Sobota, 1. apríl, 2023 | Meniny má Hugo

Základná škola na Škultétyho ulici v Nitre má Eko-triedu

Základná škola na Škultétyho ulici na Klokočine v Nitre bola otvorená k 1. septembru 1987. Jej riaditeľom je od roku 1996 Ivan Javorník, s ním úzko spolupracuje zástupkyňa školy Jarmila Trusková. Základná škola na Škultétyho má v súčasnosti 460 detí. Päť

oddelení školského klubu navštevuje 150 mladších žiakov. Právnu subjektivitu získala škola v roku 2000. Pracuje v nej 26 pedagogických pracovníkov, šesť pracovníkov školskej jedálne a osem správnych zamestnancov. Žiaci majú k dispozícii rozsiahly areál, na ktorom sa nachádzajú ihriská na futbal, volejbal a basketbal. V škole pracuje školská knižnica, v ktorej je okolo tisíc kníh.
Riaditeľ školy oceňuje spoluprácu s rodičmi
„Spoluprácu s rodičmi hodnotím ako veľmi dobrú. Nie je to spolupráca len na materiálnej báze. Chcem vyzdvihnúť najmä dobrú komunikáciu a kontakty, ktoré máme s rodičovskou verejnosťou. Vždy, keď rodičov oslovíme, prispejú na školské aktivity a sú ústretoví pri organizovaní akcií a podujatí školy,“ hovorí Ivan Javorník.
V spolupráci s rodičmi škola každoročne organizuje školu v prírode, pripravuje podujatia zamerané na zdravý životný štýl, pohybovú aktivitu, stravovacie a ekologické návyky detí. Mimoriadny záujem zo strany rodičov je o Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa majú možnosť konzultovať výsledky svojich detí s učiteľmi a zúčastniť sa priamo vyučovacieho procesu.
Mimoškolská záujmová činnosť
V škole pracuje 16 krúžkov. Návštevnosti sa tešia najmä počítačové krúžky. Štvrtákov vedie Soňa Bégerová, s tretiakmi pracuje Eva Grežďová. Počítačový krúžok je obľúbený aj u druháčikov. Venuje sa im Renáta Titková. „V škole máme jednu počítačovú triedu, v ktorej je šesť počítačov. Dostali sme ich ako dar z Infoveku. Žiaci majú možnosť pracovať na počítačoch v rámci vyučovania i počas krúžkov. Na všetkých počítačoch je prístup k internetu,“ dodáva zástupkyňa školy Jarmila Trusková. Najmladší žiaci realizujú svoju tvorivosť vo výtvarnom krúžku, v krúžku šikovných rúk a v Šikovníčkovi. Rozvíjať fantáziu im pomáhajú Zuzana Srnková, Renáta Titková a Jana Weissová.
Aktívne pracujú aj ďalšie krúžky – prírodovedný, fyzikálny a literárno–dramatický. Vedú ich Gabriela Kollárová, Zuzana Valachová, Zuzana Jančiarová a Beáta Šavelová. Výborné výsledky dosahujú športové krúžky. Žiakom prvého stupňa sú určené loptové hry, ktoré vedie Dagmar Moravčíková. Deti z ročníkov 2 až 5 úspešne pracujú v krúžku loptových hier pod vedením Márie Vargovej a Slavomíra Vargu.
O reprezentáciu školy sa zaslúžili najmä žiaci druhého stupňa. Ich krúžok je zameraný na basketbal a hádzanú. Trénermi sú Ingrid Konárková, Mária Vargová a Slavomír Varga.
Deviatakom sú určené krúžky prípravy na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka. Žiaci si v nich opakujú učivo a dopĺňajú svoje vedomosti. Venujú sa im Iveta Šlosárová, Zlatica Pileková, Daniela Jakubíková a Beata Šavelová. O doučovanie z anglického jazyka sa stará Gabriela Šatková. „Od tretieho ročníka sa žiaci povinne učia jeden cudzí jazyk - anglický alebo nemecký. V siedmom ročníku priberajú druhý jazyk,“ informuje zástupkyňa riaditeľa školy.
Projekt Dopraváčik
V máji sa začala na škole realizácia projektu Dopraváčik. Na tento projekt boli škole pridelené financie z Nitrianskej komunitnej nadácie z fondu Bona Via, ktorý podporuje projekty v oblasti dopravnej výchovy. „V rámci projektu budú žiaci a učitelia našej školy maľovať na steny budovy dopravné značky a dopravné prostriedky. Tiež budú vyrábať prenosné dopravné značky. Umiestnime ich na malom dopravnom ihrisku, ktoré bude namaľované na asfalte pri škole,“ vysvetľujú autorky projektu Dagmar Moravčíková, Zuzana Srnková a Zlatica Pileková.
Na dopravnom ihrisku si môžu žiaci i široká verejnosť sídliska preveriť svoje vedomosti z oblasti dopravnej výchovy. „Pre žiakov prvých až štvrtých ročníkov sme z pridelených prostriedkov zakúpili kolobežky a autíčka na ovládanie. Vyskúšajú si tak svoje vedomosti priamo v praxi na dopravnom ihrisku,“ dodávajú autorky projektu.
Projekt Átrium
Žiaci a učitelia plánujú do konca júna vybudovať v budove školy zelené átrium. Vytvoria tak príjemné prostredie zelenej oázy, kde možno načerpať silu pre ďalšiu prácu. Žiaci sa budú sami podieľať na udržiavaní poriadku a využívať vedomosti z pestovateľských prác. Počas hodín výtvarnej výchovy sa umeleckými maľbami skrášlia steny átria. Projekt Átrium predložili Renáta Titková, Gabriela Kollárová a Soňa Bégerová.
Projekt Moje políčko
Projekt schválený ministerstvom školstva je zameraný na environmentálnu výchovu, na rozvoj pestovateľských zručností a vedomostí. Jeho cieľom je naučiť žiakov pracovať s pôdou, poznávať zabudnuté babičkine bylinky a rastlinky. Projekt pripravili Renáta Titková, Gabriela Kollárová a Soňa Bégerová.
Úspechy mladých hádzanárok
Mladšie žiačky Univerzitného dámskeho hádzanárskeho klubu Nitra sa zaslúžili o najväčší klubový úspech – o jediné finálové umiestnenie zo všetkých slovenských družstiev na Prague Handball Cup 2006. V tíme boli aj reprezentantky zo Základnej školy na Škultétyho ulici.
•Hádzanárky za mladšie žiačky: Dominika Plevková, Jasmína Vargová, Paťa Jedličková, Miša Kolláriková, Viktória Hollá, Kristína Kisová, Nikola Šinská, Simona Čaprnková, Martina Sláviková, Barbora Kollárová, Alena Arpášová, Karin Tomasoszka, Petra Siteková, Petra Kartovská, Irena Bednáriková, Izabela Surovková, Diana Trégerová a Paulína Fúsková.
•hádzanárky za staršie žiačky: Stanka Ratkovská, Lucia Klenková, Paťa Puškášová, Jana Svýbová, Sofia Demajová.
Trénermi tímu boli Slavomír Varga, Mária Vargová a Ingrid Konárková.
Eko-trieda – netradičné vyučovanie v prírode
V areáli školy je vybudovaná prvá časť Eko-triedy. Využívajú ju deti počas jarných až jesenných dní na učenie sa v prírode, ale aj na hravé činnosti v popoludňajších hodinách. V Eko-triede sú pokusné políčka, kde deti pestujú rastliny, drevené stolíky a pníky priamo v tráve pod stromami. „Vybudovali sme ju za pomoci Mesta, sponzorov a rodičov. Teraz ju chceme doplniť o relaxačnú časť. Budujeme detské pieskovisko, ktoré budú deti využívať najmä po vyučovaní v školskom klube,“ hovorí zástupkyňa školy. Autorky projektu Renáta Titková, Gabriela Kollárová a Soňa Bégerová tvrdia, že Eko-trieda by mala byť súčasťou každej modernej školy.
GALÉRIA ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV
•Matej Chudý 4. B – 2. miesto v okresnom kole matematickej pytagoriády
•Romana Jamrichová 6. A, Jana Tomašová 7. A, Michaela Zverková 8. A, Boris Kóňa 8. A, Lukáš Michálek 9. B – reprezentanti v okresnom kole geografickej olympiády
•Barbora Brathová 9. A – 3. miesto v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka
•Patrik Šimek a Matej Beňuš, obaja zo 7. A – získali 2. miesto v okresnom kole olympiády z anglického jazyka
•Iveta Šindlerová, Lucia Kunová, Magdaléna Lenčéšová, Michaela Mládeneková, Nikola Nagyová – žiačky 4. A – reprezentantky v okresnej súťaži Rastliny a zvieratá našich lesov
•Adam Čeri, Karin Tomasoszka, Petra Siteková, Irena Bednáriková, J. Babušíková – žiaci 5. A – okresné kolo súťaže Rastliny a zvieratá našich lesov
•Kristína Vargová – úspešná riešiteľka okresného kola chemickej olympiády
•Michael Ledwoň 9. A – okresné kolo zoologickej olympiády
•Peter Doleš, Adam Kuchár, obaja z 9. A - okresné kolo biologickej olympiády
•Kristína Jašková 3. A – 2. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko, 3. miesto patrilo Petre Obertovej zo 7. A , 7. miesto si vybojovala Petra Kukučková zo 4. B
•Barbora Jánska, Ema Tekeliová, Gabriela Martincová, Paulína Gregorová, Kristína Jašková, Viktória Juríková, žiačky 3. A – reprezentantky v okresnom kole súťaže Hliadka mladých zdravotníkov
•Nikola Ševčíková 3. A – 3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, 7. miesto patrilo Kristíne Jaškovej z 3. A a Milanovi Dolešovi zo 7. A
•Žiaci z 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 5. A, 7. A sa zapojili do matematického Klokana
•Žiaci 7. – 9. ročníka získali 3. miesto vo výtvarnej súťaži SPP - Maľujeme kotolne
Žiaci dosiahli výborné výsledky v oblasti telesnej výchovy:
•Hádzaná – 1. miesto Majstrovstvá okresu
•2. miesto Majstrovstvá kraja
•Volejbal - chlapci – 3. miesto majstrovstvá okresu
•dievčatá - 3. miesto majstrovstvá okresu
•Malý futbal „D“ - 1. miesto majstrovstvá okresu, 2. miesto majstrovstvá kraja
•Malý futbal „CH“ – 5. miesto majstrovstvá okresu
VIETE, ŽE:
•V priestoroch školy sa nachádza súkromná umelecká škola ARS STUDIO.
•V škole pracuje školské športové stredisko – hádzaná a karate.
•Zapojili sme sa do projektov Zdravá škola a Škola otvorená športu.
•Žiaci našej školy organizovali formou burzy prebytočných hračiek zbierku pre deti detských domovov a zapojili sme sa do akcie Biela pastelka.
•Počas celého školského roka organizujeme zber papiera a pet fliaš. V každej triede sú škatule, kam deti odkladajú použitý papier. Zber pravidelne vyhodnocujeme.
•Každoročne škola organizuje karneval, deň detí, fašiangy a školu v prírode.
•Máme dobrú spoluprácu s Policajným zborom na Klokočine. Jeho príslušníci pravidelne poriadajú prednášky s protidrogovou tematikou, proti šikanovaniu a o právach detí.
•Zabezpečujeme psychologické poradenstvo v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou, využívame služby špeciálneho pedagóga Róberta Schvarcza. Na škole je sedem integrovaných detí.
•Ročníky 1– 4 sú zapojené do projektov Čítajte s nami a Čítajte s Osmijankom. S deťmi pravidelne navštevujeme Krajskú knižnicu Karola Kmeťka na Klokočine.
•Všetky učiteľky školy absolvovali kurz Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa. Poriadalo ho školiace stredisko Gymnázium na Golianovej ulici.
•V Nitrianskej školskej lige sme boli celkoví víťazi v ročníku 2004/5 a získali sme šesť pohárov – v hádzanej, vybíjanej, vo futbale, vo volejbale a v basketbale.
•Soňa Bégerová a Gabriela Kollárová získali osvedčenie Modelového učiteľa a zavádzajú do praxe prvky integrovaného tematického vyučovania. Do praxe ho aplikujú aj Renáta Titková, Zuzana Srnková a Helena Turbová.

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 3. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 4. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 5. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 6. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 7. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 8. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. MetLife prináša novinky v skupinovom poistení pre zamestnancov
 3. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 4. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 5. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 6. Unilabs Slovensko otvára v Boroch najmodernejšie laboratórium
 7. Istota nízkeho úroku. Krásne bývanie s hypotékou za 1,49 %
 8. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 31 934
 2. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 22 251
 3. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur. 14 464
 4. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 11 332
 5. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 6 079
 6. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 4 238
 7. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať? 4 193
 8. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 3 592

Blogy SME

 1. Radko Mačuha: Ulica bez duše (cyklus Bratislavská krutosť)
 2. Jozef Drahovský: Verejná doprava zadarmo
 3. Štefan Vidlár: Bílý tíň
 4. Rudolfa Vallová: Prvý apríl v turizme
 5. Jozef Ďanovský: Umenie Žiť
 6. Anton Kovalčík: Čím je dláždená cesta do Kremľa? 1 - Zopár výbuchov.
 7. Ivan Čáni: Robert a Lucinka.
 8. Peter Svoreň: Erste Group zasiahla banková neistota najsilnejšie, z úderu by sa však mala čoskoro zotaviť
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 46 021
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 25 022
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 9 877
 4. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 181
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 830
 6. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 616
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 123
 8. Post Bellum SK: Ľudáci sa zbavili najprv židovských dievčat a mladých žien 3 765
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Výber TOP športových správ z regiónov.


22 h
Ihrisko na Dyčke bolo dejiskom piatkovej dohrávky 8. ligy B.

V piatkovej dohrávke sa zrodila remíza.


Ľuboš Modzga 18 h

Pracovné vzťahy sa dajú utužovať rôznym spôsobom, čo tak futbal? Postavte v práci tím a zmerajte si sily v unikátnej celoslovenskej súťaži MY Liga zamestnancov.


19 h
Antonín Stavjaňa. Najväčšia osobnosť histórie nitrianskeho hokeja? Viaceré uhly pohľadu tomu nasvedčujú.

Takmer štyridsať otázok pre trénera-legendu. Takto zachránil Nitru.


24 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Hornej Nitre v priebehu týždňa šelmy útočili dvakrát.


31. mar

Smrť známeho veterinára z Trnavy všetkých šokovala.


31. mar

Takmer štyridsať otázok pre trénera-legendu. Takto zachránil Nitru.


24 h

Cestujúcich, ktorí sa pri udalosti nezranili, prepravil náhradný spoj.


TASR 31. mar

Blogy SME

 1. Radko Mačuha: Ulica bez duše (cyklus Bratislavská krutosť)
 2. Jozef Drahovský: Verejná doprava zadarmo
 3. Štefan Vidlár: Bílý tíň
 4. Rudolfa Vallová: Prvý apríl v turizme
 5. Jozef Ďanovský: Umenie Žiť
 6. Anton Kovalčík: Čím je dláždená cesta do Kremľa? 1 - Zopár výbuchov.
 7. Ivan Čáni: Robert a Lucinka.
 8. Peter Svoreň: Erste Group zasiahla banková neistota najsilnejšie, z úderu by sa však mala čoskoro zotaviť
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 46 021
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 25 022
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 9 877
 4. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 181
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 830
 6. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 616
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 123
 8. Post Bellum SK: Ľudáci sa zbavili najprv židovských dievčat a mladých žien 3 765
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu