Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

MATERSKÁ ŠKOLA NA ĎOROCKEJ ULICI V NOVÝCH ZÁMKOCH

„Za tie roky prešla MŠ rôznymi a mnohými zmenami. Striedali sa ľahké úlohy s ťažkými, veselé chvíľky so smutnými. Tie smutnejšie časom vybledli a v našej pamäti zostala iba priehršť tých najkrajších, pre nás najvzácnejších, ktoré si opatrujeme v sebe dodn

V krúžkovej činnosti, ktorá prebieha v MŠ má svoje miesto aj výučba cudzích jazykov. Je ním výučba nemeckého a anglického jazyka. Výučba nem. jazyka prebieha ako krúžková činnosť a uskutočňuje sa v popoludňajších hodinách. Osvojovanie jazyka prebieha pomocou hier, piesní a riekaniek. Pri prvom zoznamovaní sa s nemeckým jazykom hrá dôležitú úlohu maňuška Gašparka. On sprevádza deti počas celého školského roka. Pracovné listy, s ktorými deti pracujú sú zostavované tak, aby na seba nadväzovali a rešpektovali vekové osobitosti detí. Náročnejšie sa striedajú s menej náročnými, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé ročné obdobia a sviatky. Výučba anglického jazyka prebieha v spolupráci s jazykovou školou LYKEON, pod vedením kvalifikovanej lektorky. Výučba prebieha v 3 variantoch: jazyková trieda, jazykový krúžok, intenzívny kurz. Výber variantov záleží na rodičoch detí. Malý počet detí v skupinách umožňuje dôkladné osvojenie si nových slov, slovných spojení, venovať sa správnej artikulácii a rozhodujúci je tu individuálny prístup vyučujúceho- odborného lektora z jazykovej školy a pani učiteľky. Deti sa tešia na každú vyučovaciu hodinu. Krúžok pohybovej aktivity sa realizuje raz do týždňa , jednu hodinu . V pohybových činnostiach sa rozvíja individualita a prosociálne správanie dieťaťa, pestuje sa sebaúcta, sebaovládanie, sebahodnotenie, sebakontrola. Na začiatku „pohybovky“ si deti zdravotnými cvikmi, stretchingovými a jogovými cvikmi rozcvičujú telo. Medzi ich obľúbené cvičenia patria rôzne súťaživé hry, pri ktorých sa utvára zmysel pre čestné športové zápolenie, utvárajú sa vôľové vlastnosti. Deti sa oboznámia aj so základnými prvkami volejbalu, hádzanej, basketbalu . V jarných mesiacoch sa pohybový krúžok realizuje na škol. ihrisku v areáli MŠ. Medzi deťmi predškolského veku je veľa takých, ktoré trpia chybami pohybového aparátu - chybné držanie tela, ploché nohy. Najlepším riešením je správna prevencia. Pokiaľ sa totiž chybné držanie tela a iné chyby včas zachytia, dajú sa modernými rehabilitačnými metódami odstrániť, či do značnej miery napraviť. Krúžok cvičenia s fitloptami sa začal realizovať tento školský rok. Na fitloptách sa najprv nacvičí stabilita a koordinácia, posilní sa sedacie, brušné a chrbtové svalstvo a taktiež vzpriamené držanie trupu. Deti sa takýmto motivačným cvičením premenia na zajkov, vtáčiky, lenivého kocúrika.... Všetky cvičenia sú motivačné a zábavné, doplnené o krátky príbeh či básničku. Výtvarný krúžok je medzi deťmi veľmi obľúbený. Realizuje sa raz týždenne, počas popoludňajšej činnosti - počas spánku za sprievodu muzikoterapie a aromaterapie. Vo výtvarnom krúžku sa deti oboznámia a vyskúšajú si rôzne techniky a prácu s rôznorodým materiálom. Využívajú sa rôzne techniky tlače, odkrývacie techniky na vosku a kombinované techniky. Výtvarné práce detí sa zúčastňujú rôznych súťaží a výstav, kde sú stále kladne hodnotené.Práce detí sa posielali aj na výstavu do Bratislavy, ktorá mala názov „Dúhový kolotoč“ a veľkú radosť spôsobil aj diplom z ďalekej Macedónie. Do literárno - dramatického krúžku sa vyberajú deti na základe individuálnych dispozícií, jazykovej a rečovej vyspelosti, ktorý rozvíja pohybový, dramatický, hudobný a estetický prejav. Deti si v ňom vyskúšajú hrať rolu, narábať s hlasom, spoluprežívať pocity hrdinov, ktoré sa učia zvládať pohybom i mimikou. Detské hrané divadlo je medzi deťmi veľmi obľúbenou zábavou. Spestruje život MŠ, obohacuje programy spojené s besiedkami. Deti sa mohli pochváliť svojpomocne zhotovenými domčekmi k rozprávke „O troch prasiatkach“, ktoré malo v MŠ veľký úspech. Deti predškolského veku rady tancujú, spievajú, pohybujú sa, hrajú divadlo. Aby sa tieto spontánne detské aktivity upresnili a usmernili, v MŠ sa založil detský folklórny súbor Ďatelinka. V DFS sa deti nezaoberajú len spevom a tancom, ale sa tu využije aj herecké nadanie detí. V ľud. pásmach sa môžu deti zahrať na gazdu, gazdinú, pastierov... Zahrajú krátku scénku z obdobia starých a prastarých mám. V krúžku tanečnej rytmiky sa uplatňujú rôzne telovýchovné prostriedky: správne postavenie zo všetkými znakmi správneho držania tela, výpon, potlesky, podupy, tanečná chôdza, tanečný beh, pohyby do základných smerov, tanec s rekvizitami....Tento krúžok umožňuje zaoberať sa nadanými deťmi. Počítačový krúžok funguje v MŠ už tretí rok v spolupráci so základnou školou, kde deti z najstaršej vekovej skupiny navštevujú učebňu výpočtovej techniky. Tu sa deti oboznamujú so základmi práce s počítačom a rozvíjajú si manipulačné schopnosti a zručnosti. Obľúbená je počítačová hra „detský kútik“. Deti rady pracujú s obrázkovým, číselným, písmenkovým pexesom. Reč je najdokonalejšia schopnosť človeka a preto treba tejto problematike venovať náležitú pozornosť. V MŠ je vytvorená logopedická ambulancia, ktorá slúži deťom s poruchou reči. Na začiatku škol. roka najprv vypracuje klinická logopedička individuálny plán logopedickej intervencie pre každé dieťa na určité obdobie. Preventívnu logopedickú starostlivosť hradí poisťovňa. „Deti sú najcennejším darom svojich rodičov. Keď nám ich odovzdávajú, dávajú nám do rúk krehký kvet. Každé z nich je ako malý púčik. Potrebuje opateru, pochopenie, ale hlavne lásku. Tú dostáva nielen od rodičov, ale aj od pedagogického kolektívu. Kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje vďaka estetickému, podnetnému a motivujúcemu prostrediu MŠ. Z našej MŠ odchádzajú deti do základných škôl dostatočne pripravené, plné vedomostí a zručností. Zakaždým, keď sa na konci škol. roka pozrieme na tie púčiky, vidíme ako každé rozkvitlo v krásny kvet. A najväčším darom pre nás - učiteľov je, keď naša práca a úsilie prispieva k ďalšiemu rozvoju a rastu našich kvetov - našich detí „ Z histórie Materskej školy na Ďorockej ulici Materská škola na Ďorockej ulici bola otvorená 13.2.1987 s výchovným jazykom slovenským. V tom čase k nej patrili aj jasle. Dnes je to už šesťtriedna MŠ s celodennou starostlivosťou o deti od 3-6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Triedy sú od seba farebne odlíšené , každá má samostatnú herňu, spálňu, hygienické zariadenie a šatňu. MŠ je vybavená veľkou spoločenskou miestnosťou, v ktorej sa nachádza klavír a divadelný paraván. Spoločenská miestnosť sa využíva ako hudobná, ale aj ako bábkárska sieň. Má veľkú spoločnú jedáleň, telocvičňu vybavenú farebným preliezkovým hradom, drevenými rebrinami, visiacimi kruhmi a množstvom telocvičného náradia a náčinia. Vonkajšie priestory MŠ tvorí školský dvor, kde má každá trieda svoju časť s pieskoviskom, hojdačkami a preliezačkami. Exteriér MŠ sa stále upravuje a dotvára. Železné preliezky nahradia drevené hojdačky, preliezky, futbalové bránky... Chceme, aby školský dvor slúžil deťom a poskytoval im možnosť hravých pohybových a vzdelávacích aktivít. Interiér MŠ vyhovuje bezpečnostným požiadavkám a je funkčne zariadený. Pedagogická knižnica sa neustále dopĺňa o novú pedadogogicko - psychologikú literatúru, o nové brožúry s pracovnými listami a detskou literatúrou. Kolektív učiteliek je vedený k samoovzdelávaniu. Každá učiteľka navštevuje raz do týždňa kurz anglického jazyka a znalosti získané tam potom využijú vo svojej výchovnej práci. Projekty materskej školy pre psychické i fyzické zdravie Certifikát celonárodného projektu Škola podporujúca zdravie získala MŠ v roku 1997 . Cieľom tohto projektu je zlepšovať duševnú a fyzickú kondíciu detí s pozitívnym dopadom na ich vnímavosť, kreativitu a celkový psychický stav. Počas pobytu detí v MŠ sa zabezpečuje pitný režim a to podávaním bylinkového, alebo ovocného čaju. Pravidelne sa deťom podáva čerstvé ovocie a zelenina. V každej triede sa používa soľná lampa, uplatňuje sa aromaterapia - využívajú sa vonné lampy s esenciami na rôzne obtiaže podľa ročných období a muzikoterapia - pri činnostiach, pri cvičení a pri zaspávaní počúvajú deti relaxačnú hudbu. Vytvorením masážneho koberca a využívaním rôznych masážnych pomôcok sa precvičuje správna klenba chodidiel. Dôraz sa kladie aj na správne držanie tela pri chôdzi a pri cvičení, a to počas ranného cvičenia a telesnej výchovy, kde pani učiteľky k deťom individuálne pristupujú. SAUNA - zdravie, pôžitok, ale aj relax Sauna nielen posilňuje imunitný systém proti chrípke, ale pomáha predchádzať aj iným zdravotným ťažkostiam. Ako jediná MŠ v N. Zámkoch si zo skladových priestorov vytvorila saunu s bazénom a oddychovú časť s lehátkami. Sauna má pozitívny účinok na detský organizmus. Pravidelným pobytom v nej sa znížil výskyt chrípkových ochorení medzi deťmi, ktoré ju navštevujú. Počas saunovania sa tiež prehrieva pokožka, prekrvujú sa končatiny kyslíkom, pestuje sa odolnosť voči výkyvom počasia, má psychický relaxačný účinok, podporuje spánok, je dobrým pomocníkom pri liečení chronickej nádchy a je prevenciou proti infekciám horných dýchacích ciest. Program duševného zdravia Cieľom tohto projektu je utvárať sebareguláciu správania, posilňovať samostatnosť, tvorivosť, osobnú integritu každého dieťaťa. Projekt má protidrogovú orientáciu a je špeciálne zameraný na úlohy prosociálnej výchovy. Prvky prosociálnosti sa deťom vštepujú prostredníctvom hry. Medzi obľúbené patrí klbko priateľstva, molekuly, hľadanie kamaráta....Tieto hry rozvíjajú komunikačné zručnosti, znižujú vnútorné napätie detí, podporujú uvoľnenú a aktivizujúcu atmosféru v skupine a podporujú pocit spolupatričnosti. Projekt civilnej obrany obsahuje úlohy pre deti i učiteľov, ktoré sú zaradené do obsahu výchovy a vzdelávania detí v MŠ. Úlohou pre deti je naučiť sa orientovať v okolí MŠ, poznať nebezpečie ohňa, oboznámiť sa s detskou maskou, jej účelom a použitím, vedieť privolať pomoc k zranenému, vyhýbať sa styku s neznámymi osobami a zvieratami, dodržovať hygienu na verejnosti(kašeľ, kýchanie), nesiahať na elektrické a plynové zariadenia. Raz ročne absolvujú deti cvičenie CO pod vedením bezpečnostného technika. Projekt environmentálnej výchovy v MŠ sa vypracoval podľa kalendárnych mesiacov. Na každý mesiac je naplánovaná jedna úloha, ktorá sa plní v každej triede MŠ. Obľúbené sú výlety do prírody(detská farma Humanita, Dropia farma, žrebčinec...) Deti sa často zaujímajú o prírodu. Správnym usmernením a vysvetlením sa dá docieliť láska k nej i k celému životnému prostrediu. Vytvorením školského herbára sú vedené k poznávaniu liečivých rastlín, stromov, kríkov, kvetov a aj k ich ochrane. Projekt Škola dokorán Materská škola na Ďorockej ulici bola zaradená do projektu Nadácie Škola dokorán v škols. roku 1998/99.Do programu Krok za krokom sú zaradené dve triedy, v ktorých pracujú vyškolené učiteľky na seminároch k metodike organizovania výchovno- vzdelávacích činností. Cieľom tohto programu je vychovávať deti v súlade s ich individuálnymi osobitosťami tak, aby z nich vyrastali jedinci, ktorí sa budú harmonicky rozvíjať a dokážu si vážiť seba aj iných na primeranej úrovni, poznávať okolitý svet, samostatne a tvorivo myslieť, primerane komunikovať s rovesníkmi a s dospelými. Všetky triedy v MŠ sú rozdelené na centrá aktivít, ktoré sú jasne vymedzené. Škola dokorán kladie veľký dôraz na spoluprácu s rodinou, ktorá má kľúčovú úlohu vo výchove a vzdelávaní dieťaťa. Rodičia sa spolu s pedagogickým personálom podieľajú na organizovaní a príprave rôznych podujatí a osláv v MŠ, výletoch, vystúpeniach a iných akciách.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. Vitajte v postapokalyptickom svete
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 2. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 4. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Úprava osobného motorového vozidla
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 518
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 716
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 274
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 999
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 989
 6. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 10 693
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 165
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje 9 754
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 532
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 438
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Herec Ivan Gontko: Ak zachraňujeme kultúru, zachraňujeme samých seba

Podľa nitrianskeho herca je kultúra ako roky predtým na okraji záujmu.

Pre Ivana Gontka je kultúra podstatou ľudského bytia.

Do základných škôl testovanie nepustíme, avizuje nitrianska radnica

Už dnes je isté, že odberné miesta v Nitre nebudú kopírovať miestnosti z volebných okrskov.

Ilustračné

Zákaz vychádzania mení v Šali posledný termín jesenného upratovania

Keď to situácia umožní, radnica plánuje dodatočný zber veľkorozmerného odpadu.

Odvoz veľkoobjemových kontajnerov je drahý. Zdražie však všetko.

Gunda schudol 20 kíl. Za milióny kopal históriu Sparty a Slovanu

Na nových majiteľov FC Nitra má jednoznačný názor.

Peter Gunda.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Minúta po minúte: Z viacerých miest Oravy hlásia dlhé rady

Testujú zdravotníci, vojaci a dobrovoľníci.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Už ste čítali?