Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Pripomenú si 850. výročie prvej písomnej zmienky o obci

Nové Sady ležia v Radošinskej doline, od Nitry sú vzdialené 18 kilometrov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156, kde sa spomína ako Kurth, neskôr sa objavuje názov Assakurth. Dnešný názov Nové Sady používa obec od roku 1948. Obyvatelia si 9.

septembra 2006 pripomenú 850. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti na podnet členov obecného zastupiteľstva obec vydá knihu, ktorá mapuje jej históriu od najstarších čias až po súčasnosť. Na vydaní sa podieľajú rodák z obce profesor Jaroslav Čukan, jeho žiak Peter Michalík, referentka pre kultúru Emília Krčmárová a iní občania a rodáci. V Nových Sadoch žije 1 269 obyvateľov, väčšina z nich je slovenskej národnosti. V malej miere je zastúpená maďarská i česká národnosť. Starostom obce je od roku 1999 Miroslav Sako. S ním spolupracuje obecné zastupiteľstvo v zložení: Augustín Hurta, Ladislav Slávik, Dušan Drietomský, Elena Bitnerová, Milan Hučko, Milan Ingeli, Ján Hotový, Katarína Solčanská a Stanislav Daniš.
Obec má rozvinutú infraštruktúru. „V roku 1993 sme ukončili plynofikáciu, celková hodnota diela bola 6,4 milióna korún. Tiež sme vložili financie do úsporného osvetlenia, ročná úspora je okolo 200-tisíc korún,“ hovorí starosta. „Minulý rok sme podali projekt na zlepšenie miestnej hmotnej infraštruktúry obce a podarilo sa nám získať 7 miliónov 363-tisíc korún. Vybudovali sme parkovisko pri obecnom úrade, parkové námestie, chodníky k cintorínu a popri ceste smerom na Malé Zálužie,“ dodáva Miroslav Sako. „V budúcnosti plánujeme začať s výstavbou kanalizácie, zrekonštruovať budovu školy a vybudovať v nej telocvičňu. V roku 2006 sme plánovali výstavbu 30 bytov. Nepodarilo sa nám získať finančné prostriedky, a tak by sme chceli s výstavbou začať v roku 2007.“
V Nových Sadoch sídlia dve cirkevné komunity: rímskokatolícka a evanjelická a. v., ktoré tu majú aj svoje kostoly.
Nezamestnanosť v obci hodnotí starosta ako pomerne nízku, na aktivačnej činnosti sa podieľa päť dlhodobo nezamestnaných.

Skryť Vypnúť reklamu

Základná a materská škola – jeden právny subjekt
Od 1. septembra 2004 sa vytvoril nový subjekt Základná škola s materskou školou Nové Sady. Patria do neho materská škola, základná škola a zariadenie školského stravovania. Riaditeľkou je Kvetoslava Molnárová. Zástupkyňou pre základnú školu je Mária Kopečná, pre materskú školu Silvia Halvoníková. V novom školskom roku bude základnú školu navštevovať 260, materskú školu 35 detí.
V budove materskej školy je umiestnené zariadenie školského stravovania, ktoré navštevujú žiaci a zamestnanci oboch škôl v Nových Sadoch.

Zaviedli separovaný zber
V Nových Sadoch funguje separovaný zber papiera, plastov, tetrapakov a skla. „Na odpad máme farebné vrecia. Červené sú určené na papier, modré na plasty, žlté na tetrapaky. Sklo dávame do bielych vriec. Plasty odvážame v pondelok, ostatný separovaný odpad v utorok. Separovaný zber je pre občanov bezplatný,“ informuje starosta. Od augusta 2005 majú občania povinnosť separovať aj elektrický odpad, ktorý nie je možné dávať do komunálneho odpadu. Jeho odvoz zabezpečuje obec dvakrát do roka prostredníctvom firmy ENZO - Veronika Ves.
„Vývoz komunálneho odpadu sa koná každý párny týždeň vždy vo štvrtok. Divoké skládky sa v obci občas vyskytnú, občania si neuvedomujú, že môžu byť potrestaní do výšky 5 000 korún,“ uviedol starosta Miroslav Sako.

Skryť Vypnúť reklamu

Spolky v obci majú svoju tradíciu
V Nových Sadoch aktívne pracuje Slovenský červený kríž. Od roku 1999 ho vedie Emília Krčmárová. Podpredsedníčkou organizácie je Eva Mažárová st., o pokladňu sa stará Iveta Horváthová. Funkciu revízorky vykonáva Emília Margetínová. Na práci výboru sa podieľajú členky Agáta Beláková, Kvetoslava Molnárová, Blažena Mesárošová a Ingrid Homzová. „Uskutočňujeme akcie zamerané na zdravie spoluobčanov, organizujeme odber krvi a pomoc starým i chorým ľuďom. Dnes má organizácia 75 členov,“ hovorí Emília Krčmárová.
Jednou z najväčších organizácií v obci je Jednota dôchodcov, ktorá združuje 80 členov. Vedie ju predsedníčka Alžbeta Rizeková. Všetci členovia sa schádzajú dvakrát ročne, začiatkom roka na výročnej členskej schôdzi a v októbri na slávnostnom posedení pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Aktivity prispôsobujú záujmom svojich členov. V letných mesiacoch navštevujú termálne kúpaliská, organizujú prednášky so spoločensko-zdravotníckou tematikou a zabezpečujú prezentácie výrobkov rôznych spoločností.
V Nových Sadoch má svoju tradíciu aj poľovnícke združenie. Prezentuje sa reláciami v miestnom rozhlase a príspevkami v poľovníckych časopisoch. Poriada rôzne spoločenské podujatia, medzi obľúbené patrí poľovnícka zábava. Predsedom združenia je Peter Bultman z Nitry.
Od roku 1924 pracuje v obci zväz včelárov. Zakladajúcim členom organizácie bol jeden z najväčších chovateľov včiel v Nových Sadoch učiteľ Viliam Šimko. V súčasnosti má zväz včelárov 14 členov. Aktívnymi členmi sú Miloslav Pavle, Dušan Slížik, Róbert Fačkovec a organizácia sa môže pýšiť aj mladšími členmi ako sú študenti Miloš Kožák, Miroslav Novotný a Tomáš Líška. Zúčastňujú sa školení a seminárov zameraných na choroby včelstiev a výstav.

Skryť Vypnúť reklamu

Knižnica v nových priestoroch
Obecná knižnica bola v roku 2004 presťahovaná do nových priestorov polyfunkčnej budovy v obci Nové Sady. „V súčasnosti je zapísaných 180 čitateľov. V knižnici majú k dispozícii 9 900 kníh a štyri tituly časopisov - Život, Dorka, Vitajte doma a Nápady a rady,“ informuje knihovníčka Emília Krčmárová. „Úzko spolupracujeme aj so základnou a materskou školou najmä pri uskutočňovaní exkurzií, besied a iných podujatí,“ hovorí Emília Krčmárová a dodáva, že obec má každoročne vyčlenené financie na nákup kníh. „Tento rok je to 30-tisíc korún.“
V obci vychádza už druhý rok občasník Pelikán. Vydávajú ho v závislosti od udalostí v obci. Redakčnú radu tvoria Miroslav Sako, Martin Ingeli, Miroslav Závodný, Peter Nahlik, Emília Krčmárová, Elena Pavlovičová, Marta Šlosárová, Eva Marečková a Peter Michalík, ktorý sa stará aj o grafickú úpravu občasníka.

Obecný úrad sídli v novej polyfunkčnej budove
V máji 1999 sa začalo v obci Nové Sady s výstavbou polyfunkčnej budovy. Koncom roka 2001 bol na jej prízemie presťahovaný obecný úrad. Stará budova na Funcíne, kde predtým sídlil, bola vrátená Rímskokatolíckej cirkvi. Od roku 2002 začala v polyfunkčnej budove fungovať lekáreň a pošta. Na prízemí sa nachádza aj zasadačka, ktorá slúži na spoločenské podujatia. V roku 2004 boli na poschodie presťahované obecná knižnica zo Sily a kaderníctvo. Tiež bola uvedená do činnosti zubná ambulancia. V súčasnosti tu vykonáva prax stomatológ Dušan Vondrák. Na poschodí sa nachádzajú priestory súkromnej firmy Maliarstvo - Miroslav Homza.

Podnikateľská sféra sa rozvíja
Nízku nezamestnanosť v obci sa darí udržať vďaka fungujúcej podnikateľskej sfére. Jedným z najväčších zamestnávateľov je Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady. Jeho predsedom je Ivan Oravec, ktorý je zároveň aj predsedom poľnohospodárskej komory. „Obhospodarujeme 4 650 hektárov pôdy a zamestnávame 248 ľudí z deviatich dedín,“ hovorí predseda družstva. „Naším cieľom je udržať živočíšnu výrobu zameranú na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a produkciu mlieka. V oblasti rastlinnej výroby sa zameriavame na obilniny, krmoviny a cukrovú repu.“ Ivan Oravec dodal, že tohtoročné horúce a suché leto spôsobilo kvalitatívne straty na jačmeni. „Úroda repky bola lepšia než vlani, štyri tony po hektári, pšenice bolo šesť ton po hektári.“ Družstvo sa zaoberá aj poskytovaním služieb mechanizmov a keďže má svoju betonárku, ponúkajú služby aj v tejto oblasti. V budúcnosti plánujú vybudovať tretiu dojáreň a dobudovať skladovacie nádrže na tekutý hnoj.
Ďalším zamestnávateľom je firma Retic, ktorá sa zaoberá spracovaním a predajom drôtov a pletív a tiež výrobou klincov. Zamestnáva 90 ľudí z obce a okolia. Trinásť ľudí našlo prácu vo firme Nussi, ktorá sa zaoberá výrobou a balením výrobkov potravinárskeho charakteru.
Okrem týchto firiem v Nových Sadoch sídli viacero súkromných podnikateľov. Nachádza sa tu kaderníctvo, kozmetika, pedikúra, manikúra, kvetinárstvo, potravinové obchody, pohostinstvá, kaviareň a denný bar. V Nových Sadoch sídli aj firma Monoprodukt, ktorá sa zaoberá spracovaním ovocia a medu.
Občania našli pracovné príležitosti aj v susednej obci Čab vzdialenej od Nových Sadov štyri kilometre, kde je vybudovaný priemyselný park.

Historické pamiatky v Nových Sadoch a Sile
Uprostred dedinky Sila sa nachádza zvonica a kamenný kríž pri cintoríne. Zvonica stojí od roku 1790, kamenný kríž pochádza z toho istého obdobia. Čas zanechal stopy na týchto historických pamiatkach, preto bola zvonica v roku 2004 opravená. V októbri 2004 sa konala jej vysviacka. Nad obcou Nové Sady, pri rímskokatolíckom cintoríne bola inštalovaná socha Ježiša Krista ako symbol zmierenia. Slávnostné odhalenie sa konalo 30. septembra 2000.

Obec má svoj erb
Od roku 1998 obec Nové Sady používa erb, ktorý tvorí červený štít. „V jeho dolnej polovici sa vznáša strieborný pelikán so zlatou zbrojou. K nemu prilietajú tri mláďatá (historický znak obce). Hornú polovicu štítu vypĺňa zlatá, perlami zdobená uzavretá koruna so striebornou čiapkou. Spočíva na striebornom zlato obrúbenom vankúši so zlatými strapcovými uzlami (symbolická skratka historických znakov obcí Čab a Sila),“ vysvetľuje Peter Michalík.

Hrdia sa svojím rodákom
Sila je rodiskom predstaviteľa básnickej katolíckej moderny Janka Ďurku - Silana. Narodil sa v chudobnej rodine 24. novembra 1914. Vyštudoval na kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. V roku 1930 mu v Prahe v súťaži mladých básnikov vyšla prvá básnická zbierka Kuvici. Ostro kritizoval totalitné násilie, preto mnohé jeho práce nemohli byť publikované. Rodáci zo Sily v roku 1990 dali podnet na odhalenie pamätnej tabule na jeho rodičovskom dome. Pri príležitosti 10. výročia úmrtia a 80. výročia narodenia básnika iniciovala Sila vydanie poštovej pečiatky.

Novosadský Pelikánik
Na kultúrnych podujatiach obec reprezentuje detský folklórny súbor Pelikánik. Vznikol v roku 2005 z iniciatívy Veroniky Pleškovej, ktorá navštevovala folklórny súbor Borinôčka od svojich štyroch rokov. V súčasnosti zostavuje choreografiu pre 18 členov súboru (11 dievčat a 7 chlapcov) vo veku od 4 do 7 rokov. Rodičov detí zastupuje Andrea Solgajová a s nácvikom jej pomáha Monika Lencsésová.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 2. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 5. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 6. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 2. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 3. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 4. Novinka medzi prefabrikátmi
 5. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 6. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. The future of M&A in Europe
 9. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 10. ADLO sa presťahovalo bližšie k zákazníkom
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 33 694
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 327
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 411
 4. Aká je chémia vôní 10 189
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 476
 6. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 340
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 710
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 684
 9. Bývanie v meste predlžuje život 8 164
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 659
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Skupina obchodovala s anabolikami aj tabletkami na sex, polícia zatvárala oči. Bývalý silák dostal 23 rokov

Rozsudok je už právoplatný. Odsúdeným prepadne majetok v prospech štátu.

V kauze boli odsúdení štyria muži a jedna žena.

Berec ju volal Vegetka. Z malého mesta to dotiahla až k titulom v bundeslige

Miriam Šimáková bola v jednej sezóne aj najlepšou pravou spojkou v Nemecku.

Miriam Šimáková vľavo vo farbách Norimbergu, vpravo v drese Plastiky Nitra.

Polícia už nevyšetruje pokus Agrokomplexu predať kaštieľ Malanta

Ministerstvo zatiaľ nevie, čo s kultúrnou pamiatkou.

Kaštieľ funguje v udržiavacom režime, umelecké diela z neho odviezli.

Právna poradňa MY: Práva zamestnanca a riešenie sporov so zamestnávateľom počas pandémie

Bojíte sa o zárobok, lebo ste v karanténe? Prišli ste o prácu, lebo váš zamestnávateľ obmedzuje podnikanie? Viete, na koho a kde sa máte obrátiť v takejto či podobnej situácii? Aj na tieto otázky odpovedajú v bezplatnej právnej poradni naši právni experti.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V trnavskej nemocnici je pozitívne testovaných takmer sto zamestnancov

Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 je vo Fakultnej nemocnici v Trnave približne rovnaký v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

V Nitre padnú hlavy. Len či správne...

Húfna kritika (aj) od ex-hráčov. Za Nitru nastupuje v prvej slovenskej lige najmenej odchovancov v histórii.

V Zámkoch otvorili nové nákupné centrum

Pre návštevníkov je k dispozícii osem obchodných prevádzok.

Trasa a financovanie cestného obchvatu Detvy nie sú stále vyjasnené

Rozšírenie priemyselnej zóny naráža na odmietavé postoje.

Už ste čítali?