Sobota, 6. marec, 2021 | Meniny má Radoslav, RadoslavaKrížovkyKrížovky

Obec Tvrdošovce

Predstavujeme obec

Historická prechádzka Tvrdošovcami Prvé znaky osídlenia sú zo staršej doby bronzovej. Archeologické vykopávky dokazujú známky života zo staršej i mladšej doby rímskej. Južne od dnešných Tvrdošoviec (asi 2-3 km) sa tiahol povestný limes romanus. Prvá písomná správa podľa archívu ostrihomskej kapituly pochádza z roku 1221, keď uhorský kráľ Ondrej II. daroval už jestvujúcu osadu rakúskemu kláštoru „Heiligen Kreuz“, rehoľníkom tzv. cistercitom, ktorí v 15.storočí vybudovali v osade hospodársky dvor. V roku 1332 panovník Károly Róbert uvádza osadu pod názvom Turdesqed. Celé 14. stor. sa osada rozrastá a jej názov sa viackrát mení. Stabilizoval sa koncom 19 storočia na Tardoskedd. Už v 16. storočí sa osídlenie spomína ako vyspelá stredisková obec. V osemnástom storočí poznamenalo rozvoj obce Rákócziho povstanie.. Za panovania Márie Terézie (1740-1780) sa Tardoskedd stalo významným mestečkom na trase viedensko-budínskej hradskej s právom trhov. Boli tu bohaté jarmoky s dobytkom, na ktoré sem dochádzali kupci z celého okolia. V rokoch 1848-1849 sa odohrali veľké revolučné boje. Aj obyvatelia obce sa zúčastnili tohto povstania. Po krvavom potlačení revolúcie, keď v Bratislave popravili troch obyvateľov obce, sa pokračuje vo výstavbe železničnej trate Budapest-Marchegg-Wien. Trať sa otvárala v októbri 1850. Roku 1868 sa otvára v obci poštový úrad. 20. storočie bolo poznamenané dvoma svetovými vojnami. Rok 1947 bol poznačený dvomi významnými udalosťami. V prvom rade to bola suchota, ktorú si občania vyše 60 rokov nepamätali. Druhá smutná udalosť bolo presídľovanie obyvateľstva. V roku 1950 bolo v obci založené Jednotné roľnícke družstvo, predchodca súčasného Poľnohospodárskeho družstva, ktorý je aj v súčasnosti najväčším zamestnávateľom obce. V rokoch 1949-1950 bol vybudovaný športový areál, vedľa štadióna bol v rokoch 1955-1957 brigádnicky vybudovaný plavecký bazén. V rokoch 1995 až 2000 sa v obci vybudoval vodovod. V roku 2004 bola otvorená skládka nie nebezpečného odpadu, v októbri 2006 boli odovzdané obecné nájomné domy s 24 bytmi, ktoré získali 2. miesto v súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2006 v kategórii bytové domy s úsporným riešením bytov. Najdôležitejšie plány obce Za obdobie bezmála piatich mesiacov sa už novému starostovi, PaedDr. Györgyovi Juhászovi, PhD. podarilo zoznámiť sa s povinnosťami a prácou vyplývajúcou z funkcie. Podľa jeho slov je najdôležitejšie to, že ak chce človek vykonávať svoju prácu dobre, musí sa jej obetovať takmer celkom. ,,Výzvy, ktoré na nás čakajú, sú totiž veľké a ja verím, že nikoho nesklamem. “ Na štvrtom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol súčasťou rokovania aj predaj pozemku pre výstavbu supermarketu a takisto kúpa nehnuteľnosti, v ktorej by obec chcela neskôr zriadiť kultúrny dom. „Jedná sa o nákupné stredisko v centre obce. Radi by sme vypracovali projekt, prostredníctvom ktorého sa budeme uchádzať o financie z fondov Európskej únie,“ hovorí o plánoch obce starosta György Juhász. Ďalším dôležitým bodom programu bola oprava miestnych komunikácií. ,,Momentálne sa opravujú výtlky na miestnych komunikáciách. Vypracúvavame však projekt na komplexnú opravu miestnych komunikácií s ohľadom na dobudovanie kanalizácie. Tento rok máme na opravu výtlkov ciest i chodníkov vyčlenený milión korún. Komplexnú opravu by sme chceli riešiť zo štrukturálnych fondov. To ale bude možno otázkou niekoľkých rokov. Do projektu bude takisto zakomponované odvádzanie dažďových vôd, pretože v dedine sú s tým v súčasnosti problémy. Na poslednom rokovaní sme oficiálne uviedli nový erb i ostatné symboly obce. Poslanci tiež rokovali o výstavbe ďalších nájomných bytov. Komisie obecného zastupiteľstva prejednajú možnosti výstavby, počet i metráž. Na budúcom zasadnutí poslancov by mal byť jasne zadefinovaný počet bytov, ktorých výstavba sa bude realizovať v budúcom roku. Pôjde o približne 12-15 malometrážnych bytov. Bude to investícia okolo 20 miliónov korún. Radi by sme využili pre tento účel úver zo Štátneho fondu rozvoja a bývania. Projektová dokumentácia by mala byť vyhotovená tento rok a realizácia výstavby v priebehu budúceho roka. Budúcnosť termálneho kúpaliska Na výstavbu termálneho kúpaliska hľadá obec investora. „Bude to veľmi ťažký proces, keďže sa jedná o rozsiahlu investíciu. Ak by sa nám to nepodarilo, na jeseň tohto roku požiadame o dotáciu z fondov EÚ. Radi by sme vybudovali na tomto mieste wellness centrum. V súčasnosti už máme za sebou niekoľko rokovaní. Podstata je však ešte len pred nami. V prípade kúpaliska hovoríme o vyše 240-miliónovej investícii. Projektová dokumentácia wellness-centra už existuje. Dokedy bude kúpalisko vynovené, závisí len od investora, je treba sa aj dohodnúť s Poľnohospodárskym družstvom, ktoré je majiteľom vrtu.“ Na novom kúpalisku by mal byť samozrejmosťou okrem niekoľkých vynovených bazénov aj krytý bazén, penzión s možnosťou ubytovania pre turistov s novým parkoviskom. Výsledkom práce investora, ktorý dnes ešte nie je známy, by malo byť moderné wellness centrum pre domácich i návštevníkov obce Tvrdošovce. „Myslím si, že vybudovanie tohto centra by bolo veľkým krokom k rozvoju turizmu obce. A rozvoj obce v tomto ohľade je dôležitým rozvojovým krokom pre celý región,“ dodal György Juhász. Najbližšie zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutoční koncom mája a jeho hlavnou témou bude záverečný účet obce. Na stretnutie s pedagógmi z Maďarska prišli aj pracovníčky zo školskej inšpekcie Už desať rokov existuje a úspešne funguje spolupráca slovenskej materskej školy č. 2 na Hlbokej ulici pod vedením Agáty Borbélyovej v Tvrdošovciach so slovenskou materskou školou v Piliscséve v Maďarsku. Z tejto úspešnej niekoľkoročnej spolupráce vyplynul aj podnet spolupráce od maďarskej základnej školy smerom k tunajšej základnej škole s VJM. „V septembri minulého roku sme sa stretli v Piliscséve s vedením tamojšej školy a uzavreli sme dohodu o nastávajúcej spolupráci. Toto stretnutie malo byť pôvodne len takpovediac kultúrnym podujatím, z ktorého ale napokon vzniklo dvojdňové odborné stretnutie. Pri tejto príležitosti si deti z materských škôl pripravili rôzne drobné darčeky vyhotovené ojedinelými technikami a Základná škola s VJM pripravila pre hostí z Maďarska otvorené hodiny. Boli to hodiny informatiky, slovenského, maďarského i nemeckého jazyka. Previedli sme ich priestormi a ukázali školský kút tradícií. Program uzavrel besedou odborníkov z pedagogickej praxe,“ povedala o stretnutí pedagógov riaditeľka Základnej školy s VJM K. Szemerényiho Szilvia Tóthová. Na stretnutie prišli aj zástupcovia školskej inšpekcie. ,,Z pohľadu môjho i kolegýň Školského inšpekčného centra v Nitre môžem povedať, že v okrese Nové Zámky je edukačná úroveň materských škôl v rámci kraja najlepšia. Vzdelávací proces je na veľmi vysokej úrovni. V prípade projektov je veľmi dôležité, aby pedagóg vedel zhodnotiť, či má všetky predpoklady na naplnenie cieľa daného projektu. Riaditeľka Borbélyová s kolektívom veľmi dobre realizuje projekt Škola dokorán-Krok za krokom alternatívnu metodiku na skutočne profesionálnej úrovni. Deťom poskytujú prostredníctvom týchto projektov množstvo nových informácií. Individuálny prístup je veľmi dôležitý, pretože aj vďaka nemu sú deti podstatne lepšie pripravené pre školu,“ chválila tvrdošovské materské školy Magdaléna Šurányiová zo Štátnej školskej inšpekcie. Školské a predškolské zariadenia obce V Tvrdošovciach existujú dve základné školy, Základná škola J. A. Komenského, kde je celkom 350 žiakov a Základná škola s VJM Károlya Szemerényiho, v ktorej sa v súčasnosti vzdeláva 178 žiakov. 17. júna roku 2005 bol v priestoroch školy s VJM odovzdaný takzvaný kútik zachovávania tradícií s tým cieľom, aby deti v súčasnom svete plnom techniky nezabudli na korene predkov a tradície národa. Od minulého roka zdobia dvor školy dva pamätné stĺpy. Jeden pripomína zosnulých pedagógov školy a na druhý dávajú svoje mená deviataci, lúčiaci sa so školou. Na obidvoch školách prebieha okrem tradičnej výuky pod drobnohľadom fundovaných pedagógov aj výuka cudzích jazykov, anglického i nemeckého. V ZŠ J. A. Komenského špeciálne učebne fyziky, chémie aj prírodopisu a takisto učebňu výpočtovej techniky. Táto slúži nielen žiakom a pedagógom, ale aj občanom obce. Od júna roku 2004 je v Základnej škole J. A. Komenského sprístupnená historická učebňa s výstavnou sieňou. Škola tiež vydáva časopis Elán. Za pomoci úspešných projektov sa tu zriadila multimediálna učebňa, relaxačno-rehabilitačné centrum, kde sa časť zariadenia nakúpila z príspevkov neinvestičného fondu Ďatelinka. V rámci odborných krúžkov sa žiaci základnej školy s VJM venujú zdokonaľovaniu sa v slovenskom i nemeckom jazyku, vzdelávaniu vo výpočtovej technike. Nechýbajú dramatický krúžok, tanečný či športový. Základná škola s VJM K. Szemerényiho pravidelne vydáva školský časopis Lángocska. Pedagógovia oboch škôl môžu byť na svojich žiakov právom hrdí, pretože sa v hojnom počte s veľkým úspechom zúčastňujú na rôznych súťažiach na úrovni obce, kraja i štátu. Zo života našich materských škôl Materskú školu č. 1 na Hlbokej ulici už tretí rok úspešne vedie Beata Schniererová. V škôlke sa pracuje podľa projektu Škola podporujúca zdravie. V spolupráci s rodičmi sa celý kolektív snaží vytvoriť pre deti podnetné a estetické prostredie pre vyvážený telesný i duševný vývoj detí. Realizácia projektu je prepojená do všetkých činností v MŠ. Materská škola má pre túto prácu bohaté materiálne zabezpečenie, je hravá, pestrá, dokonale prispôsobená deťom predškolského veku. V súčasnosti máme 60 detí, ktoré sú rozdelené do vekových skupín. Veľmi dôležitá pre psychiku dieťaťa je dobrá adaptácia s novým neznámym prostredím. Veľká pozornosť sa venuje rozvoju reči detí a správnej výslovnosti. Každoročne sa zabezpečuje návšteva logopedičky. Jazykovo zdatné deti navštevujú kurz anglického jazyka. Cirkevnou materskou školou v Tvrdošovciach je Materská škola s VJM Svätého Štefana. Jej riadenie je v rukách Csilly Matusovej. Na začiatku tohto školského roka otvorila táto škôlka svoje brány s vynovenou telocvičňou i spálňou. Pravidelná návšteva logopéda i rehabilitačného pracovníka je tu samozrejmosťou. Taktiež je dôležitá výuka slovenského i anglického jazyka hravou formou. K dobrému zdravotnému stavu detí prispieva inhalačná soľná miestnosť. V súčasnosti navštevuje túto škôlku celkom 40 detí. Do tretej materskej školy chodí 19 detí. Riaditeľkou je Adriana