Streda, 31. máj, 2023 | Meniny má Petronela, Petrana

Predstavujeme školu

Zriaďovateľkou Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej (SZUŠ) a Súkromného konzervatória je Helena Madariová, pedagogička s dlhoročnou praxou v tanečnej oblasti. Školy sídlia na Krčméryho a Murániho ulici.

„Prizvala som k spolupráci aj svoje priateľky a kolegyne Lenku Kratochvílovú a Alenu Slávikovú. Spoločnými silami sme vybudovali základy novej školy,“ hovorí riaditeľka Helena Madariová. Na reklamu a propagačné činnosti dozerá Diana Trandžíková. Na škole pôsobí aj manžel Heleny Madariovej, Štefan Madari, ktorý je husľovým pedagógom. „Základom úspechu sú v prvom rade ľudia, ktorí veria v úspešnosť myšlienky a sú ochotní pre to aj niečo obetovať. Tých ja mám,“ podotýka riaditeľka školy.
Odčlenením od štátnej základnej umeleckej školy v roku 2001 vzniklo Baletné štúdio. Vytvoril sa impulz pre vznik Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej. V súčasnosti má 500 žiakov v troch študijných odboroch - hudobnom, výtvarnom a tanečnom. „Ťažisko práce hudobného odboru spočíva v klasickom repertoári a technike. Snažíme sa však priblížiť aj umenie súčasnej generácie. Ponúkame štúdium modernej hudby - jazzu, rocku, popu a podobne. Vo vzdelávaní sme vytvorili priestor pre nový spôsob výučby prostredníctvom zvukovej a nahrávacej techniky, počítačových programov a internetu. Majú k nemu prístup všetci naši žiaci a pedagógovia. Žiaci môžu pracovať vo forme rozšíreného vyučovania, účinkovať v komorných zoskupeniach a orchestri, speváckom zbore, v súbore ľudovej hudby i v dychovom orchestri,“ hovorí Helena Madariová. V programe bezplatnej hudobnej prípravy prispieva škola aj k výchove detí predškolského veku. „Snažíme sa vytvoriť školu rodinného typu. Priestory školy sú sprístupnené pre umeleckú prácu dvanásť hodín denne vrátane víkendov. Obe naše školy udržiavajú kontakty so slovenskými a zahraničnými súkromnými i štátnymi školami podobného zamerania,“ informuje riaditeľka. SZUŠ v tomto školskom roku participuje na projekte Hudobná náuka v základnej umeleckej škole. „Umožňujeme uskutočňovať priebežné vzdelávanie v priestoroch školy. Účastníkmi vzdelávania sú pedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl, ktorí vyučujú predmet hudobná náuka. Uvedený typ vzdelávania je vhodný aj pre učiteľov hudobnej výchovy v základných školách,“ podotýka.
Študenti SZUŠ získali aj v tomto školskom roku množstvo ocenení na hudobných a výtvarných súťažiach. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.szusnr.edu.sk.
„Človek má v sebe zakorenený vzťah k prírode, má chuť objavovať, meniť a vytvárať. Vo výtvarnom odbore ponúkame deťom naberanie skúseností s materiálmi. Chceme im dopriať „zašpiniť sa“, uvoľniť sa, vymýšľať, výtvarne sa vyjadriť a naučiť sa po sebe aj upratať. Radosť z akcie a hry u mladších detí postupne premieňame na sebavedomú prácu a na zdokonaľovanie klasických aj objavných výtvarných techník,“ hovorí Jana Miklášová, pedagogička výtvarného odboru SZUŠ . Vedie deti vo veku od 4 do 14 rokov. „Nezáleží, či sú deti výtvarne talentované. Nejde nám len o výchovu budúcich výtvarníkov. Podporujeme tvorivé schopnosti detí a ich vzťah k umeniu,“ dodáva. Staršie deti a dospelých má pod odborným dohľadom Pavol Bebjak. Svoje dlhoročné poznatky z praxe im odovzdáva prostredníctvom hodín zameraných prevažne na olejomaľbu. „Cieľom mojej výučby je dosiahnuť artefakt schopný znášať aj náročné profesionálne kritériá,“ hovorí Pavol Bebjak. Okrem klasických výtvarných techník ponúka škola aj kurz keramiky. V budúcom roku pripravuje aj špeciálne ročné kurzy. Budú zamerané na prípravu uchádzačov o štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách. Viesť ich bude Dana Tarinová. Žiaci školy sa okrem prezentácie svojich diel na výstavách zúčastňujú mnohých výtvarných súťaží. V súčasnosti sa žiaci druhého stupňa základných umeleckých škôl zapájajú do vzdelávacieho programu Umenie zblízka. Organizátorom je Galéria mesta Bratislava. Súkromná základná umelecká škola zorganizovala v auguste 2005 pre všetky deti originálny projekt s názvom Letné denné workshopy. Ich cieľom bolo ponúknuť deťom možnosť zmysluplného trávenia voľného času, ale i objaviť a rozvíjať ich talent. „Najväčšiemu záujmu sa tešil street dance workshop, ktorý viedol náš stály pedagóg, majster Európy Tomáš Rábek. Pomáhal mu aj jeho tanečný partner zo skupiny eXjumpers Ivan Draškovič. Za týždeň dokázali postaviť deťom náročnú a pútavú choreografiu. Predviedli ju na záverečnom vystúpení, za čo dostali veľký potlesk,“ hovorí Diana Trandžíková. „Na základe pozitívnej odozvy sme sa rozhodli v tomto projekte pokračovať a vytvoriť z letných denných workshopov tradíciu. Naším cieľom je rozšíriť ponúkané tvorivé dielne o výtvarný a literárno-dramatický odbor. Chceme presunúť časť výučby do prírody. Našou snahou je, aby workshopy boli finančne výhodné pre rodičov. Požiadali sme preto odbor kultúry Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja o dotáciu na tento projekt,“ dodáva manažérka školy.
V roku 2002 vzniklo akreditované štúdium tanca na Súkromnom tanečnom konzervatóriu. Bola to prvá súkromná stredná škola so zameraním na tanečné umenie na Slovensku.
Na profesionálnej scéne reprezentujú konzervatórium už tri ročníky tanečníkov. „Máme uzatvorenú zmluvu o spolupráci medzi školou a Divadlom Andreja Bagara v Nitre. Publikum bude mať možnosť vidieť študentov tanca v novo naštudovaných inscenáciách a muzikáloch,“ informuje Helena Madariová.
Aj v budúcom školskom roku budú uchádzači o štúdium prijatí na základe talentových skúšok. Otvárajú sa nové akreditované odbory: hudobný- spev a hudobno-dramatický. Spev bude viesť Peter Ďurovec, hudobno-dramatický odbor Vladimír Bartoň a Renáta Ryníková. Pedagogický zbor bude tvoriť vyše dvadsať pedagógov.
Cieľom školy je vychovávať všestranných profesionálnych umelcov. Toto zabezpečujú aj prostredníctvom výučby cudzích jazykov - francúzštiny, španielčiny, angličtiny, nemčiny a taliančiny. Povinné odborné predmety sú dejiny tanca a baletu, teória a metodika tanca, anatómia a praktické hodiny z oblasti klasického, ľudového a moderného tanca u tanečníkov. U hercov sú to javisková reč, javiskový pohyb a herecká tvorba. V hudobnom odbore zase hodiny spevu, dejín a teórie hudby. Hodiny dejepisu, etiky, náboženstva a náuky o spoločnosti dodajú všetkým absolventom potrebný rozhľad aj na prípadné ďalšie štúdium na vysokej škole.
Škola disponuje počítačovou triedou, výučbu informatiky ponúka ako doplnkový predmet.
„V umeleckej brandži sa nepresadí každý. Všetci, ktorí sa rozhodnú študovať na konzervatóriu, musia spĺňať náročné kritériá,“ hovorí zástupkyňa Alena Sláviková. Po maturite môžu študenti školy pokračovať v štúdiu na tanečnom odbore v piatom alebo šiestom ročníku. Získajú tým absolutórium s pedagogickým minimom a vyššie odborné vzdelanie.
V súčasnosti sa priestory konzervatória nachádzajú v časti budovy Základnej školy na Krčméryho ulici. Študenti, ktorí dochádzajú, majú možnosť využívať internát na Strednom odbornom učilišti potravinárskom na Čermáni.
Konzervatórium je súkromnou školou, žiaci platia školné vo výške 1700 korún mesačne. „Celá čiastka príspevkov sa študentom vráti v podobe dresov, cvičiek, vstupného na plaváreň a masáže najmä pre tanečníkov. V novom školskom roku škola pripravuje aj kurz jazdectva a šermu. Peniaze slúžia i na štartovné na súťažiach, študijné pobyty, majstrovské kurzy i zájazdy do družobných škôl v zahraničí,“ informuje riaditeľka školy Helena Madariová.
Študentov motivujú školskými súťažami. „V tomto roku bude vyhlásený najlepší tanečník roka a do hlasovania sa zapájajú okrem pedagógov aj študenti. Víťaz získa finančnú odmenu a fotografiu v sieni slávy,“ hovorí vedúca tanečného odboru Agáta Krausová.
V budúcnosti vedenie uvažuje o odmene pre víťaza v podobe úľavy zo školného alebo atraktívneho študijného pobytu v zahraničí.
Z rozhovoru Diany Trandžíkovej s umelcom Vladimírom Bartoňom
Vaša herecká kariéra sa začala v Nitre a diváci vás poznajú z množstva naštudovaných inscenácií, v ktorých ste často predviedli bravúrnosť svojho hereckého umenia. Čo vás spája s Nitrou?
Tridsaťpäť rokov pôsobenia v Divadle Andreja Bagara, ktoré sa naplnia tento rok presne 1. júla. Je to moje prvé a zároveň posledné pôsobisko. Určite nemienim meniť dres. Som veľmi rád, že ma Nitrania rýchlo prijali medzi seba a odpustili mi, že som rodák z Bratislavy. Pochodil som kus sveta, ale vždy sa rád vraciam do Nitry. Nevymenil by som ju za nič na svete. Mám tu svoje osobné azylové miesta, kam sa chodím „vytešiť“, keď som šťastný, ale kam rád chodím aj premýšľať.
Aké dôvody vás priviedli k pedagogickej práci na Súkromnom konzervatóriu v Nitre? Nebojíte sa tejto ťažkej a zodpovednej úlohy?
K tejto práci ma priviedol telefonát šéfky manažmentu Diany Trandžíkovej. Poviem úprimne, že som ani dlho nerozmýšľal, hoci som mal, lebo keď som zistil, čo ma čaká, dostal som trému. Mám pocit veľkej zodpovednosti. V súčasnosti, keď reality show vytláča umenie, verím, že sa ešte dožijem renesancie kultúry. A to nielen kultúry divadla, filmu, či literatúry, ale aj kultúry slova, stolovania a kultúry vo vzájomnom styku, ktoré sú veľmi dôležité.
Vaši budúci žiaci vás majú možnosť v súčasnosti vidieť v novo inscenovanej hre Agáta hľadá prácu, v komickej role. Aká dramatická postava vám najviac utkvela v pamäti?
Tých je niekoľko, vždy tá posledná zaujme najviac. Dodnes si však rád spomínam na postavy Imra v hre Šikuliáda, čo bola dramatizácia poviedok môjho, žiaľ už nebohého, kamaráta Vinca Šikulu. Bola to poviedka Vilma a režíroval ju vynikajúci Jožko Bednárik. V tejto hre som prehovoril jedinú jednu vetu a predsa mi zostala v pamäti.
VIETE, ŽE:
•od septembra 2006 otvárame v rámci SZUŠ literárno-dramatický odbor
•v rámci svojich umeleckých aktivít pripravujeme festival klasickej hudby Hudobná jeseň, na ktorý sme pozvali Jindřicha Pazderu, SKO Bohdana Warchala, Dagmar Bezačinskú, Bajan trio Meisl, manželov Jelínkovcov a Petra Nováka
•v spolupráci s hosťami z bratislavského a brnenského konzervatória predvedú študentky nášho konzervatória svoje umenie v Starom divadle - vystúpenie sa uskutoční 29. júna
•naši absolventi budú mať 19. mája o 17.30 hodine verejný koncert v Ponitrianskom múzeu
•obyvatelia Nitry si nás môžu 21. mája o 15. hodine vypočuť v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii
• všetkých záujemcov o štúdium na SZUŠ privítame 24. mája od 16. hodiny na zápise v priestoroch našej školy na Krčméryho 2 v Nitre
•od tohto školského roku máme pobočku tanečného odboru v Bratislave a hudobného odboru v Nových Sadoch a Zbehoch, pobočku v Bratislave vedie Dagmar Puobišová
Perlička: 1. apríla sme uvítali do života „budúceho riaditeľa školy,“ vnuka pani riaditeľky – Miroslava
Čo ešte neviete, môžete sa dozvedieť: konzervatorium@zoznam.sk, tel.: 0905 20 70 70, www.szusnr.edu.sk

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 3. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko
 4. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
 5. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 6. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 7. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 8. V Bratislave sa koná Globsec
 1. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 2. Študujte v Ostrave odbory s budúcnosťou
 3. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
 4. Kolektívne vyjednávania v skupine Chemosvit
 5. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu?
 6. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 7. Pacientom so sklerózou multiplex dokážu skvalitniť život
 8. Slováci radi investujú s bankami
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 9 964
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 963
 3. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 277
 4. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 6 025
 5. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 707
 6. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 2 367
 7. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 2 103
 8. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 1 731

Blogy SME

 1. Martin Sústrik: Najnovšie dejiny: Večný September
 2. Peter Slamenik: Pásiky nie sú v móde
 3. Irena Šimuneková: Hrad Revište
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kamenica
 5. Radko Mačuha: Háveď
 6. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja
 7. Irena Šimuneková: Veľký vrch
 8. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Dospelí pacienti s SMA sa dočkali liečby
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 108 153
 2. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 928
 3. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 34 006
 4. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 387
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 642
 6. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 9 097
 7. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 497
 8. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 6 467
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Plánovanej reforme zdravotníctva odborná verejnosť vytýka komplikovanosť a nesystémovosť. Podľa niektorých ju treba rýchlo zmeniť, aby sme sa vyhli problémom.


4 h
Tréner Ivan Galád v barážovej odvete s Prešovom (3:0) vyveštil Karolovi Mondekovi dva góly.

Za peniaze je to ľahké. Za česť náročné.


18 h
Ivan Gontko sa bábkoherectvu venuje vďaka náhode. Pôvodne sa do divadla hlásil preto, lebo nechcel byť na očiach.

Herec našiel zaľúbenie v divadle a verklíku.


20 h
Ostrov Mljet.

Chorvátsko má 1244 ostrovov, z toho len necelých päťdesiat obývaných.


23 h

Blogy SME

 1. Martin Sústrik: Najnovšie dejiny: Večný September
 2. Peter Slamenik: Pásiky nie sú v móde
 3. Irena Šimuneková: Hrad Revište
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými kalváriami - Kamenica
 5. Radko Mačuha: Háveď
 6. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja
 7. Irena Šimuneková: Veľký vrch
 8. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Dospelí pacienti s SMA sa dočkali liečby
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 108 153
 2. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 928
 3. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 34 006
 4. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 387
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 642
 6. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 9 097
 7. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 497
 8. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 6 467
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu