Štvrtok, 1. jún, 2023 | Meniny má Žaneta

Predstavujeme školu

Zriaďovateľkou Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej (SZUŠ) a Súkromného konzervatória je Helena Madariová, pedagogička s dlhoročnou praxou v tanečnej oblasti. Školy sídlia na Krčméryho a Murániho ulici.

„Prizvala som k spolupráci aj svoje priateľky a kolegyne Lenku Kratochvílovú a Alenu Slávikovú. Spoločnými silami sme vybudovali základy novej školy,“ hovorí riaditeľka Helena Madariová. Na reklamu a propagačné činnosti dozerá Diana Trandžíková. Na škole pôsobí aj manžel Heleny Madariovej, Štefan Madari, ktorý je husľovým pedagógom. „Základom úspechu sú v prvom rade ľudia, ktorí veria v úspešnosť myšlienky a sú ochotní pre to aj niečo obetovať. Tých ja mám,“ podotýka riaditeľka školy.
Odčlenením od štátnej základnej umeleckej školy v roku 2001 vzniklo Baletné štúdio. Vytvoril sa impulz pre vznik Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej. V súčasnosti má 500 žiakov v troch študijných odboroch - hudobnom, výtvarnom a tanečnom. „Ťažisko práce hudobného odboru spočíva v klasickom repertoári a technike. Snažíme sa však priblížiť aj umenie súčasnej generácie. Ponúkame štúdium modernej hudby - jazzu, rocku, popu a podobne. Vo vzdelávaní sme vytvorili priestor pre nový spôsob výučby prostredníctvom zvukovej a nahrávacej techniky, počítačových programov a internetu. Majú k nemu prístup všetci naši žiaci a pedagógovia. Žiaci môžu pracovať vo forme rozšíreného vyučovania, účinkovať v komorných zoskupeniach a orchestri, speváckom zbore, v súbore ľudovej hudby i v dychovom orchestri,“ hovorí Helena Madariová. V programe bezplatnej hudobnej prípravy prispieva škola aj k výchove detí predškolského veku. „Snažíme sa vytvoriť školu rodinného typu. Priestory školy sú sprístupnené pre umeleckú prácu dvanásť hodín denne vrátane víkendov. Obe naše školy udržiavajú kontakty so slovenskými a zahraničnými súkromnými i štátnymi školami podobného zamerania,“ informuje riaditeľka. SZUŠ v tomto školskom roku participuje na projekte Hudobná náuka v základnej umeleckej škole. „Umožňujeme uskutočňovať priebežné vzdelávanie v priestoroch školy. Účastníkmi vzdelávania sú pedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl, ktorí vyučujú predmet hudobná náuka. Uvedený typ vzdelávania je vhodný aj pre učiteľov hudobnej výchovy v základných školách,“ podotýka.
Študenti SZUŠ získali aj v tomto školskom roku množstvo ocenení na hudobných a výtvarných súťažiach. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.szusnr.edu.sk.
„Človek má v sebe zakorenený vzťah k prírode, má chuť objavovať, meniť a vytvárať. Vo výtvarnom odbore ponúkame deťom naberanie skúseností s materiálmi. Chceme im dopriať „zašpiniť sa“, uvoľniť sa, vymýšľať, výtvarne sa vyjadriť a naučiť sa po sebe aj upratať. Radosť z akcie a hry u mladších detí postupne premieňame na sebavedomú prácu a na zdokonaľovanie klasických aj objavných výtvarných techník,“ hovorí Jana Miklášová, pedagogička výtvarného odboru SZUŠ . Vedie deti vo veku od 4 do 14 rokov. „Nezáleží, či sú deti výtvarne talentované. Nejde nám len o výchovu budúcich výtvarníkov. Podporujeme tvorivé schopnosti detí a ich vzťah k umeniu,“ dodáva. Staršie deti a dospelých má pod odborným dohľadom Pavol Bebjak. Svoje dlhoročné poznatky z praxe im odovzdáva prostredníctvom hodín zameraných prevažne na olejomaľbu. „Cieľom mojej výučby je dosiahnuť artefakt schopný znášať aj náročné profesionálne kritériá,“ hovorí Pavol Bebjak. Okrem klasických výtvarných techník ponúka škola aj kurz keramiky. V budúcom roku pripravuje aj špeciálne ročné kurzy. Budú zamerané na prípravu uchádzačov o štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách. Viesť ich bude Dana Tarinová. Žiaci školy sa okrem prezentácie svojich diel na výstavách zúčastňujú mnohých výtvarných súťaží. V súčasnosti sa žiaci druhého stupňa základných umeleckých škôl zapájajú do vzdelávacieho programu Umenie zblízka. Organizátorom je Galéria mesta Bratislava. Súkromná základná umelecká škola zorganizovala v auguste 2005 pre všetky deti originálny projekt s názvom Letné denné workshopy. Ich cieľom bolo ponúknuť deťom možnosť zmysluplného trávenia voľného času, ale i objaviť a rozvíjať ich talent. „Najväčšiemu záujmu sa tešil street dance workshop, ktorý viedol náš stály pedagóg, majster Európy Tomáš Rábek. Pomáhal mu aj jeho tanečný partner zo skupiny eXjumpers Ivan Draškovič. Za týždeň dokázali postaviť deťom náročnú a pútavú choreografiu. Predviedli ju na záverečnom vystúpení, za čo dostali veľký potlesk,“ hovorí Diana Trandžíková. „Na základe pozitívnej odozvy sme sa rozhodli v tomto projekte pokračovať a vytvoriť z letných denných workshopov tradíciu. Naším cieľom je rozšíriť ponúkané tvorivé dielne o výtvarný a literárno-dramatický odbor. Chceme presunúť časť výučby do prírody. Našou snahou je, aby workshopy boli finančne výhodné pre rodičov. Požiadali sme preto odbor kultúry Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja o dotáciu na tento projekt,“ dodáva manažérka školy.
V roku 2002 vzniklo akreditované štúdium tanca na Súkromnom tanečnom konzervatóriu. Bola to prvá súkromná stredná škola so zameraním na tanečné umenie na Slovensku.
Na profesionálnej scéne reprezentujú konzervatórium už tri ročníky tanečníkov. „Máme uzatvorenú zmluvu o spolupráci medzi školou a Divadlom Andreja Bagara v Nitre. Publikum bude mať možnosť vidieť študentov tanca v novo naštudovaných inscenáciách a muzikáloch,“ informuje Helena Madariová.
Aj v budúcom školskom roku budú uchádzači o štúdium prijatí na základe talentových skúšok. Otvárajú sa nové akreditované odbory: hudobný- spev a hudobno-dramatický. Spev bude viesť Peter Ďurovec, hudobno-dramatický odbor Vladimír Bartoň a Renáta Ryníková. Pedagogický zbor bude tvoriť vyše dvadsať pedagógov.
Cieľom školy je vychovávať všestranných profesionálnych umelcov. Toto zabezpečujú aj prostredníctvom výučby cudzích jazykov - francúzštiny, španielčiny, angličtiny, nemčiny a taliančiny. Povinné odborné predmety sú dejiny tanca a baletu, teória a metodika tanca, anatómia a praktické hodiny z oblasti klasického, ľudového a moderného tanca u tanečníkov. U hercov sú to javisková reč, javiskový pohyb a herecká tvorba. V hudobnom odbore zase hodiny spevu, dejín a teórie hudby. Hodiny dejepisu, etiky, náboženstva a náuky o spoločnosti dodajú všetkým absolventom potrebný rozhľad aj na prípadné ďalšie štúdium na vysokej škole.
Škola disponuje počítačovou triedou, výučbu informatiky ponúka ako doplnkový predmet.
„V umeleckej brandži sa nepresadí každý. Všetci, ktorí sa rozhodnú študovať na konzervatóriu, musia spĺňať náročné kritériá,“ hovorí zástupkyňa Alena Sláviková. Po maturite môžu študenti školy pokračovať v štúdiu na tanečnom odbore v piatom alebo šiestom ročníku. Získajú tým absolutórium s pedagogickým minimom a vyššie odborné vzdelanie.
V súčasnosti sa priestory konzervatória nachádzajú v časti budovy Základnej školy na Krčméryho ulici. Študenti, ktorí dochádzajú, majú možnosť využívať internát na Strednom odbornom učilišti potravinárskom na Čermáni.
Konzervatórium je súkromnou školou, žiaci platia školné vo výške 1700 korún mesačne. „Celá čiastka príspevkov sa študentom vráti v podobe dresov, cvičiek, vstupného na plaváreň a masáže najmä pre tanečníkov. V novom školskom roku škola pripravuje aj kurz jazdectva a šermu. Peniaze slúžia i na štartovné na súťažiach, študijné pobyty, majstrovské kurzy i zájazdy do družobných škôl v zahraničí,“ informuje riaditeľka školy Helena Madariová.
Študentov motivujú školskými súťažami. „V tomto roku bude vyhlásený najlepší tanečník roka a do hlasovania sa zapájajú okrem pedagógov aj študenti. Víťaz získa finančnú odmenu a fotografiu v sieni slávy,“ hovorí vedúca tanečného odboru Agáta Krausová.
V budúcnosti vedenie uvažuje o odmene pre víťaza v podobe úľavy zo školného alebo atraktívneho študijného pobytu v zahraničí.
Z rozhovoru Diany Trandžíkovej s umelcom Vladimírom Bartoňom
Vaša herecká kariéra sa začala v Nitre a diváci vás poznajú z množstva naštudovaných inscenácií, v ktorých ste často predviedli bravúrnosť svojho hereckého umenia. Čo vás spája s Nitrou?
Tridsaťpäť rokov pôsobenia v Divadle Andreja Bagara, ktoré sa naplnia tento rok presne 1. júla. Je to moje prvé a zároveň posledné pôsobisko. Určite nemienim meniť dres. Som veľmi rád, že ma Nitrania rýchlo prijali medzi seba a odpustili mi, že som rodák z Bratislavy. Pochodil som kus sveta, ale vždy sa rád vraciam do Nitry. Nevymenil by som ju za nič na svete. Mám tu svoje osobné azylové miesta, kam sa chodím „vytešiť“, keď som šťastný, ale kam rád chodím aj premýšľať.
Aké dôvody vás priviedli k pedagogickej práci na Súkromnom konzervatóriu v Nitre? Nebojíte sa tejto ťažkej a zodpovednej úlohy?
K tejto práci ma priviedol telefonát šéfky manažmentu Diany Trandžíkovej. Poviem úprimne, že som ani dlho nerozmýšľal, hoci som mal, lebo keď som zistil, čo ma čaká, dostal som trému. Mám pocit veľkej zodpovednosti. V súčasnosti, keď reality show vytláča umenie, verím, že sa ešte dožijem renesancie kultúry. A to nielen kultúry divadla, filmu, či literatúry, ale aj kultúry slova, stolovania a kultúry vo vzájomnom styku, ktoré sú veľmi dôležité.
Vaši budúci žiaci vás majú možnosť v súčasnosti vidieť v novo inscenovanej hre Agáta hľadá prácu, v komickej role. Aká dramatická postava vám najviac utkvela v pamäti?
Tých je niekoľko, vždy tá posledná zaujme najviac. Dodnes si však rád spomínam na postavy Imra v hre Šikuliáda, čo bola dramatizácia poviedok môjho, žiaľ už nebohého, kamaráta Vinca Šikulu. Bola to poviedka Vilma a režíroval ju vynikajúci Jožko Bednárik. V tejto hre som prehovoril jedinú jednu vetu a predsa mi zostala v pamäti.
VIETE, ŽE:
•od septembra 2006 otvárame v rámci SZUŠ literárno-dramatický odbor
•v rámci svojich umeleckých aktivít pripravujeme festival klasickej hudby Hudobná jeseň, na ktorý sme pozvali Jindřicha Pazderu, SKO Bohdana Warchala, Dagmar Bezačinskú, Bajan trio Meisl, manželov Jelínkovcov a Petra Nováka
•v spolupráci s hosťami z bratislavského a brnenského konzervatória predvedú študentky nášho konzervatória svoje umenie v Starom divadle - vystúpenie sa uskutoční 29. júna
•naši absolventi budú mať 19. mája o 17.30 hodine verejný koncert v Ponitrianskom múzeu
•obyvatelia Nitry si nás môžu 21. mája o 15. hodine vypočuť v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii
• všetkých záujemcov o štúdium na SZUŠ privítame 24. mája od 16. hodiny na zápise v priestoroch našej školy na Krčméryho 2 v Nitre
•od tohto školského roku máme pobočku tanečného odboru v Bratislave a hudobného odboru v Nových Sadoch a Zbehoch, pobočku v Bratislave vedie Dagmar Puobišová
Perlička: 1. apríla sme uvítali do života „budúceho riaditeľa školy,“ vnuka pani riaditeľky – Miroslava
Čo ešte neviete, môžete sa dozvedieť: konzervatorium@zoznam.sk, tel.: 0905 20 70 70, www.szusnr.edu.sk

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Obsluha, ktorá vám poradí s autom aj zachráni život
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 7. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu
 2. Slováci si čoraz častejšie kupujú jazdené „kombíky“ na úver
 3. Najinovatívnejšia banka v CEE je zo Slovenska!
 4. Deti z detských domovov predviedli svoj talent
 5. Miliónová investícia do elektrickej stanice zabráni problému
 6. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 8. Orange hokejové talenty priniesli množstvo detskej radosti
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 13 532
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 992
 3. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 208
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 4 944
 5. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 3 698
 6. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 825
 7. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 2 248
 8. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 1 963

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Náboženstvá sú nevedecké učenia, nacionalizmus ako vznecovanie nenávisti medzi ľuďmi...
 2. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: MUDr. Krivošík: Bola to len štúdia, dnes vieme ovplyvniť progres ochorenia
 3. Stano Sládek: Influencer
 4. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť.
 5. Dušan Koniar: Ako hrad Uhrovec o 43 eur prišiel
 6. Katarína Vanišová: Známy futbalista šokoval svet: Je z neho nový Pablo Escobar
 7. Jozef Ďanovský: Ach tá Spoluzávislosť
 8. Post Bellum SK: Deti, ktoré sa pred nástrahami vojny ukrývali v lesoch
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 129 188
 2. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 38 419
 3. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 805
 4. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 17 860
 5. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 10 944
 6. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 8 973
 7. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 6 554
 8. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 515
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Návšteva pohotovosti je pre rodičov a ich deti neraz nočnou morou.

Pacienti a lekári budú cestovať do susedného okresu.


2 h
Provizórna pristávacia plocha pre záchranárskej vrtuľníky.

Pristávaciu plochu dodnes nepostavili.


5 h
Nitrianske Hrnčiarovce verzus AC Nitra - kto sa bude v piatok podvečer tešiť z postupu do finále Campri Cupu?

Preteky o Prahu, diel predposledný. Program na piatkový podvečer je jasný.


18 h
Nikola Rácková už bola v Šali ako inventár. Rozlúčka prišla po 11 rokoch.

S kariérou sa rozlúčila po jedenástich sezónach v Šali.


31. máj

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Náboženstvá sú nevedecké učenia, nacionalizmus ako vznecovanie nenávisti medzi ľuďmi...
 2. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: MUDr. Krivošík: Bola to len štúdia, dnes vieme ovplyvniť progres ochorenia
 3. Stano Sládek: Influencer
 4. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť.
 5. Dušan Koniar: Ako hrad Uhrovec o 43 eur prišiel
 6. Katarína Vanišová: Známy futbalista šokoval svet: Je z neho nový Pablo Escobar
 7. Jozef Ďanovský: Ach tá Spoluzávislosť
 8. Post Bellum SK: Deti, ktoré sa pred nástrahami vojny ukrývali v lesoch
 1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 129 188
 2. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 38 419
 3. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 805
 4. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 17 860
 5. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 10 944
 6. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 8 973
 7. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ? 6 554
 8. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 515
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu