Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky

Základná škola s materskou školou Úľany nad Žitavou

Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš

Základnú školu s materskou školou v Úľanoch nad Žitavou vedie riaditeľka z učiteľskej rodiny PaedDr. Božena Spišiaková (na snímke). Jej otec Štefan, v obci známy ako odbojár a priamy účastník SNP, tu bol riaditeľom 21 rokov. Keď sa po úspešnom výberovom konaní ujala funkcie v júli 2005, snažila sa najmä urobiť zo školy ešte váženejšiu inštitúciu a vybudovať z nej zariadenie prinajmenšom rovnocenné aj s mestskými školami. Dvakrát však do tej istej rieky nevstúpiš - v školách pretieklo veľa času a treba ich prispôsobiť novým požiadavkám výchovy a vzdelávania mladých. „Už nestačí byť iba dobrou vidieckou školou,“ stotožňuje sa s ňou zástupkyňa Mgr. Henrieta Takácsová. „Žiak už nemôže byť iba objektom výchovného pôsobenia. Musí dostávať toľko podnetov a takú motiváciu, aby sa sám stal aktívnym. Musíme zmeniť postoj učiteľov k žiakom, ktorí viac ako doteraz musia pociťovať úprimnú snahu zvyšovať efektivitu výchovy a vzdelávania. Cieľ sa nám podarí splniť vtedy, keď nám pritom pomôžu aj rodičia. Ale škola nemôže suplovať rodinnú výchovu. Chceme vytvoriť prostredie vzájomnej úcty a tolerancie, priateľstva a dôvery, ktorá môže ešte viac priblížiť pedagógov k žiakom. Nemali by teda u nás cítiť povýšenectvo, netrpezlivosť či nebodaj lámanie palice nad ich osudom. Netajíme sa, že na pedagógov nekladieme vyššie požiadavky - osobnostné aj vedomostné. Lebo každý učiteľ sa musí neustále vzdelávať a byť vzorom pre svojich žiakov. V záujme detí chceme organizovať viac voľnočasových aktivít s cieľom rozvíjať ich záujmy a vytvárať podmienky pre ich realizáciu v spolupráci s rodičmi a zriaďovateľom. Škola má ideálny počet žiakov v triedach, aby sa dalo s deťmi pracovať individuálne. Naše nadriadené orgány nám zatiaľ umožnili pracovať týmto systémom a my ich musíme výsledkami práce presvedčiť o zachovaní súčasnej štruktúry školy. Škola nemá klub detí, pretože časť budovy je vyčlenená pre poštu. Ak rodičia o „družinu“ pre menšie deti prejavia záujem, škola je pripravená ju zriadiť - aj za cenu viacúčelového využitia tried. Predpokladom je úspešné rokovanie so zriaďovateľom školy. Dlhodobým trendom sú totiž školy s celodennou starostlivosťou, preto tieto veci dávame do pozornosti už teraz. Využívanie voľného času považujeme za prioritu - v súčasnosti ponúkame žiakom prácu v dvanástich záujmových útvaroch. Našou ambíciou je však záujmy detí nielen rozvíjať, ale aj zapojiť ich v prospech obce. Do výchovy zavádzame aj regionálne prvky, ktorými chceme obnoviť kultúrne tradície. Šijeme nové kroje, nacvičujeme pásma požitavského zvykoslovia, ktoré majú pomôcť pestovať hrdosť na svoju obec. Aj vďaka starostke Helene Hlasicovej sa podarilo vzbudiť u obyvateľov Úľan záujem o kultúru a spoločenský život. My v tom chceme pokračovať spoločne s rodičmi našich žiakov. Organizujeme otvorené hodiny pre rodičov a starých rodičov, pozývame ich na všetky podujatia, aby so svojimi deťmi žili aj v škole a boli pre ne väčšou oporou.“ O jednotu výchovného pôsobenia školy a rodiny sa rovnako snažia aj s MŠ. Riaditeľka B. Spišiaková ocenila osobný záujem starostky a obecného zastupiteľstva o prácu základnej školy s materskou školou. Zaručuje to riešenie nielen výchovných, ale aj materiálnych a prevádzkovo-ekonomických problémov školy. Viditeľne sa zlepšila spolupráca školy s rodičovským združením, ktorého novozvoleným predsedom je Ing. Peter Malík. Ako stredoškolský pedagóg sa intenzívne zaujíma o dianie v škole a aktívne pomáha so svojím výborom pri realizácii inovačných trendov. Reprezentujú školu v súťažiach a olympiádach Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú predmetové olympiády a súťaže v odborných vedomostiach. Doteraz zorganizovali školské kolá olympiád z anglického jazyka, geografie, matematiky, vo štvrtom ročníku Pytagoriádu. V okresnom kole Olympiády anglického jazyka sa deviatak Matúš Kúkel umiestnil na piatom mieste. Na recitačnej súťaži Šaliansky Maťko sa zúčastnili Mária Malíková, Miroslava Kosecová a Petra Sirčeková. Žiaci piatej triedy dostali darčeky a poďakovanie za svoju kolektívnu prácu v súťaži O najoriginálnejšiu marťanskú vlajku. Z ďalších školských akcií si zaslúžia pozornosť: • jesenný zber papiera; • týždenný zber tetrapakových obalov; • výstava jesenných plodov - súťaž medzi triedami; • zhotovovanie bábik zo šúpolia; • súťaž o najkrajšieho tekvicového strašiaka; • aranžovanie expozície ovocia a zeleniny na obecnom úrade; • návšteva predstavenia v Divadle A. Bagara v Nitre; • súťaž o najkrajšieho strašiaka do maku a vinohradu; • hodinové čítanie v žiackej knižnici; • súťaž o logo školy; • výstavka kníh a odbornej literatúry spojená s predajom; • prikrmovanie lesnej zveri a vtáctva v areáli a v Hrubom háji; • Detský čin roka; • súťaž o najzaujímavejší vlastnoručne zhotovený výrobok (hračka, pomôcka...); • výtvarné súťaže Vesmír očami detí, Európa v škole, Ekoplagát; • mikulášske popoludnie s vlastným kultúrnym programom; • vianočná akadémia pre verejnosť s ochutnávkou úľanskej kapustnice a zachovávaním úľanských zvykov - napríklad plieskanie bičom; • prvý reprezentačný rodičovský ples; • fašiangový karneval so sprievodom masiek po obci; • beseda s policajtom a starostkou obce na obecnom úrade. Úľanským zlatým pokladom sú deti Asi sme mali šťastie, že sme 46 detí z Materskej školy (MŠ) v Úľanoch nad Žitavou navštívili práve pri striedaní učiteliek. Inak by sa s pedagógmi nedalo hovoriť. Skupina najmenších detí bola najzvedavejšia - len čo sa otvorili dvere, už vykukli dve - tri deti a za nimi sa vyrojila celá skupinka ako včely z úľa. „Ja som Miško. Ujo, čo tu robíš, ideš za nami? A čo máš v taške?“ Pracovať s nimi je nádherné, ale nie jednoduché. Zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu Mária Mikulcová je skúsená učiteľka, ktorej profesia prirástla k srdcu. Jej skupina starších detí práve cvičila s papierovými valcami. Hravé deti si precvičili telá a my sme získali trochu času na rozhovor. „Niekoľko detí je chorých, ďalšie sú na zápise do prvého ročníka, teraz tu máme dve skupiny detí,“ informuje. „V rade školy máme aj zástupcov z materskej školy. Spolu tu máme zaradených 46 detí vo veku 3 - 6,5 roka. Predškolskú výchovu zabezpečujú ďalšie pani učiteľky: M. Maceková, J. Hnátová a S. Vadkertiová, ktorá študuje na filozofickej fakulte elementárnu pedagogiku. Vedúcou školskej jedálne je M. Ostrožlíková, pomocnou kuchárkou M. Pápayová, pomocnicou v kuchyni J.Kurčová. Hlavnou kuchárkou je M. Hrabovská. Varíme tu aj pre základnú školu, kam jedlo dovážame,“ dozvedáme sa. Zástupkyňa M. Mikulcová nás previedla škôlkou, kde majú deti všetko potrebné pre napĺňanie výchovno-vzdelávacích cieľov. Je to je relatívne nová budova v tichom prostredí s dvorom, mimo hlavnej frekvencie áut. MŠ za zapojila do projektu Škola podporujúca zdravie s tematikou zdravého životného štýlu. Zriadili si osobitný ľudový kútik. Vlastnými projektmi sú: Pedagogická diagnostika v MŠ, Rozvoj grafomotorických zručností detí predškolského veku, Environmentálna výchova v MŠ. O plnení hlavných úloh škôlky nám M. Mikulcová povedala: „Dôraz kladieme na rešpektovanie práv dieťaťa, humanizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti. Plníme úlohy programu podpory zdravia, koncepcie environmentálnej výchovy, civilnej obrany a vzdelávania detí. Mali sme tu školskú inšpekciu, ktorá zisťovala úroveň pedagogického riadenia, podmienok a výsledkov výchovy i vzdelávania. Tematicky sa zamerala na telesnú výchovu, rozvíjanie poznania, matematických predstáv, literárnu výchovu, hudobnú a pracovnú výchovu, výtvarnú činnosť v hrách detí. Podmienky výchovy a vzdelávania sú na dobrej úrovni, podobne aj riadenie školy. Inšpekcia veľmi pozitívne hodnotila personálne podmienky. Pedagogické pôsobenie s uplatnením nových metód práce a poznatkový potenciál detí. Na dobrej úrovni sme uplatnili prosociálny štýl výchovy, informačný systém, individuálny vzdelávací program,“ dodala M. Mikulcová. Inšpektorka pochválila realizáciu projektu zdravého životného štýlu, uchovávanie ľudových tradícií a tvorbu školského časopisu s aktuálnymi informáciami o materskej škole. Úľanský „zlatý poklad“ je v spoľahlivých a dobrých rukách. Hlavný cieľ výchovy - hladký prechod do základnej školy - isto nebude problémom. Aktuality zo života úľanskej školy V rámci projektu Infovek v škole zriadili učebňu s počítačmi pripojenými na internet. Cieľom je zvýšiť počítačovú gramotnosť a premeniť tradičné spôsoby vyučovania na moderné, využívajúce vzdelávacie CD programy a informácie z internetu. Pedagogickému kolektívu záleží na tom, aby všetci žiaci získali aspoň základné zručnosti z práce s počítačom. Záujem je veľký, prejavuje sa najmä návštevnosťou detí v záujmových útvaroch: informatika a počítače. Vedenie školy kladie mimoriadny dôraz aj na počítačovú gramotnosť pedagógov, preto zriadili v zborovni kútik s internetom a multifunkčným zariadením. Ich pravidelné využívanie iste zvýši úroveň vyučovania v škole. POPULARITA ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA RASTIE Škola má od decembra minulého roka nový školský rozhlas s moderným ozvučením. Využívajú ho na vysielanie rozhlasových relácií o aktuálnych témach (holokaust, dni boja proti AIDS a fajčeniu). Propagujú ním separovaný zber, ale napríklad aj tradície (Od Barbory po Luciu, Vianočný koncert na želanie a pod.). Reláciu Čo týždeň dal vysiela riaditeľka školy. Školský rozhlas sa stal prvým kontaktom žiakov s novinárskou prácou a výberom hudby. Poverení učitelia dbajú na odbornú stránku vysielaných tém, popularita rozhlasového vysielania stále rastie. NAJLEPŠÍ SÚ V STREĽBE A BRANNOM VIACBOJI Na zlepšenie pohybových aktivít žiakov na hodinách telesnej výchovy a lepšie využívanie ich voľného času sa využíva vynovená školská telocvičňa, doplnená atraktívnym športovým náradím. Žiaci radi navštevujú futbalový krúžok a športové hry. Obľube sa tešia súťaže medzi školami napr. vo vybíjanej a vo volejbale. Osobitné miesto prináleží realizácii projektu Európa zábavou, kde si žiaci 8. a 9. ročníka zmerali sily vo futbalovom turnaji medzi susednými základnými školami. Prvenstvo získali v streleckej súťaži a na Majstrovstvách Slovenska v brannom viacboji. S veľkým záujmom sa odohral netradičný volejbalový zápas učiteliek proti žiačkam. Športová téma dominovala aj vo výtvarných prácach súťaže Peking 2008. ZAPÁJAJÚ SA DO CELOSLOVENSKÝCH LITERÁRNYCH SÚŤAŽÍ Školská literárna súťaž o Ľudovítovi Štúrovi v rámci Roka Ľ. Štúra sa uskutočnila formou kvízu o živote a diele veľkej osobnosti našich národných dejín. Žiaci posielajú práce do celoštátnej súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Vyjadrujú v nich úprimný vzťah k rodnému kraju, ľuďom v obci a ich zvykosloviu. Deň otvorených dverí pre škôlkarov Netradičnému slávnostnému zápisu detí do školy predchádzala otvorená hodina pre budúcich prváčikov v prvej triede. Pani učiteľka Mgr. Lenka Lontošová s prvákmi a škôlkarmi zavítala do krajiny „Rozprávkovo, Hádankovo, Číselkovo a Pesničkovo“. Záujem detí o prácu vo „veľkej“ škole bol motivovaný súťažami v triede aj v telocvični. Za úspešne zvládnuté úlohy všetkých čakala sladká odmena. Dvanásteho februára opäť prišli do školy, aby sa do nej oficiálne zapísali. Radosť bola veľká, pretože deti podľa šípok na zemi sami našli triedu s plyšovými zvieratkami, kockami a pastelkami. Nebol to len deň pripomínania nastávajúcich povinností. S otvorenou náručou ich vítali učiteľky Emília Hlavačková, Mgr. Lenka Lontošová, Mgr. Lucia Cviková a Jana Hnátová s prísľubom pomôcť im pri výuke čítania, písania a počítania. Pomoc nebola potrebná. Deti zvládli všetky úlohy na jednotku, dostali pamätný list, pastelky a hračku. Všetci rodičia budúcich prvákov uvítali bezplatný zápis do 1. ročníka a ocenili výborne zorganizovaný priebeh zápisu, ktorý prispel k sľubne sa rozvíjajúcej spolupráci medzi školou a rodičovskou verejnosťou. Obec, škola aj ich rodičia urobia všetko, aby ich vstup do školského života bol naplnený úspechmi.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 2. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 3. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 4. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 5. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 6. Bývanie v meste predlžuje život
 7. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 8. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 9. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 3. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 4. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 5. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 6. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 7. Bývanie v meste predlžuje život
 8. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 9. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 10. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 28 490
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 20 750
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 104
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 13 062
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 479
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 211
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 089
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 812
 9. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 459
 10. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 7 243
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Staré divadlo je pripravené hrať okamžite, otázkou je pre koho

Divadlo hralo najmä organizované predstavenia pre školy a škôlky. Tým sa v súčasnosti hromadné podujatia neodporúčajú.

Martin Kusenda, riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.
Ilustračné

Nitriansky primátor Hattas je pozitívny. Radnicu nezatvoria

Otestovať sa pôjdu aj Hattasovi najbližší spolupracovníci.

Primátor Marek Hattas.

Od Perkyho po Čáru. Spoznajte najlepších 40-tnikov v šiestej lige

Dvaja z nich nechýbali na ihrisku v desiatich kolách ani minútu!

Predstavujeme vám najlepších štyridsiatnikov v šiestej lige ObFZ Nitra. Na tejto snímke z duelu Mojmírovce - Chrenová sú dvaja z elitnej jedenástky.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická nehoda si vyžiadala jeden život

Pri nehode v meste Šaštín-Stráže jeden človek zomrel a traja sa zranili

Po požiari: Vôbec neviem, ale čo už, stalo sa

Zadné stavy domu zhoreli. Požiar likvidovalo päť profesionálnych a 21 dobrovoľných hasičov. Na boj s plameňmi použili zhruba 63-tisíc litrov vody.

Už ste čítali?