Piatok, 23. apríl, 2021 | Meniny má VojtechKrížovkyKrížovky

Obec Veľké Lovce

Ambíciou samosprávy je zvýšiť kvalitu života ľudí
Veľké Lovce majú 2100 obyvateľov. Starostu Libora Kráľa (na snímke) môže tešiť, že obec nemá dlhy a môže bez obmedzenia plánovať rozvoj a ďalšie zveľaďovanie. V týchto dňoch ukončili úpravu 1,3 kilometra ciest, ktoré bolo treba dať do pôvodného stavu po budovaní kanalizácie. Z celkovej dĺžky kanalizačného potrubia zatiaľ uložili asi 55 percent. Občania by dozaista uvítali, keby obec opravila cesty v celej šírke. O všetkom však rozhodujú peniaze, navyše obec stojí pred úlohou dobudovať ďalšie kanalizačné vetvy. Ako a kedy bude výstavba pokračovať, prezradí až jeseň, keď bude známy ďalší prísun financií. Tak či onak, táto úloha je prioritnou. Okrem ukončenia kanalizácie je hlavnou akciou súčasnosti výstavba telocvične pri miestnej základnej škole. Stavba sa začala v roku 2003 s plánovaným nákladom 34 miliónov korún. Zatiaľ prestavali sumu 18,5 milióna, za ktorú vybudovali telocvičnú halu bez šatní a sociálnych zariadení. „Telocvičňa má podlahu a kompletné vybavenie vrátane náradia, ale bez sociálnych zariadení nám ju nedovolia sprevádzkovať,“ hovorí starosta L. Kráľ. Peniaze na dostavbu chýbajúcich zariadení nebude ľahké získať, ale verím, že štát vytvorí možnosti na ukončenie telocvične a jej sprevádzkovanie sa nebude zbytočne odďaľovať.“ Na stole starostu leží aj rozpracovaný plán hospodárskeho s sociálneho rozvoja obce. Bez neho nemožno žiadať finančné dotácie na rôzne projekty. Dokument je pred ukončením, na jeseň ho majú prerokovať v obecnom zastupiteľstve. V obci je stále pomerne vysoké percento nezamestnaných. Uplatňujú sa síce pri aktivačných prácach, ale nemajú stále zamestnanie. V novom územnom pláne sa ráta aj s priemyselnou zónou pre menšie firmy, ktoré by vytvorili pracovné príležitosti. Súčasťou Veľkých Loviec je aj pomerne početná rómska komunita. „Nemáme problémy so spolunažívaním, ale nepochopím niektorých rodičov, ktorí nemajú záujem posielať svoje deti do školy,“ pokračuje starosta. „Kde inde človek vyrastie, ako môže predčiť svojich rodičov vo vedomostiach a spôsobe života, ak nie v škole? Apelujem na všetkých rómskych rodičov, aby naše snahy pochopili, uznali ich za jediné správne riešenie a dohliadli na to, aby ich deti riadne chodili do školy. Ďalším problémom tejto komunity je nedodržiavanie hygienických návykov a vytváranie skládok odpadu.“ Samospráva sleduje podmienky života všetkých občanov a snaží sa o ich zlepšenie. Podľa záujmu a spoločenskej podpory sa plánuje výstavba sociálnych a malometrážnych bytov. V strede obce chcú vybudovať polyfunkčnú budovu, kde by sídlil obecný úrad, pošta, lekár a lekáreň, ktorá v obci zatiaľ chýba. Pre život sú to dôležité veci, pretože čas a cestovné je drahé. Hoci ide o vzdialenejšiu budúcnosť, postupné kroky treba plánovať už teraz. Postupne sa rozmáhajú aj podnikateľské aktivity. Rudolf Galbavý a spoločníci vrátili Lovciam tradíciu mlyna, podnikatelia Rapavý a Cziria budujú nové služby spojené s vznikajúcim agroturizmom v mikroregióne Termál, kam veľké Lovce patria. Ožili aj obchodíky a živnosti a dúfame, že ich bude len pribúdať.
Škôlka pomáha osvojiť si zdravý životný štýl
Už pri vstupe do materskej školy (MŠ) nás zaujmú vystavené práce detí. Zástupkyňa pre materskú školu Valéria Petričková dodáva že je to spoločný výsledok zručnosti detí a učiteliek. „Materská škola je dvojtriedna, jedna trieda poskytuje celodennú, druhá poldennú starostlivosť,“ hovorí. Škôlku navštevuje 35 detí, sú tu tri kvalifikované učiteľky a štyria prevádzkoví pracovníci (v zime k nim pribudne aj kurič).“ Tradičnými akciami býva výstava ovocia a zeleniny, súťaž o najkrajšieho šarkana, aktivity v rámci Mesiaca úcty k starším, návštevy domu ľudového bývania a tradícií, vystúpenia pre jubilantov, zhotovovania adventných vencov a ikebán spolu s matkami, výstava perníčkov, príchod sv. Mikuláša, vianočné posedenie s rodičmi, stavby zo snehu, detský karneval, výstava kníh, popoludnie s deťmi zo zdravotníckeho a dramatického krúžku. „Oslavujeme aj Deň Zeme, mlieka, otcov, organizujeme výlet detí s rodičmi a rozlúčku predškolákov. „Deti v tomto veku si žiadajú činnosť, ich aktivity akoby nemali konca. Preto je dôležité striedať činnosť, ktorá sa im páči a ktorá ich takpovediac modeluje,“ dodáva V. Petričková. „Stretávame sa s názorom, že deti sa v škôlke len hrajú, akoby nemali cieľavedomý a presný výchovno-vzdelávací zámer. Hoci to je vlastne dobrou vizitkou škôlky, keď dokáže deti zaujať a formou hier vychovávať. Zvlášť v tejto vekovej kategórii musíme vychádzať z veku dieťaťa, rešpektovať jeho danosti a motivovať záujem.“ Podobne ako v rodine, aj v obci sa tým najmenším venuje veľká pozornosť. V škôlke využívajú rozvojový program grafomotorických zručností. Prostredníctvom programu Stimulácia zreteľnosti, výraznosti a správnej výslovnosti sa zameriavajú na logopedickú prevenciu. Od roku 2002 je MŠ zaradená do siete škôl podporujúcich osvojenie zdravého životného štýlu detí, upevňovanie návykov ochrany zdravia. Veľmi dôležitá je spolupráca s rodičmi. „Našťastie, naši rodičia sa o prácu škôlky intenzívne zaujímajú a vychádzajú nám všestranne v ústrety. Ochotne nás pozývajú do svojich hospodárskych dvorov, záhrad, domácností a takto sprostredkovávajú kontakt so zaujímavou životnou realitou. Veď spoločným cieľom je vychovať „absolventa“ škôlky schopného plynulej adaptácie na kolektív školy, samostatnosť a plnenie nových úloh,“ uzatvára Valéria Petričková. Pôsobenie v MŠ si často vyžaduje sebazaprenie a obetovanie času navyše. Nesmie však byť chápané ako záťaž, ale ako zodpovedné poslanie, ktoré vyplýva z osobnostného postoja všetkých pracovníkov materskej školy.
Majú novú telocvičňu, ale nemôžu ju používať
V týchto dňoch si už 219 žiakov z desiatich tried Základnej školy s materskou školou vo Veľkých Lovciach užíva zaslúžené prázdniny. Rok sa skončil aj pre 20 zamestnancov (z nich 16 pedagógov). Ako nás informoval riaditeľ školy Jozef Záhumenský (na snímke), v rámci vyučovania aj nepovinných predmetov sa zameriavajú najmä na vyučovanie cudzích jazykov a prácu s počítačom, ktoré sú dnes nevyhnutnou súčasťou základného vzdelania. Žiaci sa zapojili do Pytagoriády, vedomostných súťaží v matematike, biológii, chémii, angličtine, súťaže Šaliansky Maťko, športových súťaží (najmä so zameraním na futbal chlapcov a dievčat), veľmi pekné výsledky dosiahli v environmentálnej výchove. Najlepšie umiestnenia: 2. miesto v celoštátnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády, 3. miesto v obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína, 3. miesto v arcidiecéznom kole Biblickej olympiády v Trnave. Do rôznych krúžkov bolo zapojených 130 žiakov. Školu navštevuje aj 38 žiakov miestnej rómskej komunity. „Aj pri našej najväčšej snahe, ústretovosti a ochote všestranne pomáhať musím, žiaľ povedať, že naďalej pretrváva nezáujem rodičov o vzdelávanie ich detí,“ hovorí riaditeľ J. Záhumenský. „Predovšetkým vinou nezáujmu a záškoláctva väčšina rómskych žiakov končí školskú dochádzku približne na úrovni piateho ročníka. V piatom ročníku bolo päť rómskych žiakov, ktorí spolu vymeškali 5900 neospravedlnených hodín. Zatiaľ nepomohli žiadne naše opatrenia, a ak rodičia detí svoj doterajší postoj nezmenia, nepriaznivý trend vývoja a vzdelávania rómskych detí bude pokračovať. Máme však aj pozitívne príklady z tejto komunity. Náš bývalý žiak Jozef Kotlár ukončil stredoškolské vzdelanie s maturitou a prijali ho na bakalárske štúdium ekonomiky v Nových Zámkoch. Jeho sestra Žaneta maturovala na učilišti na Zdravotníckej ulici v Nových Zámkoch. Ak rómski rodičia budú dbať na pravidelnú školskú dochádzku svojich detí, tieto dva príklady môžu nasledovať ďalší.“ Škola sa v súčasnosti nachádza v paradoxnej situácii - má telocvičňu, ale nemôže ju oficiálne používať. Centrálna budova by potrebovala opraviť strechu, vymeniť okná a zatepliť fasádu. Zriaďovateľ školy - obecný úrad - tieto problémy pozná a zatiaľ vykonal všetko, čo v rámci finančných možností rozpočtu mohol. Aj v najbližšej budúcnosti sa škola chce venovať výuke cudzích jazykov a práci s počítačom. V záujmovej činnosti sa vzhľadom na doterajšie tradície budú preferovať kolektívne športy, najmä futbal.
Poďakovanie našim predchodcom
Život a práca najlepšie preveria vlastnosti a charakter človeka. Ing. Ivan Horník vykonával funkciu starostu obce Veľké Lovce plné štyri volebné obdobia, a to v rozhodujúcom období, kedy sa rozhodovalo o ďalšom smerovaní obce. Zásluhou poslancov zastupiteľstva, ktorí sa počas uplynulého obdobia striedali, ale aj pričinením starostu sa Veľké Lovce zaradili medzi moderné obce, vytvorili sa predpoklady na pokračovanie v jej skrášľovaní a modernizácii. Ivan Horník si získal poslancov zastupiteľstiev, ale aj občanov, ktorým záleží na rozvoji obce. Navzdory ťažkým podmienkam sa pod jeho vedením podarilo vybudovať základy modernej slovenskej dediny. Vybudoval sa vodovod, plynovod, položila sa časť kanalizácie. Potvrdil sa správny výber kandidáta aj nutnosť nechať mu šancu na viac rokov, aby mohol realizovať veľké projekty. Po šestnástich rokoch vo funkcii starostu sa I. Horník rozhodol ďalej nekandidovať. Za jeho osobný podiel na skrášlení, skultúrnení obce, vzdelávaní obyvateľov, spoločenskom živote a skvalitnení života spoluobčanov mu vyjadrujem úprimné poďakovanie v mene svojom, zastupiteľstva a občanov obce. Ďakujem všetkým členom zastupiteľstiev, ktorí v uplynulom období prevzali osobnú zodpovednosť za rozvoj obce.Ing. LIBOR KRÁĽ, starostaobce

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chýbajú vám peniaze, a výplata ešte neprišla? Vieme, čo robiť
 2. Chceli by ste televízor alebo práčku k nákupu ako bonus?
 3. Dodávame len preverené riešenia, hovorí šéf ABRA Software
 4. Niečo pečie: Junior pripravuje novú kuchársku show
 5. Seychely: Pláže, korytnačky aj unikátny prales
 6. Rovnaká, a predsa iná - Zelená energia od SSE
 7. Luxusné dovolenky s osobným komorníkom už aj u nás
 8. Čo pomáha zdravotníkom? Týchto šesť vecí ich drží nad vodou
 9. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky?
 10. Niké Športovkyňa mesiaca si vybrala na podporu lyžiarske talenty
 1. Chýbajú vám peniaze, a výplata ešte neprišla? Vieme, čo robiť
 2. Zlepšite svoje zdravie s novou sériou GPS hodiniek Garmin Venu 2
 3. HYZA uvádza na trh nový produktový rad Sous-vide
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK najsilnejšia prírodná prevencia proti korone
 5. ARÓNIA a RAKYTNÍK najsilnejšia prírodná prevencia proti korone
 6. Na Slovensko prichádza prvý ekologický kamión na čistú bionaftu
 7. Seychely: Pláže, korytnačky aj unikátny prales
 8. Niečo pečie: Junior pripravuje novú kuchársku show
 9. Svoj Dom snov nájdete pri OC Cassovia už tento víkend
 10. 7 najčastejších chýb pri zateplení fasády
 1. Desať obľúbených miest Slovákov na letnú dovolenku v Chorvátsku 19 765
 2. Čo pomáha zdravotníkom? Týchto šesť vecí ich drží nad vodou 11 548
 3. Telefóny čaká zásadná zmena. Z dnešných nezostane takmer nič 11 320
 4. 5 dôvodov, prečo si kupovať slovenskú zeleninu. Poznáte všetky? 11 242
 5. Slovákom hrozia malé dôchodky. V čom je problém? 6 935
 6. Prihláste sa na odber nových newslettrov od SME 6 927
 7. Zo žraloka rybka. Ako sa rozpadlo impérium Maria Hoffmanna? 6 776
 8. Volkswagen Touareg: Prvá liga za slušné peniaze 6 531
 9. Plánujete dovolenku na leto? Toto sú najkrajšie pláže Turecka 6 377
 10. Krvou a železom: Ako Bismarck pred 150 rokmi zjednotil Nemecko 6 369
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Snímka z posledného finále medzi T. Mlyňanmi a Lehotou.

Úspešný seriál zakončujeme vtipným pohľadom do Ligy internacionálov MY Nitrianskych novín.

2 h

Niekoľko laní bolo gravidných. Poľovníckej spoločnosti vznikla škoda za desiatky tisíc eur. Polícia hľadá svedkov.

2 h

Ponuku môžete využiť aj vtedy, ak v súčasnosti máte aktívne predplatné - nové predplatné vám začne platiť automaticky po skončení vášho súčasného.

5 h

Už takmer 25 rokov trvá výstavba diaľnice D3 v náročných úsekoch severného Slovenska. Pripomína tak trochu nekonečný príbeh, o ktorom sa budeme rozprávať v pondelok v LIVE diskusii o 18:00 hod.

21. apr

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?