Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Základná škola na Komenského ulici č. 21, Nesvady

Náš cieľ - jazyková a počítačová gramotnosť Fungovanie spoločnosti bez informačných technológií v súčasnosti už nie je možné. Mnohé profesie by bez počítačov nemohli existovať. Ak máme pripraviť deti na život, musíme ich naučiť zaobchádzať s počítačmi. Naši učitelia bez rozdielu veku a aprobácie majú odvahu inovovať vyučovacie hodiny informačno-komunikačnou technológiou. O naše počítačové krúžky je veľký záujem Počítače deti stále priťahujú. S nimi môžu objavovať nové poznatky a prežívať voľné chvíle v škole aj doma. Mnohí žiaci však chápu počítač len ako elektronickú hračku a netušia, čo všetko sa s ním dá robiť. Cieľom pedagógov našej školy je viesť deti k zmysluplnému využívaniu počítačov v škole aj mimo nej. Snažíme sa však aj o to, aby sa deti vyrastajúce v pretechnizovanom svete neodcudzili ľuďom, prírode, citom, priateľom ani duchovným a kultúrnym hodnotám. ANGLIČTINA - CUDZÍ JAZYK ČÍSLO JEDEN Angličtinu môžeme v súčasnosti považovať za cudzí jazyk číslo jeden. Mnohé krajiny ju používajú ako druhý oficiá- lny jazyk. Svetom obchodu, finančníctva a počítačovým technológiám vládne angličtina ako medzinárodný dorozumievací prostriedok, stretávame sa s ňou na každom kontinente. Ak chceme byť rovnocennými partnermi ostatným krajinám, musíme nájsť spoločnú reč a komunikovať v nej. Nesmieme preto pokladať vyučovanie cudzieho jazyka za niečo zbytočné a obhajovať sa tvrdením - nám to nechýba, radšej nech sa iní učia po slovensky. Ak nebudeme hľadať spoločné cesty porozumenia, nebudeme sa môcť ani zapájať do celosvetového diania. Radšej považujme cudzí jazyk za hľadanie cesty k iným ľuďom a národom. Snažme sa nachádzať spôsoby, ako porozumieť iným kultúram a náboženstvám. Nech je pre nás cudzí jazyk - či už angličtina alebo nemčina - prostriedkom, pomocou ktorého nájdeme spoločnú reč aj s inými národmi sveta. PREČO SA UČÍME NEMČINU Vstupom do EÚ sa prirodzene očakáva, že budeme ovládať svetové jazyky, cudzí jazyk sa stáva prostriedkom komunikácie. Vedeli ste, že najčastejšie hovoreným materinským jazykom v EÚ je práve nemčina? Svojou polohou v srdci Európy, bohatými historickými, sociálnymi, kultúrnymi a hospodárskymi vzťahmi s nemecky hovoriacimi krajinami a regiónmi predstavuje Slovensko krajinu s ideálnymi podmienkami na vyučovanie nemeckého jazyka. Nemecko nie je len najvýznamnejším zahranično-obchodným partnerom Slovenska, ale aj najväčším investorom. Príkladom sú investície v oblasti automobilového a výrobného priemyslu, ako aj v oblasti telekomunikácií a informačných technológií. Mnoho vašich známych je určite zamestnaných vo firme nemeckých investorov. Prečo si nezvýšiť šance na získanie lukratívneho zamestnania? Od občana žijúceho v EÚ sa podľa princípov Milénia vyžaduje vedieť používať tri jazyky vrátane materinského. Prečo neučiť naše deti základom cudzieho jazyka? Ich hlavičky nie sú zaťažené nezmyselnými informáciami, ktoré dospelí už stačili prevziať z televízie a iných zdrojov. Mozgové spojenia sú také, že keď ovládam jeden jazyk, druhý sa naučím a tretí zvládnem ešte ľahšie, pretože princíp a logika jazykov je pomerne rovnaká. Samozrejme platí - čím skôr, tým lepšie. Aj plávať a bicyklovať sa človek naučí rýchlejšie v skoršom veku. Naša škola ponúka možnosť osvojiť si nemecký jazyk (či už ako prvý alebo ako druhý cudzí jazyk v poradí). Tento školský rok už žiaci majú možnosť dopisovať si s nemecky hovoriacimi žiakmi zo susedných štátov. Tým sa nielen zdokonaľujú v nemčine, ale získavajú aj cenné priateľstvá. Svoje komunikačné zručnosti si mohli vyskúšať aj na exkurzii do hlavného mesta Rakúska Viedne. Na prvý decembrový týždeň sme totiž v spolupráci so ZŠ v Imeli naplánovali exkurziu. Začali sme v obnovených priestoroch Školský rok 2006/2007 sme v Základnej škole slovenskej v Nesvadoch začali vo vynovených vnútorných priestoroch. Vďaka Obecnému úradu Nesvady, rodičom a sponzorom si najmenší školáci zasadli do nových lavíc. Žiaci majú dobré podmienky na vyučovanie informatiky, špeciálnej prípravy dievčat, prírodopisu, čiastočne chémie. Na hodinách telesnej výchovy využívajú dve telocvične, športovú halu a veľký všešportový areál v okolí školy. ZŠ má schválený europrojekt na komplexné zateplenie budovy. S pomocou zriaďovateľa, rodičov a sponzorov plánujeme pokračovať v rekonštrukcii vnútorných priestorov. V polovici novembra sme po prvýkrát v tomto školskom roku hodnotili plnenie našich cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti. Jedným z nich bolo zaradenie školy do siete modelových inovačných škôl, ktoré inovujú vyučovanie informačnými a komunikačnými technológiami. Do plánu práce sme na každý štvrťrok zaradili jeden týždeň zážitkového učenia s netradičnými vyučovacími hodinami. Matematika s Ferdom Mravcom, preverovanie vedomostí žiakov pomocou didaktických testov na počítači a premietanie prezentácií boli len niektoré spomedzi ďalších zaujímavých vyučovacích hodín. Úspechom je aj zapojenie sa do medzinárodného projektu e-Twinning. Spoločne so základnou školou z Poľska budú naši žiaci pod vedením Ing. Klaudie Danáčovej pracovať na projekte s názvom Spoznajme sa lepšie, spoznajme našu vlasť. Rodičia našich žiakov môžu kontrolovať prospech svojich detí na internete prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Hoci s ňou pedagógovia majú o niečo viac práce, rodičia takto dostanú pravdivý obraz o prospechu žiaka. Zavedením elektronických žiackych knižiek však škola klasické žiacke knižky neruší. Pravidelné informovanie rodičov a verejnosti o dianí v škole považujeme za veľmi dôležité. Aj preto sme zriadili novú webovú stránku www.zsnesvady.edupage.org. Zapojili sme sa do projektu eTwinning • eTwinning je projekt, ktorého cieľom je postúpiť o krok ďalej v uzatváraní partnerstiev dvoch škôl z dvoch rôznych európskych krajín. Využívajú výhody informačných a komunikačných technológií s cieľom spolupracovať a dosiahnuť úspechy v pedagogickej, sociálnej a kultúrnej oblasti. • eTwinning posilňuje pedagogický aspekt. Školy ho pokladajú za zmysluplnú aktivitu, ktorá obohacuje tradičné učenie. Online partnerstvo škôl je fantastická možnosť, ako sa môžu žiaci i učitelia oboznámiť s inými kultúrami a prísť do kontaktu so žiakmi a učiteľmi z inej krajiny. • Online partnerstvo škôl predstavuje pre študentov veľkú zábavu, podľa finančných prostriedkov školy možno partnerskú školu i navštíviť. Hoci e-mailový kontakt je skvelý a rýchly, osobný kontakt je čosi úplne iné. Ak budeme úspešní, niektorí žiaci môžu udržiavať súkromný kontakt dlhý čas. • Do činnosti projektu je zapojený tím učiteľov a žiakov reprezentujúci danú školu. Učiteľ dejepisu pracuje na zadanej téme, učiteľ cudzieho jazyka je zodpovedný za jazykovú stránku, učiteľ informatiky rieši technické problémy. Riaditeľ školy koordinuje celý tím, poskytuje potrebné prostriedky, morálnu podporu a uznanie za prácu. Žiaci komunikujú prostredníctvom e-mailu, zbierajú informácie o meste i o krajine, v ktorej sa nachádza partnerská škola, môžu cestovať, dostať príležitosť ukázať partnerom svoju školu a rodné miesto. Môžu sa veľa naučiť o kultúre krajiny. Vitajte. prváci, v našej veľkej rodine! Tradične v septembri deti zo školského klubu s pomocou vychovávateliek privítali prvákov. Rok 2006 sa niesol v znamení indiánskych zvyklostí. Program otvorili štvrtáčky indiánskym tancom pod vedením pani učiteľky Bazsóovej. Deti zo školského klubu pripravili rôzne disciplíny: pitie chechtavej vody a smiech, lukostreľbu na bizóna, plavbu na kanoe, preskok cez oheň, jazdu na koni, pochod cez horúce kamene. Potom im dievčatá pomaľovali líčka indiánskymi znakmi. Náčelník Veľké Pierko s nimi nahlas recitoval sľub o vernosti našej škole. Daroval im kroniku- Múdru knihu, kde si budú môcť značiť všetky udalosti, ktoré zažijú do deviateho ročníka. Vitajte, milí prváci, v našej veľkej rodine! STRAŠIDELNÝ DEŇ Takto voláme októbrový deň, keď si deti zo Základnej školy v Nesvadoch ozdobia obrovské, stredné aj drobučké tekvice. Stretli sme sa tu s pirátmi, so zvieratkami, zubatými tekvicami a inými veselými strašidlami. Popri nápaditej, jesennými farbami zaliatej výstave tekvíc sa z okien a stien dívali papierové ježibaby, duchovia, farebné tekvičky, ktoré si deti zhotovili počas výtvarnej činnosti v školskom klube. Strašidelný deň začali deti moderným tancom. Duchovia so saxofónom zatancovali na pieseň Jazzové strašidlá. Každý účastník výstavy mohol hlasovať do kroniky za exponáty, ktoré sa mu páčili. Všetky deti dostali diplom, vydarenú akciu doplnila diskotéka s občerstvením. O rok v októbri sa určite opäť stretneme pri oranžových hlavách vyzdobených tekvíc. NÁVŠTEVA U ŠKÔLKAROV Jedného dňa, keď slniečko krásne svietilo, sa prváci vybrali navštíviť kamarátov do Materskej školy na Sládkovičovej ulici. Spolu sa pohrali, zaspievali a zarecitovali básničky. Najviac sa všetkým páčil nafukovací hrad, v ktorom sa poriadne vyskákali. Na druhý deň ich triedna učiteľka a riaditeľka vzali do Materskej školy na Hurbanovej ulici. Tam sa vyšantili na preliezačkách a hojdačkách na školskom dvore. Ani sa im nechcelo odísť. „Na oplátku“ škôlkari navštívili žiakov, ktorí im predviedli vianočný program. Školská televízia obnovila vysielanie AKO SME ZAČALI ... Školská televízia ako pravidelná rubrika Nesvadskej televízie obnovila svoju činnosť v školskom roku 2004/2005. Odvtedy sa v nej vystriedalo viacero mladých moderátorov a redaktorov. Moderátorská stálica - šikovná žiačka Klaudia Horváthová - tu však našla svoju záľubu a v školskej televízii pôsobí dodnes v spoločnosti Kitty Polgárovej. AKO TO PREBIEHA ... Počas školského roka prinášajú informácie o aktuálnych udalostiach v našej škole aj o reprezentácii žiakov mimo obce. V spolupráci s pedagógmi si dievčatá pripravujú texty k jednotlivým príspevkom, nahrajú ich v štúdiu NTV alebo v exteriéri. Príspevky sú doplnené videozáznamom alebo fotografiami. ČO VŠETKO PRIPRAVUJEME ... Každý mesiac v školskom roku má svoje aktivity - či už zaužívané, tradičné alebo nečakané. Udalosti sa snažíme zachytiť a informovať o nich aj našich spoluobčanov a kamarátov. Sme pri tom, keď žiaci reprezentujú školu, keď oslavujú Vianoce, Fašiangy, Veľkú Noc. Sme pri výstavkách žiackych prác, pri vystúpeniach našich najmenších, pri športových aktivitách nevyhnutných pre naše zdravie. PREČO NÁS SLEDOVAŤ ... Chceli by sme sa s vami podeliť o radosť z dosiahnutých výsledkov, predstaviť našu prácu v škole a jej výsledky, chceli by sme, aby ste boli svedkami modernizácie našej školy a aby ste mali možnosť sledovať jej pozitívny vývoj. Na záver ešte želanie, aby moderátorky neopúšťal neutíchajúci entuziazmus, aby mali naďalej veľa skvelých nápadov a skvelých divákov. Dosiahli sme niekoľko športových úspechov V dňoch 4. - 5. októbra 2006 sa konal jesenný zber papiera. Najviac nazbierali: Viktória Justyáková, Miroslav Keszeg, Csaba Árďusi (1.ročník), Norbert Péter, Daniel Barkóci (2. ročník), Kitti Zuberová (3. ročník), Kitti Nemesová, Norbert Bagin (4. ročník), Jozef Muči, Beata Nagyová (5. ročník), Viktória Mučiová (6. ročník), Mária Homolová, František Szobolovszky (7. ročník), Katarína Horváthová (8. ročník). Dňa 27. septembra sa uskutočnili majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Uspeli aj žiaci našej školy. Nikoleta Fábryová (8. ročník) sa umiestnila na 3. mieste, deviatak Andrej Varga skončil siedmy. Dňa 3. októbra sme sa zúčastnili semifinále Malých majstrovstiev sveta vo futbale v Komárne. Naši futbalisti sa umiestnili na 1. priečke a získali titul majstrov okresu Komárno. Dňa 26.októbra bola súťaž v prednese ľudových piesní. Katarína Weinhardtová (3. ročník) obsadila tretie miesto. Claudia Sáliová (5. ročník) dostala pochvalný list. Všetkýmgratulujeme!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 3. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 4. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 5. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 6. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 7. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 8. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 9. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 2. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 3. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 5. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Budúcnosť M&A v Európe
 9. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 10. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 24 910
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 20 262
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 459
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 974
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 697
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 583
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 263
 8. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 048
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 038
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 7 898
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Polícia pátra po mužovi z Topoľčianok, rodine sa neozval od júna

Podľa informácií sa prechodne zdržiava v Bratislave.

Polícia v Nitre žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 53-ročnom Tiborovi Chudom z Topoľčianok.

Nové divadlo uvedie premiéru hry Rozprávky po telefóne

Inscenácia vznikla na motívy jednej z najúspešnejších kníh slávneho talianskeho rozprávkara.

Nové divadlo uvedie premiéru hry Rozprávky po telefóne.

Z auta ukradol ruksak s peňaženkou. Polícii tvrdil, že peniaze dal chudobným

24-ročného mladíka len nedávno pustili z výkonu trestu.

V Šali prikrmujú mačky, vplýva to aj na výskyt hlodavcov

Potravu možno nájsť pri vchodoch do panelákov či smetných nádobách.

Misky s krmivom na Ulici L. Novomestského v Šali.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Demänovská dolina už nevládze, na petíciu nie je neskoro

Nestíha elektrika, už ani zdroje pitnej vody.

Už ste čítali?