Pondelok, 17. január, 2022 | Meniny má NatašaKrížovkyKrížovky

Ako skončí tenisový areál?

Tenisový areál TC SPU AX-Výstavníctvo Nitra je opäť v centre pozornosti. Tentokrát však nie pre zaujímavé športové súboje, ale pre ťahanice o jeho privatizáciu a s tým spojené vlastnícke vzťahy. Viac svetla do celého problému môžu vniesť ľudia, ktorí sú v

ňom aj zainteresovaní, a preto sme práve im dali slovo.

Nech je iba jeden vlastník
Verejnosť mesta, a nie iba tenisová, je možno trochu dezinformovaná o riešení vlastníckych vzťahov tenisového areálu, ba povráva sa, že už rok prebieha tretí pokus o jeho privatizáciu. „Je to tak. Prvý bol v roku 1993, druhý v roku 1998 a tretí v období 2004/05. Ten je však podľa mňa nečestný a môže mať zlý vplyv na športovú činnosť klubu. Spoluvlastníkmi pozemku a nehnuteľností sú mesto Nitra, tenisový klub TC SPU AX-Výstavníctvo Nitra a SPU. Už dávnejšie bolo odporučené, aby vlastníkom celého areálu bol iba jeden vlastník,“ vnáša svetlo do celého prípadu Zdenko Belaj, prezident tenisového klubu, ktorý v spomínanom komplexe prežil bez prerušenia 21 rokov. „Navrhujem, nech je to ten, kto má najväčšiu zásluhu na jeho vybudovaní, prevádzke, údržbe a zabezpečovaní športovej činnosti. Zatiaľ je to tak, že na 70% to spĺňa tenisový oddiel, na 20% Mesto (navyše jeho je celý pozemok) a na 10% SPU. Možno nemusím mať pravdu, a preto vyzývam poslanca mestského zastupiteľstva pána Krettera a viceprimátora Dovičoviča na stretnutie a diskusiu. Nech informujeme občanov, čo je v pozadí, kto s kým rokoval o predaji pozemku, kto plánuje výstavbu bytoviek na kurtoch a iné. Tenisový areál ukončil výstavbu do roku 1999, teda za predchádzajúcich primátorov mesta a tiež predchádzajúceho vedenia SPU, ktorým všetkým za to patrí moja vďaka. Za rok boli zo strany SPU zverejnené dve verejné súťaže, obe však skočili bez výsledku. Ja sa však pýtam, prečo chce SPU predávať niečo, čo nefinancovala a ani nestavala? Zápis v liste vlastníctva je veľmi zaujímavý a bude určite predmetom šetrenia. Listy vlastníctva, na základe ktorých si univerzita nárokuje päť objektov na 90 percent, sú napadnuteľné. Nemôžeme sa totiž dostať k notárskej zmluve, ktorú nemôžu na katastri nájsť, a tenisový klub bude preto žiadať, aby boli tieto listy zdokumentované. Tenisový klub navyše viackrát požiadal o mimosúdne vyrovnanie, čo je dnes veľmi korektný a bezplatný spôsob, ale SPU s tým nechce súhlasiť. Pýtam sa, prečo? Zrejme je niečo v pozadí a boli uzatvorené dohody, ktoré sa dajú ťažko zrušiť.“
Prirodzene, zaujímalo nás aj to, aký vplyv malo riešenie vlastníckych vzťahov a dve verejné súťaže na činnosť tenisového klubu. „Dosť podstatný, pretože to poznačilo nielen našu športovú činnosť, ale aj plány na modernizáciu a údržbu celého areálu. Našťastie, aj naďalej prebieha tréningový a súťažný proces všetkých kategórií a uspokojujeme aj všetkých záujemcov o rekreačný tenis. Deťom a mládeži, ktorí sú členmi nášho klubu, poskytujeme objekty bezplatne, zabezpečíme im trénerov i materiálne vybavenie. Našou snahou je aj naďalej skvalitňovať prácu s mládežou, pretože bez nej nebude ani vrcholový tenis. Klub je síce v kritickej ekonomickej situácii, ale nevzdávame sa. Chceli by sme aj naďalej zostať univerzitným klubom, ale nie za takých podmienok, aké sú nám vytvárané od roku 2001. Je mnoho organizácií a subjektov, ktoré by tenisový klub s takou bohatou a úspešnou minulosťou i perspektívou s radosťou zobrali pod svoje krídla a dali mu aj svoju „značku“. Zatiaľ nám nezostáva nič iné, iba poctivo pracovať ďalej a boriť sa so všetkými problémami. Chcem sa však poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú a nehádžu polená pod nohy,“ dodal na záver Z. Belaj.

Stavba bytoviek je nezmysel
Slovo dostal aj menovaný poslanec mestského zastupiteľstva Anton Kretter. „Kedykoľvek prijímam návrh pána Belaja na diskusiu o vlastníckych vzťahoch k tenisovému areálu po predložení relevantných podkladov z jeho strany. V rokoch 1994 až 1996 som bol prorektorom VŠP v Nitre a v mojej funkčnej náplni bol aj tenisový areál. Mal som možnosť podrobne sa zoznámiť s dostupnými podkladovými materiálmi, ktoré sa dotýkali výstavby tohto športového stánku. Všetko a jednoznačne potvrdzuje, že rozhodujúcim vlastníkom takmer všetkých objektov tenisového areálu je súčasná SPU. Pokiaľ by bolo toto vlastníctvo spochybniteľné, tak by ho už dávno pán Belaj napadol a argumentmi vyvrátil. On ich však nemá. Je úsmevné, ak človek, ktorý celý svoj pracovný život strávil na SPU a vie, čo SPU pre výstavbu tenisového areálu urobila, dnes tvrdí, že univerzita tam má iba 10% podiel. U väčšiny zlegalizovaných objektov je podiel SPU 90%, čo dokumentujú platné listy vlastníctva. O vybudovanie areálu sa zaslúžila predovšetkým SPU a mesto Nitra poskytnutím pozemku. SPU nikdy nepristupovala k tenisovému areálu špekulatívne. Veľkoryso ho nechala v užívaní tenisového oddielu, na čele ktorého stojí pán Belaj. Ja si na rozdiel od neho myslím (hoci to niekedy i on tvrdil), že tento športový areál by mal byť v rukách univerzity. SPU je vysokou autoritou v meste a garantom uchovania areálu pre šport. Škoda, že tlak na ekonomizáciu školstva ju núti redukovať svoj majetok. Tenisový areál sledujem aj ako poslanec mesta za Chrenovú a upozorňujem už niekoľký raz, že mesto nemá adekvátny záujem o objektívne a dynamické vysporiadanie nájomných vzťahov v tomto areáli, kde je napríklad už pár rokov v prevádzke, o čom by vedel povedať viac pán Belaj, súkromná budova na squash. Tá stojí na pozemku mesta Nitra bez toho, že by to malo príjem z neho nájmu. Na záver chcem ešte dodať, že o výstavbe bytoviek na tenisovom areáli počujem aj ako poslanec prvýkrát. Sú to výmysly, ktoré sa nezakladajú na pravde a tenisový areál bude i naďalej slúžiť svojmu účelu, na ktorý bol postavený.“

SPU ako majoritný vlastník
Svoje stanovisko k celej záležitosti nám poskytol aj rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Imrich Okenka. „Snahou SPU ako najvyššej vzdelávacej inštitúcie je a vždy bolo vytvárať optimálne podmienky pre vzdelávanie, vedecké bádanie a voľnočasové aktivity svojich študentov, preto sa aj aktívne zapájala a podporovala myšlienku vybudovania tenisového areálu. Samotnú realizáciu výstavby zabezpečovali Technické služby Mesta Nitry v 80. rokoch 20. storočia. Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre (právny predchodca SPU) nadobudla časť tenisového areálu Hospodárskymi zmluvami o prevode správy národného majetku a časť investičnými akciami realizovanými vo vlastnom mene a akciami „Z“. V zmysle zákona o vysokých školách majetok, ktorý spravovala SPU v Nitre, sa dňom 1. 1. 2003 stal jej vlastníctvom „ex lege“. Takýmto spôsobom nadobudli majetok do vlastníctva všetky vysoké školy na území Slovenska. Zároveň zákon ukladá SPU povinnosť nakladať so svojim majetkom efektívne, účelne a s maximálnou hospodárnosťou. Od roku 2001 SPU umožnila tenisovému klubu bezplatne užívať väčšiu časť svojho majetku na základe dohody o hospodárení so spoločnou vecou, a časť svojho majetku, ktorého spoluvlastníkom je aj mesto Nitra, prenajala nájomnou zmluvou so symbolickým nájomným vo výške 500 korún mesačne. Vzhľadom na to, že si nájomca neplnil zmluvné povinnosti voči SPU, a domnievame sa, že si ich neplní ani voči mestu, a teda voči nám, občanom mesta, bola SPU nútená vypovedať vyššie uvádzané zmluvy. Vzhľadom na viacročnú nemožnosť nájsť spoločnú reč s prezidentom tenisového klubu pri nakladaní so spoločným majetkom zákonnou cestou, SPU sa rozhodla odpredať svoj majetkový podiel. Obrátila sa na Mesto Nitra a Tenisový klub AX-Výstavníctvo Nitra, ako spoluvlastníkov, s ponukou na odkúpenie spoluvlastníckych podielov SPU za primeranú cenu. Pretože ani jedna z oslovených strán nevyužila predkupné právo zákonným spôsobom, vypísala SPU v Nitre verejnú obchodnú súťaž na predaj svojho majetkového podielu. Na základe inzerátu, uverejneného v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou, sa uskutočnila obhliadka za účasti viacerých záujemcov vrátane zástupcov Tenisového klubu a mesta. V stanovenej lehote SPU žiadnu ponuku nedostala. Na základe opakovaného inzerovania v regionálnej tlači bola SPU predložená jedna ponuka, avšak k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. V prípade záujmu zo strany redakcie, SPU poskytne meno predkladateľa ponuky, s cieľom získať jeho dôvody neodkúpenia časti tenisového areálu,“ prezradil zaujímavé skutočnosti rektor SPU, ktorý ešte dodal: „V súčasnosti tenisový klub využíva časť tenisového areálu vo vlastníctve SPU už viac ako rok bez dohody s SPU, a ako majoritnému spoluvlastníkovi jej ho neumožňuje užívať pre svoje potreby. SPU sa chce vyhnúť ďalšiemu medializovaniu otázok, týkajúcich sa tenisového areálu, preto postúpila riešenie problému Okresnému súdu v Nitre. Na záver chceme uviesť, že tenisový areál bol vybudovaný a zveľaďovaný aj vďaka entuziazmu zamestnancov SPU, medzi ktorými má významné miesto i doc. Belaj. Treba mať však na pamäti, že značnú časť aktivít vykonával doc. Belaj ako zamestnanec univerzity, ktorý bol v pracovnom pomere na univerzite od r. 1959 do r. 2004 ako vysokoškolský učiteľ a neskôr ako technik športových objektov a tenisového areálu. Preto je pre SPU nepochopiteľné, že všetky aktivity vzťahuje iba na seba a seba dáva do súvisu iba s tenisovým klubom.“

Na margo vzniknutej situácie sa vyjadril aj viceprimátor Nitry Miloš Dovičovič: „Môžem vyjadriť iba poďakovanie a obdiv všetkým tým, ktorí sa na vybudovaní tohto športového stánku, jeho prevádzkovaní a výchove tenistov v priebehu rokov podieľali. Je treba ale objektívne konštatovať, že nemalou mierou, finančne i morálnou podporou, to boli aj predstavitelia mesta. Pri posudzovaní vlastníckych vzťahov však treba bezpodmienečne vychádzať z jestvujúcich písomných podkladov, tak ako to vyžaduje platná legislatíva. Vnášanie emócií do tohto procesu nemôže nijako prispieť k riešeniu problému. Mesto Nitra trvale prejavuje ochotu dospieť do stavu, kedy budú mať objekty v areáli jedného vlastníka, s ktorým by uzatvorilo nájomnú zmluvu na pozemky. Diskutovať môžeme kedykoľvek. Trvám však na tom, aby diskusia prebiehala vo vecnej rovine.“

Nuž, toľko teda slová viacerých zainteresovaných strán. Kde medzi hľadať pravdu? To ponechávame na čitateľovi. Jedno je však zrejmé, po ťahaniciach s výstavbou aspoň jednej športovej haly (objavili sa totiž informácie, že by mohli byť postavené dve) sú tu ďalšie spory o športový stánok, ktoré mu viac škodia, ako sú na osoh. Zdá sa, že v Nitre je to už zrejme normálne. Kde však stojí občan, platič daní a volič?

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 2. Marrákeš je červená perla Maroka
 3. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 4. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 5. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 6. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac
 7. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení
 8. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny
 9. Megatrendy ovplyvňujú život aj vaše investície. Poznáte ich?
 10. Cukrovkári a covid-19
 1. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 2. Marrákeš je červená perla Maroka
 3. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života
 4. Viac ako 30 000 € z Vianočnej lotérie BILLA poputuje na pomoc
 5. Projekt nórskych grantov „Decent work – dôstojná práca“
 6. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 7. PODCAST: Nárok pacienta na invalidný dôchodok a ŤZP
 8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 9. Skleróza multiplex u detí: Kedy navštíviť lekára?
 10. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 1. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 5 884
 2. Cukrovkári a covid-19 3 922
 3. Marrákeš je červená perla Maroka 3 809
 4. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života 2 482
 5. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 2 446
 6. Predplatné SME.sk len za 29 eur 2 276
 7. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 1 746
 8. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení 1 472
 9. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu 1 208
 10. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac 1 073

Blogy SME

 1. Milan Buno: 7 knižných tipov: odpočítavanie k bombe, slovenské fantasy, aj kulinárske krimi
 2. Martin SEDLAR: Savčenko: Ukrajinu čaká v NATO ponižovanie.
 3. Daniel Balko: Samosprávne kraje môžu byť úspešným projektom, ale musia sa chovať inak ako ten Nitriansky
 4. Martin Pilnik: Čo som získal ja osobne očkovaním proti covid-19?
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Sľúbil Západ že nebudú rozširovať NATO na Východ?
 6. Michael Achberger: Behať v zime? Na čo si dať pozor?
 7. Vladimír Bohm: Ďalšie varianty covidu alebo čo od nás chce príroda?
 8. Martin Greguš: Dôchodky. Aké sú ročné príjmy z poistného? Koľko musí štát, každý rok doplatiť? Je tento systém bez reformy udržateľný?
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 23 144
 2. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 515
 3. František Ptáček: Spýtajte sa Fica, kde bol - povie vám kto ste, aj ako vyzeráte 5 100
 4. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 765
 5. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 596
 6. Ondrej Prostredník: Obhajcovia Räsänenovej zabúdajú, že Biblia je produktom cenzúry 3 322
 7. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 622
 8. Linda Ágoštonová: S láskou Tvoja Žofia 2 546
 1. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 2. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 3. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 4. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 5. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 6. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 7. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
 8. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu tentokrát stoja na štúdii o sliepkach
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Závislosti Slovákov je názov nového seriálu regionálnych novín MY, ktorého cieľom je nazrieť zblízka na zvyky a návyky Slovákov v súvislosti s konzumáciou alkoholu, fajčením, užívaním drog či prílišným trávením času s mobilom v ruke.


17 h
Adam Sýkora stále nosí košík, no už rozhoduje zápasy. V posledných ôsmich dueloch dal päť gólov, a to má iba 17 rokov!

Iba 17-ročný mladík odstrelil Prešov a beztak nosil hokejky.


12 h
Michal Zrubec (v žltom) potvrdil v nedeľňajšom zápase Vrábeľ výbornú formu.

Počas uplynulého týždňa už viaceré mužstvá z regiónu odohrali prvé zimné testy.


13 h
Patrikova mama Erika s fotkou syna, keď bol prváčik.

Po tragédii dali vodohospodári zmapovať stav stoviek stromov. Bola medzi nimi aj topoľová alej, ktorú pred niekoľkými dňami vypílili.


14 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Druhú zmenu otvorí Galmm.


15. jan

Podľa odhadov sa v priebehu niekoľkých dní začne štvrtá vlna, ktorá je nepredvídateľná, hovorí regionálna hygienička Katarína Tináková.


15. jan

Špeciálny prokurátor zrušil uznesenie o vznesení obvinenia voči varínskym poslancom.


16. jan

Na kopci nad mestom bude odteraz každý vedieť, kde sa ocitol.


15. jan

Blogy SME

 1. Milan Buno: 7 knižných tipov: odpočítavanie k bombe, slovenské fantasy, aj kulinárske krimi
 2. Martin SEDLAR: Savčenko: Ukrajinu čaká v NATO ponižovanie.
 3. Daniel Balko: Samosprávne kraje môžu byť úspešným projektom, ale musia sa chovať inak ako ten Nitriansky
 4. Martin Pilnik: Čo som získal ja osobne očkovaním proti covid-19?
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Sľúbil Západ že nebudú rozširovať NATO na Východ?
 6. Michael Achberger: Behať v zime? Na čo si dať pozor?
 7. Vladimír Bohm: Ďalšie varianty covidu alebo čo od nás chce príroda?
 8. Martin Greguš: Dôchodky. Aké sú ročné príjmy z poistného? Koľko musí štát, každý rok doplatiť? Je tento systém bez reformy udržateľný?
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 23 144
 2. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 515
 3. František Ptáček: Spýtajte sa Fica, kde bol - povie vám kto ste, aj ako vyzeráte 5 100
 4. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 765
 5. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 596
 6. Ondrej Prostredník: Obhajcovia Räsänenovej zabúdajú, že Biblia je produktom cenzúry 3 322
 7. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 622
 8. Linda Ágoštonová: S láskou Tvoja Žofia 2 546
 1. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 2. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 3. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 4. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 5. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 6. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 7. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
 8. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu tentokrát stoja na štúdii o sliepkach

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu