Pondelok, 8. marec, 2021 | Meniny má Alan, AlanaKrížovkyKrížovky

SOU obchodné Kalná nad Hronom

História a vývoj školy Škola bola založená 25. februára 1954 v Tatranskej Lomnici, v januári 1955 ju premiestnili do Kalnej nad Hronom. Pôvodne sa žiaci pripravovali v učebných odboroch predavač, po roku aj v odbore aranžér. V školskom roku 1991/1992 sa

Súčasný študijný program SOU obchodného v Kalnej nad Hronom: ŠTUDIJNÉ ODBORY: Grafik digitálnych médií (nové), Čašník, servírka (nové), Operátor potravinárskej výroby (nové), Obchodný pracovník, Pracovník marketingu UČEBNÉ ODBORY: Fotograf, Predavač, Aranžér NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM (denné alebo externé, pred dospelých): Prevádzka obchodu – pre vyučených aranžérov, predavačov a fotografov. Všetky učebné a študijné odbory v súčasnej dobe nachádzajú uplatnenie na trhu práce. Od budúceho školského roka 2007/2008 SOU otvára nové študijné odbory: 3447 4 grafik digitálnych médií, 6444 4 čašník, servírka, 2960 4 operátor potravinárskej výroby. Grafik digitálnych médií - štvorročné denné štúdium pre absolventov ZŠAbsolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií. Môže sa uplatniť v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby. Absolvent tohto študijného odboru pozná: • základy výroby digitálnych médií • typografické pravidlá • prevádzkovú a ostatnú technologickú dokumentáciu textových a obrazových podkladov • prevádzkovú a ostatnú technologickú dokumentáciu zvukových podkladov, videosekvencií a animácií • použitie prevádzkových zariadení a pomocných prostriedkov, hardwaru a softwaru • použitie anglických odborných výrazov • skladbu a úpravu multimediálnej produkcie • poznatky o fototechnike, farebnej výťažkovej technike, videotechnike • typografiu, spracovanie textov a ilustrácií • poznatky o spájaní textových, obrazových a zvukových sekvencií • sieťové informačné systémy? skladbu a úpravu multimediálnych dát • hodnotenie a kontrolu kvality výsledkov práce • fungovanie trhovej ekonomiky Čašník, servírka - štvorročné denné štúdium pre absolventov ZŠŠtudijný odbor 6444 4 00 pripravuje absolventov na výkon povolania čašník, servírka, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania, samostatné podnikanie. Počas štyroch rokov získajú: • základné ekonomické a právne vedomosti nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania • poznatky o potravinách, nápojoch a technológii ich výroby, prezentácii a predaji • poznatky o zásadách organizácie prevádzky • poznatky o zásadách gastronomických pravidiel a zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov • poznatky o charakteristike a technologických postupoch bežných a pracovne náročných jedál teplej a studenej kuchyne, ako aj teplých a studených múčnikov, teplých nápojov a studených nápojov • poznatky o organizácii práce vo výrobnom, odbytovom a ubytovacom stredisku • poznatky o pravidlách techniky obsluhy a s tým súvisiacimi prácami • poznatky o zariadeniach a vybavení odbytových stredísk • vedomosti o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o hygienických, protiepidemiologických a protipožiarnych pravidlách v spoločnom stravovaní • poznatky o zásadách spoločenskej komunikácie • poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa. Operátor potravinárskej výroby - štvorročné denné štúdium pre absolventov základnej školyAbsolvent študijného odboru operátor potravinárskej výroby je kvalifikovaný prevádzkový pracovník, schopný samostatne vykonávať práce súvisiace s technologickým postupom výroby potravinárskych výrobkov, pozná chemické zloženie a vlastnosti spracovávaných surovín, polotovarov a hotových výrobkov. Po úspešne vykonanej maturitnej skúške sa absolvent môže uplatniť v prevádzkach mliekárenskej, pivovarnícko - sladovníckej, pekárensko - cukrárskej, mäsiarskej a hydinárskej výrobe a získava vo svojom odbore výučný list. Absolvent študijného odboru pozná : • základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenia podniku, organizácie výroby, kalkulácie cien, mzdovej problematiky, oceňovania a predaja hotových výrobkov, zásad hospodárnosti, hmotnej zainteresovanosti • význam informačnej sústavy podniku a príslušných odborov, organizáciu a riadenie výroby- hlavné strojové súčiastky, ich spájanie, vytváranie funkčných celkov a využitie v strojových zariadeniach a prevádzkach výroby- zásady zobrazovania súčiastok, zhotovenie dielenského výkresu, čítanie zostavných a montážnych výkresov normalizáciu, typizáciu výrobkov, výrobný a pracovný postup • význam lícovania súčiastok pre montáž zariadení • materiály používané v strojárskej výrobe, ich vlastnosti • hlavné spôsoby opráv a údržby strojov a zariadení • základné pojmy elektrotechniky, elektroniky • funkciu a konštrukciu elektrických strojov a prístrojov, systém výroby a rozvod el. energie- princíp automatického riadenia strojov a zariadení • automatizáciu riadenia výrobných procesov a diaľkový prenos informácií • základy výpočtovej techniky a jej využívanie v odbore • funkciu, konštrukciu a princíp práce strojov a zariadení používaných v mliekarenských, hydinárskych, mäsiarskych, pekárenských, cukrárskych, pivovarníckych a sladovníckych prevádzkach- fyziológiu trávenia, zloženie potravy • zloženie, výskyt, pestovanie a druhy potravinárskych surovín používaných v mliekarenstve, pivovarníctve, mäsiarstve a pekárenstve- v súčasnosti používané technologické postupy výroby mlieka a mliečnych výrobkov, sladu a piva, mäsa a mäsových výrobkov, hydiny, chleba, pečiva a príbuzných výrobkov- možnosti použitia nových technologických postupov- ďalšie rozširujúce vedomosti zo zvoleného odborného zamerania • zásady bezpečnosti pri práci a hygieny v potravinárskych prevádzkach z hľadiska potravinárskej výroby aj údržby zariadení Podmienkami prijatia na štúdium nových odborov sú: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, úspešné vykonanie prijímacej skúšky a zdravotná spôsobilosť uchádzača. Štúdium sa ukončí maturitnou skúškou, okrem maturitného vysvedčenia absolventi dostanú aj výučný list. Získajú tak úplné stredné odborné vzdelanie. Najvýznamnejšie ocenenia v roku 2005: • Peter Hudec - 3. miesto v krajskom kole SOČ s prácou Výukové CD Dejiny umeleckoremeselnej práce• Lucia Ďurická - 2. miesto v krajskom kole SOČ v kategórii textilnej tvorby, Tenerifa• Miroslav Vajda - ocenenie v okresnom a krajskom kole, postup do celokrajského kola Výtvarného spektra• Eliška Krumlová - čestné uznanie z Krajského kola súťaže Amfo a Diafoto• Michal Bocko - ocenená práca v krajskom kole súťaže Amfo a Diafoto• Vladimíra Kostolná - čestné uznanie z Krajského kola súťaže Amfo a Diafoto• Okamih v čase - Šaľa - výstava prác fotografického krúžku• žiačka Adameová - 2. miesto v súťaži o najlepší knižný obal• Výtvarná súťaž a putovná výstava Nitrianskeho samosprávneho kraja a župy Komárom - Ostrihom: Andrea Kunková - 1. miesto v kategórii Človek a voľný čas, Eliška Krumlová - 2. miesto v kategórii Človek a voľný čas.Posledná inšpekcia hodnotila ako silné stránky školy: o kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, o úspešnosť absolventov v prijímaní na vysokú školu pedagogického, výtvarného a ekonomického zamerania, o prácu s verejnosťou (výstavy, besedy, tvorivé dielne, Infovek), o úspechy vo výtvarných súťažiach, o vysoký záujem o štúdium popri zamestnaní za účelom získania maturitného vysvedčenia, o nadpriemernú charitatívnu činnosť (darcovstvo krvi, zbierky šatstva a hračiek pre Slovenský Červený kríž a detské domovy), o individuálnu prácu so žiakmi - najmä doučovanie cudzích jazykov. V prípade záujmu žiaci majú možnosť v čase svojho voľna vybrať si z 13 záujmových krúžkov. Žiaci ubytovaní v internáte využívajú k mimoškolským aktivitám jedáleň, telocvičňu, fotokomoru, kresliareň a posilňovňu. Vo voľnom čase môžu navštevovať doučovanie alebo sa zapojiť do krúžkov: jazykového, výtvarného, informačno-komunikačných technológii, streleckého, dizajnu, fotografického. Škola organizačne zabezpečuje prezentácie činnosti žiakov na verejnosti. V SOU vyučujú anglický, nemecký a ruský jazyk. SOU je zapojené do projektov Infovek, Otvorená škola a Digitálne Štúrovstvo. V spolupráci s Obecným úradom Kalná nad Hronom priblížili prostredníctvom uvedených projektov výpočtovú techniku širokému spektru obyvateľstva, nezamestnaným a starším občanom. Mnohým pomohli pri získaní základných návykov pri práci s počítačom a internetom, ďalším poskytli priestor pre využitie existujúcich schopností. Počítačové aktivity majú široký ohlas verejnosti, veľkú popularitu si získali e-learningové jazykové kurzy angličtiny a nemčiny v počítačovej učebni. O kurzy majú záujem rodičia, učitelia a občania zo širokého okolia. Domov mládeže tvorí administratívne a stavebne súčasť školy. Všetci ubytovaní sú žiakmi SOU obchodného. Používajú priestory školy (učebne, študovňu infovek, posilňovňu, školský dvor) po vyučovaní. Kapacita domova mládeže je 45 lôžok, počet ubytovaných bol od 32 do 27, podľa vykurovacieho obdobia. Škola má vlastnú kuchyňu pre domov mládeže a dochádzajúcich žiakov. Ubytovaným žiakom SOU poskytuje celodenné stravovanie vo vlastnej jedálni. Do mimoškolskej činnosti sa zapájajú spolu so žiakmi školy. Prezentácia SOU verejnosti Každý rok škola v novembri organizuje Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov ZŠ. V rámci náborovej činnosti sme ponúkli žiakom i rodičom návštevu školy i v termínoch, ktoré si vybrali sami. SOU sa verejne prezentuje najmä v prácami žiakov učebného odboru aranžér a študijného odboru propagácia. Práce žiakov boli inštalované najmä vo výkladných skriniach miest Levice a Nitra, na výstavách (napr. MTC Bratislava, výstava paličkovanej tvorby, tvorivé dielne žiakov v Nitre, Podhájskej a mnohých základných školách okresov Levice, Nitra a Nové Zámky, kde žiaci predvádzali rôzne techniky zhotovovania textilných artefaktov. Realizovali sme výstavu fotografických prác pod názvom Okamih v čase v meste Šaľa. SOU sa i v tomto školskom roku zapojilo do Dňa narcisov, keď ôsmi žiaci vyzbierali v Kalnej a Leviciach vyše 8-tisíc korún. Poukázali sme ich na účet nadácie Liga proti rakovine. Významnou humánnou aktivitou je dobrovoľné darovanie krvi. Dvoch odberov sa zúčastnilo 51 žiakov a pracovníkov školy.Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží: Matematický klokan, medzitriedne súťaže v prednese poézie a prózy, súťaž v strojopise, športové súťaže, v grafických návrhoch prostredníctvom výpočtovej techniky a pod.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 3. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 4. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 5. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 6. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 7. Nové číslo Historickej revue
 8. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 9. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
 10. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 1. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 2. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 3. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 4. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 5. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 6. Nové číslo Historickej revue
 7. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 8. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 9. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 10. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 25 788
 2. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 15 223
 3. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 13 087
 4. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 12 754
 5. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 10 770
 6. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 8 840
 7. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele 8 374
 8. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 8 351
 9. Nové číslo Historickej revue 8 149
 10. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní? 6 707
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Marián Chobot (16) veľmi-preveľmi chýba futbalovej Nitre.

Nemci už poslali prvé výplaty.

16 h
Bicykle od Arrivy sú zelené.

Mesto zrejme novú súťaž na bikesharing nevypíše, v hre sú ale všetky možnosti.

4 h
Ilustračné foto.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva otváranie škôl neodporúčal.

5 h

Zdedili sme ornú pôdu, ktorú obhospodaruje družstvo. Čo máme robiť, aby nám za užívanie pôdy platilo? Aj na túto otázku dostanete odpoveď v právnej poradni v aktuálnom vydaní týždenníkov MY.

5. mar

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V okrese Topoľčany za sobotu otestovali 15 270 ľudí, z toho bolo 27 pozitívnych prípadov. Informáciu priniesla prednostka Okresného úradu v Topoľčanoch Dagmar Kačíreková.

20 h

Priletela zo Zanzibaru.

20 h

Testovanie pokračuje aj v nedeľu.

6. mar

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nepovedalo, kde sa dvojica nakazila, ani kde presne sa nachádza.

21 h

Už ste čítali?