Streda, 7. jún, 2023 | Meniny má Róbert

Predstavujeme poslancov krajského parlamentu

Už takmer pol roka pracuje v novom zložení Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré má 52 členov. Sú zo siedmich obvodov Nitrianskeho kraja a zvolili sme si ich v novembrových voľbách. Každý obvod zastupuje v krajskom parlamente iný počet po

slancov. Za obvod Nitra je ich 12, Komárno má 8 poslancov, Levice 9, Nové Zámky 11, Šaľa 4, Topoľčany 5 a Zlaté Moravce 3. Zaujímavosťou je, že z 52 poslancov je len šesť žien. Za niekoľko týždňov zažilo Zastupiteľstvo NSK jednu výraznú zmenu. Začiatkom marca zomrel na infarkt poslanec za Smer-SD Peter Oremus. Nahradila ho nezávislá Eva Antošová, ktorú do volieb kandidovala koalícia HZD-SF-ANO. Antošová vo voľbách skončila pod čiarou – ako prvá náhradníčka. Krajskí poslanci by mali byť ľuďom bližší, ako tí v Národnej rade. Ukazuje sa však, že mnohí ich vôbec nepoznajú. Preto sme sa rozhodli predstaviť vám ich. Na dve naše otázky reagovalo 39 poslancov, ich odpovede zverejňujeme.
1. V prvej otázke sme poslancov požiadali, aby sa stručne predstavili, uviedli dátum a miesto narodenia, dosiahnuté vzdelanie, „civilné“ povolanie a príslušnosť k politickej strane.
2. V druhej otázke sme sa poslancov spýtali, čo bude pre nich v nasledujúcom funkčnom období prioritou a čo sa budú snažiť urobiť pre svoj región.
EVA ANTOŠOVÁ
1. Narodila som sa 19. decembra 1964 v Trenčianskych Tepliciach. Vyštudovala som VŠP Nitra, Prevádzkovo-ekonomickú fakultu. Mám štátne skúšky z pedagogiky a psychológie. Pracovala som v Slovenskom rozhlase v Bratislave, bola som primátorkou Novej Dubnice a som poslankyňou Národnej rady SR. Momentálne nie som členkou žiadnej politickej strany.
2. Za rozhodujúci moment v poslaneckej práci považujem odbornosť. Verejnej správe sa venujem viac ako pätnásť rokov, preto viem, že ľudia potrebujú odborné a pokojné riešenie ich problémov, čo chcem aj naplniť. Chcem tiež prispieť k tomu, aby sa neopakoval stav z roku 2005, kedy sa namiesto prosperity regiónu zastupiteľstvo venovalo kauzám, obviňovaniam a politickým súbojom. Samosprávny kraj má zo zákona povinnosť starať sa o všestranný rozvoj územia a potreby svojich obyvateľov. Podporím preto každý rozumný návrh smerujúci k naplneniu tejto povinnosti.
BÉLA ANGYAL
1. Narodil som sa 22. mája 1958 v Kolárove. Vysokoškolské štúdium som absolvoval na Elektrotechnickej fakulte ČVUT v Prahe. Od roku 1994 do roku 1999 som bol zástupcom primátora mesta Kolárovo. Od roku 1999 som pôsobil jeden rok na Úrade vlády SR ako riaditeľ odboru menšín. V rokoch 2000-2002 som pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie vo funkcii riaditeľa kancelárie predsedu. Od novembra 2002 do marca 2005 som pracoval na Ministerstve pôdohospodárstva SR ako vedúci služobného úradu. Od marca 2005 som predsedom Úradu pre verejné obstarávanie. Kandidoval som za SMK.
2. V Nitrianskom samosprávnom kraji som členom dopravnej komisie. Mojou prioritou je rozvoj a údržba cestnej infraštruktúry v celom kraji, ale zvlášť v Komárňanskom okrese, pretože v tomto regióne je táto oblasť zanedbaná. Ako člen rady krajského zastupiteľstva sa budem snažiť čo najlepšie pripravovať zasadnutia zastupiteľstva a budem sa snažiť o dosiahnutie konsenzu medzi poslaneckými frakciami.
ĽUBICA BURDOVÁ
1. Narodila som sa 7. februára 1962 v Šuranoch, bydlisko mám v Leviciach. Študovala som na gymnáziu v Šuranoch a na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Som vydatá, mám dvoch synov. Od roku 2000 som členkou strany Smer, od roku 2003 okresnou predsedníčkou.
2. Ako poslankyňa chcem sústrediť pozornosť na efektívne hospodárenie s majetkom NSK, regionálny rozvoj a v neposlednom rade i na zdravotnú a sociálnu starostlivosť o občana. Ako podpredsedníčka sa budem snažiť o to, aby práca zastupiteľstva NSK bola efektívna a prehľadná.
SÁNDOR BASTRNÁK
1. Narodil som sa 23. decembra 1937, bývam v Komárne. Som lekárom, mám atestáciu z chirurgie I. st. a atestáciu všeobecného lekárstva. Som členom SMK.
2. Zdôrazňujem, že chcem pracovať za rozkvet celého Nitrianskeho kraja. V užšom regióne, ako člen sociálnej komisie, aby sa ľudia DD a DSS cítili lepšie, komfortnejšie, aby im nechýbalo rodinné prostredie. Okrem toho v regióne Komárno budem presadzovať zlepšenie veľmi zanedbaných cestných komunikácií.
HELENA BOHÁTOVÁ
1. Narodila som sa v roku 1960 v Šuranoch. Som absolventka Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave - odbor rádioelektronika. V súčasnosti pôsobím ako učiteľka odborných predmetov na strednej odbornej škole v Nových Zámkoch. Od roku 2000 som členkou strany Smer-SD.
2. Hlavným cieľom mojej práce v Zastupiteľstve NSK bude znížiť nezamestnanosť aktívnou podporou výroby a podnikania. Taktiež budem presadzovať právo každého občana môjho regiónu na kvalitnú zdravotnú starostlivosť, sociálne zabezpečenie, kultúrne, športové vyžitie, ale aj podporu celoživotného vzdelávania. Prioritou pre mňa je skvalitnenie života občana môjho regiónu.
GYULA BORSÁNYI
1. Narodil som sa v Tešedíkove 14. marca 1951, dosiahol som stredoškolské vzdelanie a moje povolanie je ekonóm. Som členom SMK.
2. Priority: podpora kultúrnych a športových organizácií okresu Šaľa, zavedenie opatrení podporujúcich podnikanie, podpora vstupu zahraničného kapitálu.
ĽUBOMÍR BOŠANSKÝ
1. Mám 51 rokov, narodil som sa v Šali, ale pochádzam z Jacoviec. V roku 1974 som maturoval na stavebnej priemyslovke v Trenčíne, o päť rokov neskôr som promoval na Strojníckej fakulte SVŠT (dnes Technická univerzita v Bratislave). Pracoval som v rôznych oblastiach ako technik a výškový špecialista. Od r. 1991 som bol dve volebné obdobia starostom v Jacovciach. Od r. 1998 ako nominant KDH zastávam funkciu prednostu Okresného, respektíve Obvodného úradu v Topoľčanoch.
2. Od roku 2001, kedy boli zrušené Odbory regionálneho rozvoja Okresných úradov a kompetencie prešli na VÚC, pociťujem absenciu informovanosti, spolupráce a koordinácie medzi mikroregiónmi, obcami, podnikateľmi a úradmi v prospech spoločnej vízie rozvoja nášho regiónu. Preto sa budem usilovať, aby v každom okrese bola predĺžená ruka Odboru regionálneho rozvoja NSK, či už formou Regionálnych rozvojových agentúr, alebo inou štruktúrou. Regionálny rozvoj Topoľčianska sa nemôže organizovať z Nitry či Komárna. Ďalej budem presadzovať spravodlivé prerozdelovanie finančných prostriedkov v rámci regiónov NSK.
FRANTIŠEK BOTKA
1. Narodil som sa v Šali 16. septembra 1957, dosiahol som vysokoškolské vzdelanie. Povolaním som strojný inžinier.
2. Priority: udržanie siete stredných škôl na území okresu Šaľa, rozvoj kvality zdravotníckych a sociálnych zariadení v regióne, zavedenie opatrení podporujúcich podnikanie.
VILIAM BÚCORA
1. Narodil som sa 7. novembra 1952, bývam v obci Šurianky. Som ženatý, mám dve dospelé deti. V roku 1986 som bol zvolený za predsedu MNV a od roku 1990 vykonávam funkciu starostu obce Šurianky. Absolvoval som strednú školu spojov v Bratislave. Za poslanca NSK som kandidoval za politickú stranu ĽS-HZDS.
2. Ako poslanec NSK pracujem v komisii regionalneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce a v komisii školstva, mládeže a športu. Prioritou mojej práce bude vytvárať užšiu spoluprácu miest a obcí s odborom regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce NSK a chcem byť nápomocný pri čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov.
IVÁN FARKAS
1. Narodil som sa 2. januára 1966 v Nitre, som inžinier - ekonóm, vzdelanie mám vysokoškolské. Som členom SMK.
2. Pokračovať aj v druhom volebnom období v snahe pomôcť svojmu regiónu, okresu Nové Zámky za predpokladu výhodnosti projektov pre celý Nitriansky samosprávny kraj.
TIBOR FARKAS
1. Narodil som sa v roku 1963 v Nových Zámkoch, vyštudoval som za elektrotechnického inžiniera. Som členom SMK.
2. Ako člen komisie kultúry obhajujem oblasť kultúry. Snažím sa o to, aby všetky kultúrne inštitúcie NSK mohli hospodáriť a žiť z dôstojného rozpočtu. Som za to, aby sa vytvorila určitá autonómia jednotlivých inštitúcií, s obmedzením priameho zásahu úradu či zastupiteľstva NSK. Vo svojom regióne – Novozámocký okres – podporujem dokončenie investičných akcií (Galéria umenia) a riešenie priestorových problémov knižnice Antona Bernoláka.
LÁSZLÓ FEKETE
1. Narodil som sa 18. mája 1959 v Štúrove, kde aj žijem. Absolvoval som Strednú priemyselnú školu strojnícku v Komárne, potom Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Som členom SMK.
2. Strana SMK má vo svojom programe vypracované svoje ciele a priority pre celý región a ako poslanec NSK budem napomáhať realizácii týchto cieľov. Pracujem v Komisii regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce a Komisii cestovného ruchu. V nasledovnom období treba vytvoriť podmienky pre rozvoj infraštruktúry v našom regióne, čo môže priaznivo vplývať na rozvoj v rôznych oblastiach hospodárstva: priemysel, služby, cestovný ruch, atď. Som presvedčený, že prácu, ktorú sme začínali v minulom volebnom období v oblasti cestovného ruchu, treba dokončiť. Na území nášho kraja je veľa historických pamiatok, termálnych kúpalísk a vinohradníckych oblastí, ktoré môžu byť základom ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v našom regióne.
CSABA FÖLDES
1. Narodil som sa 15. januára 1960 v Komárne. Som starostom obce Číčov. Povolaním ekonóm. Dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské (VŠP Nitra - Prevádzkovo ekonomická fakulta). Príslušnosť k politickej strane SMK.
2. Mojou prioritou je predovšetkým zveľaďovanie a zviditeľňovanie Nitrianskeho regiónu. Pod tým rozumiem spoluprácu s ostatnými regiónmi, poukázanie na tie kultúrne a prírodné bohatstvá, ktorými disponujeme, získanie čím viac zdrojov a investícií pre náš kraj, ako aj vytvorenie takých eurokomfortných podmienok a možností, ktoré si právom zaslúžia tu žijúci občania.
LÁSZLÓ FORRÓ
1. Narodil som sa v Nových Zámkoch v roku 1953. Mám vysokoškolské vzdelanie na ČVUT, fakulta elektrotechnická Praha. Som učiteľom odborných predmetov na Spojenej škole v Nových Zámkoch (bývalá Stredná priemyselná škola elektrotechnická). Som v SMK.
2. Ako člen komisie školstva, mládeže a športu, ale aj ako učiteľ chcem pomáhať školám, ktorých zriaďovateľom je NSK (78 stredných škôl). Treba školám zabezpečiť v platných zákonných podmienkach plynulý chod, aby sa vedeli sústrediť na vyučovací proces, aby vychovávali zdatných, múdrych a slušných odborníkov pre náš kraj, ale aj pre našu republiku. Ako člen SMK okrem uvedeného chcem pomáhať školám s vyučovacím jazykom maďarským, aby deti maďarskej národnosti mali možnosť študovať vo svojom materinskom jazyku v takých istých podmienkach, ako ich spolužiaci na školách s vyučovacím jazykom slovenským. Ďalej sa zaujímam aj o rozvoj regiónu kde som sa narodil, a chcem byť nápomocný v tom, aby podmienky rozvoja boli rovnaké ako v iných kútoch územia NSK.
LÝDIA FORROVÁ
1. Narodila som sa a takmer celý svoj doterajší život som prežila v Nitre, vrátane stredoškolského a vysokoškolského štúdia. V období rokov 1958 až 1971 som bola obyvateľkou mesta Nové Zámky. Som predsedníčkou Poslaneckého klubu Ľudovej strany – HZDS v Zastupiteľstve NSK a nedávno som oslávila päťdesiatku.
2. Ako predsedníčka Komisie sociálnej pomoci Zastupiteľstva NSK v minulom ale aj v súčasnom volebnom období sa aktívne zaoberám predovšetkým oblasťou sociálnej politiky. Mojou prioritou je presadenie absentujúcich druhov sociálnych služieb v našom regióne – krízové stredisko, resocializačné stredisko, domov pre osamelých rodičov, zariadenie opatrovateľskej starostlivosti s prechodným pobytom a denný stacionár pre starších a postihnutých občanov všetkých vekových skupín.
ALENA FRTÚSOVÁ
1. Narodila som sa v roku 1957 v Leviciach, kde aj bývam. Som lekárka, absolventka Lekárskej fakulty hygienickej Univerzity Karlovej v Prahe (1983). Moje politické pôsobenie: členka strany Smer–SD (poslankyňa MsZ v Leviciach – 2. volebné obdobie, členka MsR v Leviciach, predsedkyňa komisie životného prostredia), poslankyňa zastupiteľstva NSK - 2. volebné obdobie, členka komisie sociálnej a kontroly (predtým zdravotnej).
2. Vzhľadom na matematické rozloženie politických síl za okres Levice v minulom období (8 poslancov SMK a ja) som mohla plniť v zastupiteľstve NSK len funkciu štatistu a radcu. V nastávajúcom období (dúfam, že budú podmienky na kvalitnú prácu a dobrú spoluprácu) by som chcela pozitívne ovplyvniť vývoj predovšetkým v oblasti sociálnej, lebo požiadavky a spoločenské objednávky v tejto oblasti rastú. Je mi ľúto, že k zdravotníctvu, ktoré mi je srdcu blízke a ktorému som sa v minulosti venovala, budem môcť venovať menej času, lebo do zdravotnej komisie som sa v tomto období nedostala. Verím však, že kus pozitívnej práce vykonám aj v oblasti kontroly. Verím, že kontrola bude spoľahlivejším nástrojom výkonu moci NSK, ako tomu bolo v minulosti, a že prokurátor sa toľko nenarobí.
KAROL GERHÁT
1. Narodil som sa 8. mája 1955 v Topoľčanoch. PF UK v Bratislave som ukončil v roku 1978, potom som pracoval ako podnikový právnik. Neskôr som vykonával funkciu riaditeľa OÚP v Topoľčanoch a prednostu okresného úradu. V súčasnosti sa venujem právnickej činnosti. Od roku 1995 som členom ĽS-HZDS a od roku 1998 predsedom okresnej organizácie.
2. Kompetencie poslanca sú legislatívne ustanovené v značnom rozsahu, čo znamená, že musím vyvíjať iniciatívu v rôznych sférach pôsobnosti NSK, podľa závažnosti konkrétnej situácie. Z môjho hľadiska je nutné, aby regionálne aktivity smerovali predovšetkým k zvyšovaniu zamestnanosti a k zlepšovaniu sociálnej situácie obyvateľstva, aby sme dokázali potenciál nášho kraja skutočne efektívne využiť. Taktiež budem preferovať rovnomerný sociálno-ekonomický rozvoj NSK.
TIBOR GLENDA
1. Narodil som sa 22. júla 1955 v Rumanovej. Trvalé bydlisko: Alekšince. Som ženatý, mám tri deti a pracujem ako súkromný podnikateľ. Mám stredoškolské vzdelanie, dopĺňam si vysokoškolské vzdelanie. Diaľkovo študujem na Mechanizačnej fakulte SPU v Nitre. Som členom politickej strany Smer-SD.
2. Tretie volebné obdobie som poslancom obecného zastupiteľstva. Veľmi mi chýbala komunikácia VÚC s primátormi a starostami miest a obcí. Svojou prítomnosťou v zastupiteľstve VÚC sa budem snažiť o väčšiu komunikáciu regionálnych a komunálnych samospráv. Svoje doterajšie skúsenosti chcem využiť v oblasti regionálneho rozvoja a dopravy.
PAVOL GOGA
1. Narodil som sa v roku 1963 v Topoľčanoch. Po ukončení Gymnázia v Topoľčancoch som absolvoval vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre, kde som ukončil odbor slovensky jazyk - dejepis. Pracoval som ako učiteľ na základnej škole a momentálne pôsobím ako stredoškolský učiteľ na Gymnáziu v Topoľčanoch. Vo voľbách do VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja som kandidoval ako člen strany Smer - SD.
2. Pred voľbami do VÚC ma oslovila myšlienka vytvorenia slovenskej koalície. Predovšetkým však aj možnosť pomôcť topoľčianskemu regiónu, nakoľko mám dojem, akoby sa dostal na okraj záujmu vo viacerých oblastiach. Najmä v oblasti školstva, ktoré nie je finančne zabezpečené tak, aby plnilo svoj výchovno-vzdelávací cieľ. Stačí sa pozrieť na vybavenie niektorých stredných škôl v Topoľčanoch. To bude jedna z priorít mojej práce ako poslanca VÚC. Samozrejme, zaujímam sa aj o kultúrne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, oblasť regionálneho rozvoja a budem sa snažiť aj o optimálne zabezpečenie finančných zdrojov v prospech rozvoja okresu Topoľčany.
ALBERT HAČKO
1. Narodil som sa v roku 1943 v Drnave, okres Rožňava. Po ukončení Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v r. 1966 som trvalo pracoval v NsP Topoľčany na ORL oddelení. Od r. 1977 vo funkcii primára oddelenia až do konca septembra 2005. Po transformácii nemocnice v Topoľčanoch na neziskovú organizáciu chirurgickú ORL prax vykonávam úväzkom v NsP Trenčín a dohodou v NsP Partizánske, ambulantnú prax v NZZ Topoľčany. Nie som členom žiadnej politickej strany. Za poslanca HZD ma kandidovala strana HZD. Som dlhoročný funkcionár SČK, toho času viceprezident.
2. Moje ambície ako poslanca NSK sú zamerané predovšetkým na zdravotníctvo, riešenie jeho problémov, ktorých i v rámci transformácie pribudlo. Chcem byť účastný toho, aby zdravotníctvo v regiónoch bolo na patričnej úrovni a dostupné pre každého. Ďalším mojím cieľom je pomôcť zabezpečiť dôstojnú starostlivosť pre staršiu generáciu a sociálne slabších. V neposlednom rade chcem byť pri vytváraní podmienok pre vzdelanie a školstvo.
FRANTIŠEK HATINA
1. Miesto narodenia: Kostolný Sek, rok 1950. Povolanie: technik. Vzdelanie: vysokoškolské (technické zameranie). Politická príslušnosť: ĽS-HZDS. Záľuby: futbal, plávanie.
2. Priority: zabezpečiť hlavný prieťah mestom v smere Levice- Bratislava cesty II/580 vybudovaním kruhových objazdov pri VÚB a krížení ciest Nitrianska-Hviezdoslavova (smer Bánov), zabezpečiť kapitálové finančné prostriedky na obnovu budov stredného školstva v meste Šurany, zabezpečiť finančné prostriedky na vybudovanie športového areálu pre stredné školy v meste Šurany z európskych fondov.
IMRE HUGYIVÁR
1.Narodil som sa 7.2.1956 v Nových Zámkoch, bytom Gbelce Novozámocká 35. Ukončil som Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1981. Pracujem 25 rokov v Gbelciach ako praktický lekár pre dospelých. Som ženatý, mám troch synov. Mojou záľubou sú spoločenské vedy. Už druhé obdobie som poslancom VÚC Nitra za Stranu maďarskej koalície.
2. Pracujem v komisii zdravotníctva a v komisii sociálnej pomoci. V komisiách aj v pléne bude mojím prvoradým cieľom skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti v regióne VÚC Nitra, rozšírenie sociálnych služieb, najmä pre starých občanov, nakoľko vekové zloženie obyvateľstva (starnutie) to vyžaduje. Som za tvorivú spoluprácu medzi všetkými politickými stranami, nakoľko Nitriansky samosprávny kraj je naším spoločným domovom a len spolupráca prináša ovocie pre nás všetkých.
ŠTEFAN JÁNCSÓ
1. Miesto a rok narodenia: Neded, 29. apríla 1962, povolanie: stavebný inžinier, dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské, príslušnosť k politickej strane: SMK.
2. Priority: zriaďovanie priemyslu spracovávajúceho produkty poľnohospodárstva, skvalitnenie a údržba cestnej siete na území okresu Šaľa, zavedenie opatrení podporujúcich podnikanie.
MARIÁN KARVAJ
1. Narodil som sa 1. júna 1955 v Nitre, pracujem ako lekár – internista, kardiológ a externý vysokoškolský pedagóg. Politická príslušnosť: KDH.
2. Rozvoj regiónu bývalého okresu Nové Zámky. Vzhľadom k tomu, že som lekár a pedagóg, chcel by som sa venovať problematike predovšetkým v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej práce.
MARIÁN KÉRY
1. Narodil som sa 6. februára 1978 v Zlatých Moravciach, bývam v Červenom Hrádku, kde pôsobím ako zástupca starostu. Som tiež futbalovým rozhodcom 1. a 2. ligy a okresným predsedom Smeru- SD.
2. Vo VÚC som v komisii dopravy. Budem iniciovať, aby sa vytvorila komisia športu, a tým sa šport dostal do popredia aspoň na regionálnej úrovni. Doteraz bol šport buď so školstvom alebo kultúrou a bol braný len druhorado.
VLADIMÍR KLUČIAR
1. Narodil som sa v Zlatých Moravciach 3. mája 1953. Pracujem v SE, a.s., závod Atomové elektrárne Mochovce, na oddelení zamestnaneckých záležitostí ako referent personálnej práce. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie na strojníckej priemyslovke. Som členom KDH.
2. Vo VUC pracujem v dvoch komisiách: sociálnej pomoci a územného plánovania. Keďže pracujem v komisii sociálnej pomoci, budem dbať na spravodlivé prerozdelenie finančných prostriedkov do rôznych sociálnych zariadení, aby sa zvýšila kvalita poskytovaných služieb. Budem podporovať všetky zdroje a aktivity na zvýšenie zamestnanosti a tvorbu voľných pracovných miest v regióne.
LADISLAV KOLLÁR
1. Narodil som sa 15. novembra 1977 v Želiezovciach. Študoval som na SPU v Nitre, fakulta ekonomiky a manažmentu, momentálne som tretí rok riaditeľom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Som členom SDKÚ.
2. Chcem vytvárať podmienky pre komunikáciu a spoluprácu medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a miestnou samosprávou, vytvárať podmienky pre účelnú a transparentnú finančnú a daňovú politiku, pre hospodárenie s majetkom samosprávy, presadzovať stratégiu rozvoja ľudských zdrojov smerujúcu k zvýšeniu zamestnanosti: vytváranie podmienok pre ponuky investorov v regióne, odstránenie nesúladu medzi ponukou a dopytom na trhu práce, podporu rozvoja domácej zamestnanosti, zlepšiť informovanie o trhu práce, zvýšiť mobilitu pracovnej sily.
TIBOR MATUŠKA
1, Narodený 8. novembra1952 v Trnave, prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky NsP Nové Zámky, člen SmerSD.
2. Budem podporovať vybudovanie chráneného bývania pre mentálne a telesne postihnutých obyvateľov domova sociálnych služieb v Lipovej, v oblasti zdravotníctva optimalizáciu siete ústavnej a ambulatnej zdravotnej starostlivosti v našom regióne.
PAVOL MEŇKY
1. Narodený 25. novembra 1962, je ekonóm. V rokoch 1981 – 1985 študoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, v roku 1995 na tej istej univerzite získal vedeckú hodnosť kandidáta ekonomických vied. Je členom Smeru-SD.
2. Priority: rozvoj stredného školstva v NSK, podpora uplatňovania informačných technológií, dosiahnuť väčšiu flexibilitu v uplatňovaní absolventov SŠ na trhu práce, získavanie finančných prostriedkov pre nitriansky región prostredníctvom fondov z EÚ, podpora športu, spolupráca so športovými zväzmi, aktivizácia mládežníckeho športu, vypracovanie a schválenie Koncepcie rozvoja športu v NSK.
DUŠAN MÉSÁROŠ
1. Narodil som sa 1. mája 1964 v Želiezovciach. Vysokú školu poľnohospodársku som vyštudoval v Nitre, Prevádzkovo-ekonomickú fakultu. Po ukončení školy som pracoval ako účtovník v roľníckom družstve a neskôr aj ako podpredseda RD v Kuraľanoch.V rokoch 1996 - 1998 som zastával funkciu vedúceho odboru financií na Okresnom úrade v Leviciach. Od roku 1999 až doteraz som starostom obce Kuraľany. Som členom ĽS - HZDS.
2. Budem sa snažiť vytvárať podmienky pre komunikáciu a spoluprácu medzi Nitrianskym samosprávnym krajom, miestnou samosprávou a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v našom regióne, podporovať rozvoj domácej zamestnanosti a vytváranie podmienok pre ponuky investorov v regióne.
IVAN MURÍN
1. Narodil som sa v roku 1963 v Ružomberku. Od roku 1970 bývam v Leviciach, kde v súčasnosti pôsobím aj ako poslanec MsZ. Od roku 2002 pracovne pôsobím v Nitre. Povolaním som bankový úradník, konkrétne sa špecializujem na oblasť poskytovania úverov malým a stredným podnikateľom. V tejto oblasti už pôsobím takmer deväť rokov, predtým som pracoval na rôznych pozíciách ekonomického zamerania v Atómových elektrárňach Mochovce. Vyštudoval som smer ekonomiku a riadenie strojárskej výroby na SVŠT v Bratislave.
2. Poslanecký zbor NSK pozostáva z poslancov rôznych profesií a ja by som osobne rád prispel svojimi skúsenosťami v oblasti financií k strategickému finančnému plánovaniu, ako aj k efektívnemu využívaniu zdrojov daňových poplatníkov. V oblasti transformácie mám skúsenosti s tvorbou a analyzovaním podnikateľských zámerov a riadením odborných tímov. V meste Levice som predsedom finančnej komisie, a tak tvorba rozpočtu a otázky súvisiace s prenosom kompetencií nie sú mi cudzie. Pre okres Levice bude mojou snahou byť nápomocný pri jeho dotiahnutí sa na úroveň nadpriemeru v rámci kraja, a to hlavne jeho južných častí, čo spočíva v dobudovaní infraštruktúry, vytváraní vhodných podmienok pre investorov, čoho výsledkom by malo byť zníženie nezamestnanosti a zvýšenie životnej úrovne v tomto prevažne poľnohospodárskom okrese.
MARIÁN RADOŠOVSKÝ
1. Narodil som sa v Nitre v roku 1960. Povolaním som agronóm, mám vyskoškolské vzdelanie a som členom KDH.
2. V prvom rade je to snaha o čo najlepšiu činnosť jednotlivých inštitútov NSK - zastupiteľstva, rady a úradu. Pretože ich nefunkčnosť bola v minulom období príčinou mnohých problémov. V druhom rade je mojou prioritou, aby sa náš samosprávny kraj vyvážene rozvíjal, či po stránke vybavenosti, zamestnanosti, alebo vzdelanosti a kultúry.
GÁBOR RUSZNÁK
1. Miesto a rok narodenia: Lučenec, 16. júl 1959. Povolanie: učiteľ. Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské. Príslušnosť k politickej strane: SMK
2. Priority: udržanie siete stredných škôl na území okresu Šaľa, rozvoj hospodárstva okresu Šaľa, zníženie nezamestnanosti, zakladanie priemyselných parkov.
JURAJ SOBOŇA
1. Narodil som sa v roku 1961 v Topoľčanoch. Toho času vykonávam druhé volebné obdobie funkciu starostu obce Solčany. Vyštudoval som Vysokú školu potravinárskeho priemyslu v Plovdive. Som členom ĽS-HZDS.
2. Mojou prioritou ako poslanca NSK bude snažiť sa naplňovať program Veľkej slovenskej koalície, za ktorú som kandidoval v obvode Topoľčany. Prioritami tohto programu boli rozvoj cestovného ruchu a regionálneho rozvoja nášho regiónu, budovanie a rozvoj infraštruktúry, zlepšenie spolupráce NSK so starostami obcí Topoľčianskeho okresu, skvalitnenie zdravotníckych a sociálnych služieb v našom regióne.
LADISLAV STODOLA
1. Narodil som sa 18. mája 1958 v Žiline. Po ukončení vysokej školy veterinárskej v Košiciach som nastúpil pracovať v Nitre. Od roku 1992 vykonávam súkromnú veterinárnu prax a zároveň som prezidentom Komory veterinárnych lekárov SR. Som členom SDKÚ.
2. Kandidoval som a bol som zvolený v okrese Nitra, preto v prvom rade chcem zastupovať svojich voličov. V Nitrianskom regióne chcem prispieť k rozvoju podnikania a zamestnanosti a vidieka. Budem sa snažiť v rámci kompetencií VÚC o zlepšenie dopravnej situácie, podporu investícií a sociálnej oblasti o zabezpečenie transparentnosti a finančných prostriedkov. Neoddeliteľnou súčasťou je spolupráca s miestnymi samosprávami.
TIBOR TÓTH
1. Narodil som sa 28. septembra 1957 v Šahách. Bývam vo Vrábľoch, študoval som Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave. Som primátorom mesta Vráble a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Členstvo v stranách: KDH (1990-1998), SDK (1998-2000), SDKÚ (2000 – doteraz).
2. Podobne ako vo funkcii primátora mesta Vráble budem aj v pozícii poslanca VÚC mapovať problémy občanov regiónu a hľadať riešenia. Mojím cieľom je, aby sme spolu s ostatnými poslancami riešili každodenné problémy občanov bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Hneď na začiatku môjho funkčného obdobia som sa začal zasadzovať za riešenie dvoch problémov v mojom regióne, a tými sú dobudovanie telocvične pre gymnázium vo Vrábľoch a výstavba cesty Tajná – Nevidzany.
JÁN VANČO
1. Narodil som sa 24. februára 1975 v Nitre, som slobodný. Vyštudoval som Filozofickú fakultu UKF v Nitre. Pôsobím vo funkcii poslanca NSK aj poslanca Mestského zastupiteľstva v Nitre. Medzi moje záľuby patrí hudba, šport, jazyky a kultúra. Som členom KDH.
2. Moje priority sú cezhraničná spolupráca, medzinárodná spolupráca, cestovný ruch a doprava.
IGOR VARGA
1. Narodil som sa 4. februára 1966 v Leviciach. Som ženatý, mám tri deti a od roku 2003 pôsobím ako zástupca primátora v Leviciach. Medzi moje záľuby patrí množenie rastlín, olejomaľba, fotografia.
2. Priority: život menšín, ich problémy a riešenia, rozvoj a zlepšenie vzťahov medzi národnosťami a konfesiami, sprehľadnenie financovania celého územného celku.
MILOŠ ZAUJEC
1. Narodený 7. februára1965 v Nitre, členstvo v KDH od roku 1993. Vzdelanie: stredoškolské, zamestnanie: Atómové elektrárne Mochovce ako technik koordinácie.
2. Hlavnou prioritou bude spravodlivejšie prerozdelenie finančných prostriedkov inštitúciám ktorých zriaďovateľom je NSK. Vytvárať podmienky pre rozvíjanie stredného a veľkého podnikania. Podporovať a vytvárať podmienky pre podnikateľské aktivity v kraji. Vytvárať podmienky pre rozvoj turistického ruchu, rekreácie, kultúrneho a športového vyžitia, vrátane agroturistiky. Rozvíjať dosiahnutú kvalitatívnu úroveň kultúrneho života.

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 3. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 4. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 5. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 6. Ak si teraz predplatíte mesačník INDEX, získate knihu zadarmo
 7. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Super zábava, super deň
 2. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 3. Ako znížiť vysoký cholesterol?
 4. Čo priznali rodičia?
 5. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
 6. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 7. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 14 437
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 12 058
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 044
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 624
 5. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 7 151
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 711
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 949
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 706

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Putin: "Nenávidím vás Ukrajinci, z celej mojej čiernej duše vás nenávidím!"
 2. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Lorelei (2010) od zoskupenia Scorpions (1965 - 2023)
 3. Jozef Varga: Slayer, parádne tvrdá muzička
 4. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 5. Anton Kaiser: 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš
 6. Martin Chovan: Evanjelium Martina pre Martinu
 7. Anna Miľanová: Foto - Hádanka 4... 2022
 8. Vlasta Sedláková: Ruský štandard
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 24 762
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 12 496
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 9 665
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 634
 5. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 790
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 765
 7. Adriana Boysová: Ako sa z paláca volá, tak sa z Ameriky ozýva 5 849
 8. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 5 801
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Nádeje Nitrianskych Hrnčiaroviec zabodovali na prestížnom pražskom turnaji.

Parádny úspech žiačikov Nitrianskych Hrnčiaroviec na medzinárodnom turnaji v Prahe.


9 h
Ilustračná fotografia.

V rámci projektu Závislí na zdraví prinášame zoznam dôležitých kontaktov, kde ľudia v krízových situáciách nájdu pomoc a podporu.


16. máj
Naďa Šimová, vedúca sociálneho odboru, s hlineným dukátom z automatu.

Alkohol za dukáty nekúpia.


9 h

Ministerstvo školstva už druhý rok cez Plán obnovy motivuje študentov na slovenských vysokých školách formou štipendia „Študujem doma, Slovensko ma odmení“.


18 h

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Putin: "Nenávidím vás Ukrajinci, z celej mojej čiernej duše vás nenávidím!"
 2. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Lorelei (2010) od zoskupenia Scorpions (1965 - 2023)
 3. Jozef Varga: Slayer, parádne tvrdá muzička
 4. Miroslav Ferkl: Priehrada a teror!
 5. Anton Kaiser: 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš
 6. Martin Chovan: Evanjelium Martina pre Martinu
 7. Anna Miľanová: Foto - Hádanka 4... 2022
 8. Vlasta Sedláková: Ruský štandard
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 24 762
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 12 496
 3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 9 665
 4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 634
 5. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 790
 6. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 765
 7. Adriana Boysová: Ako sa z paláca volá, tak sa z Ameriky ozýva 5 849
 8. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 5 801
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu