Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Obec Kolta

Kolta chce dostať kvalitu života svojich ľudí na ďalší stupeň

Starosta obce s 1500 obyvateľmi Štefan Čomor má od svojho zvolenia v roku 1997 za cieľ obohacovať kvalitu života občanov. Mohli by sme vymenovať viacero diel, ktoré sa v obci vybudovali. Za hlavný prínos prechádzajúcich rokov možno považovať plynofikáciu a zavedenie vodovodu. Teraz starosta rozmýšľa nad ďalším skvalitnením životných podmienok vybudovaním čističky odpadových vôd, kanalizácie a areálu pre odpočinok a relax v prírode pri rybníku medzi Koltou a Jasovou. K rozvoju spoločenského života nedávno prispelo vynovenie a skrášlenie kultúrneho domu, kde vybudovali aj kuchynku a dôstojné sociálne zariadenia. Oceňujú to najmä dôchodcovia so svojimi bohatými aktivitami a zdravotne postihnutí občania. Zámerom obce je upraviť ešte vonkajší dvor s parkom. Kolťania sú družní, veselí ľudia a ak by ste ich chceli poznať bližšie, odporúčame zájsť v septembri na „hodence“. V športovom areáli je vtedy zábavy neúrekom. Okrem toho v auguste usporadúvajú Dni obce, kedy sa domov vracajú aj rodáci. Obec nemá veľa finančných zdrojov. Spolu s materskou a základnou školou disponuje ročným rozpočtom 15 - 17 miliónov korún. Sú tu však vynikajúci miestni podnikatelia, ktorí samospráve výdatne pomáhajú. Prioritou nasledujúceho obdobia samosprávy je vybudovať v obci kanalizáciu a čističku odpadových vôd. Pred časom si členovia zastupiteľstva so starostom prezreli viacero čističiek na Slovensku a rozhodli sa pre vlastné riešenie. Technologickú časť čističky fakticky už vyplatili z vlastných prostriedkov obce. Na technologickú časť čističky a kanalizáciu už prebieha projektová príprava, aby mohlo byť schválené územné rozhodnutie. Čističku chcú dať do prevádzky v roku 2008, kanalizácia by sa mala budovať v tomto volebnom období. Prostredníctvom verejných zhromaždení informovali občanov aj o žiadosti obce o finančnú podporu z európskych fondov. Ak by sa zámery obce premenili na skutočnosť, z čističky by potom vytekala ešte čistejšia voda, ako predpisujú európske normy. V tejto súvislosti starosta Š. Čomor spomenul rybník ležiaci medzi Koltou a Jasovou, ktorý sa v zime využíva ako klzisko. Je majetkom štátu, zasahuje do katastra Jasovej aj Kolty. O rybník by sa bolo treba starať viac. Obec sa chce uchádzať o spoluvlastníctvo s Jasovou alebo aspoň o štatút prevádzkovateľa. Jazero by potom umožňovalo spoločné plánovanie rozvoja turistiky a využívania miestnych zdrojov. Väčší úžitok by mali rybári aj milovníci prírody, mohla by vzniknúť zóna oddychu a relaxu, ktorá sa v súčasnosti stáva čoraz dôležitejšou. V obci je dostatok možností na posedenia, spoločenské udalosti a stretnutia. Ambície premeniť rybník na zónu oddychu by určite privítali veštci obyvatelia Kolty. Určite by sa zhodli aj so susednými Jasovčanmi. Kolťanský svätostánok rekonštruujú Mladý správca farnosti Jasová - Kolta so sídlom v Kolte Peter Patúc tu pôsobí necelé dva roky. Sympatický zhovorčivý kňaz nás prijal na fare, ktorú Kolťania z vďačnosti postavili ako veľkorysý objekt. Susedný kostol je historickým svedectvom rozvoja kresťanskej kultúry od čias starých Slovanov. V súčasnosti sa práve opravuje. Mladý správca farnosti našiel ani nie po dvoch rokoch pôsobenia v obci guráž pustiť sa do záchranný prác múrov, do ktorých stále agresívnejšie prenikala vlhkosť. Finančnú a najmä pracovnú pomoc dostal od miestnych obyvateľov, nemalou sumou prispela obec. Práce však potrebujú špeciálnu omietku, drahú technológiu aj materiál. „Vnútro kostola je vlhkosťou poznačené ešte viac,“ hovorí matka kostolníčky pani Gubricová s kolegyňou. „V súčasnosti však už vlhkosť ustupuje.“ Tu sa dotýkame priamo histórie Kolty, ktorej okolie bolo osídlené už okolo roku 2500 pred naším letopočtom. Žili tu ľudia mohylovej kultúry - mohli to byť Skýti alebo Kelti. Povodie Parížskeho potoka osídlili Slovania, ktorí sa neskôr usadili aj od Pustým kostolíkom (neskôr Kerekszálás). Na mieste Pustého kostolíka postavili kláštor premonštrátov z Pápy, neskôr sem prišiel križiacky rád templárov. Na Gulbišovom kopci bola keltská mohyla. Hovorí sa, že dnešná sakristia kostola bola vybudovaná ako súčasť zemepánovej kúrie. Zo 16. storočia pochádza časť dnešného kostola, pod ktorou je údajne krypta rodiny Kürthyovcov. V 18. storočí zemepán Adam Kürthy požiadal ostrihomského arcibiskupa o zriadenie samostatnej farnosti vo vtedajšej osade Kolta. V 19. storočí bol ústrednou postavou obce zemepán Ľudovít Kürthy (1758 - 1863), ktorý dal zväčšiť tunajší kostol vystavaním hlavnej lode. Kostol dali do užívania v roku 1822, stál 2 500 florénov. Väčšinu materiálu priviezli z ruín kostola Templom puszta, ktorý definitívne opustili paulíni v roku 1781. Kostol je zasvätený nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Strecha bola opravená vlani. Hoci bude treba ešte veľa práce a peňazí, veríme, že historický skvost obce v novom šate sa zaradí medzi živé pamiatky stavieb koltianskych zemepánov. Aj tento rok školáci úspešne zvládli Monitor 9 Poslaním našej školy je predovšetkým vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie i uznanie i iným. Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní a ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť. Snažíme sa predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie a nenávisť. Aktívne podporujeme talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy i okresu. Zvýšenú pozornosť venujeme slabo prospievajúcim žiakom, spolupracujeme pri tom s rodičmi i odbornými pedagogickými poradňami. Prvoradou a podstatnou je však pre nás kvalita vyučovania. Do vyučovacieho procesu stále viac zapájame prezentácie učiva cez moderné technické prostriedky - dataprojektor a internet. Vyučujúce využívajú nové moderné metódy vyučovania, čo je pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Svoje miesto nájdu naši žiaci v škole i v mimovyučovacom čase. Žiakom sa venujeme na záujmových krúžkoch i cez prípravy na súťaže a olympiády, ako napríklad Hviezdoslavov Kubín, Európa v škole, Moje farebné sny, Vesmír očami detí, Pytagoriáda, Olympiáda z geografie, nemeckého jazyka, matematiky, strelecké súťaže, vybíjaná, malý futbal, Biologická olympiáda. V rámci Medzinárodného dňa knižníc sme spoločne navštívili školskú knižnicu a v škole sme pripravili výstavy kníh. V rámci Medzinárodného týždňa vzdelávania sme využívali učebňu výpočtovej techniky. Realizujeme i úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a vzdelávaním v oblasti ľudských práv, kde koordinátorka pre žiakov pripravila zaujímavé popoludnie a prostredníctvom dotazníka a pracovných listov vysvetlila žiakom zaujímavé témy. Na tému Droga - čo s ňou? sme zrealizovali v škole v spolupráci s Obvodným oddelením PZ v Dvoroch nad Žitavou odbornú prednášku. So žiakmi 2. a 3. ročníka v spolupráci s UKF Nitra sme zrealizovali Environmentálne tvorivé dopoludnie. Zorganizovali sme jesenný i jarný zber papiera, výťažok využijeme na doplnenie didaktickej techniky. V rámci cvičenia v prírode nás navštívili kynológovia z Nových Zámkov, ktorí nám predviedli ukážku cvičenia služobných psov. Osobitnú pozornosť venujeme realizácii projektu Národného programu podpory zdravia, kde pokračujeme v protidrogovom projekte pod názvom Nenič svoje múdre telo. Dodržiavame pitný režim, zrealizovali sme besedu so zdravotníkmi transfúznej stanice z Nových Zámkov na tému Prečo je potrebné darovať krv a ako sa starať o svoje zdravie. Škola sa každý rok aktívne zapája do tvorby i realizácie vyhlasovaných projektov ako celonárodný projekt Škola podporujúca zdravie, celonárodný projekt Otvorená škola - oblasť športu, celonárodný projekt Environmentálna výchova. Prvoradým cieľom školy je však dobre pripraviť svojich absolventov na ďalšie vzdelávanie na strednej škole. Veľký dôraz kladieme na prípravu deviatakov na Monitor 9, ktorý aj tento rok žiaci veľmi úspešne zvládli. Škola sa usiluje o zabezpečenie plnej odbornosti pri výučbe všetkých predmetov. Zabezpečujeme korešpondovanie učebných osnov s učebnicami, dostatok nových učebníc, pedagogičky si ďalším štúdiom zvyšujú svoju kvalifikáciu. V budúcom období je našou snahou prejsť na variant rozšíreného vyučovania cudzieho jazyka. Základná škola chce už okrem spomenutých aktivít zabezpečiť vzdelávacie aktivity pre žiakov v rámci nepovinných predmetov, ktoré chceme orientovať na cudzie jazyky a počítače. Chceme umožniť vzdelávacie aktivity v oblasti počítačovej techniky pre širokú verejnosť a sprístupniť tak priestory školy všetkým, ktorí to potrebujú a prejavia záujem. Naďalej chceme v škole rozvíjať netradičný druh športu - športovú streľbu. V rámci tohto športu naši žiaci precestovali Nemecko, Francúzsko, Rakúsko a priniesli mnohé vzácne ocenenia. Vytvárame podnetné prostredie Materská škola (MŠ) existovala v Kolte už v roku 1948, bola umiestnená v budove Kürthyho kúrie. K 1. 7. 2002 vytvorila spolu so ZŠ jeden právny subjekt Základná škola s materskou školou v Kolte. Materská škola bola do nových priestorov presťahovaná 2. 9. 2004. Materskú školu vedie Mária Marenčáková. Predsedom rady školy je Marián Martinček, v rade školy pri základnej škole je i zástupca za materskú školu. Pri materskej škole aktívne pracuje i ZRŠ, predsedníčkou je Monika Lavičková. V školskom roku 2006-2007 bolo do materskej školy zaradených 29 detí vo veku 3 až 6 rokov, pripadá na ne 2,5 úväzku pedagogických zamestnancov. Všetky učiteľky sú kvalifikované. Materská škola je umiestnená v budove bývalého školského klubu detí v areáli ZŠ. Na prvom podlaží budovy je jedáleň a kuchyňa spoločná pre školu i škôlku. Na druhom podlaží je materská škola s dvomi triedami. V tomto školskom roku boli z prostriedkov školného zakúpené niektoré učebné pomôcky. Školský dvor je v súčasnosti ešte nedostatočne vybavený vhodným zariadením. Chýba záhradný oddychový domček pre deti, rôzne preliezky , drevené hračky, pníky, detské fúriky, kolobežky, trojkolky a sklad na hračky potrebný pri pobyte detí vonku. MŠ má vypracovaný projekt Škola podporujúca zdravie (je zaradená do Národnej siete škôl a školských zariadení podporujúcich zdravie), projekt Piesňou a básňou detí predškolského veku bližšie k ľudovým tradíciám. V rámci interných projektov sa v materskej škole uplatňuje environmentálna výchova, pedagogická diagnostika, prvky brannej výchovy, metodika Krok za krokom, rozvoj grafomotorických zručností u detí predškolského veku, tanečná rytmika detí v MŠ. Deti sa aj v tomto školskom roku zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami detí a taktiež i do súťaže časopisu Vrabček. Pri príležitosti osláv Dňa matiek usporiadali výstavku detských prác v miestnom kultúrnom stredisku. Výtvarné i literárne práce detí sa prezentujú i vo vitríne pred obecným úradom. Rodičia mesačne prispievali na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ sumou 100 korún. Za školský rok 2005-2006 to bolo celkovo 31 000 korún. Materská škola má vypracovaný plán spolupráce s rodinou zameraný na spoločné aktivity, odborné prednášky, brigády pri úprave areálu materskej školy. „Výchova najmladšej generácie sa obvykle spája s nádejou na uchovanie, obnovu a tvorbu základných a kultúrnych hodnôt spoločnosti,“ hovorí Mária Marenčáková. „Vďaka materskej škole sa zvyšoval počet detí schopných dohovárať sa, spolupracovať a presadzovať. Deti sa tiež učili a učia prirodzene vyjadrovať svoje pocity a zážitky v slovných, výtvarných či pohybových prejavoch a získavali príležitosť zaoberať sa činnosťami, ku ktorým by sa doma pravdepodobne nikdy nedostali. Preto našou snahou v budúcom období bude vytváranie čo najpodnetnejšieho prostredia pre deti v materskej škole, zaujímavé a atraktívne aktivity založené na spolupráci s rodičmi, pretože dobrá spolupráca, vzájomná dôvera a komunikácia medzi materskou školou a rodinou je pre nás veľmi dôležitá. Všetkým nám ide o to, aby naše deti prežívali šťastné detstvo. Pri tejto našej snahe očakávame ešte viac ústretovosti zo strany samosprávy, hlavne pri dobudovaní školského dvora, modernizácii učebných pomôcok a zveľaďovaní interiéru materskej školy.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 5. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 6. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 8. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 9. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 10. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 1. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 4. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 5. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 6. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 7. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 8. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 9. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 10. Aplikácia na likvidáciu škody. Bez obhliadky a bez faktúry.
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 35 051
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 23 397
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 19 422
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 18 928
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 15 012
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 12 493
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 190
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 750
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 350
 10. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 519
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Štart výroby nového produktu v Zlatých Moravciach

Spoločnosť Secop s.r.o. plánuje zdvojnásobiť výrobu hermetických kompresorov v nasledujúcich 4 rokoch.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre dostane nový vzhľad

Modernizácia čaká aj vnútorné priestory všetkých troch blokov študentského domova.

Ilustračné foto

Primátor Hattas: Situácia je v Nitre veľmi kritická, chýbajú lekári

V pätnástich dedinách budú testovať len jeden deň.

V Topoľčiankach budú testovať podľa abecedy

Harmonogram bude platiť v sobotu aj v nedeľu.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Zoznam odberných miest v liptovských mestách

Pozrite si, na akých miestach sa bude konať celoplošné testovanie v liptovských mestách.

V Martine bude obyvateľov testovať 50 odberových tímov

Mesto Martin zverejnilo zoznam odberových miest.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Už ste čítali?