Piatok, 28. január, 2022 | Meniny má Alfonz

Predstavujeme školu

Zriaďovateľkou Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej (SZUŠ) a Súkromného konzervatória je Helena Madariová, pedagogička s dlhoročnou praxou v tanečnej oblasti. Školy sídlia na Krčméryho a Murániho ulici.

„Prizvala som k spolupráci aj svoje priateľky a kolegyne Lenku Kratochvílovú a Alenu Slávikovú. Spoločnými silami sme vybudovali základy novej školy,“ hovorí riaditeľka Helena Madariová. Na reklamu a propagačné činnosti dozerá Diana Trandžíková. Na škole pôsobí aj manžel Heleny Madariovej, Štefan Madari, ktorý je husľovým pedagógom. „Základom úspechu sú v prvom rade ľudia, ktorí veria v úspešnosť myšlienky a sú ochotní pre to aj niečo obetovať. Tých ja mám,“ podotýka riaditeľka školy.
Odčlenením od štátnej základnej umeleckej školy v roku 2001 vzniklo Baletné štúdio. Vytvoril sa impulz pre vznik Súkromnej základnej umeleckej školy Heleny Madariovej. V súčasnosti má 500 žiakov v troch študijných odboroch - hudobnom, výtvarnom a tanečnom. „Ťažisko práce hudobného odboru spočíva v klasickom repertoári a technike. Snažíme sa však priblížiť aj umenie súčasnej generácie. Ponúkame štúdium modernej hudby - jazzu, rocku, popu a podobne. Vo vzdelávaní sme vytvorili priestor pre nový spôsob výučby prostredníctvom zvukovej a nahrávacej techniky, počítačových programov a internetu. Majú k nemu prístup všetci naši žiaci a pedagógovia. Žiaci môžu pracovať vo forme rozšíreného vyučovania, účinkovať v komorných zoskupeniach a orchestri, speváckom zbore, v súbore ľudovej hudby i v dychovom orchestri,“ hovorí Helena Madariová. V programe bezplatnej hudobnej prípravy prispieva škola aj k výchove detí predškolského veku. „Snažíme sa vytvoriť školu rodinného typu. Priestory školy sú sprístupnené pre umeleckú prácu dvanásť hodín denne vrátane víkendov. Obe naše školy udržiavajú kontakty so slovenskými a zahraničnými súkromnými i štátnymi školami podobného zamerania,“ informuje riaditeľka. SZUŠ v tomto školskom roku participuje na projekte Hudobná náuka v základnej umeleckej škole. „Umožňujeme uskutočňovať priebežné vzdelávanie v priestoroch školy. Účastníkmi vzdelávania sú pedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl, ktorí vyučujú predmet hudobná náuka. Uvedený typ vzdelávania je vhodný aj pre učiteľov hudobnej výchovy v základných školách,“ podotýka.
Študenti SZUŠ získali aj v tomto školskom roku množstvo ocenení na hudobných a výtvarných súťažiach. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.szusnr.edu.sk.
„Človek má v sebe zakorenený vzťah k prírode, má chuť objavovať, meniť a vytvárať. Vo výtvarnom odbore ponúkame deťom naberanie skúseností s materiálmi. Chceme im dopriať „zašpiniť sa“, uvoľniť sa, vymýšľať, výtvarne sa vyjadriť a naučiť sa po sebe aj upratať. Radosť z akcie a hry u mladších detí postupne premieňame na sebavedomú prácu a na zdokonaľovanie klasických aj objavných výtvarných techník,“ hovorí Jana Miklášová, pedagogička výtvarného odboru SZUŠ . Vedie deti vo veku od 4 do 14 rokov. „Nezáleží, či sú deti výtvarne talentované. Nejde nám len o výchovu budúcich výtvarníkov. Podporujeme tvorivé schopnosti detí a ich vzťah k umeniu,“ dodáva. Staršie deti a dospelých má pod odborným dohľadom Pavol Bebjak. Svoje dlhoročné poznatky z praxe im odovzdáva prostredníctvom hodín zameraných prevažne na olejomaľbu. „Cieľom mojej výučby je dosiahnuť artefakt schopný znášať aj náročné profesionálne kritériá,“ hovorí Pavol Bebjak. Okrem klasických výtvarných techník ponúka škola aj kurz keramiky. V budúcom roku pripravuje aj špeciálne ročné kurzy. Budú zamerané na prípravu uchádzačov o štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách. Viesť ich bude Dana Tarinová. Žiaci školy sa okrem prezentácie svojich diel na výstavách zúčastňujú mnohých výtvarných súťaží. V súčasnosti sa žiaci druhého stupňa základných umeleckých škôl zapájajú do vzdelávacieho programu Umenie zblízka. Organizátorom je Galéria mesta Bratislava. Súkromná základná umelecká škola zorganizovala v auguste 2005 pre všetky deti originálny projekt s názvom Letné denné workshopy. Ich cieľom bolo ponúknuť deťom možnosť zmysluplného trávenia voľného času, ale i objaviť a rozvíjať ich talent. „Najväčšiemu záujmu sa tešil street dance workshop, ktorý viedol náš stály pedagóg, majster Európy Tomáš Rábek. Pomáhal mu aj jeho tanečný partner zo skupiny eXjumpers Ivan Draškovič. Za týždeň dokázali postaviť deťom náročnú a pútavú choreografiu. Predviedli ju na záverečnom vystúpení, za čo dostali veľký potlesk,“ hovorí Diana Trandžíková. „Na základe pozitívnej odozvy sme sa rozhodli v tomto projekte pokračovať a vytvoriť z letných denných workshopov tradíciu. Naším cieľom je rozšíriť ponúkané tvorivé dielne o výtvarný a literárno-dramatický odbor. Chceme presunúť časť výučby do prírody. Našou snahou je, aby workshopy boli finančne výhodné pre rodičov. Požiadali sme preto odbor kultúry Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja o dotáciu na tento projekt,“ dodáva manažérka školy.
V roku 2002 vzniklo akreditované štúdium tanca na Súkromnom tanečnom konzervatóriu. Bola to prvá súkromná stredná škola so zameraním na tanečné umenie na Slovensku.
Na profesionálnej scéne reprezentujú konzervatórium už tri ročníky tanečníkov. „Máme uzatvorenú zmluvu o spolupráci medzi školou a Divadlom Andreja Bagara v Nitre. Publikum bude mať možnosť vidieť študentov tanca v novo naštudovaných inscenáciách a muzikáloch,“ informuje Helena Madariová.
Aj v budúcom školskom roku budú uchádzači o štúdium prijatí na základe talentových skúšok. Otvárajú sa nové akreditované odbory: hudobný- spev a hudobno-dramatický. Spev bude viesť Peter Ďurovec, hudobno-dramatický odbor Vladimír Bartoň a Renáta Ryníková. Pedagogický zbor bude tvoriť vyše dvadsať pedagógov.
Cieľom školy je vychovávať všestranných profesionálnych umelcov. Toto zabezpečujú aj prostredníctvom výučby cudzích jazykov - francúzštiny, španielčiny, angličtiny, nemčiny a taliančiny. Povinné odborné predmety sú dejiny tanca a baletu, teória a metodika tanca, anatómia a praktické hodiny z oblasti klasického, ľudového a moderného tanca u tanečníkov. U hercov sú to javisková reč, javiskový pohyb a herecká tvorba. V hudobnom odbore zase hodiny spevu, dejín a teórie hudby. Hodiny dejepisu, etiky, náboženstva a náuky o spoločnosti dodajú všetkým absolventom potrebný rozhľad aj na prípadné ďalšie štúdium na vysokej škole.
Škola disponuje počítačovou triedou, výučbu informatiky ponúka ako doplnkový predmet.
„V umeleckej brandži sa nepresadí každý. Všetci, ktorí sa rozhodnú študovať na konzervatóriu, musia spĺňať náročné kritériá,“ hovorí zástupkyňa Alena Sláviková. Po maturite môžu študenti školy pokračovať v štúdiu na tanečnom odbore v piatom alebo šiestom ročníku. Získajú tým absolutórium s pedagogickým minimom a vyššie odborné vzdelanie.
V súčasnosti sa priestory konzervatória nachádzajú v časti budovy Základnej školy na Krčméryho ulici. Študenti, ktorí dochádzajú, majú možnosť využívať internát na Strednom odbornom učilišti potravinárskom na Čermáni.
Konzervatórium je súkromnou školou, žiaci platia školné vo výške 1700 korún mesačne. „Celá čiastka príspevkov sa študentom vráti v podobe dresov, cvičiek, vstupného na plaváreň a masáže najmä pre tanečníkov. V novom školskom roku škola pripravuje aj kurz jazdectva a šermu. Peniaze slúžia i na štartovné na súťažiach, študijné pobyty, majstrovské kurzy i zájazdy do družobných škôl v zahraničí,“ informuje riaditeľka školy Helena Madariová.
Študentov motivujú školskými súťažami. „V tomto roku bude vyhlásený najlepší tanečník roka a do hlasovania sa zapájajú okrem pedagógov aj študenti. Víťaz získa finančnú odmenu a fotografiu v sieni slávy,“ hovorí vedúca tanečného odboru Agáta Krausová.
V budúcnosti vedenie uvažuje o odmene pre víťaza v podobe úľavy zo školného alebo atraktívneho študijného pobytu v zahraničí.
Z rozhovoru Diany Trandžíkovej s umelcom Vladimírom Bartoňom
Vaša herecká kariéra sa začala v Nitre a diváci vás poznajú z množstva naštudovaných inscenácií, v ktorých ste často predviedli bravúrnosť svojho hereckého umenia. Čo vás spája s Nitrou?
Tridsaťpäť rokov pôsobenia v Divadle Andreja Bagara, ktoré sa naplnia tento rok presne 1. júla. Je to moje prvé a zároveň posledné pôsobisko. Určite nemienim meniť dres. Som veľmi rád, že ma Nitrania rýchlo prijali medzi seba a odpustili mi, že som rodák z Bratislavy. Pochodil som kus sveta, ale vždy sa rád vraciam do Nitry. Nevymenil by som ju za nič na svete. Mám tu svoje osobné azylové miesta, kam sa chodím „vytešiť“, keď som šťastný, ale kam rád chodím aj premýšľať.
Aké dôvody vás priviedli k pedagogickej práci na Súkromnom konzervatóriu v Nitre? Nebojíte sa tejto ťažkej a zodpovednej úlohy?
K tejto práci ma priviedol telefonát šéfky manažmentu Diany Trandžíkovej. Poviem úprimne, že som ani dlho nerozmýšľal, hoci som mal, lebo keď som zistil, čo ma čaká, dostal som trému. Mám pocit veľkej zodpovednosti. V súčasnosti, keď reality show vytláča umenie, verím, že sa ešte dožijem renesancie kultúry. A to nielen kultúry divadla, filmu, či literatúry, ale aj kultúry slova, stolovania a kultúry vo vzájomnom styku, ktoré sú veľmi dôležité.
Vaši budúci žiaci vás majú možnosť v súčasnosti vidieť v novo inscenovanej hre Agáta hľadá prácu, v komickej role. Aká dramatická postava vám najviac utkvela v pamäti?
Tých je niekoľko, vždy tá posledná zaujme najviac. Dodnes si však rád spomínam na postavy Imra v hre Šikuliáda, čo bola dramatizácia poviedok môjho, žiaľ už nebohého, kamaráta Vinca Šikulu. Bola to poviedka Vilma a režíroval ju vynikajúci Jožko Bednárik. V tejto hre som prehovoril jedinú jednu vetu a predsa mi zostala v pamäti.
VIETE, ŽE:
•od septembra 2006 otvárame v rámci SZUŠ literárno-dramatický odbor
•v rámci svojich umeleckých aktivít pripravujeme festival klasickej hudby Hudobná jeseň, na ktorý sme pozvali Jindřicha Pazderu, SKO Bohdana Warchala, Dagmar Bezačinskú, Bajan trio Meisl, manželov Jelínkovcov a Petra Nováka
•v spolupráci s hosťami z bratislavského a brnenského konzervatória predvedú študentky nášho konzervatória svoje umenie v Starom divadle - vystúpenie sa uskutoční 29. júna
•naši absolventi budú mať 19. mája o 17.30 hodine verejný koncert v Ponitrianskom múzeu
•obyvatelia Nitry si nás môžu 21. mája o 15. hodine vypočuť v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii
• všetkých záujemcov o štúdium na SZUŠ privítame 24. mája od 16. hodiny na zápise v priestoroch našej školy na Krčméryho 2 v Nitre
•od tohto školského roku máme pobočku tanečného odboru v Bratislave a hudobného odboru v Nových Sadoch a Zbehoch, pobočku v Bratislave vedie Dagmar Puobišová
Perlička: 1. apríla sme uvítali do života „budúceho riaditeľa školy,“ vnuka pani riaditeľky – Miroslava
Čo ešte neviete, môžete sa dozvedieť: konzervatorium@zoznam.sk, tel.: 0905 20 70 70, www.szusnr.edu.sk

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 2. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 4. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Mecom ide na zelenú
 1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 4. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 7. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 8. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 9. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 10. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 9 828
 2. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 764
 3. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 611
 4. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 3 474
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 248
 6. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 2 958
 7. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 2 668
 8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 2 390
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 218
 10. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 1 985

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (28.1. - 3.2.1922)
 2. Martin Greguš: Myslite si, že vlády na Slovensku to s modernizáciou železníc myslia vážne? Pozrite si, čo hovoria fakty...Nevadí Vám to?
 3. Lórant Kulík: URBEX-Časť 2: V tajných izbách chátrajúceho domu na kpt.Nálepku v Košiciach bezdomovci (ne)ukrývajú starožitný nábytok
 4. Miroslav Lukáč: "Geniálni" Fico, Pellegrini, Kotleba, nie sú problémom SR.
 5. Robert Štepaník: diel 60 - moje TOP10 za rok 2021, časť 2 (miesto 5 až 1)
 6. Zuzana Cascino: Tragédia svedomia.
 7. Věra Tepličková: Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte...
 8. Helena Michlíková: Malý princ v rôznych jazykoch
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 321
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 9 231
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 103
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 682
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 238
 6. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 049
 7. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 019
 8. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 3 725
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 7. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Ihora priviedli v auguste pred sudcu, ktorý rozhodol o jeho väzobnom stíhaní. Dnes je už odsúdený.

Súd mu zároveň uložil trest vyhostenia na dobu sedem rokov.


8 h
Velčice (v červenom) zrejme začnú jar v pozmenenej zostave.

Kde sa starosta „nezaujíma o futbal“?


9 h
Ilustračná fotografia.

Zápis do jasieľ sa líši od toho do škôlky.


14 h
Jedno antigénové odberné miesto dnes neotvorili, informovala Tatiana Kubinec.

Certifikáty budú od dnešného dňa označené novou špeciálnou pečiatkou.


17 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Kúpalisko splnilo poslednú podmienku na prevádzku bazénov s termálnou vodou.


26. jan

Na miesto boli privolaní hasiči.


26. jan

Na brehu Liptovskej Mary chystajú rezort, bude desať metrov od hladiny priehrady.


16 h

Policajti v Banskobystrickom kraji vážili nákladné autá.


26. jan

Blogy SME

 1. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (28.1. - 3.2.1922)
 2. Martin Greguš: Myslite si, že vlády na Slovensku to s modernizáciou železníc myslia vážne? Pozrite si, čo hovoria fakty...Nevadí Vám to?
 3. Lórant Kulík: URBEX-Časť 2: V tajných izbách chátrajúceho domu na kpt.Nálepku v Košiciach bezdomovci (ne)ukrývajú starožitný nábytok
 4. Miroslav Lukáč: "Geniálni" Fico, Pellegrini, Kotleba, nie sú problémom SR.
 5. Robert Štepaník: diel 60 - moje TOP10 za rok 2021, časť 2 (miesto 5 až 1)
 6. Zuzana Cascino: Tragédia svedomia.
 7. Věra Tepličková: Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte...
 8. Helena Michlíková: Malý princ v rôznych jazykoch
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 321
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 9 231
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 103
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 682
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 238
 6. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 049
 7. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 019
 8. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 3 725
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 7. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu