Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Základná škola Semerovo

www.zssemerovo.edu.sk
zs.semerovo@stonline.sk
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 28. júna schválilo poďakovanie školám za výchovno-vyučovacie úspechy, Monitor - 9 a reprezentáciu obce. Riaditeľka: PaedDr.Vlasta Hrabovská, zástupkyňa: Mgr. Zdenka Vindišová Rada školy: Tatiana Jagerčíková (predseda), Viera Jančárová (podpredseda), Ing. Mária Baloghová (tajomník), Gabriela Žáčiková, Anna Šurániová, Ing. Peter Čelko, JUDr. Helena Kontrová, PaedDr. Mária Velčická, Helena Balážová (členovia)

V školskom roku, ktorý sme nedávno ukončili, navštevovalo deväť tried spolu 153 žiakov (1. - 4. ročník 69 žiakov, 5. - 9. ročník 84 žiakov). Zo sedemnástich prvákov neprospel jeden. V druhom ročníku prospelo všetkých dvadsať žiakov (so samými jednotkami 10).V treťom ročníku prospelo všetkých 20, so samými jednotkami 11 žiakov. Vo štvrtom ročníku mali z 12 žiakov samé jednotky šiesti, 1 neprospel. V piatom ročníku zo 17 neprospeli dvaja, samé jednotky mali traja žiaci. Zo štrnástich šiestakov 1 žiačka neprospela, samé jednotky mal jeden. V siedmom ročníku bolo 18 žiakov, dvaja mali samé jednotky, traja neprospeli. V ôsmom ročníku zo sedemnástich traja neprospeli a dvaja mali samé jednotky. Všetkých 15 deviatakov prospelo, z toho dvaja so samými jednotkami. Za celý školský rok žiaci spolu vymeškali 18 778 hodín (najviac siedmaci - 2778, najmenej štvrtáci - 1278). Z toho 303 hodín bolo neospravedlnených. Z rozhodnutia pedagogickej rady dostalo 33 žiakov pochvaly od triedneho učiteľa, napomenutie za nevhodné správanie 1 žiak. V mimoškolskej záujmovej činnosti reprezentovali žiaci našu školu úspešne vo vedomostných, športových, recitačných, speváckych, literárnych súťažiach. Účastníci okresných súťaží boli odmenení z prostriedkov rodičovského združenia. Úspešných žiakov z medzinárodných, celoštátnych, krajských a okresných súťažiach odmenili na slávnostnej školskej akadémii, kde boli prítomní aj zástupcovia partnerského poľského mesta Nisko. V rámci medzinárodného projektu Socrates v škole privítali zahraničných hostí zo Španielskej Cebolly a Poľského Niska. Zástupcovia ZŠ navštívili partnerskú školu v Nisku. Ako jedna zo 42 stredných a základných škôl na Slovensku získala ZŠ Semerovo medzinárodný certifikát vzdelávacieho strediska dospelých UP 40+. Obhájila certifikát Microsoft IT Academy so zaradením do celosvetovej siete škôl zameraných na vzdelávanie počítačovej gramotnosti. Škola je oficiálnym vzdelávacím strediskom MŠ SR a celoštátneho projektu Infovek. Pod vedením vedúcej internetovej učebne Ing. Márie Baloghovej preškolili približne 250 pedagógov z okresov Nové Zámky a Komárno. ZŠ plní podmienky projektov Otvorená škola, Škola podporujúca zdravie, Regionálna výchova, Otvorená škola - šport a internet. Pod vedením Dr. Márie Velčickej obhájila Európsky certifikát školy s globálnym vyučovaním. Školský areál je otvorený denne do 19. hodiny aj počas prázdnin. Sprístupnená je internetová učebňa v pondelok - piatok od 15.00 do 18.00 hod. Zastupiteľstvá obcí Semerovo a Čechy vytvárajú dobré podmienky na udržanie spoločného školského obvodu základnej školy. Štát prepláca cestovné žiakom z Čiech, zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu poskytujú príspevok na stravu, štipendiá a učebné pomôcky deťom z rodín v hmotnej núdzi. Školská jedáleň varila priemerne 125 obedov denne.
Medzinárodné stretnutie projektu Socrates
Na prelome apríla a mája sa zástupcovia Základnej školy Semerovo zúčastnili štvrtého projektového stretnutia medzinárodného programu Socrates, ktoré sa konalo v poľskom meste Nisko. Zúčastnili sa Socrates teamy španielskej školy CP Nuestra Senora de la Antigua Cebolla a domáceho Zespolu Szkól nr. 3 Nisko. Po prijatí u riaditeľky poľskej hostiteľskej školy Katarzyny Ostojskej koordinujúca škola Semerovo odovzdala partnerom videozáznamy z projektových stretnutí v Nisku 2005, Cebolle 2006 a Semerove 2006. Dňa 30. apríla sa účastníci projektového stretnutia stretli v Szkole Podstanowej 3 s celým pedagogickým zborom, zástupkyňou primátora mesta Teresou Sułkowskou a exprimátorom Niska Mariusom Kowalikom (obaja sa v rámci svojich predchádzajúcich funkcií zúčastnili prvých projektových stretnutí). Hostia si prezreli školu, navštívili vyučovacie hodiny. Upútali nás priestory jazykovej a internetovej učebne, závideniahodné priestory telocvične (skôr športovej haly) a defilé skupiny skautov. Hlavnou náplňou druhého projektového stretnutia bola výstava dokumentov a fotografií z jednotlivých projektových stretnutí, vzájomné odovzdanie dokumentov z plnenia projektových úloh, práce detí dokumentujúce veľkonočné tradície a zvyky v jednotlivých regiónoch škôl. Na prvého mája v obradnej miestnosti prijal účastníkov projektového stretnutia primátor Niska Julian Ozimek. Nasledovala vzájomná diskusia a oboznámenie hostiteľov s našou históriou. Hostitelia pripravili návštevu vzácnej a ojedinelej jaskyne Raj, prezreli sme si zrúcaninu zámku v Checinach. Večer sa upresňovali témy jednotlivých projektov, spôsob ich realizácie a plán plnenia projektových úloh v treťom roku projektu Socrates. Nasledujúci deň pripravili hostitelia zájazd do Varšavy na veľké sviatky Poľska: Deň štátnej zástavy a Deň Konštitúcie. Bonbónikom bola návšteva Univerzitnej knižnice, atraktívnej budovy s prekrásnym parkom, jazierkami, vzácnymi rastlinami a presklenou strechou, cez ktorú sme mohli vidieť vzácne tisíce knižných zväzkov. Dojem z hlavného mesta umocnila návšteva múzea Waršavského povstania. Program pokračoval návštevou poľského priemyselného gigantu v Stalovej Wole a prehliadkou mesta Kielce s kláštorom, biskupským palácom, anglickým parkom, geologickými atrakciami, súsoším venovaným pamiatke obetí teroristických útokov 21. storočia a prekrásnymi športoviskami. Štvrté projektové stretnutie bolo príležitosťou poďakovať a odovzdať upomienkové predmety hostiteľom zástupkyňou riaditeľa školy v Cebolle a riaditeľkou školy v Semerove. V treťom roku plnenia programu Socrates bude stretnutie v Cebolle, záverečné stretnutie programu naplánovali na máj 2008 do Semerova. Podľa návrhu koordinátora projektu - Základnej školy v Semerove - sa návštevy majú zúčastniť vedenia partnerských škôl, zástupcovia samospráv a pedagógovia podľa finančných možností obce.
Najúspešnejší žiaci
Najúspešnejšími žiakmi jednotlivých ročníkov sa v uplynulom školskom roku stali: Matej Kráľ (1. ročník), Nikolas Rozenberg (2. ročník), Nikoleta Šuláková (3. ročník), Natália Hatalová (4. ročník), Tomáš Gulis (5. ročník), Veronika Skačanová (6. ročník), Scarlet Šuláková (7. ročník), Andrea Baloghová (8. ročník), Oľga Gubricová (9. ročník). Cenu starostu obce pre najlepšiu žiačku školského roka 2006/2007 získala Simona Gulisová (9. ročník). Odmenení žiaci na slávnostnej školskej akadémii: Materská škola Semerovo Kristína Jakabová (medzinárodná výtvarná súťaž Chráňme matku Zem v Poľsku), Diana Kečkéšová a Natália Rakušanová (výstavná kolekcia na medzinárodnej súťaži Chráňme matku Zem), Veronika Kontrová (medzinárodná výtvarná súťaž Zelený svet), Natália Hatalová, Tomáš Hatala, Natália Rakušanová, Peter Baláž (úspešní riešitelia celoslovenskej súťaže MAKS), Natália Mokrášová (1. miesto v okresnom kole a 10. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach), Andrea Baloghová (3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína), Natália Mokrášová, Blanka Žáčiková, Zuzana Rakušanová, Nikoleta Gašparíková , Kristína Šáteková (3. miesto v okresnom kole Hliadky mladých zdravotníkov), Blanka Žáčiková, Zuzana Rakušanová, Nikola Gašparíková, Kristína Šáteková (úspešní riešitelia MAKS), Tomáš Gulis (úspešný riešiteľ okresného kola Matematickej olympiády). Počas záverečného slávnostného vyhodnotenia školského roka odovzdali ďalším žiakom za účasť v okresných vedomostných, záujmových a športových súťažiach vyše sto vecných cien.
Materská škola Semerovo
V školskom roku 2006/2007 bolo v dvoch triedach s vyučovacím jazykom slovenským zapísaných 38 detí vo veku od 3 do 6 rokov. MŠ zamestnávala tri pedagogické pracovníčky a štyroch prevádzkových pracovníkov. Vo výchovno-vzdelávacom procese v MŠ plnili úlohy Programu výchovy a vzdelávania detí predškolského veku s rešpektovaním vekových a individuálnych osobitostí. Využívali prvky Zdravej školy a metodiky Škola dokorán.
Škôlka spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou v Nových Zámkoch, pravidelne informuje rodičov. Deti s odkladom povinnej školskej dochádzky mali vypracovaný individuálny vzdelávací program.
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti:
• 4. 9. 2006 - slávnostné otvorenie školského roka, • výstava ovocia a zeleniny, • Európsky deň rodičov a škôl, •Akadémia ZŠ, •Mikuláš a posedenie pri jedličke, • Lucia - priblíženie zvykov, • Pečenie a zdobenie perníkov, •Spevácka súťaž Tichá pieseň vianočná, • Zápis do 1. ročníka ZŠ, • Karneval, • Vystúpenie detí na fašiangových slávnostiach, • Zápis do MŠ na školský rok 2007/2008, • Recitačná súťaž MŠ v Kolta, • Návšteva na hospodárskom dvore rodiny Kontrovej, • Branná vychádzka na Váraš, • Výsadba 90 ihličnatých stromkov ku Dňu Zeme, • Vychádzka do Agrospolu - obhliadka strojov a hospodárskych zvierat, • Deň matiek pre mamičky, dôchodkyne a pracovníčky obce, • Návšteva cirkusu, • Deň detí (Škôlkárske vilomeniny, opekačka s rodičmi), • Poznávací výlet do Nového Tekova, ranč, soľná jaskyňa a bažantnica, • Brhlovce - kamenné obydlia, • Vystúpenie pre dôchodkyne z Nových Zámkov, • Akadémia ZŠ a MŠ, • Športová súťaž škôlok v Čechách, • Výlet na výstavu Vedecká hračka - Hurbanovo, • Slávnostná rozlúčka predškolákov, • Účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, • Ukončenie školského roka. Škôlka sa pravidelne zapája do výtvarných súťaží vyhlasovaných časopisom Vrabček, celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže o cenu Zlaty Dvončovej (P. Lisická). V okresnej súťaži Vesmír očami detí získala T. Šemeláková 1. miesto. Vyhrali sme športovú súťaž materských škôl obcí Čechy, Kolta a Semerovo. Zapojili sme sa do súťaže Komunálnej poisťovne Bezpečná komunita. Škôlka sa prezentuje vo vysielaní káblovej televízie obce Semerovo. Materská škola má vypracované interné projekty, úlohy ktorých zapracováva do jednotlivých výchovných zložiek a aktivít počas celého roka. Sú to: Podpora zdravia ústnej dutiny (v spolupráci so stomatológom), Ochrana človeka a prírody (zameranie na plnenie úloh CO), Envirček (oboznamovanie sa s prírodou a utváranie pozitívneho vzťahu k nej). Počas letných prázdnin 2006 sa vymaľovala celá budova aj kuchyňa. Škôlka dostala koberec do telocvične a multifunkčné zariadenie (fotografickú tlačiareň, kopírovacie zariadenie, skener). Namontovali sa medziokenné žalúzie do tried na poschodí. Vysadili 90 ihličnatých stromčekov po obvode celého areálu. Upravil sa parkovací priestor pred materskou školou. Drobnými prácami prispeli aj rodičia. V lete sa plánujú nátery záhradného nábytku a úprava školskéhodvora.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 8. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 9. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 17 368
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 14 835
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 039
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 023
 5. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 896
 6. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 11 161
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 466
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 722
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 619
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 582
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Nitrania dnes išli na veľké nákupy aj na cintoríny

Načo budú otvorené obchody, keď môžeme ísť len do potravín a lekární? pýtajú sa ľudia aj Zväz obchodu.

Mestský cintorín v Nitre.

Na župnom zastupiteľstve bol pozitívny poslanec. Testovali len ľudí, vedľa ktorých sedel

Viacerí poslanci apelujú na samosprávy, aby sa v tejto situácii rokovalo online.

Podžupanka Eva Antošová.
Predlžujeme akciu o 24h

Ak nemôžete za novinami, noviny prídu k vám. Dnes to máte s 50% zľavou na celý rok

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Herec Ivan Gontko: Ak zachraňujeme kultúru, zachraňujeme samých seba

Podľa nitrianskeho herca je kultúra ako roky predtým na okraji záujmu.

Pre Ivana Gontka je kultúra podstatou ľudského bytia.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Liptove pribudol v piatok dosiaľ najvyšší počet infikovaných

Situácia sa začína zhoršovať už aj v okrese Ružomberok.

TMR zatvára strediská Jasná a Vysoké Tatry

V prípade priaznivého vývoja situácie na Slovensku by mohli znova otvoriť 6. novembra.

Ľudia stoja v radoch pred odbernými miestami

Odberové miestnosti sa otvorili o ôsmej hodine ráno.

Už ste čítali?