Streda, 7. jún, 2023 | Meniny má Róbert

Základná škola na Škultétyho ulici v Nitre má Eko-triedu

Základná škola na Škultétyho ulici na Klokočine v Nitre bola otvorená k 1. septembru 1987. Jej riaditeľom je od roku 1996 Ivan Javorník, s ním úzko spolupracuje zástupkyňa školy Jarmila Trusková. Základná škola na Škultétyho má v súčasnosti 460 detí. Päť

oddelení školského klubu navštevuje 150 mladších žiakov. Právnu subjektivitu získala škola v roku 2000. Pracuje v nej 26 pedagogických pracovníkov, šesť pracovníkov školskej jedálne a osem správnych zamestnancov. Žiaci majú k dispozícii rozsiahly areál, na ktorom sa nachádzajú ihriská na futbal, volejbal a basketbal. V škole pracuje školská knižnica, v ktorej je okolo tisíc kníh.
Riaditeľ školy oceňuje spoluprácu s rodičmi
„Spoluprácu s rodičmi hodnotím ako veľmi dobrú. Nie je to spolupráca len na materiálnej báze. Chcem vyzdvihnúť najmä dobrú komunikáciu a kontakty, ktoré máme s rodičovskou verejnosťou. Vždy, keď rodičov oslovíme, prispejú na školské aktivity a sú ústretoví pri organizovaní akcií a podujatí školy,“ hovorí Ivan Javorník.
V spolupráci s rodičmi škola každoročne organizuje školu v prírode, pripravuje podujatia zamerané na zdravý životný štýl, pohybovú aktivitu, stravovacie a ekologické návyky detí. Mimoriadny záujem zo strany rodičov je o Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa majú možnosť konzultovať výsledky svojich detí s učiteľmi a zúčastniť sa priamo vyučovacieho procesu.
Mimoškolská záujmová činnosť
V škole pracuje 16 krúžkov. Návštevnosti sa tešia najmä počítačové krúžky. Štvrtákov vedie Soňa Bégerová, s tretiakmi pracuje Eva Grežďová. Počítačový krúžok je obľúbený aj u druháčikov. Venuje sa im Renáta Titková. „V škole máme jednu počítačovú triedu, v ktorej je šesť počítačov. Dostali sme ich ako dar z Infoveku. Žiaci majú možnosť pracovať na počítačoch v rámci vyučovania i počas krúžkov. Na všetkých počítačoch je prístup k internetu,“ dodáva zástupkyňa školy Jarmila Trusková. Najmladší žiaci realizujú svoju tvorivosť vo výtvarnom krúžku, v krúžku šikovných rúk a v Šikovníčkovi. Rozvíjať fantáziu im pomáhajú Zuzana Srnková, Renáta Titková a Jana Weissová.
Aktívne pracujú aj ďalšie krúžky – prírodovedný, fyzikálny a literárno–dramatický. Vedú ich Gabriela Kollárová, Zuzana Valachová, Zuzana Jančiarová a Beáta Šavelová. Výborné výsledky dosahujú športové krúžky. Žiakom prvého stupňa sú určené loptové hry, ktoré vedie Dagmar Moravčíková. Deti z ročníkov 2 až 5 úspešne pracujú v krúžku loptových hier pod vedením Márie Vargovej a Slavomíra Vargu.
O reprezentáciu školy sa zaslúžili najmä žiaci druhého stupňa. Ich krúžok je zameraný na basketbal a hádzanú. Trénermi sú Ingrid Konárková, Mária Vargová a Slavomír Varga.
Deviatakom sú určené krúžky prípravy na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka. Žiaci si v nich opakujú učivo a dopĺňajú svoje vedomosti. Venujú sa im Iveta Šlosárová, Zlatica Pileková, Daniela Jakubíková a Beata Šavelová. O doučovanie z anglického jazyka sa stará Gabriela Šatková. „Od tretieho ročníka sa žiaci povinne učia jeden cudzí jazyk - anglický alebo nemecký. V siedmom ročníku priberajú druhý jazyk,“ informuje zástupkyňa riaditeľa školy.
Projekt Dopraváčik
V máji sa začala na škole realizácia projektu Dopraváčik. Na tento projekt boli škole pridelené financie z Nitrianskej komunitnej nadácie z fondu Bona Via, ktorý podporuje projekty v oblasti dopravnej výchovy. „V rámci projektu budú žiaci a učitelia našej školy maľovať na steny budovy dopravné značky a dopravné prostriedky. Tiež budú vyrábať prenosné dopravné značky. Umiestnime ich na malom dopravnom ihrisku, ktoré bude namaľované na asfalte pri škole,“ vysvetľujú autorky projektu Dagmar Moravčíková, Zuzana Srnková a Zlatica Pileková.
Na dopravnom ihrisku si môžu žiaci i široká verejnosť sídliska preveriť svoje vedomosti z oblasti dopravnej výchovy. „Pre žiakov prvých až štvrtých ročníkov sme z pridelených prostriedkov zakúpili kolobežky a autíčka na ovládanie. Vyskúšajú si tak svoje vedomosti priamo v praxi na dopravnom ihrisku,“ dodávajú autorky projektu.
Projekt Átrium
Žiaci a učitelia plánujú do konca júna vybudovať v budove školy zelené átrium. Vytvoria tak príjemné prostredie zelenej oázy, kde možno načerpať silu pre ďalšiu prácu. Žiaci sa budú sami podieľať na udržiavaní poriadku a využívať vedomosti z pestovateľských prác. Počas hodín výtvarnej výchovy sa umeleckými maľbami skrášlia steny átria. Projekt Átrium predložili Renáta Titková, Gabriela Kollárová a Soňa Bégerová.
Projekt Moje políčko
Projekt schválený ministerstvom školstva je zameraný na environmentálnu výchovu, na rozvoj pestovateľských zručností a vedomostí. Jeho cieľom je naučiť žiakov pracovať s pôdou, poznávať zabudnuté babičkine bylinky a rastlinky. Projekt pripravili Renáta Titková, Gabriela Kollárová a Soňa Bégerová.
Úspechy mladých hádzanárok
Mladšie žiačky Univerzitného dámskeho hádzanárskeho klubu Nitra sa zaslúžili o najväčší klubový úspech – o jediné finálové umiestnenie zo všetkých slovenských družstiev na Prague Handball Cup 2006. V tíme boli aj reprezentantky zo Základnej školy na Škultétyho ulici.
•Hádzanárky za mladšie žiačky: Dominika Plevková, Jasmína Vargová, Paťa Jedličková, Miša Kolláriková, Viktória Hollá, Kristína Kisová, Nikola Šinská, Simona Čaprnková, Martina Sláviková, Barbora Kollárová, Alena Arpášová, Karin Tomasoszka, Petra Siteková, Petra Kartovská, Irena Bednáriková, Izabela Surovková, Diana Trégerová a Paulína Fúsková.
•hádzanárky za staršie žiačky: Stanka Ratkovská, Lucia Klenková, Paťa Puškášová, Jana Svýbová, Sofia Demajová.
Trénermi tímu boli Slavomír Varga, Mária Vargová a Ingrid Konárková.
Eko-trieda – netradičné vyučovanie v prírode
V areáli školy je vybudovaná prvá časť Eko-triedy. Využívajú ju deti počas jarných až jesenných dní na učenie sa v prírode, ale aj na hravé činnosti v popoludňajších hodinách. V Eko-triede sú pokusné políčka, kde deti pestujú rastliny, drevené stolíky a pníky priamo v tráve pod stromami. „Vybudovali sme ju za pomoci Mesta, sponzorov a rodičov. Teraz ju chceme doplniť o relaxačnú časť. Budujeme detské pieskovisko, ktoré budú deti využívať najmä po vyučovaní v školskom klube,“ hovorí zástupkyňa školy. Autorky projektu Renáta Titková, Gabriela Kollárová a Soňa Bégerová tvrdia, že Eko-trieda by mala byť súčasťou každej modernej školy.
GALÉRIA ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV
•Matej Chudý 4. B – 2. miesto v okresnom kole matematickej pytagoriády
•Romana Jamrichová 6. A, Jana Tomašová 7. A, Michaela Zverková 8. A, Boris Kóňa 8. A, Lukáš Michálek 9. B – reprezentanti v okresnom kole geografickej olympiády
•Barbora Brathová 9. A – 3. miesto v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka
•Patrik Šimek a Matej Beňuš, obaja zo 7. A – získali 2. miesto v okresnom kole olympiády z anglického jazyka
•Iveta Šindlerová, Lucia Kunová, Magdaléna Lenčéšová, Michaela Mládeneková, Nikola Nagyová – žiačky 4. A – reprezentantky v okresnej súťaži Rastliny a zvieratá našich lesov
•Adam Čeri, Karin Tomasoszka, Petra Siteková, Irena Bednáriková, J. Babušíková – žiaci 5. A – okresné kolo súťaže Rastliny a zvieratá našich lesov
•Kristína Vargová – úspešná riešiteľka okresného kola chemickej olympiády
•Michael Ledwoň 9. A – okresné kolo zoologickej olympiády
•Peter Doleš, Adam Kuchár, obaja z 9. A - okresné kolo biologickej olympiády
•Kristína Jašková 3. A – 2. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko, 3. miesto patrilo Petre Obertovej zo 7. A , 7. miesto si vybojovala Petra Kukučková zo 4. B
•Barbora Jánska, Ema Tekeliová, Gabriela Martincová, Paulína Gregorová, Kristína Jašková, Viktória Juríková, žiačky 3. A – reprezentantky v okresnom kole súťaže Hliadka mladých zdravotníkov
•Nikola Ševčíková 3. A – 3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, 7. miesto patrilo Kristíne Jaškovej z 3. A a Milanovi Dolešovi zo 7. A
•Žiaci z 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 5. A, 7. A sa zapojili do matematického Klokana
•Žiaci 7. – 9. ročníka získali 3. miesto vo výtvarnej súťaži SPP - Maľujeme kotolne
Žiaci dosiahli výborné výsledky v oblasti telesnej výchovy:
•Hádzaná – 1. miesto Majstrovstvá okresu
•2. miesto Majstrovstvá kraja
•Volejbal - chlapci – 3. miesto majstrovstvá okresu
•dievčatá - 3. miesto majstrovstvá okresu
•Malý futbal „D“ - 1. miesto majstrovstvá okresu, 2. miesto majstrovstvá kraja
•Malý futbal „CH“ – 5. miesto majstrovstvá okresu
VIETE, ŽE:
•V priestoroch školy sa nachádza súkromná umelecká škola ARS STUDIO.
•V škole pracuje školské športové stredisko – hádzaná a karate.
•Zapojili sme sa do projektov Zdravá škola a Škola otvorená športu.
•Žiaci našej školy organizovali formou burzy prebytočných hračiek zbierku pre deti detských domovov a zapojili sme sa do akcie Biela pastelka.
•Počas celého školského roka organizujeme zber papiera a pet fliaš. V každej triede sú škatule, kam deti odkladajú použitý papier. Zber pravidelne vyhodnocujeme.
•Každoročne škola organizuje karneval, deň detí, fašiangy a školu v prírode.
•Máme dobrú spoluprácu s Policajným zborom na Klokočine. Jeho príslušníci pravidelne poriadajú prednášky s protidrogovou tematikou, proti šikanovaniu a o právach detí.
•Zabezpečujeme psychologické poradenstvo v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou, využívame služby špeciálneho pedagóga Róberta Schvarcza. Na škole je sedem integrovaných detí.
•Ročníky 1– 4 sú zapojené do projektov Čítajte s nami a Čítajte s Osmijankom. S deťmi pravidelne navštevujeme Krajskú knižnicu Karola Kmeťka na Klokočine.
•Všetky učiteľky školy absolvovali kurz Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa. Poriadalo ho školiace stredisko Gymnázium na Golianovej ulici.
•V Nitrianskej školskej lige sme boli celkoví víťazi v ročníku 2004/5 a získali sme šesť pohárov – v hádzanej, vybíjanej, vo futbale, vo volejbale a v basketbale.
•Soňa Bégerová a Gabriela Kollárová získali osvedčenie Modelového učiteľa a zavádzajú do praxe prvky integrovaného tematického vyučovania. Do praxe ho aplikujú aj Renáta Titková, Zuzana Srnková a Helena Turbová.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 3. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 4. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 5. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 7. Ak si teraz predplatíte mesačník INDEX, získate knihu zadarmo
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 2. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 3. Čo priznali rodičia?
 4. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 5. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 6. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 7. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 14 089
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 919
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 655
 4. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 8 685
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 608
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 669
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 946
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 897

Blogy SME

 1. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 2. Anton Kaiser: 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš
 3. Martin Chovan: Evanjelium Martina pre Martinu
 4. Anna Miľanová: Foto - Hádanka 4... 2022
 5. Vlasta Sedláková: Ruský štandard
 6. Martin Chovan: Zajtra nie je dnes
 7. Ján Šeďo: Dvojnásobná vražda v Južných Čechách so slovenským rukopisom.
 8. Jozef Ďanovský: Odpustenie nie je zmierenie
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 33 453
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 13 820
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 982
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 617
 5. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 777
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 718
 7. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 6 674
 8. Adriana Boysová: Ako sa z paláca volá, tak sa z Ameriky ozýva 5 641
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Nádeje Nitrianskych Hrnčiaroviec zabodovali na prestížnom pražskom turnaji.

Parádny úspech žiačikov Nitrianskych Hrnčiaroviec na medzinárodnom turnaji v Prahe.


2 h
Ilustračná fotografia.

V rámci projektu Závislí na zdraví prinášame zoznam dôležitých kontaktov, kde ľudia v krízových situáciách nájdu pomoc a podporu.


16. máj
Naďa Šimová, vedúca sociálneho odboru, s hlineným dukátom z automatu.

Alkohol za dukáty nekúpia.


3 h

Ministerstvo školstva už druhý rok cez Plán obnovy motivuje študentov na slovenských vysokých školách formou štipendia „Študujem doma, Slovensko ma odmení“.


12 h

Blogy SME

 1. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 2. Anton Kaiser: 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš
 3. Martin Chovan: Evanjelium Martina pre Martinu
 4. Anna Miľanová: Foto - Hádanka 4... 2022
 5. Vlasta Sedláková: Ruský štandard
 6. Martin Chovan: Zajtra nie je dnes
 7. Ján Šeďo: Dvojnásobná vražda v Južných Čechách so slovenským rukopisom.
 8. Jozef Ďanovský: Odpustenie nie je zmierenie
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 33 453
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 13 820
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 982
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 617
 5. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 777
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 718
 7. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 6 674
 8. Adriana Boysová: Ako sa z paláca volá, tak sa z Ameriky ozýva 5 641
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu