Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

Semerovo - spravodaj

Vážení čitatelia, deti, mládež, občania, rodáci, návštevníci nášho malebného Semerova!
Prostredníctvom regionálneho týždenníka MY - Naše novosti sa vám prihovárame už 20. číslom Semerovského spravodaja. Ostatný vyšiel dňa 18. decembra 2006, v júli 2007 sme vydali samostatnú stranu Základnej školy Semerovo. Mesiace plynú, udalostí, radostí aj starostí pribúda. Môžeme sa pochváliť, že v tomto roku sme nadviazali nové oficiálne medzinárodné partnerstvo s poľským mestom Nisko, v júni sme oslávili 30 rokov od vzniku priateľstva s moravskou obcou Šatov v Českej republike. Meníme vzhľad nášho námestia a hasičskej zbrojnice, zreštaurovali sme tri sakrálne sochy, bočný oltár, krstiteľnicu v rímskokatolíckom farskom kostole, zriadili sme verejný internet vo vestibule obecného úradu. Množstvom ďalších aktivít, ktorými sa snažíme našu obec posúvať medzi krajšie a vyspelejšie dediny Slovenska. Spoločne s obyvateľmi sa snažíme o čo najlepšie umiestnenie v prestížnej medzinárodnej súťaži Dedina roka 2007. Momentálne vynakladáme nemalé úsilie na prípravu projektov a žiadostí o čerpanie dotácií z Európskej únie. Prezrite si naše oficiálne web stránky : www.semerovo.sk a www.zssemerovo.edu.sk. Ak vás naša obec zaujala, môžete dať svoj hlas za Semerovo na www.e-obce.sk. Želáme vám krásne letné dni naplnené šťastím, radosťou a príjemný pobyt v našej obci počas hodových slávností 2007 venovaným sviatku Nanebovzatia Panny Márie - našej patrónky od roku 1712.
IMRO HRABOVSKÝ, starosta

Najdôležitejšie témy obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa počas prvého polroku 2007 stretlo spolu štyrikrát. Rokovania sú vždy verejným zhromaždením občanov. Vysielajú sa priamym prenosom na Infokanáli semerovskej televízie, do rokovacej miestnosti je telefonické spojenie. Z najdôležitejších bodov vyberáme:
Kontrola hospodárenia bez výhrad
Zasadanie Obecného zastupiteľstva vo februári 2007 bez výhrad schválilo výsledok rozpočtového hospodárenia, záverečný účet obce aj základnej školy za rok 2006 bez výhrad. Záverečné účty samosprávy aj školy overil audítor a odporučil ich schváliť. Výsledok hospodárenia za rok 2006 presunuli do rezervného fondu obce na rok 2007. Obce podala žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií na generálne opravy hasičskej zbrojnice a verejného osvetlenia. Poslanci schválili vstup Semerova do mikroregiónu Dvory a okolie, prezentáciu obce na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou Cesta slovenskej dediny do Európy.
Ďalej podporujeme výstavbu veterných elektrární
V apríli obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o dodatočné zaradenie Semerova do Inovačných pólov rastu a Kohéznych pólov rastu. Obec má schválené strategické dokumenty: Územný plán, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Plán rozvoja na roky 2007- 2013. Poslanci odsúhlasili nadviazanie kontaktu s rovnomennou obcou Szemere v Maďarsku a prihlášku obce do súťaže Dedina roka 2007. V rámci združenia obcí mikroregiónu Dvory a okolie sa Semerovo zapojilo do projektu LEADER, obec vstúpila aj do Mikroregiónu Novozámocko. Na internetovej stránke obce je zverejnený Plán rozvoja obce Semerovo na programovacie obdobie rokov 2007 - 2013, ktorý môže slúžiť všetkým podnikateľom a živnostníkom ako námet na podávanie projektov z fondov EÚ. Pri spracovaní projektov EU bude obec spolupracovať so spoločnosťou Premier Consulting. Samospráva naďalej podporuje zámer spoločnosti CE Energy Bratislava postaviť v Semerove, v Kolte a Jasovej veterný park.
Zdevastovaná tehelňa konečne bude mať vlastníka
Na júnovom rokovaní obecného zastupiteľstva okrem iného schválili deklarácie o priateľstve a spolupráci s obcou Šatov a mestom Nisko, uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Vitalek o umiestnení prevádzky lekárne v v obecnom zdravotnom stredisku. Obec súhlasila s odkúpením pozemkov areálu bývalej (dnes už totálne rozobranej) semerovskej tehelne, z ktorej zostal prakticky už len komín. Nový vlastník pozemky ohradí a vyčistí. Zaväzuje sa, že minimálne 3 roky od nadobudnutia nebude nijakým spôsobom napádať ani pripomienkovať terajší stav skládok na predmetných pozemkoch. Poslanci schválili žiadosť spoločnosti z Liptovského Hrádku, ktorá chce do obce jazdiť s pojazdnou predajňou čerstvého a mrazeného bravčového, hovädzieho mäsa a hydiny. Poslanci nesúhlasili so zavedením takzvaných alternatívnych trestov, pri ktorých si odsúdení výkon trestu nahrádzajú povinnou prácou. Súčasne schválili úpravu zatváracích hodín reštauračno-pohostinských zariadeniach v letnej sezóne do 19. septembra. V období pondelok - štvrtok a nedeľa bude „záverečná“ o 23.00, v piatok a sobotu do 01.00 (loptové hry sú povolené do polnoci). Zastupiteľstvo požiadalo Vládu SR, Úrad geodézie kartografie a kataster o zaradenie obce do harmonogramu spracovania registrov obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území. Semerovo bolo už síce ministerstvom zaradené v roku 2006, ale ROEP zatiaľ nemá.

To najvzácnejšie, čo v Semerove máme:
•1390 obyvateľov obce. •Rodákov roztrúsených po celom Slovensku a svete. •Zemepisnú polohu 12 kilometrov od termálnych kúpeľov Podhájska, 17 km od Nových Zámkov, 45 km od prístavu v Komárne, 55 km od Nitry, 125 km od Bratislavy, 145 km od Budapešti, 175 km od Viedne. •Nález z doby hallštattsko-laténskej v záhrade Tahotných ( zo 7. až 4. storočia pred Kr.). •Rímsku tabuľu z roku 229 po Kr.. •Kronikárske záznamy o obci Semerovo z roku 884 - 900. •Mocný rod De Szemere, pochádzajúci z našej obce z rokov 884 - 1900. •Prvú písomnú zmienku o obci z roku 1210. •Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1712. •Pečať obce z roku 1775. •Židovský cintorín z roku 1777. •Pôsobisko a miesto posledného odpočinku národných buditeľov - rímskokatolíckych kňazov Štefana Chovanca, Antona Kršáka, Jána Zaklukála, Imricha Adamovicha. •Starú zvonicu s troma zvonmi z roku 1840, sochy sv. J. Nepomuckého a sv. Floriána z roku 1838. • Hasičský zbor (držiteľ ,Ceny obce Semerovo) založený a fungujúci bez prestávky od roku 1906. •Aktívnych bývalých funkcionárov, ktorí budovali obec. • Základnú školu s pedagógmi, rodičmi a žiakmi z obcí Semerovo a Čechy, s moderným športovým areálom s telocvičňou. Patrí medzi 97 škôl na Slovensku s certifikátom Microsoft IT Academy. Je Otvorenou školou, školiacim strediskom Infoveku a projektu UP40, zaradenou medzi Školy budúcnosti, je držiteľkou Ceny obce Semerovo. •Materskú školu s pedagógmi, rodičmi, deťmi a krásnym areálom. •Slávu šíril súbor Slniečko, najúspešnejší detský bábkársky súbor Slovenska v rokoch 1980 - 1987. •Brožúru Semerovo, stará zemianska obec, knihy Semerovo - 790 rokov od prvej písomnej zmienky a Semerovo - Pamätnica. •Upravenú a infraštruktúrou vybudovanú obec. Novú zvonicu Veľkého Jubilea 2000 s dvoma zvonmi a dokumentmi pre 22. a 23. storočie uloženými v základnom kameni. Novú sochu Panny Márie na námestí, areál FC, plážové a nohejbalové ihrisko, obecný úrad s matrikou, farský úrad, poštový úrad, zdravotné stredisko s lekárňou, miestne kultúrne stredisko, knižnicu, celoobecný vodovod a plynofikáciu, artézske vrty, rybník, tri upravené cintoríny. •Podnikateľov : Agrospol Semerovo- družstvo, Gamota - Agro stredisko Semerovo, stavebnú firmu Obnova s predajňou stavebnín, firmu Löwe Transt LKW servis, advokátsku kanceláriu, súkromne hospodáriacich roľníkov, živnostníkov, obchodnú a reštauračnú sieť, súkromné ubytovacie kapacity. •Spoločenské organizácie: Futbalový klub, Maticu slovenskú so súborom Semerovčan, Zväz invalidov, Poľovnícku spoločnosť, Rodičovské združenia a Rady škôl. •Vlastnú káblovú televíziu s vlastným televíznym vysielaním Magazínu a Videotextu. Od novembra 1993 vysiela priamy prenos z každého rokovania obecného zastupiteľstva s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti. •Ocenenie za rozvoj ľudského potenciálu v oblasti práce s mladou generáciou pri budovaní kultúrno-historického povedomia občanov a otvorenej spoločnosti v súťaži Dedina roka 2001. V roku 2003 získalo Semerovo v súťaži 3. miesto na Slovensku. •Prvenstvo v celoštátnej súťaži INFOčin 2005 a 3. miesto v roku 2006. •Obecná internetová stránka bola medzi desiatimi najlepšími na Slovensku v súťaži O zlatý erb 2005. •Diplom za splnenie podmienok bezbariérovosti v súťaži Slovensko bez bariér 2006.

Vydávame jubilejné číslo spravodaja
Obec Semerovo sa prezentuje na stránkach regionálnych novín už po dvadsiaty krát. Prvé číslo Semerovského spravodaja vyšlo 27. februára 1998 ešte vo vtedajšom západoslovenskom denníku Hlas ľudu (na snímke hore). V týždenníku Naše novosti sa obecné noviny Semerova predstavili 7. augusta 2000 (snímka dole). Prostredníctvom našich stránok pravidelne informujeme o úspechoch obce, občanov, žiakov, zaujímavých ľuďoch a udalostiach. Noviny s obecným spravodajstvom distribuujeme do každej domácnosti a prispievame k informovanosti obyvateľov o veciach verejných. Tento spôsob ocenila aj hodnotiaca komisia celoslovenskej súťaže Infočin roka, ktorá už dvakrát za sebou nominovala Obec Semerovo medzi tri najúspešnejšie subjekty. Samospráva Obce Semerovo ďakuje spoločnosti PetitPress, ktorá umožnila pokračovať v tradícii vydávania spravodaja na stránkach týždenníka MY.

Príďte k nám na hody
Program hodových osláv sa začína 15. augusta o 18.00 v rímskokatolíckom kostole slávnostnou svätou omšou na počesť našej patrónky, Nanebovzatej Panny Márie. V piatok 17. augusta od 20.00 bude v areáli kultúrneho strediska diskotéka D.J. Kuka. Hlavný večerný program v sobotu 18. augusta tvorí tanečná zábava so skupinou AKORD. Od 23.00 h bude mať živé vstupy imitátor Stano Vitáloš. V nedeľu sa program začína ráno o 10.30 h v rímskokatolíckom kostole slávnostnou svätou omšou na počesť Panny Márie. O 17.00 popoludní sa hrá majstrovský futbalový zápas Semerovo - Komoča. Večer o 20.30 h bude hodová diskotéka s D.J. Miňom. V pondelok 20. augusta o 17.00 popoludní sa na futbalovom ihrisku začína futbalový zápas „starých pánov“. Večerné „hódencové“ posedenie pri harmonike alebo diskotéke môžete stráviť v diskopivnici, Krčme pri lipe alebo v bare T i j a n a. Všetky sa začínajú o 20.30 h. Počas hodových dní budú v areáli pri futbalovom ihrisku kolotoče, detské atrakcie a predajné stánky. Samospráva obce želá všetkým obyvateľom a návštevníkom príjemnú zábavu a pobyt v Semerove.


Novým cezhraničným partnerom obce Semerovo je poľské mesto Nisko
Obojstranné priateľské kontakty Semerova a Niska sa začali v máji 2005 v súvislosti s medzinárodným projektom Socrates, na ktorom participujú základné školy oboch sídiel - Szkola Podstawowa Nr. 3 v Nisku a Základná škola Semerovo. V decembri 2005 už Semerovo v rámci ďalšieho projektového stretnutia navštívil aj vtedajší primátor Niska Mariusz Kowalik. „Nasledujúce stretnutia v roku 2006 v Nisku a v Semerove naznačovali možnosti spolupráce a priateľstva medzi poľským a slovenským národom, blízkym jazykom, kultúrou a slovanstvom. Predošlé naše stretnutia boli vždy naplnené ľudským teplom a srdečnosťou.“ uvádza sa v dohode o vzájomnej spolupráci. V máji 2007 pozvali Semerovčanov do Poľska na vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže Ochraňuj matku zem. 31. mája 2007 v obradnej miestnosti mesta Nisko slávnostne podpísali Diplom spolupráce, 15. júna v Semerove deklaráciu o spolupráci: „My, zástupcovia Mesta Nisko a Obce Semerovo, slobodne svojím podpisom potvrdzujeme trvalý záujem o napĺňanie a rozširovanie doterajších aktivít, ich rozvoj a napredovanie podľa možností oboch partnerov so zámerom zbližovania oboch partnerských samospráv, škôl a inštitúcií v prospech Semerova, Niska a národov oboch štátov v Európskej únii,“ píše sa v deklarácii. Za poľskú stranu ju podpísali nový primátor Julian Ozimek, predseda mestskej rady Waldemar Ślusarczyk, zástupkyňa primátora Teresa Sułkowska (predcházajúcich projektových stretnutí sa zúčastnila ešte ako riaditeľka školy v Nisku) a Tadeusz Dziewa, hlavný pokladník mesta Nisko. Za Semerovo dohodu uzavreli starosta Imrich Hrabovský a jeho zástupca Peter Čelko.

Pre verejnosť prístupný internet aj športoviská

• Verejný internet vo vestibule obecného úradu (na snímke) prístupný zdarma počas pracovnej doby úradu. •Internetová učebňa Infoveku v Základnej škole Smerovo je pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok, vždy od 15. do 18. hodiny. •Športový areál základnej školy je prístupný pre verejnosť zdarma, denne od 8. do 19. hodiny. •Ihrisko pre plážový volejbal a nohejbal pri Krčme pri Lipe v centre obce je prístupné denne do 24.00 h. VYLOSOVANIE FUTBALOVÝCH ZÁPASOV II. TRIEDA NOVÉ ZÁMKY Mužla vystúpila - nahradila ju Komoča 5. 8. o 17.00 h Semerovo - K. Most, 12. 8. o 17.00 h Kolta - Semerovo, 19. 8. o 16.30 h Semerovo - Komoča, 26. 8. o 16.30 h Podhájska - Semerovo, 2. 9. o 16.00 h Semerovo - Dvory B, 9. 9. o 16.00 h Semerovo - Lipová, 16. 9. o 15.30 h Maňa - Semerovo, 23. 9. o 15.30 h Semerovo - Černík, 30. 9. o 15.30 h Michal - Semerovo, 7. 10. o 15.00 h Semerovo - Salka, 14. 10. o 15.00 h Čechy - Semerovo, 21. 10. o 14.30 h Semerovo - Bruty, 28. 10. o 14.30 h Kamenín - Semerovo. MO B NOVÉ ZÁMKY - dorast 4. 8. o 17.00 h Semerovo - Nána,11. 8. o 17.00 h Kolta - Semerovo, 18. 8. o 16.30 h Semerovo - Gbelce, 25. 8. o 16.30 h Bíňa - Semerovo, 1. 9. o 16.00 h Semerovo - Svodín, 8. 9. o 16.00 h Komoča - Semerovo, 15. 9. o 15.30 h Semerovo - Mužla, 22. 9. o 15.30 h Salka - Semerovo, 29. 9. o 15.30 h Semerovo - Štúrovo B, 8. 10. o 15.00 h Semerovo - Strekov, 13. 10. o 15.00 h V. Lovce - Semerovo, 20. 10. o 14.30 h Semerovo - Kamenín, 27. 10. o 14.30 h Jasová - Semerovo. MO B NOVÉ ZÁMKY - žiaci 4. 8. o 15.00 h Semerovo - Nána, 11. 8. o 15.00 h Kolta - Semerovo, 18. 8. o 14.30 h Semerovo - Bruty, 25. 8. o 14.30 h voľno, 1. 9. o 14.00 h Semerovo - Svodín, 8. 9. o 14.00 h Zemné - Semerovo, 15. 9. o 13.30 h Semerovo - Mužla, 22. 9. o 13.30 h voľno, 29. 9. o 13.30 h Semerovo - Nová Vieska, 8. 10. o 13.00 h Semerovo - Strekov,13. 10. o 13.00 h V. Lovce - Semerovo, 20. 10. o 12.30 h Semerovo - Kam. Most,27. 10. o 12.30 h Jasová - Semerovo.

Semerovo a moravský Šatov spája už tridsaťročné priateľstvo
V roku 1977 prišla na návštevu okresu Nové Zámky delegácia Aktívu pre občianske záležitosti okresu Znojmo. Okrem iného navštívila novozrekoštruovanú obradnú miestnosť vtedajšieho Miestneho národného výboru (MNV) v Semerove, ktorú vyzdobil akademický sochár Alexander Ilečko. Člen delegácie, predseda MNV Šatov Štefan Ondrejovič si úplne náhodne sadol vedľa tajomníka MNV a predsedu TJ Družstevník Semerovo Štefana Rosenberga. Slovo dalo slovo a spoločne sa dohodli, že 16. a 17. júla 1977 sa uskutoční spoločné stretnutie zástupcov obcí Šatov a Semerovo.

V júli 1977 sa po prvýkrát vydal autobus s funkcionármi obce, zlúčeného JRD a športovcami TJ Družstevník Semerovo na cestu do Šatova. Návšteva plná prekrásnych a ľudský teplých stretnutí vyvrcholila podpisom priateľstva. Za prítomnosti predstaviteľov okresov Znojmo a Nové Zámky, ako aj športovcov oboch obcí ju 16. júla 1977 podpísali predseda TJ Tatran Šatov, predseda MNV Šatov Jozef Kučera a tajomník MNV, predseda TJ Družstevník Semerovo Štefan Rosenberg. V januári 1978 sa v rámci osláv 45. výročia vzniku telovýchovnej jednoty v Semerove uskutočnila výročná členská schôdza TJ Družstevník Semerovo za účasti delegácie Šatova. Zakladateľa telovýchovy v Semerove Štefana Ujčeka, ako aj Štefana Rosenberga, Ferdinanda Guliša a tajomníka OV ČSTV Alexandra Baču tu ocenili medailami Rytierov znojemského vinobrania. Od roku 1978 sa športovci a zástupcovia obcí stretávajú striedavo na Slovensku a na Morave. Futbalisti spolu odohrali niekoľko zápasov aj turnajov (v Šatove to bol Pohár pohraničiarov, v Semerove Memoriál Štefana Navrátila). Od roku 1996 Obec Semerovo udeľuje Cenu starostu pre vinára hospodáriaceho v Šatove, ktorý dosiahne najvyššie ohodnotenie na výstave vín moravských podoblastí s medzinárodnou účasťou v Šatove. Slávnostné stretnutie venované 30. výročiu priateľstva sa uskutočnilo v Šatove 23. júna 2007 za významnej účasti žijúcich spoluzakladateľov a organizátorov priateľstva. Obdiv a úctu tejto tradícii so želaním ďalších rokov priateľstva prišli vyjadriť poslanci Parlamentu ČR Marta Bayerová a Ladislav Skopal, ako aj senátor Milan Špaček. Čestné občianstvo Šatova spolu so symbolickým kľúčom od obce udelili starostovi obce Semerovo Imrichovi Hrabovskému, ktorý ešte ako vedúci družstevného klubu bol na každom podujatí od jeho vzniku. Pri tejto príležitosti slávnostne podpísali Deklaráciu o priateľstve. „Starí páni“ a A-mužstvá odohrali priateľské futbalové zápasy. Hostia si prezreli Maľovaný sklep, posedeli si pri príjemnej hudbe a ochutnávke slávnych Šatovských vín. Diplomy Obce Semerovo boli udelené: zakladateľovi priateľstva a čestnému občanovi Semerova Jozefovi Kučerovi, starostke obce Františke Jahodovej, Josefovi Saxovi, Františkovi Berkovi, Zdenkovi Peřinkovi, Františkovi Vrbovi, Pavlovi Juhaňákovi, Josefovi Ustýnkovi, Václavovi Kropáčovi, Miroslavovi Matuščinovi, Janovi Peřinkovi, Bedřichovi Novákovi, Adolfovi Peřinkovi, Štefanovi Ondrejovičovi, Janovi Medvědovi, Karlovi Hulánovi, Lubošovi Rohovskému, spoločnosti Znovín Znojmo so sídlom v Šatove, ZD Šatov, TJ Tatran Šatov, Obci Šatov a, samozrejme, aj poslancom ČP a senátorovi. Plakety Obce Šatov boli udelené: zakladateľovi priateľstva Štefanovi Rosenbergovi In memoriam, Obci Semerovo, Agrospolu Semerovo, spoločnosti Gamota agro - Branislavovi Becíkovi, FC Semerovo, Ladislavovi Slobodníkovi, Jánovi Hatalovi, Františkovi Balážovi st., Milanovi Šemelákovi, Jánovi Kubincovi, Gejzovi Kukimu, Jánovi Richterovi, Marekovi Šemelákovi, Miroslavovi Slobodníkovi, Petrovi Dvončovi, Štefanovi Bujdákovi, Štefanovi Szolnokymu, Andrejovi Havlíkovi, Jozefovi Danišovi, starostovi Imrichovi Hrabovskému a zástupcovi starostu Petrovi Čelkovi. Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Semerovo 28. júna sme odovzdali ocenenia obce bývalému zástupcovi starostu a predsedovi TJ Jánovi Šimovi, bývalej zástupkyni starostu Helene Kontrovej a bývalej tajomníčke MNV Oľge Lamyovej. Dovidenia, Šatovčania, na oslavách osemstoročnice Semerova!

Spoločenská kronika
Od vydania predchádzajúceho čísla spravodaja sme v spoločenskej kronike zaregistrovali ďalšie zmeny:
Narodili sa:
17. 12. 2006 Dominika Havlíková, 30. 12. 2006 Daniel Izutsu, 18. 1. 2007 Laura Mojžišová, 6. 2. Soňa Kozáková, 15. 2. Boris Kalina, 12. 3. Alesia Veronika Fabio (mamičke Marte Balážovej sa narodila na Sicílii), 14. 3. Eduard Žiga, 28. 3. Vanesa Vavrová, 15. 4. Ladislav Nozdrovický, 18. 4. Sebastián Krausz, 9. 5. Viktor Rosa, 22. 6. Tomáš Mikulec, 28. 6. Hanka Csejtejová, 9. 7. Sebastian Žiga, 13. 7. Vivien Králová.
Manželstvo uzavreli:
dňa 21. 4. Andrea Čapláková a Michal Hybák, 28. 4. Nina Rozembergová a Marek Dvonč, 7. 7. Tatiana Chovanová a Karol Udvardi (na snímke), 21. 7. Milada Želiecká a Marián Juhász.
V roku 2007 sa prisťahovali:
Viktor Veselý a Ingrid Petríková, Emília Zavadzanová, Štefan Köteleš, JUDr. Jozef Bezák, Jozef a Eva Nagyovci + Michal + Tomáš, Nina Dvončová, Demiri Sardi, Zuzana Jákicsová, Monika Baloghová, Klaudia a Lia Oláhové, Martina Tóthová. Vitajte, prajeme Vám príjemné roky strávené v našej obci.
Navždy nás opustili:
5. 1. Ľudovít Kuki (58 ročný), 12.1. náš bývalý spoluobčan Miroslav Čomor (44 ročný), 20. 1. Michal Bujdák (50), 10. 2. Štefan Juhasz (76), 10. 2. Ján Ivanič (82), 26. 2. Petronela Juhászová (94), 1. 3. náš bývalý spoluobčan Imrich Fialka (59), 12. 3. Štefan Martoník (75), 16. 3. Daniela Bezáková (55), 5. 4. Imrich Vetter (79), 10. 4. Júlia Mokrášová (81), 15. 4. bývalý predseda JRD a dlhoročný poslanec MNV Imrich Bohoš (85), 18. 4. Margita Havlíková (93), 30. 4. Magdaléna Kečkéšová (63), 14. 5. Milan Norovský (59), 22. 5. Gregor Jankulár (91), 10. 6. Júlia Gajdošíková (79 rokov), 18. 6. Imrich Šátek (83), 21.6. Jozef Gajdošík (67), 5. 7. bývalá dlhoročná riaditeľka školy a držiteľka Ceny obce Semerovo Ľudmila Ujčeková (79), 21. 7. Anna Mokrášová (78 ), 23. 7. Jozef Dzurej (81), 29. 7. členka súboru Semerovčan Magdaléna Szabová(74).

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Hygge ako životný štýl
 2. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 5. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 6. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 7. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 8. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 9. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 10. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 33 185
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 31 908
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 704
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 181
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 035
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 571
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 928
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 833
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 533
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 698
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Vakcínu dostali aj pracovníci, ktorí sa starajú o klientov zariadenia.

4 h
Ilustračné foto.

Výnimky stanovuje dekan fakulty v nadväznosti na podmienky a možnosti príslušného študijného programu.

7 h
Ilustračné foto.

Záujemcovia sa môžu stále hlásiť na mestskom úrade mailom i telefonicky.

7 h
Ilustračné foto.

Celkové náklady sa vyšplhali na sumu cez 30-tisíc eur.

7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

10 h

Už teraz je neskoro, vie tréner Nitry po vyhorení so Šamorínom.

20. jan

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

8 h

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

20. jan

Už ste čítali?