Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Mesto Hurbanovo

Chcela by som vytvoriť atmosféru, v ktorej sa stane neprijateľným rozdeľovanie občanov nielen podľa národnosti, politickej príslušnosti, vierovyznania či farby pleti. Žijeme tu spoločne už storočia – máme povinnosť urobiť všetko preto, aby sme sa nemuseli

Spoločne vytvorme dobré a pekné mesto hanbiť pred ďalšími generáciami za to, ako sme tu žili a čo sme im zanechali. K spolupráci vyzývam predovšetkým novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Na nás spoločne leží zodpovednosť, my budeme skladať odpočet občanom mesta. K spolupráci vyzývam aj politické strany a občanov ako jednotlivcov. Rada by som nadviazala na všetko pozitívne, čo sa podarilo dosiahnuť počas celej existencie nášho mestečka. Žilo a pôsobilo tu mnoho osobností, ktoré nám zanechali tradíciu myslenia, hodnoty ľudskej súdržnosti, tolerancie, dôstojnosti, ale aj vzájomnej pomoci a spolupráce s ostatnými mestami regiónu. V závere uplynulého roka sme si pripomenuli 150. výročie narodenia významného uhorského maliara 19. storočia Árpáda Fesztyho. Uplynulo 90 rokov od smrti hádam nášho najvýznamnejšieho rodáka Mikuláša Konkolyho - Thege. Aby tu mohli vyrastať ďalšie spokojné generácie, musíme spoločne urobiť Hurbanovo dobrým miestom pre život. Budem venovať pozornosť zabezpečeniu vhodných podmienok pre rozvoj nášho školstva. Nadviažem na rekonštrukciu objektov, budem usilovať o zlepšenie materiálno-technického vybavenia škôl. Predovšetkým učiteľov by som rada získala pre myšlienku vyhľadávania a podpory talentov, tvorivosti, ktorá je v každom dieťati ukrytá. Budem usilovať o to, aby sme v spolupráci s poslancami, pracovníkmi aparátu mestského úradu a každého ochotného človeka získali prostriedky z fondov Európskej únie. Spoločne vypracujeme projekty na rozvoj infraštruktúry a skvalitnenia bývania, dobudovanie kanalizácie, zlepšenie životného prostredia, na obnovu našich kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Budeme hľadať možnosti, aby čo najviac domácností bolo vybavených internetom za čo najnižšiu cenu. Budem sa usilovať, aby káblová televízia s informáciami o meste bola prístupná všetkým obyvateľom mesta. Nápady a návrhy budem očakávať predovšetkým od našej mládeže. Rokovaním s orgánmi štátnej správy chcem docieliť, aby sme naše mesto urobili zaujímavým pre podnikateľov a investorov, ktorí zvýšia zamestnanosť. V spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou po rekonštrukcii bývalej Konkoly-Thegeho knižnice v nej umiestnime časť expozície dejín astronómie na Slovensku Múzea Mikuláša Konkoly–Thegeho. Na jednom poschodí zriadime sálu pre komorné koncertné a výstavné podujatia. Zvýšenú pozornosť budem venovať činnosti mestského kultúrneho strediska. Od prvých dní sa budem venovať úrovni zdravotníckej starostlivosti o našich občanov. Neutešený stav polikliniky je alarmujúci - niečo sa bude dať urobiť hneď, niečo budeme musieť riešiť systémovo, od základu. Veľmi mi záleží na tom, aby sa tu vytvorili podmienky pre slušný život, aby občania za bežnými nákupmi nemuseli cestovať do okresných miest. Máme potenciál na to, aby sme využili naše prírodné bohatstvo pre rozvoj turizmu a rekreácie. Tieto strategické vízie sa však nezaobídu bez pomoci občanov všetkých spojených obcí Hurbanovo, Bohatá, Konkol, Nová Trstená, Vík, Zelený Háj a Holanovo. Považujem ich za rovnocenné súčasti mesta a ich obyvateľov za rovnoprávnych občanov. Záleží mi na tom, aby si zachovali svoje osobitosti a prispeli tak ku kultúrnej rozmanitosti nášho mesta. Všetkým Hurbanovčanom chcem sľúbiť, že budem mať pre nich otvorené dvere, budem pozorne načúvať ich problémom, požiadavkám a námetom a budem s s nimi stretávať vždy, keď mi to okolnosti a pracovné povinnosti umožnia. Poslanci SMK sú jednotní Strana Maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja sa dňa 2. decembra stala víťazom komunálnych volieb v Hurbanove. Zvíťazila s prevahou, bez nekalých praktík, bez porušenia moratória a bez kupčenia s voličskými hlasmi. Za nás hovorili výsledky, ktoré sa dosiahli v uplynulom volebnom období. Voliči najviac dôverovali kandidátom za SMK, čo ukázali volebné výsledky. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí odovzdali svoje hlasy pre našich kandidátov. Môžeme vás ubezpečiť, že vás nikdy nesklameme, cítime sa zodpovední za naše mesto ako i za našich voličov. Predstavujeme v meste najväčšiu politickú silu a máme aj najväčšiu politickú zodpovednosť pri rozhodovaní. Urobíme všetko, čo je v našich silách, pre napredovanie nášho mesta, uspokojenie potrieb a harmonický život všetkých občanov Hurbanova. Poslanci za SMK sú pevne zomknutí a nikdy nepodľahnú žiadnemu vonkajšiemu nátlaku. Vždy budú chrániť a obhajovať demokraciu a demokratické hodnoty v našom meste. Nahradia policajtov bezpečnostné kamery? Mestská polícia (MsP) v Hurbanove mala kedysi desať príslušníkov. Vtedy mohli priebežne slúžiť dvojčlenné hliadky. V roku 2006 klesol počet policajtov na osem, koncom leta odišli ešte ďalší dvaja. „Od jesene nás bolo šesť, v službe mohol byť iba jeden. Ak mal prípad, na ktorý sám nestačil, volal príslušníkov Policajného zboru SR,“ uviedol Milan Juhász, ktorý je poverený riadením Mestskej polície Hurbanovo od septembra 2006. V roku 2005 MsP zistila celkom 893 priestupkov. Z nich 293 policajti vyriešili dohováraním, ďalších 617 blokovou pokutou. Za celý rok vybrali na pokutách vyše 248-tisíc korún. Spolupracovali s orgánmi štátnej správy aj občanmi mesta. Okrem pravidelných hliadok vykonáva aj nepravidelné „postriežky“ zamerané najmä na poškodzovanie majetku Mesta. MsP sa podieľa na ochrane poľnohospodárskych plodín. Rieši problémy alkoholizmu, ktoré sa nevyhýbajú ani mladistvým a vekovo príbuzným osobám. Na úseku dopravnej prevencie sa v rámci svojej kompetencie zameriava predovšetkým na dopravné značenie v Hurbanove. Hurbanovo má sedem častí, napríklad Kovácspuszta je od centra vzdialená takmer sedem kilometrov. Počet priestupkov každoročne stúpa, objavuje sa vandalizmus, každý mesiac sa po preberaní „podpory“ opakujú konflikty medzi obyvateľmi sociálne slabších skupín. Jeden policajt v službe môže len ťažko skontrolovať celý rajón. Pri schvaľovaní organizačnej štruktúry mestského úradu hurbanovskí mestskí poslanci navrhli, aby sa z peňazí ušetrených znížením počtu mestských policajtov nainštalovali bezpečnostné kamery. Muselo by ich byť však hneď niekoľko - čo spolu s centrálnym pultom predstavuje nemalú investíciu. Okrem toho centrálny pult na policajnej stanici musí sledovať jeden človek. Akákoľvek technika sama osebe teda policajta v službe nenahradí. „Uznesenie o novej organizačnej štruktúre som zatiaľ nepodpísala. Považujem ho za závažný dokument, ktorý treba posúdiť dôkladnejšie,“ uviedla primátorka Hurbanova JUDr. Margita Zemková. Organizačnou štruktúrou sa pravdepodobne bude zaoberať najbližšie rokovanie MsZ. Rozpočet má vyše 107 miliónov Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy od roku 2007 majú mestá a obce zostavovať rozpočet na nasledujúce tri roky. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2008 a 2009, samozrejme, nie sú záväzné. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) Hurbanovo schválilo na rok 2007 vyrovnaný rozpočet s rovnakou sumou príjmov aj výdavkov – celkom 107,9 milióna korún. Najviac (45,4 milióna korún) chce Mesto získať na dani z príjmov fyzických osôb. Suma je rovnaká ako vlani, v nasledujúcich rokoch by sa mala zvýšiť asi o 6 – 7 percent. Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého platia od januára 2007 vyššie sadzby dane z nehnuteľností. Ostatné dane sa nezmenili. Mesto bude v tomto roku čerpať ešte sedem milión korún z úveru schváleného vlani na rekonštrukciu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu. Druhou najvyššou sumou príjmov Mesta bude v roku 2007 dvadsaťmiliónová štátna dotácia na prevádzku škôl a školských zariadení. Na prevádzku penziónu pre dôchodcov má samospráva dostať 5,7 milióna. Schválili zloženie komisií Mestské zastupiteľstvo Hurbanovo na svojo prvom rokovaní konštatovalo, že nebol zvolený zástupca primátora a rozhodlo sa nezriadiť mestskú radu. Poslanci schválili vytvorenie šiestich komisií: • komisia kultúry a športu (za predsedníčku zvolená PaedDr. Gabriella Keszeg) • komisia sociálna, bytová a zdravotná (Georgína Radošická) • komisia finančná a správy majetku mesta (Mikuláš Kečkéš) • komisia výstavby, regionálneho rozvoja a podnikateľská (Ing. Zoltán Hegyi) • komisia životného prostredia (Ing. Attila Szolgay) • komisia školstva a vzdelávania (Ing. Štefan Szolgay) • komisia verejného poriadku a dopravy (Ladislav Fekete) • komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (Mgr. Gyula Veszelei) Közösen teremtsünk jó és szép várost Olyan közéletet szeretnék teremteni, ahol elképzelhetetlen bármilyen megkülönböztetés nemzetiségi, faji vagy vallási alapon. Sok évszázada élnek itt együtt az emberek. Fontos, hogy megőrizzük hagyományainkat, melyekre méltán büszkék lehetünk. Ezt az örökséget tovább kell adnunk a következő generációknak. Ebben a szellemben szeretnék együttműködni a képviselő-testület tagjaival. Közös a felelősségünk, közösen fogunk választópolgárainknak elszámolni mandátumunk lejártával. Egyben együttműködésre szólítom fel a városban működő összes politikai pártot és természetesen minden jószándékú polgárt személyesen is. Programomban szeretném megőrizni és továbbvinni az összes pozitív kezdeményezést, amelyet az utóbbi években sikerült elérni. Nagyon sok híres személyiségre is emlékezhetünk, akik odaadó munkájukkal dicsőítették városunk nevét. Az elmúlt év végén emlékeztünk Feszty Árpád születésének 150-ik évfordulójára, aki a magyar festészet kimagasló képviselője volt, Ógyalla híres szülötte. Ugyancsak a múlt évben volt a másik, talán a leghíresebb ógyallainak - Konkoly Thege Miklós halálának 90-ik évfordulója is. Ők azok a példaképek, akikre büszkék lehetünk. Nem kétséges, hogy felnőnek itt még hozzájuk hasonlók. Hogy így legyen, olyan várossá kell tennünk Ógyallát, ahol jó élni. Tervezem városunk iskoláinak további fejlesztését, folytatva az elkezdett rekonstrukciós munkálatokat. Súlyt helyezek arra, hogy költségvetésünkből jusson az elavult, korszerűtlen segédeszközök lecserélésére is. Pedagógusainkat a tehetséggondozás még igényesebb művelésére szeretném megnyerni, segíteni munkájukat. Azon leszek, hogy a képviselő-testület, a városi hivatal, de más segitőkész aktív polgárok közreműködésével a lehető legjobban kihasználjuk az Európai Uniós pénzforrások és alapok adta lehetőségeket. Igényelni fogunk ezekből az alapok- ból olyan jellegű fejlesztésekre, mint az infrastruktúra, lakások, kanalizáció, környezetvédelem, műemlékvédelem és felújítások. Meg szeretném teremteni annak feltételeit, hogy minél nagyobb számú háztartásba eljusson az Internet, lehetőleg minél olcsób- ban, továbbá, hogy a kábeltelevíziót mindenki igénybe vehesse és így a város ügyes-bajos dolgairól időben tájékozódhasson. Itt elsősorban a fiatalok vélemé- nyét, javaslatait várom. Felveszem a kapcsolatot az államigazgatási intézményekkel, hogy minél több befektetőt csábíthassunk ide, hogy ily módon is csökkenthessük a munkanélküliséget és növekedhessen az életszínvonal. A Központi Csillagvizsgáló intézetben a múlt évben megalakult a Konkoly Thege múzeum. A szlovákiai csillagászat múltját bemutató expozíció mellett az intézettel együttműködve kamaratermet is létrehoztunk, komolyzenei koncertek és kiállítások rendezésére. Városunk kultúrájának minőségi fejlesztése érdekében át kell gondolnunk kultúrházunk működésének feltételeit is. Ógyalla egészségügyi intézményének siralmas állapota köztudott és azonnali beavatkozást igényel. Bizonyára vannak dolgok, amiken csak hosszabb távon javíthatunk, szisztematikus, alapos munkával, de eltökélt szándékom megteremteni annak feltételeit, hogy javulhasson a lakosság egészségügyi ellátásának színvonala. Mindent megteszünk a közellátás javulásáért, ne kelljen a polgároknak nagyobb bevásárlásokért utazni, hogy javuljanak a rekreációs és szabadidős tevékenységek föltételei. Mindez természetesen elképzelhetetlen az Ógyalla, Bagota, Konkoly, Margitpuszta, Vék, Zöldállás és Hamb lakossága segítsége nélkül, hiszen egyenrangú polgárai a városnak. Ígérem, hogy senki iránt soha nem leszek közönbös, az én ajtóm mindenki számára nyitva lesz , aki problémáival, javaslataival fölkeres. Ahogy elfoglaltságom engedi, mindig találok időt a személyes találkozásokra. Az MKP képviselői egységesek A helyhatósági választásokon Ógyallán, az MKP az első helyet vívta ki.Mindezt tisztességes eszközökkel érte el, nem szegte meg a moratóriumot, nem vásárolt szavazatokat. Mindennek bizonyítéka az elmúlt időkben végzett tisztességes munka volt. Köszönet minden egyes szavazatért! Ígérjük, hogy nem fogunk csalódást okozni, hiszen felelősséggel tartozunk a város lakosságának. Ógyallán az MKP bír legnagyobb politikai hatalommal, így a legnagyobb felelősség is rájuk hárul. Mindent megteszünk városunk fejlesztéséért és polgártársaink elégedettségéért. Az MKP képviselői nem engednek semmiféle külső nyomásnak, védve a demokráciát és a demokratikus értékeket._novy_riadok_

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Päť chýb pri zateplení strechy
 6. Vitajte v postapokalyptickom svete
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Úprava osobného motorového vozidla
 5. Important information for Brazilians living in Slovakia
 6. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 7. Vitajte v postapokalyptickom svete
 8. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. Päť chýb pri zateplení strechy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 28 911
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 858
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 647
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 537
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 825
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 726
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 551
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 372
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 168
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 152
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Brehy Nitry prepojí cyklolávka. Bude neskôr a drahšia, ako plánovali

Mesto podpísalo s firmou dodatok, práce naviac z eurofondov nezaplatí.

Cyklolávka prepojí Wilsonovo nábrežie a Nábrežie nábrežie.
VRÁBEĽSKÝ FUTBAL POD MIKROSKOPOM

Región hore nohami, tím bez hviezd slávi rekordnú jeseň aj autonómiu

Vrábľania sú šokovaní sami zo seba.

Futbalisti Vrábeľ sa radujú zo skvostnej jesene. Nečakane.

Nitrianska galéria predstaví tvorbu Danice Pištekovej

Jej diela, ktoré sú presahom odevu a architektúry, budú prezentované na výstave s názvom Shirt strih.

Architektka Danica Pišteková tvorí na báze vzájomných presahov odevu a architektúry.

Nitrianske divadlá opäť nemôžu hrať. DAB reaguje na kritickú situáciu

Predstavenia sú síce zrušené, no práce na inscenáciách pokračujú.

Zo septembrovej premiéry inscenácie Láska slečny Elliotovej v DAB v Nitre.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V Banskej Bystrici sa počíta so 60 odberovými miestami po celom meste

Mesto Banská Bystrica počíta v súvislosti s chystaným celoplošným testovaním na nový koronavírus zhruba so 60 odberovými miestami.

Už ste čítali?