Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Veľký Kýr Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Nagykér

Obec Veľký Kýr leží v južnej časti Slovenska na národnostne zmiešanom území Nitrianskeho kraja a okresu Nové Zámky. Polohou je daný charakter celej obce i školy, ktorá je v súčasnosti jedinou základnou školou v obci. V minulosti tu však bývali až tri škol

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským (Szlovák és Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda) patrí medzi stredne veľké školy v okrese Nové Zámky. Má 262 žiakov v 15 triedach. Na 1. stupni sú 4 triedy s vyučovacím jazykom slovenským a 2 zlúčené triedy s vyučovacím jazykom maďarským. Na druhom stupni je 5 tried s vyučovacím jazykom slovenským a 4 triedy s vyučovacím jazykom maďarským. V jednom oddelení školského klubu detí poskytujú výchovnú činnosť žiakom viacerých vekových skupín zo „slovenských“ i „maďarských“ tried. Takto pomáhajú najmä zamestnaným rodičom a rodičom žiakov v hmotnej núdzi. Od 1. septembra 2005 sa základná škola s materskou školou zlúčili do jedného právneho subjektu. Elokované pracovisko MŠ je na Apátskej ulici. V porovnaní s vlaňajším rokom počet žiakov klesol z 276 na 262, štyria žiaci dochádzajú zo susednej obce Branč. Už šiesty rok poskytuje škola individuálne vzdelávanie v domácom prostredí jednému žiakovi, ktorý je oslobodený od dochádzania. Štyria žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia sú integrovaní, pracujú podľa individuálneho vzdelávacieho programu. V škole pracuje 21-členný pedagogický kolektív (6 mužov a 15 žien) a 8 správnych zamestnancov. Väčšina má trvalý pobyt priamo vo Veľkom Kýre, šiesti do zamestnania dochádzajú. Škola má vybavenie štandardného typu: 15 tried, 1 učebňa chémie a prírodopisu, jedna učebňa pre výpočtovú techniku, jedna multimediálna učebňa, dve jazykové učebne, kabinety, cvičná kuchynka, dielňa, telocvičňa a jedáleň. Súčasťou školského areálu je futbalové ihrisko, rozostavané miniihrisko a školský dvor s trávnatou plochou. Budova je vykurovaná plynovým ústredným kúrením, voda je zabezpečená z obecného vodovodu. Komplex školských budov má vyše 40-ročnú históriu. V roku 2004 došlo k poruche na teplovodnom vedení. Vďaka ústretovému kroku obecnej samosprávy havarijný stav urýchlene odstránili a ústredné kúrenie čiastočne zrekonštruovali. „Prvoradým poslaním školy je výchovno-vzdelávací proces. Sme školou s jazykovým variantom od 3. ročníka, žiaci sa môžu učiť cudzí jazyk už od prvej triedy. Máme kvalifikované učiteľky anglického aj nemeckého jazyka,“ hovorí riaditeľka ZŠ s MŠ vo Veľkom Kýre Mgr. Helena Dojčánová. „V roku 2002 nás zaradili do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR. Úspechy našej školy sa snažíme zviditeľniť už aj v medzinárodnom meradle. Boli sme úspešní vo vypracovaní projektov: Socrates - Comenius, Otvorená škola - Infovek, Otvorená škola - oblasť športu. V tomto roku sme sa zapojili do projektu Zelená škola. Veľkou snahou našej školy dnes i v budúcnosti je zabezpečiť systematickú , efektívnu a transparentnú podporu enviromentálnej výchovy a vzdelávania. Máme na mysli spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, podporovanie environmentálneho správania sa školy vlastnými silami, prevenciu pred znečistením a poškodzovaním prostredia. Žiakom ponúkame dostatok informácií, aby si vytvorili správne postoje k zdravému spôsobu života, k protidrogovej prevencii, otázkam manželstva a rodičovstva. Prevencia sa stala súčasťou vzdelávania a výchovy. Správnou organizáciou voľného času a organizovaním aktivít učíme žiakov spoznávať pravé hodnoty života.“ Veľkú odozvu u žiakov i rodičov mali aktivity v týždni drogových prevencií, exkurzie, besedy s lekárkou, výchovné koncerty, oslavy Mikuláša, tvorivé dielne, Vianoce pre rodičov, návštevy divadelných a filmových predstavení, Deň jari v Európe, oslavy Dňa matiek, otvorené hodiny pre rodičov, Dni ochrany prírody, oslavy MDD. Všetky triedy sa zapájajú do zberu odpadového papiera a do zberu tetrapakových obalov. V súťaži deviatich základných škôl v regióne na tému Trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi získali traja žiaci vecné ceny od Združenia miest a obcí Slovenska. Kýrčania sa usilujú o získanie titulu Zelená škola. V spolupráci s Nadáciou Ekopolis plánujú výsadbu nových stromov a kríkov. Obecný úrad im namontoval slnečné kolektory na ohrievanie vody v jedálni. Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu ZŠ zamestnáva dvanástich „verejnoprospešných“, využíva dokonca aj služby odborníčky na záhradnú architektúru. Škola už po šiesty krát prispela na Ligu proti rakovine, v minulom roku odovzdala sumu 18-tisíc korún. K Vianociam sa podarilo vydať prvé číslo školského časopisu Kýranček. V rámci projektu Infovek škola poskytuje svojim žiakom i pedagógom možnosť rozšíriť si zručnosti práce s textovým a tabuľkovým editorom a internetom. Od roku 2006 je ZŠ s MŠ držiteľkou certifikátu MS IT Academy, čím sa zaradila medzi komunitu svetovo uznávaných škôl, ktoré na vysokej úrovni pripravujú svojich žiakov na prácu v digitálnej spoločnosti. Vďaka realizácii projektu Otvorená škola - Infovek sa škola teší novým počítačom, skenerom, dataprojektoru, videokamere a digitálnym fotoaparátom. S jednorázovým finančným príspevkom Obecného úradu Veľký Kýr kúpili modernú interaktívnu tabuľu ON finity, ktorú využívajú na školeniach vlastných pedagógov aj kolegov z okolitých obcí. Správcom výpočtovej techniky je RNDr. Jozef Száraz, CSc. Výsledky svojej práce škola pravidelne prezentuje na webovej stránke a v obecnom vysielaní TV Carisma. Cieľom samosprávy je celková rekonštrukcia budov Keďže školy prešli pod samosprávy obcí, je nevyhnutná výborná spolupráca škôl so svojím zriaďovateľom. „V tomto smere máme šťastie. Starosta Veľkého Kýru Mgr.Ladislav Kottlík je bývalý pedagóg a pozná starosti a problémy škôl. V každej situácii ochotne pomôže a poradí. Zlúčením dvoch škôlok do jednej sme do budovy základnej školy získali množstvo nábytku, ktorý zútulňuje cvičnú kuchynku, jazykovú učebňu aj riaditeľňu. V súčasnosti sa renovuje vstupná časť a sociálne zariadenia telocvične. Vyše 2,2 milióna tvorí štátna dotácia, ďalších 400-tisíc financuje samospráva. Priebežne sa upravuje ihrisko, ktoré chceme pokryť umelým trávnikom. Za 50-tisíc korún škola kúpila posilňovacie zariadenie, spolu s obecným úradom hľadá miesto na fitnescentrum. Obecný autobus vozí žiakov na rôzne podujatia mimo obce. Vždy koncom roka sa v kultúrnom dome koná vyhlásenie najúspešnejších žiakov školy. Vedenie ZŠsMŠ, Združenie rodičov aj starosta obce sa poďakujú najlepším žiakom za reprezentáciu školy a obce, zároveň ich obdarujú vecnými cenami. V programe tohto funkčného obdobia prvoradým cieľom starostu obce je celková rekonštrukcia školy. Výsledky žiakov dokazujú, že pozornosť samosprávy je oprávnená - v rámci Novozámockého okresu sa ZŠsMŠ vo Veľkom Kýre v minulom školskom roku umiestnila na druhom mieste. V škole pracuje 31 záujmových krúžkov pod vedením pedagógov a priateľov školy. Na financovanie krúžkov využívame vzdelávacie poukazy, niektorí žiaci pracujú aj vo viacerých útvaroch. Jedným z celoštátne známych je divadelný súbor Bastriguly, ktorého sólistky pravidelne vyhrávajú regionálne aj celoslovenské recitačné súťaže. Podarilo sa nám zabezpečiť nové učebné pomôcky, mapy, atlasy a podobne. Medzi našich sponzorov patria aj tunajší podnikatelia. Ochota a ústretovosť je pre nich samozrejmosťou, za čo sme nesmierne vďační. V septembri 2006 nám pomohli pri modernizovaní počítačovej a multimediálnej učebne. Prerobili celú elektroinštaláciu, do oboch miestností nainštalovali kazetové stropy a svietidlá. Vo všetkých triedach sa podarilo vymeniť skrine, v celom B pavilóne lavice a stoličky, pomaly sa modernizuje aj zborovňa. Vynikajúca je spolupráca s Radou školy, Združením rodičov a OZ Kýranček. Pevnou súčasťou školského života sú príjemné zážitky z akadémií ku Dňu matiek, vianočných posedení, posedení na oslavách učiteľov a tradíciou sa stal aj rodičovský ples. Budova našej školy uzrela svetlo sveta, keď som do nej nastupovala ako prváčka. Netušila som, že raz budem stáť na čele tejto školy. Napĺňať ju zmyslom výroku Škola - základ života je zodpovedná, na čas, energiu a odvahu náročná práca. Vedomosti sú dôležité, ale charakter a vlastnosti človeka sú ešte dôležitejšie. Nemožno spomenúť všetko, čo sa v škole za vyše štyridsať rokov udialo. Isté je, že za to obdobie sa vypracovala na inštitúciu celoživotného vzdelávania, kde si nájdu vždy niečo nové nielen žiaci a pedagógovia, ale aj naši rodičia. Na jej pôde sa vystriedalo mnoho učiteľov. Mnohí naši bývalí žiaci sa do svojej „alma mater“ radi vracajú pochváliť sa aktuálnymi úspechmi a poďakovať svojim bývalým pedagógom. Okrem toho pomáhajú vedeniu a participujú na vedení viacerých záujmových krúžkov. Aj vďaka nim naša škola dosiahla svoje postavenie, získava pozornosť a záujem rodičovskej verejnosti. Mgr. Helena Dojčánová, riaditeľka školy Alapinformációk az iskolánkról - Iskolánknak 15 osztályban összesen 262 diákja van - I. fokon 4 szlovák és 2 magyar tannyelvű osztály van - II. fokon 5 szlovák és 4 magyar tannyelvű osztály működik - Az iskolaklubon belül szakszerű nevelési foglalkoztatást biztosítunk minden gyermek számára - Kémia, természetrajz, számítástechnika és multimediális szaktantermek - Két idegennyelvi tanterem, műhely, tornaterem, étkezde - Tágas futballpálya, kisebb játszópálya, füves iskolaudvar ISKOLÁNK BEKAPCSOLÓDOTT NÉHÁNY NEMZETKÖZI PROGRAMBA: - Socrates-Comenius, Infovek-Nyitott iskola, Zöld iskola - Az informatikai programnak küszönhetően iskolánk új számítógépekkel, videokamerával, fényképezőgéppel, dataprojektorral bővült NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK: - Például Anglia, Franciaország, Finnország - A Nagy Kéri Magyar Szülők Szövetsége együttműködik a Pázmány Péter Alapítvánnyal, továbbá pedagógusaink kapcsolatot tartanak magyarországi kollégákkal is. Medzinárodná spolupráca školy V roku 2005 sa vtedajšia riaditeľka ZŠsMŠ Veľký Kýr zúčastnila medzinárodného stretnutia v Anglicku, kde dohodli podmienky spolupráce partnerských škôl z Anglicka, Fínska, Lotyšska a Francúzska. Vo Francúzskom Charleville - Mezieres sa na jeseň konalo prvé pracovné projektové stretnutie. Školy si vymenili prvé informácie a projektové práce. Žiaci medzi sebou začali komunikovať. Zatiaľ v angličtine, vo Francúzsku však našli aj triedu s vyučovaním nemčiny. Na jar sa chystá ďalšie stretnutie v Lotyšsku. Škola udržiava priateľské kontakty so zahraničnými partnermi nielen v rámci projektu Comenius - Socrates. Ďalšiu medzinárodnú spoluprácu nadviazalo Združenie maďarských rodičov z Veľkého Kýru, ktoré prostredníctvom Nadácie P. Pázmánya získalo niekoľko stoviek kníh. V uvoľnenej triede zriadili žiacku knižnicu, chcú tu inštalovať expozíciu historických bábik, do ktorej by prispeli aj občania. Pedagógovia sa stretávajú s kolegami z Hajmáskéru v Maďarsku, s členmi krúžku Mladých priateľov poľovníctva z družobnej I. Základnej škole v Leviciach. Škôlkarov ocenili na medzinárodnej výtvarnej súťaži Elokované pracovisko zlúčeného subjektu ZŠsMŠ je na Apátskej ulici, súčasná škôlka vznikla zlúčením dvoch bývalých samostatných. Pôvodne dvojtriednu budovu upravili pre tri triedy. V škôlke je kuchyňa, jedáleň, šatňa, každá trieda má vlastné sociálne zariadenia. Od siedmej do šestnástej hodiny sa tu šesť kvalifikovaných učiteliek a štyri prevádzkové pracovníčky starajú o 60 detí v troch triedach (staršia veková skupina má 26, stredná 20 a „maďarská“ trieda 14 detí). Pracujú podľa Programu výchovy a vzdelávania pre MŠ s uvoľneným denným poriadkom, doterajšie inšpekcie hodnotia ich výsledky ako veľmi dobré. „Vždy som chcela byť učiteľkou v škôlke. Túto prácu robím veľmi rada a zo srdca. Máme veľmi harmonický kolektív, výborne spolupracujeme s rodičmi, ktorí nám ochotne pomáhajú,“ vyjadrila sa zástupkyňa ZŠ s MŠ Veľký Kýr pre materskú školu Emerencia Pospigelová, ktorá predtým 14 rokov pracovala v Malokýrskej materskej škole. Už pred zlúčením sa obe škôlky zapojili do programu Škola podporujúca zdravie. Pravidelnými akciami tu bývajú súťaže šarkanov, „šalátové dni“, oslavy Mikuláša, Vianočných sviatkov, Fašiangov, Dňa matiek, MDD, tradíciu má aj rozlúčková slávnosť budúcich prvákov. Veľmi pekné bolo jesenné stretnutie so staršími občanmi, na ktoré prišla dokonca aj jedna prababka. Do prvej triedy základnej školy by malo nastúpiť 20 predškolákov zo „slovenskej“ a 5 z „maďarskej“ triedy, definitívne sa uvidí až po zápise. Ich počty by už v nasledujúcich rokoch mali stúpať. Škôlka sa zapojila do medzinárodnej výtvarnej súťaže Spolu v láske, vďaka podpore obecného úradu cestovali aj na vyhodnotenie do maďarského mesta Hatvan. Programu sa zúčastnili osobnosti maďarskej samosprávy a kultúrneho života. Škôlka dostala mimoriadnu cenu, päťročný Dávid Banyár si odniesol zlatú medailu.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 2. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 5. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 6. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 20 570
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 564
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 202
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 473
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 818
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 598
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 271
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 119
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 5 934
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 873
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Veľký záujem o Balaja. Má konkrétne zahraničné ponuky

Najlepší strelec ligy si môže vyberať z vejáru európskych záujemcov, vo Football Service Agency dokonca zdvihli telefón aj z Ázie. Ostane v Zlatých Moravciach?

Filip Balaj má (zatiaľ) najlepšiu futbalovú formu v živote. Bude súčasťou FC ViOn aj v prvom jarnom kole proti Trnave (6. 2.)?

Bezdomovec mal pozitívny test, karanténu odmietol. Polícia ho našla na ďalší deň

Muža našli večer po testovaní vo vchode. Poslali ho preč.

Pracovník vypisuje certifikát.

Finlay bol zlatý s Kanadou, Nitre prikývol okamžite

Prestup na Slovensko mu schválil i center Colorada.

Útočník Liam Finlay prichádza do Nitry so zaujímavým životopisom. Presne o mesiac - 18. februára - oslávi 24 rokov.
Požiar na Pražskej ulici.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

V druhom kole v Nitre otestovali takmer 41-tisíc ľudí

Väčšina ľudí využila novú aplikáciu, aj vďaka nej sa netvorili rady.

Už ste čítali?