Utorok, 24. november, 2020 | Meniny má EmíliaKrížovkyKrížovky
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

NSK má na rok 2009 rozvojový rozpočet

Poslanci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja s malými úpravami schválili rozpočet na rok 2009.


Oproti predchádzajúcim rozpočtom má dve významné odlišnosti, a to: po prvé ide o prvý rozpočet zostavený v eurách a po druhé je to prvý rozpočet zostavený v programovej štruktúre.
Schválený rozpočet je mierne rozvojový, vyrovnaný, zameraný na financovanie verejných služieb regionálneho charakteru (prímestská doprava a údržba ciest, vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne služby, kultúrne aktivity), to znamená služieb pre obyvateľstvo, na rozvojové programy v oblasti investícií do ciest II. a III. triedy, do majetku v správe stredných škôl, nemocníc a kultúrnych zariadení, domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb na území kraja.
Príjmy aj výdavky rozpočtu NSK na rok 2009 sú vo výške 164,84 mil. €, čiže 4 965,85 mil. korún. Z daňových príjmov, ktoré NSK plánuje na úrovni 78,84 milióna € (2,4 miliardy Sk), prispeje aj na podporu kultúry a športu pre mestá a obce na svojom území.
Do rozpočtu sú zahrnuté aj dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania v Nitrianskom samosprávnom kraji, na čo štát poskytne v roku 2009 dotácie vo výške 50,42 milióna € (1,5 mld. Sk). Do oblasti sociálneho zabezpečenia sa počíta s dotáciami od štátu vo výške 208,59 tis. € (6,2 mil. Sk).
Prioritou rozpočtu je podpora a maximálne využitie prostriedkov z eurofondov v prospech rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja. Jeho Zastupiteľstvo schválilo pre prípad potreby aj prijatie investičného úveru maximálne do výšky 300 miliónov korún (9,96 mil. €) na prefinancovanie nenávratných finančných príspevkov spoločných programov SR a EÚ.
Ťažiskom rozpočtu NSK na rok 2009 je orientovanie sa na programové rozpočtovanie, ktoré umožní obyvateľom kraja sledovať efekty financovania jednotlivých aktivít. NSK poskytuje občanom verejné služby a ich poskytovanie musí byť preto efektívne. Posilnená je oblasť hodnotenia a monitorovania cieľov a merateľných ukazovateľov pri vynakladaní verejných zdrojov. Ide o moderné metódy približujúce hospodárenie samosprávy obyvateľom kraja. Je šanca regulovať toky do jednotlivých projektov práve prostredníctvom programového rozpočtovania. Zavádzanie programového rozpočtovania je dlhodobý proces.
Obyvatelia kraja sa môžu s celým rozpočtom NSK na rok 2009, ale aj s viacročným rozpočtom na roky 2009 až 2011 oboznámiť na stránke www.unsk.sk.
Do ktorých programov je kumulovaný najväčší objem prostriedkov z rozpočtu NSK na rok 2009, je vidno v tabuľke (nižšie).

Skryť Vypnúť reklamu

V znamení výmeny skúseností


V závere tohto roka zorganizoval odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja dve odborné konferencie.


Záštitu nad nimi prevzal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. Témou prvej bolo Odborné vzdelávanie na stredných školách v podmienkach Európskej únie. Bolo to už v poradí štvrté podujatie tohto druhu a zúčastnili sa na ňom zástupcovia Ministerstva školstva SR, odborov školstva vyšších územných celkov, krajských škol-ských úradov, štátnej školskej inšpekcie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, vysokých škôl, firiem, vzdelávacích organizácií, ako i odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. Ku kvalite konferencie prispeli tiež zahraniční účastníci z Českej republiky a z Rakúska. Všetci spoločne sa sústredili na riešenie otázok významu a kvality odborného vzdelávania a jeho prepojenia s potrebami trhu práce.
V rámci dvoch tematických okruhov, a to: Manažment a marketing v odbornom vzdelávaní a Výchova a odborné vzdelávanie v mediálnej spoločnosti, sa referujúci zamýšľali nad prepojením odborného vzdelávania na trh práce. Analyzovali pripravovaný zákon o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave, poodkryli vzťah škôl so sociálnymi partnermi, venovali sa celoživotnému vzdelávaniu, ako i ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov, porovnaniu vzdelávania s potrebami trhu práce a usilovali sa odpovedať i na otázku, nakoľko základná škola pripravuje žiakov na štúdium na stredných odbornýcCestujte u nás na elektronickú čipovú kartuh školách.
Podnetné boli referáty zahraničných kolegov, vzájomné porovnanie dosahovaných výsledkov, ako i pripravovaných legislatívnych noriem.
V poradí druhá konferencia bola orientovaná na problematiku výchovy. Jej cieľom bolo upriamiť pozornosť na nové možnosti zapojenia študentov do aktivít a programov na zlepšenie súčasného stavu výchovy na stredných školách, ako i zamerať sa na najnovšie informácie, trendy a vedecké poznatky z oblasti výchovy na stredných školách. Referujúci analyzovali súčasný stav výchovy na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a hľadali riešenia a výhľady do budúcnosti, napríklad rozličné inovatívne metódy a formy práce vo výchove a najnovšie výchovné programy.
Účastníci konferencií skonštatovali, že výchova má človeka predovšetkým formovať, preto študenta treba viesť k tomu, aby aj sám prispel k tomu, akým sa stane človekom, ako aj to, že odborné vzdelávanie má svoju budúcnosť. Preto aj v našom samosprávnom kraji máme záujem zvyšovať jeho kvalitu a vytvoriť predpoklady pre vstup zamestnávateľov do odborného vzdelávania a súčasne prispôsobiť profil absolventa potrebám trhu práce.

Skryť Vypnúť reklamu

Cestujte u nás na elektronickú čipovú kartu


Nitriansky samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme pre prímestskú autobusovú dopravu, v spolupráci so zmluvnými dopravcami Slovenská autobusová doprava Nové Zámky a Veolia Transport Nitra sa spolupodieľa na ponuke výhodnejšieho spôsobu platby cestovného, a to spôsobom používania bezhotovostnej platby cestovného v dopravných prostriedkoch dopravcov. Tento spôsob nie je pre cestujúcich ničím novým a v súčasnosti ho využíva už takmer 60% cestujúcich v autobusoch prímestskej dopravy v NSK.
Čo je výhodou cestujúceho pri využívaní bezhotovostného spôsobu platby, sme sa spýtali Ivana Michnu, vedúceho odboru dopravy ÚNSK. „Je predovšetkým pre všetky kategórie cestujúcich lacnejší, u obyčajného cestovného ušetríte 4 koruny (0,13 €), u zľavneného 3 koruny (0,01 €) pri každej jazde. Bezhotovostná platba je navyše komfortnejšia a bezpečnejšia, s dôrazom na čas manipulácie pri platbe mincami v dopravnom prostriedku pri prechode na euromenu. Nitriansky samosprávny kraj v oblasti ponuky a výhod čipovej karty, čiže akejsi elektronickej peňaženky, ako bezhotovostného média pre platbu cestovného v autobusoch verejnej dopravy, realizoval pre cestujúcich prvý krok už v marci tohto roka tým, že rozhodol znížiť predajnú cenu čipovej karty z 200 korún (6,64 €) na 50 Sk (1,66 €). Ostatnou a najdôležitejšou novinkou je to, že od 26. novembra 2008 si občan s trvalým pobytom v NSK môže kúpiť čipovú kartu iba za 1 korunu, čiže od Nového roka za tri eurocenty. Predávajú ju spomínaní dopravcovia na svojich predajných miestach vo všetkých okresných mestách samosprávneho kraja, prirodzene v krajskom sídle a v mestách Vráble, Štúrovo a Želiezovce. Predajné miesta v Nitre sa nachádzajú v priestoroch tržnice na 1. poschodí, v budove mestského úradu a v priestoroch dopravcu Veolia Transport Nitra na autobusovej stanici.“

Skryť Vypnúť reklamu

Európska integrácia stojí na interkultúrnom dialógu


Koncom novembra zasadal v Bruseli Výbor regiónov Európskej únie, ktorý prijal stanovisko svojho viceprezidenta, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, k integračnej politike a kultúrnemu dialógu.


Zdôraznil v ňom, že miestne a regionálne orgány majú veľký význam pri presadzovaní interkultúrneho dialógu, preberajú na seba veľkú zodpovednosť pri vytváraní a podpore veľkej kultúrnej diverzity v Európe a hrajú dôležitú úlohu pri aplikácii i rozširovaní najlepších praktík a skúseností, podporujúc vzájomné porozumenie a rešpektovanie rozdielností. Ako zdôraznil, miestne a regionálne orgány sú v prvej línii imigračnej politiky, pretože mnohé služby, ako napríklad ubytovanie, zdravotnícka starostlivosť, vzdelávanie, učebné lingvistické programy a podobne sú poskytované práve na miestnej a regionálnej úrovni.
V samotnom stanovisku predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica okrem iného povedal: „Z pohľadu miestnych a regionálnych orgánov je medzikultúrny dialóg kľúčovým nástrojom pri podporovaní chápania kultúrnej rozmanitosti, posilňovaní a zjednocovaní ľudí vo viacjazyčnej, multikultúrnej Európe a základnou podmienkou integračnej politiky. Počas prípravy stanoviska som postrehol aj diskusiu v Rade Európy a je aj mojím názorom, že ak sa hovorí o medzikultúrnom dialógu a integrácii, nemôže sa opomenúť dialóg medzi rozličnými vierami. Dialóg medzi skupinami rozmanitých vierovyznaní je dôležitou dimenziou integrácie, a tým aj podpory európskej identity. Ako príklad môžem uviesť pestré aktivity v meste Košice, kde práve medzináboženský dialóg prispieva v širšej miere aj k dialógu medzi kultúrami a k sociálnej kohézii. V spojení so sociálnou a územnou súdržnosťou, tradičnými hodnotami a toleranciou, medzikultúrny dialóg prispieva ku kultúrnej pridanej hodnote Európskej únie. Miestne a regionálne orgány majú pre svoju blízkosť k občanom dôležité postavenie. Jednak môžu podporovať myšlienku medzikultúrneho dialógu, zároveň majú reálnu možnosť iniciovať a propagovať dialóg a v neposlednom rade môžu stimulovať vzájomné porozumenie. Vzhľadom na stúpajúci charakter mobility v Európskej únii a prisťahovalectva je medzikultúrny dialóg mimoriadne dôležitý v procese zjednocovania a posilnenia tolerancie. Dovolím si dokonca tvrdiť, že medzikultúrny dialóg je podmienkou úspešnej integrácie. Keďže integračný proces môže trvať aj niekoľko generácií, miestne orgány musia zabezpečiť účinnú integráciu v štrukturálnom, sociálnom i kultúrnom zmysle slova. Popri dodržaní zásady subsidiarity by mala Európska únia pomôcť samosprávam pri riadení integračného procesu, stanovením jasných rámcov integrácie a poskytnutím informácií i prostriedkov. Miestne a regionálne orgány by mali mať popri svo- jich kompetenciách reálnu možnosť zabezpečiť prístup prisťahovalcov k službám, sociálnej a zdravotnej starostlivosti a bývaniu, po kvantitatívnej i kvalitatívnej stránke. V spolupráci s hospodárskymi a sociálnymi partnermi sa musia usilovať zlepšiť prístup prisťahovalcov k pracovným miestam a bojovať proti diskriminácii na pracovnom trhu. Pre integračný proces je mimoriadne dôležité ovládať jazyk, ktorým sa hovorí v hostiteľskej krajine. Vzdelávanie je zároveň prostriedkom ako propagovať rozmanitosť. Domnievam sa preto, že by sa mala venovať väčšia pozornosť kultúrnemu, jazykovému i intelektuálnemu potenciálu prisťahovalcov. V neposlednom rade je potrebné, aby občania EÚ nadobudli lepšie poznatky o jednotlivých krajinách EÚ. Je dôležité, aby poznali spoločnú históriu, spoločné hodnoty, ako aj práva a povinnosti. Zvláštny priestor som v stanovisku venoval regionálnym médiám, ktoré majú nielen možnosť informovať, šíriť poznanie a osvetu, ale aj kľúčovú úlohu pri vytváraní postojov rešpektujúcich rozmanitosť. Verím, že podpora medzikultúrneho dialógu umožní zadefinovať spoločnú európsku identitu, s prihliadnutím na kultúrne rozmanitosti na miestnej a regionálnej úrovni, ktorými Európska únia disponuje. Zároveň posilní význam miest a obcí v integračnom procese. V procese, ktorého pomyselnými piliermi sú miestne a regionálne samosprávy v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a médiami.“
Výbor regiónov EÚ prijal stanovisko svojho viceprezidenta, predsedu NSK Milana Belicu jednomyseľne bez pripomienky.


Ako sa darí Nitrianskemu kraju v europrojektoch


Slovenská republika sa po svojom vstupe do EÚ stala oprávneným regiónom na čerpanie pomoci zo štrukturálnych nástrojov.


V skrátenom programovom období 2004-2006 boli prioritné rozvojové oblasti zhrnuté do 4 operačných priorít - operačných programov:
l Operačný program Základná infraštruktúra
l Sektorový operačný program Ľudské zdroje
l Sektorový operačný program Priemysel a služby
l Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
Nitriansky samosprávny kraj sa v tomto programovom období uchádzal o prostriedky štrukturálnych fondov ako oprávnený konečný prijímateľ v rámci troch operačných programov - okrem Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
1. Operačný program Základná infraštruktúra

Opatrenie 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry, školskej, zdravotníckej, sociálnej a kultúrnej.
V rámci tohto opatrenia NSK podal projekty na modernizáciu a rekonštrukciu budov, zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Celkom podal 44 investičných projektov. Z nich bolo 8 úspešných v celkovej hodnote viac ako 185 mil. Sk.

Opatrenie 3.2 Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor.
V rámci tohto opatrenia boli v NSK schválené tri projekty.
Tvorba a implementácia informačných a internetových terminálov v regióne NSK, ktorého hlavným cieľom bolo vybudovanie a inštalácia internetových terminálov v ob- ciach a mestách NSK. Z projektu bolo realizovaných 23 internetových terminálov v 8 sídlach kraja v celkovej hodnote 5,7 mil Sk.
Tvorba a zavedenie komplexného informačného systému zdravotníckeho zariadenia v Šali a Tvorba a zavedenie komplexného informačného systému zdravotníckeho zariadenia v Komárne. Každý v hodnote 9 mil Sk. Hlavným cieľom o-boch projektov je skvalitnenie poskytovania zdravotníckych služieb v našich zariadeniach a to zavedením elektronického systému a prepojenia jednotlivých pracovísk nemocnice.

Opatrenie 3.3 Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky.
V rámci tohto opatrenia sa kraj uchádzal jednak o prostriedky prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov na vypracovanie strategických dokumentov ako nevyhnutných predpokladov pre ďalší rozvoj, ako aj prostredníctvom projektu technickej asistencie pre opatrenie 3.4. Renovácia a rozvoj obcí.
V rámci tohto opatrenia podal 4 úspešné projekty:
1. Budovanie administratívnych kapacít v celkovej hodnote 1,3 mil Sk, ktorého cieľom bolo dobudovanie inštitucionálnej infraštruktúry na regionálnej úrovni. Aktivity projektu boli zamerané na vybavenie priestorov a techniky pre zber a hodnotenie projektov obcí a vybavenia kancelárskou technikou zamestnancov, ktorí vykonávali niektoré činnosti sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na základe zmluvy medzi NSK a MVRR SR.
2. Zmeny a doplnky Územno - plánovacej dokumentácie NSK v celkovej hodnote 2 mil. Sk. Hlavným cieľom projektu bolo dopracovanie strategického dokumentu územného rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja.
3. Partnerstvá pre rozvoj NUTS II v celkovej hodnote 3,36 mil. Sk. Hlavným cieľom projektu bolo vypracovanie strategického dokumentu pre úroveň NUTS II - kraje Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky a návrh spolupráce pri riešení regionálneho rozvoja.
4. Generel dopravy NSK v celkovej hodnote 2 mil. Sk. Hlavným cieľom projektu je vypracovanie dokumentu Územný generel dopravy NSK ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre Územný plán Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja.

Opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí.
V Nitrianskom samosprávnom kraji bolo v jeho rámci realizovaných 70 projektov, z toho 49 neinvestičných a 21 investičných, ktoré boli v prevažnej miere orientované na rekonštrukciu miestnych komunikácií, výstavbu chodníkov, verejnej zelene, autobusových zastávok a rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Projekt Technickej asistencie.
Refundácia mzdových nákladov zamestnanca Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja je financovaný z limitovanej technickej asistencie OPZI v rokoch 2005-2006 v celkovej hodnote 810 tisíc Sk.
2. Sektorový operačný program Ľudské zdroje
Nitriansky samosprávny kraj realizuje prostredníctvom tohto operačného programu dva projekty:
1. Podpora rozvoja manažérskych zručností budúcich absolventov stredných škôl v NSK v celkovej hodnote 2,1 mil. Sk. Vzdelávanie prebiehalo formou videokonferencií na 15 stredných školách v kraji. Projekt je fyzicky ukončený.
2. Ďalším vzdelávaním k zvýšeniu adaptability zamestnancov NSK v celkovej hodnote 3,87 mil. Sk. Jeho cieľom je poskytnutie ďalšieho vzdelania zamestnancom Úradu NSK, a tak zlepšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Projekt je ukončený.
V rámci tohto operačného programu boli oprávnenými subjektami aj školy ako zariadenia NSK. Niektoré z nich spolufinancovali aktivity projektu z vlastných zdrojov, iné požiadali o spolufinancovanie zriaďovateľa. V sledovanom období to boli tri stredné školy, ktorých úspešné projekty sú ukončené: ZSŠ odevná Levice, SOU Š.A.Jedlíka Nitra a SOU Levice.
3. Sektorový operačný program Priemysel a služby
Operačný program bol zameraný predovšetkým na podporu a rozvoj podnikateľského prostredia v SR. Verejný sektor sa mohol uchádzať o prostriedky len v rámci niekto- rých opatrení, predovšetkým neinvestičných smerujúcich k vytvoreniu všeobecných predpokladov pre podnikanie. Na základe zmluvy o spolupráci s MH SR ako riadiacim orgánom vykonávali samosprávne kraje niektoré úlohy pri implementácii programu. Tieto činnosti boli financované z prostriedkov Technickej asistencie. V súlade s touto zmluvou nám boli prefinancované dva projekty:
1. Refundácia mzdových nákladov zamestnancov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja podieľajú- cich sa na implementácii, monitorovaní Sektorového operačného programu Priemysel a služby v celkovej hodnote 400 tisíc Sk.
2. Technické a administratívne vybavenie Informačného centra prvého kontaktu SOP PS v celkovej hodnote 500 tisíc Sk.

Stav implementácie projektov
z iných zdrojov EÚ
Niektoré aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja boli financované aj prostredníctvom Iniciatív Spoločenstva. Predstavujú samostatné programy Európskej únie na riešenie niektorých špecifických otázok.
V sledovanom období kraj využil dve iniciatívy: INTERREG III a EQUAL.
V rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A - cezhraničná spolupráca - sa Nitriansky samosprávny kraj zapájal do spolupráce s prihraničnými regiónmi Maďarskej republiky formou technickej asistencie programu. Na základe Zmluvy o spolupráci medzi NSK a MVRR SR vykonáva niektoré úlohy pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce - vyhlásenie výzvy, informačná kampaň, zber projektov, hodnotenie a monitorovanie projektov regionálnych subjektov v spolupráci s implementačnou jednotkou v MR. Tieto aktivity boli financované z prostriedkov Technickej asistencie programu. V roku 2005 boli kraju na Implementáciu programu susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina na úrovni sprostredkovateľských orgánov refundované prostriedky vo výške 456 tisíc Sk , v roku 2006 vo výške 532 tisíc Sk .
V rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III C kraj realizuje:
1. V spolupráci s MŽP SR a Podunajskými regiónmi projekt DONAUREGIONEN - Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru. Celkový náklad projektu, ktorý môže NSK čerpať v rokoch 2006 - 2008 je 12 900 EUR, čiže 438 600 korún.
2. V spolupráci s Centrom kreativity a inovácií v Nových Zámkoch kraj realizoval projekt IMIS. Počas neho v Nitre školili zamestnancov miest - oddelení podnikateľských aktivít. Projekt bol realizovaný bez finančnej spoluúčasti NSK.
3. Transfer metodológie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu v NSK, ktorého cieľom je vzdelávanie tak podnikateľov v cestovnom ruchu, ako aj subjektov verejného sektora v oblasti rozvoja cestovného ruchu ako motora rozvoja. Aktivity projektu sú zamerané na podporu a smerovanie rozvoja cestovného ruchu s využitím potenciálu územia pri zachovaní jeho špecifík a daností. Spoluúčasť NSK je vyčíslená vo výške 343 tisíc Sk a môže byť čerpaná na účasť na pracov- ných stretnutiach a exkurzie.
Do Iniciatívy Spoločenstva EQUAL sa kraj zapojil ako partner s mimovládnymi a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v kraji v podporovaných oblastiach. Zo všetkých podaných projektov v kraji bol úspešný jeden - Podaj mi ruku človek - žiadateľom a realizátorom je Slovenský Červený kríž, pobočka Levice. Jeho cieľom je preberanie dobrých skúseností v oblasti poskytovania pomoci sociálne odkázaným, osobám na okraji spoločnosti a nachádzanie nových inovatív- nych spôsobov riešenia sociálnej vylúčenosti. Projekt bol realizovaný bez finančnej spoluúčasti NSK.
V súlade s výzvou Nórskeho finančného mechanizmu sa kraj zúčastňuje na realizácii projektu Zvýšenie kvality spravovania na úrovni regionálnej samosprávy. Cieľom projektu je vzdelávanie a posilnenie verejných kapacít regionálnych orgánov a inštitúcie regionálnej samosprávy s využitím skúseností nórskych regiónov. Projekt je realizovaný bez finančnej spoluúčasti NSK.

Ako sme pripravení na čerpanie štrukturálnych fondov v programovom období 2007 - 2013
Regionálny operačný program
Globálny cieľ ROP definovaný ako Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch je napĺňaný prostredníctvom dosahovania jeho špecifických cieľov.
V rámci pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je z tohto programu možné financovať niektoré zámery, ktoré boli zadefinované v Programe rozvoja NSK a jednotlivých odvetvových koncepciách a týkajú sa zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK .
V súčasnosti má kraj 27 investič- ných projektov stredných škôl, ktoré sú na rok 2008 zaregistrované v systéme MVRR SR na predloženie v súlade s prioritami ROP, nachádzajú sa v póloch rastu a sú oprávnené na čerpanie prostriedkov ERDF.
Taktiež má kraj pripravených 5 investičných projektov zariadení sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Operačný program vzdelávanie
V rámci príslušnej výzvy kraj podal ako žiadateľ 2 projekty:
1. Model participácie súkromného sektora na praktickej a teoretickej príprave cieľových skupín v oblasti poľnohospodárskeho školstva.
2. Škola budúcnosti - pre gymnáziá a SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK - je zamietnutý.
NSK vyhlásil spolufinancovanie v projektoch podávaných 4 strednými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v celkovej sume 610 770 korún.
V rámci ďalšej výzvy kraj podal jeden projekt - Vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov.

Územný generel dopravy NSK vo finále


Ešte na jar roku 2006 Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo z jeho rozpočtu 5-percentné spolufinancovanie projektu Územný generel dopravy NSK, čiže naň vyčlenilo 150 miliónov korún.


Tento projekt, ako prehlbujúci územnoplánovací podklad pre Územný plán Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja, bol následne podaný na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na schválenie po vyhlásení výzvy na predkladanie projektov v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra - Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky.
Jeho cieľom bolo prehĺbenie informácií a vedomostí o potrebe rozvoja dopravnej siete v Nitrianskom kraji s ohľadom na predpokladaný rozvoj sídel- ných štruktúr v zmysle schválených územnoplánovacích podkladov, a to KURS 2001 a Územného plánu Vyššieho územného celku Nitrianskeho kraja, kde sú vyčlenené koridory medzinárodného, celoštátneho, nadregionálneho a regionálneho významu. Územný generel dopravy Nitrianskeho kraja je zameraný na hodnotenie dopravných súvislostí voči sídelným, regionálno-politickým, environmentálnym a urbanisticko-dopravným otázkam.
V januári 2007 MV a RR SR oznámilo schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v požadovanej výške. Termín realizácie bol stanovený od apríla 2007 do augusta 2008, keďže august tohto roka ministerstvo stanovilo ako konečný dátum ukončenia projektu. Vzhľadom na to, že počas prerokovania a spracovania územného generelu dopravy neboli vznesené žiadne pripomienky, spracovateľ mohol ukončiť predmet zmluvy v predstihu. Preto boli všetky aktivity projektu ukončené už ku dňu 30. 4. 2008.
OBSAH PROJEKTU
Spracovanie projektu vychádza z nadradenej dokumentácie územnoplánovacieho aj dopravného rezortného charakteru. Ide o zapracovanie zámerov rozvoja sídelnej štruktúry kraja a dopravnej infraštruktúry na medzinárodnej a celoštátnej úrovni a zabezpečenia ich súladu.
Projekt priamo aplikuje záväzné časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja v znení jeho zmien a doplnkov. Navyše modeluje aj niektoré ďalšie diskutované trasy nadradenej cestnej siete v záujme získania ďalších informácií vhodných pre následné rozhodovanie.
Hlavným cieľom projektu je na regionálnej úrovni spodrobniť zámery a záväzné časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 a Územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja v znení jeho zmien a doplnkov z pohľadu potrieb rozvoja dopravnej infraštruktúry. Spracovaním projektu sa tak budú aplikovať koncepčné zámery komplexného rozvoja kraja na potrebu rozvoja dopravy v podrobnosti potrebnej pre ďalšie rozhodovanie o prioritách a investičných potrebách zabezpečenia rozvoja dopravnej infraštruktúry kraja.
Projekt bol rozvrhnutý do dvoch etáp s tým, že prvou je analytická časť, ktorá bola spracovaná v júli až auguste 2007.
Druhá etapa pozostávala z dvoch podetáp, a to Návrhovej časti – Modelové riešenie, ktoré bolo spracované v septembri až decembri 2007, a druhou podetapou bola Návrhová časť – Návrh územného generelu dopravy NSK, ktorá bola spracovaná v januári až apríli tohto roka.
Zámerom projektu je vypracovanie hodnotenia zmien dostupností vyšpecifikovaných centier a dostupnosti na uvažované varianty rýchlostných ciest, vo väzbe na varianty rozvoja cestnej siete. Na základe toho sú odporúčané výhodnosti realizácie jednotlivých variantov cestnej siete z regionálneho hľadiska. Zároveň sa uskutočnilo viackriteriálne hodnotenie jednotlivých cestných úsekov existujúcej cestnej siete. Z neho vyplynula naliehavosť a priority zásahov, rekonštrukcií existujúcich úsekov cestnej siete v záujme zvýšenia ich kvality využitia aj v budúcnosti a výstavby nových komunikácií pri zohľadnení hlavných faktorov obmedzujúcich dostatočnú priepustnosť komunikačnej siete.
Výsledkom všetkých etáp projektu je súhrnné zhodnotenie cestnej siete a odporúčania naliehavosti priorít a dôležitostí pre optimalizáciu rozvoja dopravnej infraštruktúry kraja v záujme vytvárania synergie pre sídelný a hospodársky rozvoj kraja. Na základe tohto vyhodnotenia dopravných sietí v Nitrianskom samosprávnom kraji a to najmä vzťahu rozvoja cestnej siete a podpory rozvoja optimálnych sídelných štruktúr, sú z hľadiska územnoplánovacích aspektov vyjadrené odporúčania - trasovanie no-vých navrhovaných ciest, úpravy existujúcich ciest a rekonštrukcie existujúcich cestných úsekov.
Výsledná dokumentácia je dostupná k nahliadnutiu na oddelení územného plánovania Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a na internetovej stránke www.unsk.sk v oblasti Územné plánovanie - časť Územný plán NSK.Dvojstranu Župné noviny obsahovo pripravuje Nitriansky samosprávny kraj. Zodpovedný redaktor: PhDr. Stanislav Katrinec - hovorca predsedu NSK. Kontakt: tel.: 0911 955 991, e-mail: stanislav.katrinec@unsk.sk, pre poštový styk: Úrad NSK, Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 2. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 3. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 4. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 5. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 6. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 7. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 8. Pomáhajte čítaním
 9. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 2. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 3. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 4. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 5. Pomáhajte čítaním
 6. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 7. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 8. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 9. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 10. Get our subscription and support the Online Charity Auction
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 30 811
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 10 697
 3. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 886
 4. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 9 289
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 225
 6. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 894
 7. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 886
 8. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 8 853
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 722
 10. Ako nahradiť fosílne palivá geotermálnou energiou? 8 473
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Hazard nitrianskeho vedenia s verejnými financiami

Zákaz hazardu v Nitre, za ktorý od začiatku bojoval predovšetkým primátor Marek Hattas a preto podporoval kresťanských aktivistov v zbere petície počas posledných parlamentných volieb, nemal dlhú životnosť.

Máte už rybu na Vianoce? V Nitre na trhovisku predávajú kvalitu

Ak si chcete dopriať skutočne kvalitnú, nemusíte chodiť ďaleko. V predajni na nitrianskom trhovisku na Štefánikovej triede 50 neustále dopĺňajú živé ryby z poctivých slovenských chovov.

Vianočné stánky na námestí v Nitre riešia, na hrade bude občerstvenie vo veži

Radnica plánovala štyri stánky na Svätoplukovom námestí a päť na pešej zóne. Tento počet však zrejme hygiena nepovolí.

Rok 2018, stan pred Vazulovou vežou na hrade.

Miňo, poď sa na Euro rozohrať domov, znie z Veľkoobchodu Bečica

Tridsiate výročie vzniku Veľkoobchodu Bečica bude navždy spojené so skonom jeho zakladateľa Dušana Bečicu, odkaz naďalej budujú synovia Šimon a Stanislav, ktorého sme vyzvŕtali v debate o futbale, veď známa firma podporuje nitriansky šport vyše 20 rokov, nielen veľký v podobe FC a HK, jej sudy s dobrým pivom si pochvaľujú aj na dedinských zápasoch.

Dušan a František Bečicovci zavítali na ME 2016. Tradíciu známeho veľkoobchodu po otcovi Dušanovi naďalej spája so športom syn Stanislav (vo výreze).

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia vyšetruje masívne podozrenia z tunelovania Agrokomplexu

Rezort hovorí o závažných zisteniach v štátnom podniku. V minulosti ho riadili nominanti SNS.

Rušeň tlačil auto desiatky metrov

Matka s dvoma synmi skončili po zrážke v nemocnici.

Vianočné trhy v Martine budú

Druhá vlna koronavírusu slabne, no ťažko povedať, akú silu bude mať v predvianočnom období. Mesto napriek tomu pripraví vianočné trhy. Budú mať ale svoje epidemiologické pravidlá.

Pod úmrtie dlhoročného čadčianskeho kňaza sa podpísal koronavírus

Kysučania s veľkým smútkom prijali správu, že bývalý dlhoročný správca farnosti v Čadci Milan Kavor odišiel do večnosti vo veku 76 rokov. V októbri údajne ochorel na koronavírus.

Už ste čítali?