Štvrtok, 15. apríl, 2021 | Meniny má FedorKrížovkyKrížovky

Základná škola s materskou školou Úľany nad Žitavou

Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš

Základnú školu s materskou školou v Úľanoch nad Žitavou vedie riaditeľka z učiteľskej rodiny PaedDr. Božena Spišiaková (na snímke). Jej otec Štefan, v obci známy ako odbojár a priamy účastník SNP, tu bol riaditeľom 21 rokov. Keď sa po úspešnom výberovom konaní ujala funkcie v júli 2005, snažila sa najmä urobiť zo školy ešte váženejšiu inštitúciu a vybudovať z nej zariadenie prinajmenšom rovnocenné aj s mestskými školami. Dvakrát však do tej istej rieky nevstúpiš - v školách pretieklo veľa času a treba ich prispôsobiť novým požiadavkám výchovy a vzdelávania mladých. „Už nestačí byť iba dobrou vidieckou školou,“ stotožňuje sa s ňou zástupkyňa Mgr. Henrieta Takácsová. „Žiak už nemôže byť iba objektom výchovného pôsobenia. Musí dostávať toľko podnetov a takú motiváciu, aby sa sám stal aktívnym. Musíme zmeniť postoj učiteľov k žiakom, ktorí viac ako doteraz musia pociťovať úprimnú snahu zvyšovať efektivitu výchovy a vzdelávania. Cieľ sa nám podarí splniť vtedy, keď nám pritom pomôžu aj rodičia. Ale škola nemôže suplovať rodinnú výchovu. Chceme vytvoriť prostredie vzájomnej úcty a tolerancie, priateľstva a dôvery, ktorá môže ešte viac priblížiť pedagógov k žiakom. Nemali by teda u nás cítiť povýšenectvo, netrpezlivosť či nebodaj lámanie palice nad ich osudom. Netajíme sa, že na pedagógov nekladieme vyššie požiadavky - osobnostné aj vedomostné. Lebo každý učiteľ sa musí neustále vzdelávať a byť vzorom pre svojich žiakov. V záujme detí chceme organizovať viac voľnočasových aktivít s cieľom rozvíjať ich záujmy a vytvárať podmienky pre ich realizáciu v spolupráci s rodičmi a zriaďovateľom. Škola má ideálny počet žiakov v triedach, aby sa dalo s deťmi pracovať individuálne. Naše nadriadené orgány nám zatiaľ umožnili pracovať týmto systémom a my ich musíme výsledkami práce presvedčiť o zachovaní súčasnej štruktúry školy. Škola nemá klub detí, pretože časť budovy je vyčlenená pre poštu. Ak rodičia o „družinu“ pre menšie deti prejavia záujem, škola je pripravená ju zriadiť - aj za cenu viacúčelového využitia tried. Predpokladom je úspešné rokovanie so zriaďovateľom školy. Dlhodobým trendom sú totiž školy s celodennou starostlivosťou, preto tieto veci dávame do pozornosti už teraz. Využívanie voľného času považujeme za prioritu - v súčasnosti ponúkame žiakom prácu v dvanástich záujmových útvaroch. Našou ambíciou je však záujmy detí nielen rozvíjať, ale aj zapojiť ich v prospech obce. Do výchovy zavádzame aj regionálne prvky, ktorými chceme obnoviť kultúrne tradície. Šijeme nové kroje, nacvičujeme pásma požitavského zvykoslovia, ktoré majú pomôcť pestovať hrdosť na svoju obec. Aj vďaka starostke Helene Hlasicovej sa podarilo vzbudiť u obyvateľov Úľan záujem o kultúru a spoločenský život. My v tom chceme pokračovať spoločne s rodičmi našich žiakov. Organizujeme otvorené hodiny pre rodičov a starých rodičov, pozývame ich na všetky podujatia, aby so svojimi deťmi žili aj v škole a boli pre ne väčšou oporou.“ O jednotu výchovného pôsobenia školy a rodiny sa rovnako snažia aj s MŠ. Riaditeľka B. Spišiaková ocenila osobný záujem starostky a obecného zastupiteľstva o prácu základnej školy s materskou školou. Zaručuje to riešenie nielen výchovných, ale aj materiálnych a prevádzkovo-ekonomických problémov školy. Viditeľne sa zlepšila spolupráca školy s rodičovským združením, ktorého novozvoleným predsedom je Ing. Peter Malík. Ako stredoškolský pedagóg sa intenzívne zaujíma o dianie v škole a aktívne pomáha so svojím výborom pri realizácii inovačných trendov. Reprezentujú školu v súťažiach a olympiádach Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú predmetové olympiády a súťaže v odborných vedomostiach. Doteraz zorganizovali školské kolá olympiád z anglického jazyka, geografie, matematiky, vo štvrtom ročníku Pytagoriádu. V okresnom kole Olympiády anglického jazyka sa deviatak Matúš Kúkel umiestnil na piatom mieste. Na recitačnej súťaži Šaliansky Maťko sa zúčastnili Mária Malíková, Miroslava Kosecová a Petra Sirčeková. Žiaci piatej triedy dostali darčeky a poďakovanie za svoju kolektívnu prácu v súťaži O najoriginálnejšiu marťanskú vlajku. Z ďalších školských akcií si zaslúžia pozornosť: • jesenný zber papiera; • týždenný zber tetrapakových obalov; • výstava jesenných plodov - súťaž medzi triedami; • zhotovovanie bábik zo šúpolia; • súťaž o najkrajšieho tekvicového strašiaka; • aranžovanie expozície ovocia a zeleniny na obecnom úrade; • návšteva predstavenia v Divadle A. Bagara v Nitre; • súťaž o najkrajšieho strašiaka do maku a vinohradu; • hodinové čítanie v žiackej knižnici; • súťaž o logo školy; • výstavka kníh a odbornej literatúry spojená s predajom; • prikrmovanie lesnej zveri a vtáctva v areáli a v Hrubom háji; • Detský čin roka; • súťaž o najzaujímavejší vlastnoručne zhotovený výrobok (hračka, pomôcka...); • výtvarné súťaže Vesmír očami detí, Európa v škole, Ekoplagát; • mikulášske popoludnie s vlastným kultúrnym programom; • vianočná akadémia pre verejnosť s ochutnávkou úľanskej kapustnice a zachovávaním úľanských zvykov - napríklad plieskanie bičom; • prvý reprezentačný rodičovský ples; • fašiangový karneval so sprievodom masiek po obci; • beseda s policajtom a starostkou obce na obecnom úrade. Úľanským zlatým pokladom sú deti Asi sme mali šťastie, že sme 46 detí z Materskej školy (MŠ) v Úľanoch nad Žitavou navštívili práve pri striedaní učiteliek. Inak by sa s pedagógmi nedalo hovoriť. Skupina najmenších detí bola najzvedavejšia - len čo sa otvorili dvere, už vykukli dve - tri deti a za nimi sa vyrojila celá skupinka ako včely z úľa. „Ja som Miško. Ujo, čo tu robíš, ideš za nami? A čo máš v taške?“ Pracovať s nimi je nádherné, ale nie jednoduché. Zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu Mária Mikulcová je skúsená učiteľka, ktorej profesia prirástla k srdcu. Jej skupina starších detí práve cvičila s papierovými valcami. Hravé deti si precvičili telá a my sme získali trochu času na rozhovor. „Niekoľko detí je chorých, ďalšie sú na zápise do prvého ročníka, teraz tu máme dve skupiny detí,“ informuje. „V rade školy máme aj zástupcov z materskej školy. Spolu tu máme zaradených 46 detí vo veku 3 - 6,5 roka. Predškolskú výchovu zabezpečujú ďalšie pani učiteľky: M. Maceková, J. Hnátová a S. Vadkertiová, ktorá študuje na filozofickej fakulte elementárnu pedagogiku. Vedúcou školskej jedálne je M. Ostrožlíková, pomocnou kuchárkou M. Pápayová, pomocnicou v kuchyni J.Kurčová. Hlavnou kuchárkou je M. Hrabovská. Varíme tu aj pre základnú školu, kam jedlo dovážame,“ dozvedáme sa. Zástupkyňa M. Mikulcová nás previedla škôlkou, kde majú deti všetko potrebné pre napĺňanie výchovno-vzdelávacích cieľov. Je to je relatívne nová budova v tichom prostredí s dvorom, mimo hlavnej frekvencie áut. MŠ za zapojila do projektu Škola podporujúca zdravie s tematikou zdravého životného štýlu. Zriadili si osobitný ľudový kútik. Vlastnými projektmi sú: Pedagogická diagnostika v MŠ, Rozvoj grafomotorických zručností detí predškolského veku, Environmentálna výchova v MŠ. O plnení hlavných úloh škôlky nám M. Mikulcová povedala: „Dôraz kladieme na rešpektovanie práv dieťaťa, humanizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti. Plníme úlohy programu podpory zdravia, koncepcie environmentálnej výchovy, civilnej obrany a vzdelávania detí. Mali sme tu školskú inšpekciu, ktorá zisťovala úroveň pedagogického riadenia, podmienok a výsledkov výchovy i vzdelávania. Tematicky sa zamerala na telesnú výchovu, rozvíjanie poznania, matematických predstáv, literárnu výchovu, hudobnú a pracovnú výchovu, výtvarnú činnosť v hrách detí. Podmienky výchovy a vzdelávania sú na dobrej úrovni, podobne aj riadenie školy. Inšpekcia veľmi pozitívne hodnotila personálne podmienky. Pedagogické pôsobenie s uplatnením nových metód práce a poznatkový potenciál detí. Na dobrej úrovni sme uplatnili prosociálny štýl výchovy, informačný systém, individuálny vzdelávací program,“ dodala M. Mikulcová. Inšpektorka pochválila realizáciu projektu zdravého životného štýlu, uchovávanie ľudových tradícií a tvorbu školského časopisu s aktuálnymi informáciami o materskej škole. Úľanský „zlatý poklad“ je v spoľahlivých a dobrých rukách. Hlavný cieľ výchovy - hladký prechod do základnej školy - isto nebude problémom. Aktuality zo života úľanskej školy V rámci projektu Infovek v škole zriadili učebňu s počítačmi pripojenými na internet. Cieľom je zvýšiť počítačovú gramotnosť a premeniť tradičné spôsoby vyučovania na moderné, využívajúce vzdelávacie CD programy a informácie z internetu. Pedagogickému kolektívu záleží na tom, aby všetci žiaci získali aspoň základné zručnosti z práce s počítačom. Záujem je veľký, prejavuje sa najmä návštevnosťou detí v záujmových útvaroch: informatika a počítače. Vedenie školy kladie mimoriadny dôraz aj na počítačovú gramotnosť pedagógov, preto zriadili v zborovni kútik s internetom a multifunkčným zariadením. Ich pravidelné využívanie iste zvýši úroveň vyučovania v škole. POPULARITA ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA RASTIE Škola má od decembra minulého roka nový školský rozhlas s moderným ozvučením. Využívajú ho na vysielanie rozhlasových relácií o aktuálnych témach (holokaust, dni boja proti AIDS a fajčeniu). Propagujú ním separovaný zber, ale napríklad aj tradície (Od Barbory po Luciu, Vianočný koncert na želanie a pod.). Reláciu Čo týždeň dal vysiela riaditeľka školy. Školský rozhlas sa stal prvým kontaktom žiakov s novinárskou prácou a výberom hudby. Poverení učitelia dbajú na odbornú stránku vysielaných tém, popularita rozhlasového vysielania stále rastie. NAJLEPŠÍ SÚ V STREĽBE A BRANNOM VIACBOJI Na zlepšenie pohybových aktivít žiakov na hodinách telesnej výchovy a lepšie využívanie ich voľného času sa využíva vynovená školská telocvičňa, doplnená atraktívnym športovým náradím. Žiaci radi navštevujú futbalový krúžok a športové hry. Obľube sa tešia súťaže medzi školami napr. vo vybíjanej a vo volejbale. Osobitné miesto prináleží realizácii projektu Európa zábavou, kde si žiaci 8. a 9. ročníka zmerali sily vo futbalovom turnaji medzi susednými základnými školami. Prvenstvo získali v streleckej súťaži a na Majstrovstvách Slovenska v brannom viacboji. S veľkým záujmom sa odohral netradičný volejbalový zápas učiteliek proti žiačkam. Športová téma dominovala aj vo výtvarných prácach súťaže Peking 2008. ZAPÁJAJÚ SA DO CELOSLOVENSKÝCH LITERÁRNYCH SÚŤAŽÍ Školská literárna súťaž o Ľudovítovi Štúrovi v rámci Roka Ľ. Štúra sa uskutočnila formou kvízu o živote a diele veľkej osobnosti našich národných dejín. Žiaci posielajú práce do celoštátnej súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vyjadrujú v nich úprimný vzťah k rodnému kraju, ľuďom v obci a ich zvykosloviu. Deň otvorených dverí pre škôlkarov Netradičnému slávnostnému zápisu detí do školy predchádzala otvorená hodina pre budúcich prváčikov v prvej triede. Pani učiteľka Mgr. Lenka Lontošová s prvákmi a škôlkarmi zavítala do krajiny „Rozprávkovo, Hádankovo, Číselkovo a Pesničkovo“. Záujem detí o prácu vo „veľkej“ škole bol motivovaný súťažami v triede aj v telocvični. Za úspešne zvládnuté úlohy všetkých čakala sladká odmena. Dvanásteho februára opäť prišli do školy, aby sa do nej oficiálne zapísali. Radosť bola veľká, pretože deti podľa šípok na zemi sami našli triedu s plyšovými zvieratkami, kockami a pastelkami. Nebol to len deň pripomínania nastávajúcich povinností. S otvorenou náručou ich vítali učiteľky Emília Hlavačková, Mgr. Lenka Lontošová, Mgr. Lucia Cviková a Jana Hnátová s prísľubom pomôcť im pri výuke čítania, písania a počítania. Pomoc nebola potrebná. Deti zvládli všetky úlohy na jednotku, dostali pamätný list, pastelky a hračku. Všetci rodičia budúcich prvákov uvítali bezplatný zápis do 1. ročníka a ocenili výborne zorganizovaný priebeh zápisu, ktorý prispel k sľubne sa rozvíjajúcej spolupráci medzi školou a rodičovskou verejnosťou. Obec, škola aj ich rodičia urobia všetko, aby ich vstup do školského života bol naplnený úspechmi.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič
 2. Po celý rok ako na dovolenke. Tak sa žije v Čerešniach
 3. Kia prechádza transformáciou, vo vrecku má aj Guinnessov rekord
 4. Kedysi rádio, dnes mozog auta. Poznáte históriu infotainmentu?
 5. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 6. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 7. Vyskúšajte newslettre denníka SME
 8. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 9. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 10. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 1. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 2. Korporátne dlhopisy s fixným ročným výnosom od 7 do 8 %
 3. Vyskúšajte newslettre denníka SME
 4. Lesné plody - Sila zo samotného srdca prírody
 5. Festival pre dušu prináša návod, ako si zachovať duševnú pohodu
 6. Slovník investora 05: Obchodovanie na burze
 7. Slováci sú rekordéri, majú aj 20 vernostných programov súčasne
 8. Po celý rok ako na dovolenke. Tak sa žije v Čerešniach
 9. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť!
 10. Goji: bobule šťastia pomáhajú proti depresii
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 49 974
 2. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 20 358
 3. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 17 406
 4. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 15 670
 5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 11 952
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 9 368
 7. Pomoc z prírody pri infekcii covid-19 8 613
 8. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 8 441
 9. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 924
 10. Pán Králiček: Aj keď predávate „len“ kávu, musíte inovovať 6 655
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Kia predstavila nové logo, slogan a ohlásila transformáciu značky. Jej nový slogan znie: Movement that inspires.

13 h

Pre mnohé firmy, organizácie, neziskové projekty, ale aj jednotlivcov je nadviazanie spolupráce s novinármi veľkým otáznikom. Vďaka zmienkam v médiách sa môžu zviditeľniť a stať sa mienkotvorcami vo svojej oblasti.

14 h
Martina Janegová.

Prvý ročník festivalu bude vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehať online formou z viacerých miest Slovenska.

15 h
Ilustračné foto.

Muž všetko popieral, hoci hliadka videla, že je pod vplyvom alkoholu. Prípad rieši polícia.

18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vodiča s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.

18 h

Aj v dôchodkovom veku zažiarila v Ionescových Stoličkách. V silnom príbehu, ktorý zahrali piati seniori z Banskej Bystrice.

13. apr

Brezno zostane v červenej naďalej.

13. apr

Rastlina je suchomilná, bez kvapky vody vydrží aj dlhšie ako mesiac.

16 h

Už ste čítali?