Pintérová. Pre odborný tím tejto škôlky je taktiež dôležitý individuálny prístup, ktorý je počtom detí umožnený. Ani tu sa nezabúda na dôležitosť ovládania jazyka materinského, ale i cudzieho. Ovládanie jazykov dáva predsa dobrý predpoklad k úspešnému vzdelávaniu sa v základnej škole. Na zdravie detí dohliada tiež rehabilitačný odborný pracovník. Deti si hravou formou osvojujú základy správneho držania tela, pohybovú kultúru. Tvrdošovský Csemadok Predsedom tunajšieho Csemadoku je Ing. László Fekete. „V roku 2001 som prišiel z Hnúšte, kde som pracoval so svojou manželkou, ktorá pochádza z Tvrdošoviec. Moja švagriná bola vtedy už členkou speváckeho zboru. Išli sme si ich vypočuť a odvtedy som začal spievať s nimi. Predsedom som sa stal v roku 2002. V súčasnosti máme 4 súbory: Biely Agát, to je ženský zbor, potom máme mužský spevácky zbor, citarový zbor a tanečný súbor Vážka. Biely Agát má za sebou naozaj veľa úspechov aj v zahraničí. Z prestížnych súťaží v Maďarsku si zakaždým prinášajú domov zlatú medailu. Organizácia ich činnosti si vyžaduje nemálo času. Najviac si vážime pozvanie na súťaž súborov v maďarskom Egeri. Dnes máme uschovaných práve z tejto súťaže približne 30 cien. Minulý rok sme boli v Zetelake v Sedmohradsku. Je to naša družobná obec. Na 4-dňovom podujatí sa zúčastnili všetky naše združenia. Väčšinu zborov tvoria dôchodcovia, máme však aj mladších členov. Podieľame sa tiež na spoluorganizácii dní Sv. Štefana alebo iných osláv a významných dní obce.“ Oblečenie pre členky Bieleho Agátu má na starosti manželka predsedu Csemadoku Irén Fekete. Kroje šije mnohokrát až do noci neúnavne. Robí to však nezištne a s veľkou láskou. Zo života našich materských škôl Materskú školu č. 1 na Hlbokej ulici už tretí rok úspešne vedie Beata Schniererová. V škôlke sa pracuje podľa projektu Škola podporujúca zdravie. V spolupráci s rodičmi sa celý kolektív snaží vytvoriť pre deti podnetné a estetické prostredie pre vyvážený telesný i duševný vývoj detí. Realizácia projektu je prepojená do všetkých činností v MŠ. Materská škola má pre túto prácu bohaté materiálne zabezpečenie, je hravá, pestrá, dokonale prispôsobená deťom predškolského veku. V súčasnosti máme 60 detí, ktoré sú rozdelené do vekových skupín. Veľmi dôležitá pre psychiku dieťaťa je dobrá adaptácia s novým neznámym prostredím. Veľká pozornosť sa venuje rozvoju reči detí a správnej výslovnosti. Každoročne sa zabezpečuje návšteva logopedičky. Jazykovo zdatné deti navštevujú kurz anglického jazyka. Cirkevnou materskou školou v Tvrdošovciach je Materská škola s VJM Svätého Štefana. Jej riadenie je v rukách Csilly Matusovej. Na začiatku tohto školského roka otvorila táto škôlka svoje brány s vynovenou telocvičňou i spálňou. Pravidelná návšteva logopéda i rehabilitačného pracovníka je tu samozrejmosťou. Taktiež je dôležitá výuka slovenského i anglického jazyka hravou formou. K dobrému zdravotnému stavu detí prispieva inhalačná soľná miestnosť. V súčasnosti navštevuje túto škôlku celkom 40 detí. Do tretej materskej školy chodí 19 detí. Riaditeľkou je Adriana Pintérová. Pre odborný tím tejto škôlky je taktiež dôležitý individuálny prístup, ktorý je počtom detí umožnený. Ani tu sa nezabúda na dôležitosť ovládania jazyka materinského, ale i cudzieho. Ovládanie jazykov dáva predsa dobrý predpoklad k úspešnému vzdelávaniu sa v základnej škole. Na zdravie detí dohliada tiež rehabilitačný odborný pracovník. Deti si hravou formou osvojujú základy správneho držania tela, pohybovú kultúru. Pamätihodnosti obce Kostol sv. Štefana - Je dominantou obce. V rokoch 1707 až 1725 bol prestavaný a získal svoju súčasnú formu - jednoloďovú s vedľajším oltárom. Vnútro kostola zdobia fresky majstra Jakobeya z roku 1881 a dva oltárne obrazy z roku 1996 maliara P. Stacha. Cennou pamiatkou kostola je drevený reliéf Panny Márie s nápisom ROMA 1532, ktorý sa v minulosti nachádzal v Rákócziho pomníku. Rákócziho pomník - jedným z najvýznamnejších pamiatok obce je, ktorý sa nachádza pri novom cintoríne. 30. októbra 1704 z tohto miesta poslal gróf M. Bercsényi tri dôležité listy F. Rákóczimu II.. V týchto listoch informoval Rákócziho o manévroch kuruckých armád a o strategických plánoch na zničenie labancov. Krvavý boj medzi kurucmi a cisárskou armádou sa odohral na tzv. Rákócziho kopci“, kde zahynuli stovky labancov. Na pamiatku víťazného boja bol na tomto mieste postavený kamenný pomník, ktorý je súčasťou erbu Tvrdošoviec. Pomník bol renovovaný a v súčasnoti sa v ňom nachádza obrázok F. Rákócziho II.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 2. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 3. Nové číslo Historickej revue
 4. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 5. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 6. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 7. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 8. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 9. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
 10. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 1. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 2. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 4. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 5. Nové číslo Historickej revue
 6. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 7. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 8. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 9. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
 10. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 19 376
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 15 370
 3. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 12 180
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 9 485
 5. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 9 305
 6. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 8 354
 7. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 7 438
 8. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 7 246
 9. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť 6 600
 10. 10 vecí, kvôli ktorým do banky už chodiť nemusíte 6 109
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Na snímke zo súboja vedúcich Kozároviec so Štúrovom sú dvaja kapitáni - vľavo hosťujúci Peter Molnár, vpravo domáci Miloš Ďurovič (chrbtom, č. 10).

V seriáli Futbalový bonzáčik sme nahliadli do kuchýň všetkých účastníkov IV. ligy Juhovýchod.

5 h
Vezičkový dom na pešej zóne.

Budova patrí medzi najhodnotnejšie domy v Dolnom meste. Už roky je však fasáda v havarijnom stave. Majitelia sa menia.

5 h
Socha z betónu.

Sochu umiestnili na námestie. V parku pri múzeu sú strašidielka.

8 h
Ilustračné foto.

Mesto opätovne zabezpečí testovanie aj počas tohto víkendu.

12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mal iba 46 rokov. Štátna opera v Banskej Bystrici stráca výraznú osobnosť.

13 h

Pribúda oveľa viac mladých pacientov.

4. mar

Majiteľa polícia obvinila z prečinu porušovania povinností za krízovej situácie.

14 h

Roman Podhradský bojoval o život.

4. mar

Už ste čítali?