Streda, 22. marec, 2023 | Meniny má Beňadik

EKOPROGRAM ako program podpory zamestnanosti

Nové chápanie zamestnania v 21. storočí.

Doba informačných technológií a robotizácie prináša znižovanie pracovný príležitostí v klasických priemyselných odvetviach.
Na druhej strane sa zvyšuje objem výroby a spotreby. Stúpa tak výnos z odbytu a predaja, pretože konečný počet spotrebiteľov a samotná spotreba je stála a trvalá. A trend je, že počet obyvateľov, teda spotrebiteľov neustále stúpa.
Paradoxne však zostava zachovaný zastaraný systém tvorby konečnej ceny a rozdeľovania zisku z výrobkov a služieb počnúc výrobcom cez medzičlánky klasickej distribúcie a reklamy až po maloobchod ako posledný kontakt so zákazníkom. I keď dopyt v spotrebe má stúpajúcu tendenciu dochádza zavádzaním nových technológii k postupnému znižovaniu potreby klasickej pracovnej sily vo výrobných a distribučných procesoch, k znižovaniu pracovných miest a teda nárastu nezamestnanosti. Prejavuje sa ekonomický paradox v tom, že objem výnosov a ziskov rastie ale potreba pracovnej sily klesá. Následne tak dochádza k nerovnomernému rozdeľovaniu hodnoty a výnosov pochádzajúcich z klasického chápania výrobných, distribučných a obchodných rabatov, pretože je vylúčený posledný článok tvorby tržnej hodnoty – spotrebiteľ. Ten tým, že zaplatí, dá výrobku alebo službe konečnú hodnotu určenú na rozdeľovanie. Tú si však rozdeľujú iba obchodné medzičlánky, reklama a výrobca. Klasická ekonomická teória nikdy neuvádzala konečného spotrebiteľa, ktorý zaplatením potvrdzoval tržnú hodnotu výrobku a služby, za spolutvorcu hodnoty. Obmedzovala sa na tvrdenie že cenu stanovuje ponuka a dopyt, jednoducho trh.
Úspešné spoločnosti boli, a ešte stále sú hodnotené podľa dosiahnutého obratu. Nikde sa však už neuvádza, že za dosiahnutý obrat je možné uznať iba výrobky a služby, ktoré spotrebitelia kúpili a hlavne zaplatili. To sa považuje sa automaticky samozrejme a nie je žiadúce to už skúmať.
Ale akú hodnotu majú výrobky a služby ak ich spotrebiteľ nekúpi a nezaplatí ich cenu? Žiadnu! To znamená že tržnú hodnotu potvrdzuje spotrebiteľ tým že zaplatí. Iba vtedy je možné uhradiť všetky výrobné a distribučné náklady, hlavne mzdy pre pracovné miesta, a dosiahnuť zisk potrebný na rozvoj.
V súčasnej praxi však konečný spotrebiteľ je postavený do pozície konečného zákazníka platiaceho iba konečnú 100% cenu bez možnosti podieľať sa na rozdeľovaní hodnoty, ktorú vlastne sám pomohol vytvoriť tým, že zaplatením za výrobok alebo službu ho opäť zmenil na kapitál investovaný do výroby.

SkryťVypnúť reklamu


Riešenie podpory zamestnanosti

spočíva v opätovnom navrátení všetkých zúčastnených článkov tvorby ceny do rozdeľovania pridanej hodnoty a zavedenie sociálne spravodlivejšieho rozdeľovania vznikajúcich zdrojov.
Toto riešenie je vo vytvorení možnosti pre spotrebiteľov zapojiť sa do organizovania odbytu formou priamej distribúcie výrobkov a služieb predovšetkým dennej spotreby, ktorá vykazuje známky trvalého a opakovane produkujúceho zdroja výnosov určených na rozdeľovanie. Riešenie je tiež v nutnosti sociálne spravodlivým spôsobom garantovať rozdeľovanie výnosov pomocou MLM, podľa podielu na organizovaní odbytu medzi spotrebiteľmi.
Uvolnenej pracovnej sile sa v priamej distribúcii ponúka možnosť opäť zúčastniť sa na rozdeľovaní hodnoty, opakovane a stabilne vznikajúcej predovšetkým v spotrebe, ktorej sú sami aj účastníkmi, teda aj tvorcami tržnej hodnoty.
V segmente dennej a osobnej spotreby sa robí najväčší obrat kapitálu a teda je i najväčším a hlavne trvalým ekonomickým zdrojom.
Teda riešenie problému zamestnanosti je v uznaní spotrebiteľa ako konečného článku obratu ako spolutvorcu hodnoty, a možnosti zapojenia sa účastníkov spotreby i do organizovania odbytu ako pracovnej činnosti metódou sieťového marketingu.
Zdroje na financovanie tejto novej pracovnej pozície sú v sociálne spravodlivejšom rozdeľovaní hodnoty.
Na rozdeľovaní tohto zdroja sa okrem výroby budú namiesto obchodných medzičlánkov a reklamy podieľať i ľudia zapojený do priamej distribúcie v najväčšom a hlavne stabilnom segmente obratu kapitálu, v spotrebe.
Táto metóda nevyžaduje od štátu okrem podpory rekvalifikácie a vzdelávania žiadne investičné stimuly.
Rozvoj nových trendov v distribúcii a rozdeľovaní hodnoty nemá za cieľ nahradiť klasický spôsob tvorby pracovných miest výroby a distribúcie tovarov a služieb, ale ovplyvniť určité percento celkového obratu v spotrebe. Už pri 30 percentnom podiele na obrate touto metódou sa vytvorí niekoľko desiatok tisíc nových pracovných pozícii.
Sieťový marketing priamej distribúcie obsahuje i medzinárodne uznané metódy hodnotenia podielu na výsledkoch tejto novej pracovnej činnosti, čo garantuje rovnosť príležitosti pre zúčastnených a vylučuje diskrimináciu na základe pohlavia, národnosti alebo sociálneho postavenia.
Preto je priama distribúcia formou sieťového marketingu najdynamickejšie rozvíjajúcim sa hospodárskym odvetvím. Rozdeľovanie výnosov vznikajúcich v každodennej spotrebe metódou MLM je sociálne spravodlivejšie, pretože vyjadruje skutočný osobný podiel na dosiahnutom výsledku a napĺňa tak staré a v praxi proklamované ale nenaplnené zásady sociálnej spravodlivosti „každému podľa zásluh a aká práca , taká pláca“ Pracovnú pozíciu v priamej distribúcii je možné vykonávať a riadiť i z domu ako samozamestnanie. čo má obrovský vplyv na nutnosť investícii do vytvárania klasických pracovných miest.
Prehnané investície štátu do vytvorenia jedného klasického pracovného miesta je nutné rozdeliť a nasmerovať i do rekvalifikácie uvolnenej pracovnej sily. Ale predovšetkým do vzdelávania a podpory absolventov škôl po ukončení prípravy na zamestnanie a zaradenie sa do spoločnosti.

SkryťVypnúť reklamu


Práca alebo podnikanie riadené z domu je trend zamestnanosti a životného štýlu ľudí 21. storočia.

Samozamestnanie doma so sebou prináša mnohé výhody. Sami si riadite život a vytvárate taký pracovný štýl, aký vám najviac vyhovuje. Sami i zodpovedáte za výsledky vlastnej práce Tým sa podporuje princíp osobnej zodpovednosti, ktorý je zároveň i stabilizátorom ekonomického rozvoja.
Tento štýl práce je vhodný pre ľudí, ktorí by inak mali problém uplatniť sa na pracovnom trhu – matky na plný úväzok, zdravotne postihnutí, študenti alebo starší ľudia, ktorým chýba pár rokov do dôchodku.
Zdroj pochádzajúci z priamej distribúcie v sieťovom marketingu je trvalý. Ostáva zdrojom i v dôchodkovom veku a preto okrem zamestnanosti rieši i problém zdrojov dôchodkového zabezpečenia v sociálnej oblasti.
Tu stačí iba dať príležitosť a podporiť vzdelávanie týchto cieľových skupín v príprave na samozamestnanie namiesto investovania do pracovných miest na ktoré nový zamestnávatelia prijímajú ľudí podľa vlastných potrieb a nie podľa potrieb spoločenského záujmu.

SkryťVypnúť reklamu

Podnikateľská príležitosť
v priamej distribúcii

Samozamestnanie je trend budúcnosti

Táto príležitosť je motorom nového spôsobu riešenia zamestnanosti, ktorý poháňa nekonečne opakujúca sa spotreba ľudí a domácností. Vytvára prístup k obchodným rozpätiam a rabatom z ktorých doteraz profitovali iba jednotlivé články od výroby cez distribúciu a reklamu až po obchodné reťazce.
Samozamestnanie v priamej distribúcii segmentu dennej spotreby posúva človeka do pozície nezávislého vlastníka podnikania (NVP), ktorý získava nové zručnosti, učí sa zvládať rôzne úlohy. Môže sa z neho stať strategický plánovač, marketingový pracovník, účtovník, manažér ľudských zdrojov alebo obchodník.
NVP tak porozumie všetkým aspektom samostatnej práce a podnikania a sám bude zodpovedať za dosiahnuté výsledky.
Metóda podnikania v priamej distribúcii umožňuje NVP pracovať doma – či už popri zamestnaní alebo ako vlastné samostatné podnikanie bez nutnosti kapitálu, skladových priestorov a zamestnancov.
Táto metóda od NVP nevyžaduje kapitál a nepredstavuje žiadne obchodné riziko. Postačuje byť iba vlastníkom obchodného práva bez povinnosti jeho využívania, bez povinných odberov.

Priama distribúcia nahrádza množstvo dodavateľsko-odberateľských vzťahov a distribúciu tovarov na čo klasický podnikatelia potrebujú nevyhnutný kapitál. Okrem kapitálu preberá dodávateľ v priamej distribúcii na seba i povinnosti 100% záruky spokojnosti čo pre NVP predstavuje nulové riziko. NVP majú možnosť riadiť svoje podnikanie i prostredníctvom internetu. Zostáva v kontakte s dodávateľskou spoločnosťou a efektívnym spôsobom si objednávajú a nakupujú výrobky a služby.


EKOPROGRAM

Ekoprogram sa zameriava na spotrebiteľské správanie sa spotrebiteľov a bežných domácností. Tu sa najviac prejavujú dôsledky komerčného tlaku na konzumné správania sa, čoho dôsledkom je vytváranie množstva komunálneho odpadu bez povinnosti a zodpovednosti za jeho spracovanie. Tá sa akosi automaticky prenáša na štát, ministerstvo životného prostredia a na samosprávu. Ekoprogram využíva výhody priamej distribúcie na vytváranie pracovných pozícii podporou samozamestnania a spravodlivejšie rozdeľovanie zdrojov pre podporu jeho trvalého udržania. Rozširuje jej možnosti o nové marketingové metódy komunikácie s partnermi a spotrebiteľmi. Začína prípravou a vzdelávaním už v oblasti mimoškolskej výchovy a následne pre nezamestnaných absolventov škôl ponúka rekvalifikáciu na samozamestnanie. Podporuje ďalšie vzdelávanie na infocentrách pre záujemcov o nové pracovné pozície s cieľom vzdelávať, ale predovšetkým podporovať trvalú udržateľnosť samozamestnania. Ekoprogram realizovaný popísanou metódou garantuje rovnosť príležitosti pre zúčastnených a vylučuje diskrimináciu na základe pohlavia, národnosti alebo sociálneho postavenia.
Ponúka príležitosť podporiť zamestnanosť znevýhodnených skupín.
Zmeny v spotrebiteľskom správaní sa.
Hlavnou zmenou je osveta k používaniu výrobkov dennej spotreby vo forme bio-odburateľnych koncentrátov balených výhradne v recyklovateľných obaloch.
Novinkou je zavedenie spätného zberu použitých obalov za úhradu motivujúcu zákazníka opakovane spolupracovať s človekom pracujúcim v priamej distribúcii. Ten ich sústreďuje a vracia rovnakou cestou do recyklácie tak, aby žiaden z obalov z dodaných výrobkov neskončil na smetisku. Náklady na motiváciu spotrebiteľov k spolupráci sú výrobcom odmenené úhradou i s primeraným ziskom pre ľudí pracujúcich v priamej distribúcii čo podporuje stabilitu obratu.

Zameranie a ciele EKOPROGRAMU

1. Podpora zamestnanosti a vytvárania nových pracovných pozícii. Vytvoriť podmienky pre motiváciu a aktiváciu nezamestnaných absolventov škôl k samozamestnaniu.
2. Vytvoriť podporný marketingový zdroj pre trvalú udržateľnosť samozamestnania
3. Vytvoriť podmienky pre rovnosť príležitosti pre ženy. Rovnakú a spravodlivú odmenu za vykonanú prácu pre každého, bez rozdielu pohlavia, príslušnosti k menšine alebo momentálnemu sociálnemu postaveniu
4. Dosiahnuť ekonomickú výhodnosť ekologického myslenia a správania sa zúčastnených domácností a prevádzok s možnosťou aktívneho hospodárenia v domácnosti ako vo vlastnom obchode a možnosť trvalého vedľajšieho príjmu do domácnosti.
5. 10 x znížiť množstvo odpadových obalov z domácnosti, prevádzok a podporiť ich návrat do recyklácie.
6. Osveta k prevencií zdravotného stavu obyvateľstva pred chemicky upravovanými potravinami a pitnej vody v spotrebe obyvateľstva.
7. Mimoškolská výchova mládeže hrou na fiktívne firmy v aplikovanej ekonómii ako predpoklad budúceho samozamestnania sa mladých ľudí.
8. Vytvoriť zdroj financovania mimoškolskej výchovy mládeže v kluboch mládeže a seniorov pri školách, mestách a obciach a ďalšieho vzdelávania ochotných samostatne pracovať.

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami
 3. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 4. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 5. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 6. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 7. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 8. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 1. KOSIT i v tomto roku podporí upratovanie v Košiciach
 2. Počasie láka do prírody. Zodpovední majú v batohu tieto 2 veci
 3. Aké sú národnosti podnikateľov s virtuálnou adresou v Košiciach?
 4. Rozdielový impulz: Fix hypotéky 1,49 % na tri roky
 5. Východ mieša karty v súboji pamiatok, hlasuje sa online
 6. Obnovené historické skvosty už bojujú o priazeň verejnosti
 7. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 8. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami
 1. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 13 734
 2. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 956
 3. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 9 397
 4. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 9 181
 5. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 7 790
 6. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 476
 7. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 919
 8. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami 1 492

Blogy SME

 1. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku
 2. Anton Kaiser: Rozlúčka so zimou
 3. Ján Šeďo: Princíp revitalizácie OĽaNO som aplikoval vo svojej záhrade.
 4. Alena Miklošová: Road Trip: Z Miami na Key West
 5. Ján Valchár: Avdijivka II. (karty sú nanovo rozdané)
 6. Linda Rampašeková: ZAČALA SEZÓNA
 7. Anna Miľanová: Sila a krása prírody... 2021
 8. Irena Šimuneková: Horné Lefantovce - Čierna skala, Malá skala
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 308
 2. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 6 265
 3. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 225
 4. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 3 616
 5. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 3 581
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 304
 7. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 2 541
 8. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 521
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Archívna snímka z prípravného duelu Ladice - Jelenec.

Finišujeme s naším vtipným zimným seriálom.


11 h
Poukážky vydávali ľuďom z auta.

Doručovateľka, ktorá chodí na Borovú, ochorela. Orechov dvor nemá žiadnu.


8 h
Druhé riadne zasadnutie Zastupiteľstva NSK

Dvoch podpredsedov zvolili po piatich mesiacoch.


12 h
Jake Elmer (vľavo) a Jozef Baláž sa podieľali na víťaznom góle corgoňov v treťom dueli série.

Hokejisti Nitry a Košíc držali fanúšikov v napätí do posledných minút tretieho duelu.


24 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Niektorých hľadajú viac ako dvadsať rokov.


21. mar

Nemocnica sa bráni, že hoci operovali nesprávne koleno, nebolo zdravé.


21. mar

Predseda TSK prosí ľudí, aby počas uzávery cestovali vlakmi.


8 h

Obvinených je päť osôb, sú medzi nimi aj funkcionári Slovenského pozemkového fondu.


20. mar

Blogy SME

 1. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku
 2. Anton Kaiser: Rozlúčka so zimou
 3. Ján Šeďo: Princíp revitalizácie OĽaNO som aplikoval vo svojej záhrade.
 4. Alena Miklošová: Road Trip: Z Miami na Key West
 5. Ján Valchár: Avdijivka II. (karty sú nanovo rozdané)
 6. Linda Rampašeková: ZAČALA SEZÓNA
 7. Anna Miľanová: Sila a krása prírody... 2021
 8. Irena Šimuneková: Horné Lefantovce - Čierna skala, Malá skala
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 308
 2. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 6 265
 3. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 225
 4. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 3 616
 5. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 3 581
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 304
 7. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 2 541
 8. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 521
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu