Pondelok, 19. apríl, 2021 | Meniny má JelaKrížovkyKrížovky

KOMÁRNO

mestský spravodaj

Vitajte v Komárne
Komárňanský región sa rozprestiera na ľavom brehu Dunaja, vo východnom cípe Žitného ostrova a Podunajska, pri dolnom toku Malého Dunaja, Nitry a Žitavy. Nadmorská výška je v rozpätí 100 - 270 m. Je teda nielen najjužnejším, ale aj jedným z najnižšie položených miest v Slovenskej republike. Ploché nížiny spestrujú nespočetné agátové lesy, bohaté na nektár, vrbinové a topoľové porasty pri riekach a neveľké piesočnaté kopce v severovýchodnej časti regiónu. Okres zahrňuje 40 obcí, kde na rozlohe 1045 km2 žije cca 110 000 obyvateľov. Patrí medzi najúrodnejšie oblasti Slovenska, pestujú sa tu najmä obilniny, zelenina a ovocie. Známy je prírodnými rezerváciami s množstvom rozmanitých živočíšnych druhov i chránených rastlinných spoločenstiev a riekami s hojnosťou rýb. Prírodné pomery a niektoré zvláštnosti, medzi ktoré patria aj termálne pramene s liečivými účinkami, umožňujú voľné kúpanie do neskorej jesene. Okres Komárno poskytuje pre turistov ubytovanie v troch hoteloch, vo viacerých penziónoch a ubytovniach, v jednom autocampingu s celoročnou prevádzkou. Komárno patrí k dunajskej ceste práve tak, ako dolniacka pikantná paprika k pečenému dunajskému kaprovi. Nákladné člny a pracovité remorkéry brázdia rieku po celý rok, kým ich nezastaví príliš nízky stav vody alebo ľad. Znova ožíva i osobná lodná doprava, ktorá poskytuje cestujúcim viac priestoru na vnímanie krajiny než uzavreté rýchlikové kupé.
Chceme byť netradiční a jedineční
Organizačné oddelenie primátora sa zaoberá napríklad organizáciou mestských podujatí v Komárne, spoluprácou s družobnými mestami a poskytovaním informácií pre médiá. Taktiež sa zaoberá sledovaním a koordináciou možností čerpania dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. z iných zdrojov. Ďalšou našou dôležitou úlohou je zintenzívnenie komunikácie s občanmi. K tomu poslúži aj nová webová stránka mesta. Okrem toho by sme v Komárne radi zrealizovali v blízkej budúcnosti také zmeny, ktoré by mohli byť príznačným pre toto mesto. Mali by to byť také aktivity a možnosti pre občanov, čím by sme zaviedli niečo nové, čím by sme mohli byť iní, lepší a tak trochu aj netradiční. V nasledujúcich dvoch-troch rokoch uvidíme ako v tejto oblasti dopadnú naše plány a predsavzatia. Výsledným efektom týchto zmien má byť posilenie postavenia a možností občanov v procese riešenia každodenných problémov v meste, resp. zlepšenie prehľadnosti aktivít pri vybavovaní oficiálnych ako aj neoficiálnych náležitostí občanov na mestskom úrade.
Významní rodáci mesta
Treba spomenúť svetoznámeho maďarského romantického spisovateľa Móra Jókaiho (18.2.1825 Komárno - 5.5.1904 Budapešt), ktorý tu vyrástol a vo svojich románoch preslávil svoje rodné mesto. Ďalej svetoznámeho hudobného skladateľa Franza Lehára (30.4.1870 Komárno - 24.10.1948 Bad Ischl), ktorý tu prežil iba časť svojho detstva, ale vždy s láskou spomínal na svoje rodné mesto, hoci sa sem už nevrátil. Významnou postavou komárňanských dejín je aj generál György Klapka (7.4.1820 Temešvár - 17.5.1892 Budapešt), ktorý síce nepochádza z Komárna, ale tým, že hrdinsky bránil mesto proti presile cisárskych a cárskych vojsk v roku 1849, sa navždy zapísal do histórie mesta. Všetkým trom spomenutým osobnostiam postavili Komárňania pomník: generálovi Klapkovi v roku 1896 na námestí pred radnicou, M. Jókaiovi na nádvorí múzea v roku 1937, F. Lehárovi v parku, zriadenom blízko zbúraného rodného domu skladateľa, v roku 1980. Trojjazyčná pamätná tabuľa, umiestnená v roku 1991 na dome č. 3 na Pohraničnej ulici pripomína, že v Komárne prežil svoje detstvo a mladosť významný lekár-bádateľ dr. János Selye (26.1.1907 Viedeň - 18.10.1982 Montreal), ktorý tu bol vychovávaný až do maturity v šk. roku 1924/25 na benediktínskom gymnáziu.
Starostlivosť o zeleň je veľmi dôležitá
Separácia odpadu V apríli tohto roku Mesto zaviedlo separáciu odpadu. V rodinnej zástavbe sa používa tzv. vrecový systém zberu, obyvatelia ukladajú vyseparovaný odpad do vriec, ktoré zvážame oprávnenou organizáciou raz za mesiac. V bytovej zástavbe budú postupne rozmiestnené kontajnery pre zber papiera, plastov a skla. Od zavedenia separovaného zberu komunálneho odpadu očakávame pokles množstva netriedeného zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža na riadenú skládku. Tým sa znížia aj náklady na uloženie takéhoto odpadu. Od roku 2005 prevádzkujeme aj zberový dvor, kde obyvatelia takisto môžu odovzdať bezplatne vyseparované zložky komunálneho odpadu a elektronický odpad z domácností.
Zberový dvor
Vďaka zberovému dvoru sa nám už druhý rok darí znižovať ročné množstvo zmesového komunálneho odpadu. Ročne dvakrát organizujeme celoplošné čistenie mesta, v rámci tejto akcie sú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery po celom meste, do korých môžu obyvatelia ukladať nepotrebný nadrozmerný odpad. Verím, že v budúcnosti, keď sa separácia odpadu viac rozbehne, pokles produkcie zmesového komunálneho odpadu bude ešte výraznejší. Nakoľko ale separácia je finančne nákladá, plánujeme požiadať Recyklačný fond o finančnú podporu.
Údržba miestnych komunikácií
Na údržbu komunikácií vynakladá mesto ročne finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, z ktorých je jedna časť určená na bežnú údržbu miestnych komunikácií a druhá časť na zimnú údržbu. Nakoľko našťastie k nám bola tohtoročná zima milosrdná, môžeme použiť cca. o milión korún viac na bežnú údržbu. Chceme opraviť hlavne medziblokové komunikácie, vodorovným dopravným značením by sme chceli vyznačiť parkovacie miesta v medziblokových priestoroch, aby sme i takto optimalizovali parkovanie v bytovej zástavbe. Verejné osvetlenie Postupnou výmenou osvetlovacích telies na úsporné sa nám už tretí rok darí znižovať spotrebu elektrickej energie o cca. 7% ročne. Žiaľ máme úseky verejného osvetlenia, ktoré sú už hádam aj 40 ročné (stĺpy, kabeláž), tu bude potrebné vykonať ich rekonštrukciu.
Starostlivos o verejnú zelen
Verejná zele je v tomto roku znovu pasportizovaná, aktualizuje sa konkrétny a aktuálny stav zelene v meste. o sa týka stromov, myslím si, že Komárno je na tom vemi dobre. U nás je zriedkavým javom vyvalenie a lámanie stromov v dôsledku výchrice alebo búrky. Vhodnou údržbou sa snažíme predís takýmto situáciám. Stojí to peniaze, ale oplatí sa stara sa o ne, pretože inak by mohli vzniknú ovea väšie škody. Našim cieom je udrža v meste minimálne súasný stav a tento alej rozvíja. Rone vykonávame náhradnú výsadbu, vysádzame 400-500 stromov. V priemere osemkrát rone kosíme parky, päkrát zele v bytovej zástavbe a trikrát zele na okrajových astiach mesta. Celkovo obhospodarujeme 109 ha plochy.
Spolupráca s úradom práce
Aktivujeme 195 uchádzačov o zamestnanie. Títo uchádzači vykonávajú prevažne čistenie verejných priestranstiev a za aktivačnú činnosť dostávajú k dávke v hmotnej núdzi aktivačný príspevok vo výške 1900 korún, keď u nás odpracujú týždenne minimálne 12 hodín. V ročnom merítku nám práca týchto uchádzačov o zamestnanie ušetrí približne 6-7 miliónov korún. Je to pre nás obrovská pomoc a výsledok je viditeľný. Mesto je ovea istejšie. V Komárne existuje aj útulok pre psy, ktorý prevádzkuje Regionálne centrum slobody zvierat, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu o spolupráci. Náš odbor zabezpečuje odchyt psov vyškolenými pracovníkmi, ktorí špeciálnym autom určeným len na prepravu odchytených psov zvážajú odchytené zvieratá do útulku. Prevádzkovateľovi útulku priespievame určitou sumou za každého prijatého psa, ktorého odchytili naši zamestnanci. Odkedy sme rozbehli túto činnosť, viditeľne pokleslo množstvo túlavých a zabehnutých psov na verejných priestranstvách. Myslím si, že nie veľa miest má takto vypracovaný systém na zabezpečenie zníženia počtu túlavých psov na verejných priestranstvách.
Postrek proti komárom
Postrek vykonáva mesto vo vlastnej réžii od roku 2005. Štát prispieva na túto činnosť len v prípadoch, keď premnoženie komárov je dôsledkom povodňových vodných stavov na okolitých riekach. V roku 2005 hradilo postrek proti komárom mesto, v roku 2006 sme dostali fiancie od štátu. Aj tento rok máme schválené finančné prostriedky z mestského rozpočtu. Postrek sa vykonáva špeciálnym autom, ktoré postrekuje najpostihnutejšie územia a miesta v blízkosti inundácií riek Dunaja a Váhu. V boji proti komárom sa snažíme postupovať organizovane spolu s okolitými obcami, nakoľko komáre nepoznajú katastrálne ani štátne hranice.
Komárno má veľmi dobré vzťahy so zahraničím
1. Komárom (Maďarská republika) Mesto Komárno má s mestom Komárom uzatvorenú družobnú dohodu už od roku 1993, v ktorej si primátori oboch miest prejavili vzájomnú úctu, priateľstvo a spoluprácu založenú na historických tradíciách. Najmarkantnejšie formy družobných stykov sa prejavujú spôsobom každoročného usporiadania spoločného slávnostného zasadnutia mestských zastupiteľstiev v rámci podujatí Komárňanských dní, programom ktorého je odovzdávanie ceny PRO URBE, ako aj ceny primátora mesta.
2. Lieto (Fínsko) Dohodu s fínskym družobným mestom uzatvorilo Mesto Komárno v roku 1994 v nadväznosti na partnerský vzťah medzi mestom Fínska s mestom Komárom. Najcharakteristickejšou formou prejavu spolupráce družobných miest sú stretnutia poslancov s vedúcimi pracovníkmi miestnych inštitúcií, ako aj využitie skúseností v oblasti cestovného ruchu, respektíve exkurzie študentov. Nakoľko v našom regióne sa nachádza jeden z najväčších priemyselných podnikov Fínska, je možné, že obohatí dobré ekonomicko-hospodárske vzťahy medzi partnerskými mestami.
3. Weißenfels (Spolková republika Nemecko) Primátori miest Weißenfels a Komárno podpísali družobnú dohodu v roku 1996. Mesto Weißenfels môžeme nájsť vo východnej časti Nemecka, asi dvadsať kilometrov od Lipska. Po zlúčení dvoch republík sa veľká časť občanov sťahovala za vidinou lepšieho života a pracovných podmienok do západnej časti štátu.
4. Kralupy nad Vltavou (eská republika) Partnerská dohoda medzi dvoma mestami bola podpísaná v roku 1997 v prvom rade na báze organizovania spoločných kultúrnych a športových podujatí, výmeny skúseností v oblasti riešenia sociálnych problémov, taktiež na podporu dobrej spolupráce medzi obyvateľstvom s inštitúciami.
5. Blansko (eská republika) Za čias bývalého Československa trvala družobná spolupráca medzi mestami Komárno a Blansko desiatky rokov. Po zmene politického systému sa vzťahy postupne ochladzovali, stretnutia sa uskutočňovali čoraz zriedkavejšie, až na jeden čas úplne zanikli. Oficiálne k obnoveniu kontaktov medzi dvoma mestami došlo na jar roku 2005, kedy bola podpísaná družobná dohoda. Spolupráca bola v prvom rade zameraná na cudzinecký ruch a turizmus, rovnako aj na podporu vzájomných kultúrnych a športových podujatí.
6. Terezín (eská republika) Základ družobnej dohody dvoch miest podpísanej na jar roku 2005 tvoria pevnostné systémy, ktorých obnova a revitalizácia spôsobujú záťaž pre obidve samosprávy. Nakoľko ide o dlhodobú úlohu, budúcnosť poskytne možnosť pre obidve mestá spoločne čerpať prostriedky z európskych fondov na spoločné vystupovania v otázkach pamiatkovej ochrany. Dané skutočnosti si v prvom rade vyžadujú posilniť spoluprácu jednotlivých odborov a oddelení mestských úradov.
7. Sebes (Rumunsko) Základné princípy najmladšej družobnej dohody vznikli na jeseň v roku 2005, v čase jej podpísania štatutárnymi zástupcami družobných miest. Zmluva vznikla ako nadväzujúci vzťah rumunského mesta Sebes s maďarským mestom Komárom. Odvtedy sa niekoľkokrát realizovali vzájomné návštevy delegácií mestských samospráv a uskutočnili nevyhnutné kroky k vytvoreniu potrebných štruktúr.
Najlepší žiaci / študenti 2007
1. Žiaci ZŠ a študenti 1. stupňa osemročných gymnázií Gymnázium Hansa Selyeho: Éva Ódor, Zsófia Karácsony, Anasztázia Szabó, Klaudia Kráľ, Vivien Csintalan, Gymnázium L.J. Šuleka: Jeffrey Christopher Rafael, Christine Serhanová, Christopher Liebe, Adam Csukás, Viktor Dorotovič ZŠ Rozmarínová: Vincent Zsemlye, Dana Nagyová, Kristína Fehérová, Jozef Beke, Patrik Béber CZŠ Marianum: Papp Eszter, Maitz Miklós, Édes Zsófia, Chudá Fatima ZŠ Komenského: Beáta Bolyová, Erika Pálinkásová, Gréta Slančíková, Marta Hrabovská, Ľudmila Borošová Základná umelecká škola: Tibor Bertók, Laura Barossová, Mikos Kornélia, Patrik Ortuta, Júlia Bundová ZŠ Eötvösa: Halász Lilla, Horváth Margaréta, Ivanics Magdolna, Fekete Imre, Heiszki Róbert ZŠ Práce Vörös Kamilla, Mázik László, Škoda Máté, Park Choong Eun, Ferencz Dávid ZŠ Móra Jókaiho Lakatos Lili, Tóth Bence, Untermayer Tamás, Trenka Ferenc, Orbán Tamás ZŠ Pohraničná: Zuzana Hrabovská, Martina Dinušová, Monika Hrabovská, Karolína Takácsová, Michaela Čiliaková
2. Študenti SŠ Gymnázium Hansa Selyeho: Konczer József, Édes Zoltán, Kovács Orsolya, Szabó Donáta, Paraszti István Gymnázium L.J. Šuleka Katarína Šodorová, Zuzana Gálová, Fridrich Valach, Martina Bičianová, Tibor Szabó Marianum cirkevné gymnázium Dudás Katalin, Dinga Balázs Stredná priemyselná škola Cirok Mária Sabina, Ilka Adrián, Komár Péter Združená stredná škola obchodu a služieb: Krisztián Púchovský, Marianna Kasznárová, Michaela Matuszová, Alexandra Lengyelová.
V Komárne sa postarajú o deti aj dospelých
Bytové oddelenie zabezpečuje tri hlavné okruhy činnosti: oblasť nájmu bytov, oblasť predaja bytov a správu bytov. Momentálne aktuálnou úlohou bytového oddelenia je vyúčtovanie nákladov voči nájomníkom za služby poskytované s bývaním za rok 2006 za všetky nájomné byty vo vlastníctve Mesta Komárno. Jedná sa o vypracovanie 670 vyúčtovaní podľa údajov od 17 správcov, ako aj zabezpečenie úhrad všetkých preplatkov a nedoplatkov za vyúčtované náklady. Stálym problémom sú neplatiči. Mesto prijalo radu opatrení na riešenie tohto nepriaznivého stavu a v súčasnosti je možné vyhlásiť, že z roka na rok ich počet klesá, pravdepodobne aj občania pristupujú k plateniu nájomného oveľa zodpovednejšie. V budúcnosti by sme chceli prostredníctvom projektov na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v prvom rade docieliť kvalitnejšie bývanie nájomníkov mestských bytov, a to vylepšením technického stavu bytových domov vo vlastníctve Mesta Komárno, hlavne zateplením fasád a striech budov, výmenou okien a vchodových dverí, s čím bude docielená okrem iného aj úspora energií. Pomocou prostriedkov z fondov EÚ plánujeme zabezpečiť bývanie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, riešiť bývanie mladých ľudí, ktorí po dovŕšení plnoletosti ukončili ústavnú alebo ochrannú starostlivosť, chránené bývanie skupiny obyvateľstva ohrozenej sociálnym vylúčením, ktoré nemajú primerané bývanie ako aj bývanie osôb s problémami sociálneho začlenenia formou vytvorenia ubytovní, útulkov, prístrešia a resocializačných stredísk. Zatiaľ máme podaný jeden projekt za účelom získania dotácie na zateplenie fasády Domu s opatrovateľskou službou v Komárne na Špitálskej ulici č. 12 – 14 a obdobný projekt je podaný na výmenu okien na plastové budovy Domova dôchodcov na Špitálskej ulici č. 16 v Komárne. Na oddelení sociálnych vecí finišujeme s projektom, s ktorým by sme chceli získať dotáciu od MSVaR SR na zriadenie strediska osobnej hygieny pre bezdomovcov mesta Komárno. Veríme, že budeme úspešní a podarí sa nám zriadiť toto stredisko, kde by sme v budúcnosti mohli zabezpečovať osobnú hygienu občanom, ktorí sú z dôvodu sociálnej neprispôsobenosti bez prístrešia. Ďalšou aktuálnou úlohou oddelenia sociálnych vecí je príprava letného tábora pre deti zo sociálne slabých rodín. Momentálne prebieha výber týchto sociálne odkázaných detí v počte 20 vo veku od 7 do 14 rokov, ktoré sa zúčastnia bezplatného týždenného letného rekreačného tábora v Kováčove na začiatku júla. Tento tábor organizuje ÚzS Slovenského červeného kríža v Komárne, na financovaní sa podiela Mesto na každé dieťa s finančnou čiastkou 3.300,- Sk. Pripravujeme tiež prijatie a privítanie mnohodetných rodín u primátora v mesiaci august z príležitosti blížiaceho sa nového školského roka, kde okrem morálneho ohodnotenia, sú rodiny aj finančne podporované. Okrem spomínaných aktuálnych úloh oddelenie sociálnych vecí priebežne zabezpečuje štyri hlavné okruhy činností: poskytuje sociálnu pomoc, zabezpečuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, zabezpečuje prevádzku a činnosť klubov dôchodcov a útulkov pre bezdomovcov a poskytuje opatrovateľskú službu. Opatrovateľskú službu na území mesta poskytujeme pre 112 odkázaných občanov v ich domácnostiach. Naše oddelenie koordinuje a odborne riadi 78 členný tím opatrovateliek a opatrovateľov poskytujúcich tieto služby. Mesto prevádzkuje aj útulky pre bezdomovcov s maximálnou ubytovacou kapacitou pre 40 osôb. Vzhľadom k tomu, že minulý rok bola prevedená rozsiahla rekonštrukcia tohto zariadenia, v tomto roku je ubytovávanie nepretržité. Oddelenie sociálnych vecí koordinuje činnosť 3 klubov dôchodcov, a to v meste Komárno, v mestských častiach Nová Stráž a Kava. Zvlášť by som chcela vyzdvihnúť činnosť členov komárňanského klubu dôchodcov, ktorí sa aktívne podieľajú na kultúrnom živote mesta. Ženský ako aj mužský spevácky zbor úspešne reprezentuje naše mesto v širokom okolí nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodných podujatiach.
Vynovená internetová stránka Mesta
Napriek tomu, že mesto za uplynulé štyri roky si svoju predošlú internetovú stránku postupne obnovovalo, pociťovali sme nutnosť pozdvihnúť úroveň komunikácie občanov a prispôsobiť ju požiadavkám 21. storočia, rozšíriť webovú stránku o nové informácie – služby. Tieto vylepšenia sú súčasťou dlhodobej stratégie, výsledkom ktorej je možnosť občanom priblížiť sa k schvaľovacím procesom samosprávy a aktívne sa zúčastňovať vecí verejných. Je potrebné vyzdvihnúť profesionálne riešenie celej stránky, jej vzhľadu a systému pravidelného a promptného obnovovania. Vďaka novej štruktúre sa vytvorí možnosť aj na to, aby mohli občania svojimi názormi, postrehmi a návrhmi skvalitňovať činnosť mestského zastupiteľstva. Na internetovej stránke bude daná možnosť zoznámiť sa s pracovnými úlohami zamestnancov úradu, ako aj jednotlivé telefonické a elektronické kontakty. Okrem toho by sme chceli dosiahnuť, aby sa vďaka internetovej stránke dostali k občanom nielen informácie týkajúce sa nášho mesta, ale aj o rôznych iných dôležitých skutočnostiach. Pre informáciu turistov sme zhromaždili údaje o miestnych inštitúciách, reštauračných a zábavných zariadeniach. Podľa vyššie spomenutých predstáv by sme chceli dosiahnuť, aby činnosť orgánov mesta bola v budúcnosti ešte otvorenejšia a prístupnejšia verejnosti. Hoci tomuto prispieva aj obnovenie webovej stránky, prirodzene som si vedomý toho, že naďalej budú potrebné zmeny a zlepšovania k tomu, aby každý občan cítil svoju dôležitosť a dostal sa bližšie k riadiacej činnosti mesta. Preto musíme postupne vytvoriť podmienky tak, aby bol názor občanov, ich postrehy a problémy súčasťou systému, v ktorom sa tieto skutočnosti celkove odzrkadlia. Vďaka tomu očakávame zvýšenie aktivity občanov a vo veciach samosprávy zvýšenie právnej istoty.
Investičné zámery Mesta Komárno
V súčasnosti sa pripravuje návrh územného plánu zóny Alžbetin ostrov. V priebehu leta by tento plán mali poslanci odsúhlasiť. Druhou dôležitou úlohou je príprava zmien a doplnkov územného plánu mesta, ktorá sa dotýka hlavne starej a novej pevnosti a tiež okolia. Ďalšou dôležitou zmenou bude dokumentácia nového mosta. Územné rozhodnutie by malo byť hotové do septembra ako aj projekt pre stavebné povolenie. Potom bude nasledovať workshop a projekt bude ukončený do konca roka. Čo sa týka investičných zámerov, na tento rok sme vyčlenili z rozpočtu 2 milióny korún na nové detské ihriská a vynovenie starých. Do konca júna bude snáď vybudovaných všetkých plánovaných 8 ihrísk. Ďalej budeme v tomto roku rekonštruovať časť Jókaiho ulice v centre mesta. Minulý rok sme odovzdali novú kompletnú infraštruktúru k novej obytnej zóne v Novej Stráži a k nej sa bude budovať príjazdová komunikácia z cesty prvej triedy. Kompletná rekonštrukcia bude vykonaná do konca novembra aj na Obchodnej ulici v Novej Stráži. Plánované investície rekonštrukčných prác ciest je približne 16 miliónov korún. V Harčáši prestavujeme bývalú hospodársku budovu na byty s nižším štandardom. Tento rok by malo byť vybudovaných 39 bytov a na budúci rok 84. K nim, samozrejme, patrí aj budovanie infraštruktúry. Na tieto investície sme požiadali o podporu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako aj o úver Štátny fond rozvoja a bývania. Už je nám známe, že našim žiadostiam sa vyhovelo. V pláne máme aj prípravu iných projektov. Sem patrí napríklad tohtoročné vypracovanie projektových dokumentácií na obnovu ulíc Biskupa Királya, Lesnej a v Hadovciach výstavby Domu smútku. V tomto roku sa takisto začne s rekonštrukciou časti kanalizácie mesta a rovnako vybudovanie dvoch veľkokapacitných nádrží na dažďovú vodu. Tieto investičné zámery by mali byť ukončené do konca budúceho roka. V tomto prípade ide o investíciu okolo 200 miliónov korún.
Oddych a relax
Termálne kúpalisko v Komárne

V polovici marca otvorili v Komárne nový bazén s termálnou vodou a s rôznymi masážnymi efektmi. Keďže ide o krytý bazén, tak zabezpečuje prevádzku aj počas chladných mesiacov. Ďalej kúpalisko ponúka športový, detský, sedací, rekreačný bazén. K doplnkovým službám kúpaliska sa radí možnosť rýchleho občerstvenia, masáže, pedikúra a manikúra, sauna. Novinkou kúpaliska sú okrem novovybudovaného bazéna aj dve petangové ihriská. Termálna voda sa využíva na liečbu reumatických a kĺbových ochorení, pomôže aj pri niektorých gynekologických, interných, kožných či neurologických problémoch. Väčšina ľudí ju využíva len na relax. Kúpalisko je otvorené denne od 9. do 19. hodiny. Možnosti ubytovania sú najbližšie v neďalekej Panoráme, čo sú približne 4 minúty cesty od kúpaliska.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zase pozeráte do obrazovky? Radí fyzioterapeut aj očný lekár
 2. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 3. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 4. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 5. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 6. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku
 7. Dobrým začiatkom stavby vyriešime veľa budúcich problémov.
 8. Pozor, stravné môže vzbudiť vlnu nevôle vašich zamestnancov
 9. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 10. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME
 1. V COOP Jednote aj počas pandémie vybavíte všetko
 2. DPDgroup zanalyzovala správanie zákazníkov počas pandémie
 3. Čo bude v 2021 inak pri stavebnom povolení pre domy
 4. Konečne! PLANEO Elektro opäť otvára predajne
 5. Nech trénujete kdekoľvek, nikdy nešportujete sami
 6. Obnoviteľné zdroje energie na FVT
 7. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze
 8. Veľká jarná súťaž o cestu do Ománu
 9. Flexibilita, nedielna súčasť činnosti logistického providera
 10. Firmy požadujú väčšiu flexibilitu
 1. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 37 087
 2. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 20 956
 3. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 18 478
 4. Leto na ostrove Malta: desať najkrajších miest 8 848
 5. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 8 789
 6. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 8 682
 7. Bolesti kĺbov po Corone? Zbystrite pozornosť! 7 995
 8. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 7 874
 9. Veľkonočné inšpirácie, rozhovor so Zuzanou Šebovou 7 716
 10. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 7 177
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Členovia OZ Godinov majer pred kaplnkou.

Vrábeľská samospráva plánuje zveľadiť aj okolie pamiatky.

3 h

Mesto chce do škôl kúpiť termobrány. Uchádza sa o dotáciu.

5 h
Slovenské hádzanárky dnes v Šali prehrali so Srbskom.

Hádzanárky Slovenska bojujú o postup na MS 2021 v baráži so Srbskom a po prvom dueli v Šali ich šance klesli na minimum. Favoritky dvojzápasu si odniesli víťazstvo v pomere 26:19.

17. apr
Ján Čimo pri agrometeostanici.

Zlodej sa po niekoľkých dňoch na pole vrátil. Odniesol aj snímače.

17. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Martin Spano, rodák z Čaky.

16. apr

Martinčanka úprimne o tom, aké tienisté stránky prináša život s peknou tvárou.

23 h

Ďalšie obce hlásia nulovú pozitivitu.

24 h

Starostovia obcí, ktoré sa v rámci Trnavského kraja nachádzajú v blízkosti turisticky vyhľadávaných lokalít, riešia pravidelne viacero problémov. Jedným je aj parkovanie nezodpovedných vodičov, ktorí často nemajú problém zaparkovať auto aj v chránenej krajinnej oblasti v Malých Karpatoch.

18. apr

Už ste čítali?