späté s týmto mestom. Tu žijem, žije tu moja rodina, priatelia, známi a tu by som rád so svojou rodinou prežil aj jeseň života a preto mi nie je smerovanie nášho mesta ľahostajné.

Po roku 1990 som spoznal život mesta aj z inej stránky, ako člen finančnej komisie mestského zastupiteľstva. Dospel som k záveru, že nielen výška prostriedkov, ale hlavne ľudia v orgánoch samosprávy, ktorí rozhodujú o ich použití, majú v rukách kľúč k súčasnosti a budúcnosti nášho mesta.

SkryťVypnúť reklamu

V poslednom období som dostal na základe poverenia mestského zastupiteľstva možnosť spoznať dôležitejšie celý mechanizmus chodu mesta.

V tomto období som nadobudol presvedčenie, že veci verejné sa dajú riadiť racionálnejšie a efektívnejšie.

2. Prvými krokmi v súlade s príslušnými zákonmi je zvolanie nových poslancov mestského zastupiteľstva a absolvovanie nevyhnutných procedurálnych náležitostí. Ďalej by mali nasledovať otázky spojené s potvrdením alebo prípadnou revíziou a zmenou niektorých základných dokumentov, smerujúcich k zefektívneniu činností všetkých zložiek samosprávy a získaním nezávislého pohľadu na naše mesto zo strany špecializovaných (ratingových) agentúr. Týmto spôsobom, tak ako inde, aj naše mesto dostane signál, kde sa nachádza, aké sú jeho možnosti a aké sú cesty k využitiu týchto možností. Je ale známe, že to všetko sa môže udiať len na základe súhlasu poslancov.

SkryťVypnúť reklamu

Ďaľšími krokmi, ktoré môžu byť realizované súčasne, bude udržiavanie už výraznej ekonomickej stability mesta. Mám svoju predstavu aj o nevyhnutných zmenách v rôznych oblastiach života mesta. Prestava je však jedna vec a jej realizácia vec druhá.

Takto som sa prepracoval aj k ďalšiemu kroku, ktorý hovorí o potrebe zvýšenia komunikatívnosti a k získaniu občanov mesta, odborníkov z rôznych oblastí k správe vecí verejných. Príprava strategického plánu ekonomického rozvoja mesta, bola ukážkou spoluprácu širokej verejnosti na budúcnosti a prosperite mesta. Túto formu širokej spolupráce chcem preniesť aj do ostatných oblastí výkonu samosprávy.

Ing. Alexander Szabó

Rodina: Manželka Andrea a dcéra Zuzana.

Profesia: Ekonóm

Doterajšia kariéra a zamestnania: 1971-72 Duslo, š.p.: elektroúdržbár, 1972-74 základná vojenská služba, 1974-80 ZsVAK Galanta, OZ Šaľa: energetik a referent bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, 1981-85 denné štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, odbor vedecká organizácia a riadenie, 1985-86 Ministerstvo kultúry SR - odbor rezortnej kontroly, 1986-90 Divadlo Andreja Bagara Nitra - ekonomický námestník, 1990-94 primátor Mesta Šaľa, 1994-2002 súkromný podnikateľ v oblasti marketingu a manažmentu.

Záľuby: Príroda, kultúra, cestovanie, šport, literatúra rozvoja osobnosti, komunikácia s ľuďmi.

1. Táto potreba vychádza z mojich doterajších životných skúseností a z poznania súčasného stavu rozvoja mesta. Chcem svojím pôsobením vytvoriť v našom meste také podmienky, ktoré umožnia zvýšenie úrovne kvality života občanov mesta. Verím občianskemu princípu na miestnej úrovni pri riešení otázok života mesta. Chcem priblížiť verejnú správu občanom. Chcem vytvoriť podmienky pre vytvorenie nových pracovných príležitostí, znížiť mieru nezamestnanosti, zvýšiť úroveň verejného poriadku a bezpečnosti. Skrátka, chcem pracovať na efektívnom ekonomickom a sociálnom rozvoji nášho mesta. Na jeho premene na moderné európske mesto tak, aby obyvatelia Šale boli vo svojom meste spokojní a boli na svoje mesto hrdí. To je moja hlavná iniciatíva.

2. Prvé kroky v prípade môjho zvolenia za primátora budú smerovať k stanoveniu priorít, ktoré vyplývajú z vízie rozvoja nášho mesta v súlade so stratégiou jeho sociálno-ekonomického rozvoja, ktorá čaká na realizáciu.

Nasledovať bude rýchle zorganizovanie efektívnej štruktúry riadenia na princípoch samosprávy a vytvorenia kreatívneho riadiaceho tímu, schopného realizovať úlohy rozvoja mesta. Myslím si, že v tomto mi pomôžu moje skúsenosti, ktoré som nadobudol počas môjho pôsobenia na poste primátora nášho mesta v rokoch 1990-1994 a tiež moje skúsenosti, ktoré som nadobudol pôsobením v oblasti marketingu a manažmentu.

Mgr. Jaroslav Barcúch

Rodina: Manželka Mária, dcéra Martina a vnučka Mária. Profesia: Špecialista - hovorca Duslo, a.s.

Doterajšia kariéra: Technické funkcie v údržbe Dusla, a. s., predseda ZO OZ Chémia, vedúci odboru riadenia ľudských zdrojov, špecialista - hovorca Duslo, a.s.

Záľuby: Kultúra, šport, literatúra. Voľný čas venuje rodine, hlavne vnučke.

1. Pri tejto odpovedi sa musím vrátiť späť o štyri roky, do roku 1998. Spoločenstvo podnikateľov regiónu Šaľa, ktoré bolo zaregistrované na MV SR 23. 9. 1998 (a dodnes nebolo zrušené), ponúklo alternatívu zmien s progresívnymi prvkami, ktoré by podľa môjho názoru spravili v prospech mesta viac, než to, čo sa zrealizovalo. Vtedy záujem podnikateľov, hlavne Dusla, o rozvoj a budovanie mesta bol z rôznych dôvodov a priorít prekrútený na „záujem Dusla vládnuť mestu“. Rozumne uvažujúci občan po štyroch rokoch musí sám zvážiť a porovnať, čo je, respektíve čo bolo, a čo nie je pravda. Prevládla neochota vnímať to, čo bolo ponúknuté a garantované. Dnes je situácia iná. Oslovil som a bol som oslovený niektorými politickými stranami podielať sa na prestavbe chodu a riadenia vecí verejných. Boli mi vždy blízke a nie sú mi ľahostajné. Spoločne sme dospeli k názoru, že toto mesto potrebuje zmenu. To ma oslovilo, a preto som sa rozhodol kandidovať na post primátora. Zároveň si však uvedomujem, že nie politické strany, ale v konečnom dôsledku občania rozhodnú. Preto sa uchádzam o ich priazeň a chcem ich presvedčiť skutkami.

2. Moje kroky a prvé dni v prípade môjho zvolenia využijem na to, aby som sa dokonale zoznámil s problémami a činnosťou jednotlivých odborov a zamestnancami. Vypočul si ich názory, predstavy o budúcnosti a návrhy na zlepšenie. Chcem spoločne nájsť cestu progresívnejšieho sfunkčnenia a zefektívnenia úradu vo všetkých jeho činnostiach. Mojím zámerom je priblížiť samosprávu k občanovi, zapojiť ho do zámerov tak, aby pochopil, že on sám o sebe rozhoduje. Naviac presvedčiť, že práve občania majú právo kontroly nielen prostredníctvom poslancov. O závažných rozhodnutiach chcem s nimi verejne diskutovať. Predstavitelia mesta a poslanci musia slúžiť občanovi a nie naopak. Chcem sprehľadniť systém riadenia a usmerňovania verejných financií a ich transparentnosť. Prehodnotiť zmluvy, ktoré uzatvorilo mesto s kontrétnymi subjektmi. Pokiaľ by boli posúdené ako nevýhodné pre mesto, je nutné ich opätovne prehodnotiť.

Poznám problematiku v školstve, zdravotníctve, kultúre, športe, financiách... Chcem napĺňať zámery nášho spoločného koaličného volebného programu i vzhľadom na prenos kompetencií na miestnu samosprávu. Moju kandidatúru podporujú strany a ľudia všestrannej profesnej štruktúry. Všetci cítia, že v tomto meste treba niečo zmeniť. Majú blízko k tomuto prostrediu a nie je im ľahostajné, ako bude Šaľa vyzerať v budúcnosti a ako ju zanecháme našim potomkom. Nedelíme ľudí na pravých a ľavých. V malej politike by to bolo nešťastím.

Mojím krédom bolo a zostane „Dolu politické tričká a spolu to dokážeme“. O volebnom programe - reálnom programe - budem informovať občanov prostredníctvom osobných stretnutí.

RNDr. Pavol Kvačkay

Rodina: manželka Dagmar, Alexandra,

Pavlínka a Peter.

Profesia: podnikateľ

Kariéra: Ukončil som MFF UK v roku 1989, odbor fyzika hraničných odborov so špecializáciou astronómia. Od roku 1989 do roku 1992 som pracoval ako programátor v spoločnosti DUSLO Šaľa. V roku 1990 som bol na 6-mesačnom súkromnom študijno-pracovnom pobyte v Londýne (UK). Od roku 1991, podnikajúc popri zamestnaní, som rozvíjal spolu s partnermi obchodnú spoločnosť Phobos, ktorá v súčasnosti zamestnáva 52 ľudí nielen v Šali, ale i po Slovensku.

Záľuby: Fyzika, informatika, lyžovanie, turistika, knihy, hudba a cigary.

1. Hlavným dôvodom je presadenie racionálnych a pre všetkých občanov prospešných krokov potrebných pri správe mesta. Dobrovoľne pracujem v komisii pre strategický rozvoj mesta, kde som sa detailne oboznámil so súčasným stavom i prispel možnými riešeniami rozvoja.

Mám spolu s naším tímom jasnú predstavu o riadení mesta aj po prechode kompetencií, kde sa moc prenáša z rúk bratislavských úradníkov k nám občanom.

2. Zavedenie otvorenej a transparentnej politiky vo vzťahu k občanom. Informatizácia a efektivita mesta.

Zjednotenie a zosúladenie záujmov mesta a občanov so silným podnikateľským prostredím v Šali a okolí.

Vytvorenie dôstojných podmienok pre školy a mládež.

Dopracovanie a schválenie smerného územného plánu mesta s dôrazom na vnútorný a vonkajší cestný obchvat. Vytvorenie infraštruktúry pre podnikateľské zóny a bytovú výstavbu. V tejto línii bude potrebný spoločný postup spolu s podnikateľmi vo vzťahu k štátu v lobovaní o napojenie na

diaľnicu a nový most cez Váh.

Dôležité budú projekty a propagácia mesta potenciálnymi zahraničnými investormi, ktorí prinesú okrem investícií aj prácu pre občanov Šale a okolia.

Rád by som pritiahol k spoločnému postupu mesta ľudí mladých a kreatívnych, ako i starších a skúsených.

Najčítanejšie na My Nitra

Komerčné články

 1. Podpora systému je slabá, je to na jednotlivcoch
 2. Prišli na to, že odpad je cenný
 3. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 4. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 5. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 6. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 7. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
 8. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 1. Union zdravotná poisťovňa prináša novinku vo vzdelávaní
 2. Tento domáci nápoj vzpruží lepšie než káva, šlofík a energiťák
 3. Geniálne, čo dokáže minca v mrazničke!
 4. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 5. Novesta predstavuje novú kolekciu pre jeseň/zimu 2023
 6. Katolícka univerzita vykročila na ďalšiu misiu
 7. Prišli na to, že odpad je cenný
 8. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 1. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 11 809
 2. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 7 730
 3. Ľuboš Fellner opäť pozýva. Kam volá turistov teraz? 7 564
 4. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 5 723
 5. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 218
 6. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 198
 7. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 573
 8. Veľké Karlovice: wellness oáza kúsok od hraníc 2 134

Blogy SME

 1. Martin Pekár: Plán pre budúcnosť cestnej dopravy Slovenska. Priority a podpora.
 2. Andrej Aleksiev: Som pravičiar. Prečo si mám vyberať medzi ľavicou a ľavicou?
 3. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte
 4. Adam Austera: Zdá sa, že najväčší streamovací gigant Netflix sa vyhrabal z problémov
 5. Věra Tepličková: Aktuálna zmena postoja alebo Keď neprší, nech aspoň kvapká
 6. Helena Smihulova Laucikova: Nápojový lístok ...
 7. Peter Kollega: Polnočný príhovor predsedu vlády SR z dňa 1. Októbra 2023
 8. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Slovácký statek z Luhačovického Zálesí
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 63 209
 2. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 541
 3. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 14 809
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 11 971
 5. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 11 143
 6. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 220
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 267
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 112
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Diskusiu vysielame naživo 26. 9. 2023 o 11.00 h.


47m
Incident na Mostnej v auguste.

Prokurátor podá návrh na väzbu.


4 h

Šikovní majstri z tradičnej pekárne vedia, ako ľuďom ulahodiť.


5 h

Za volantom sedela 21-ročná vodička.


18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Martin Pekár: Plán pre budúcnosť cestnej dopravy Slovenska. Priority a podpora.
 2. Andrej Aleksiev: Som pravičiar. Prečo si mám vyberať medzi ľavicou a ľavicou?
 3. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte
 4. Adam Austera: Zdá sa, že najväčší streamovací gigant Netflix sa vyhrabal z problémov
 5. Věra Tepličková: Aktuálna zmena postoja alebo Keď neprší, nech aspoň kvapká
 6. Helena Smihulova Laucikova: Nápojový lístok ...
 7. Peter Kollega: Polnočný príhovor predsedu vlády SR z dňa 1. Októbra 2023
 8. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Slovácký statek z Luhačovického Zálesí
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 63 209
 2. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 541
 3. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 14 809
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 11 971
 5. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 11 143
 6. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 220
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 267
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 112
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu