Utorok, 25. január, 2022 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky

EKOPROGRAM ako program podpory zamestnanosti

Nové chápanie zamestnania v 21. storočí.

Doba informačných technológií a robotizácie prináša znižovanie pracovný príležitostí v klasických priemyselných odvetviach.
Na druhej strane sa zvyšuje objem výroby a spotreby. Stúpa tak výnos z odbytu a predaja, pretože konečný počet spotrebiteľov a samotná spotreba je stála a trvalá. A trend je, že počet obyvateľov, teda spotrebiteľov neustále stúpa.
Paradoxne však zostava zachovaný zastaraný systém tvorby konečnej ceny a rozdeľovania zisku z výrobkov a služieb počnúc výrobcom cez medzičlánky klasickej distribúcie a reklamy až po maloobchod ako posledný kontakt so zákazníkom. I keď dopyt v spotrebe má stúpajúcu tendenciu dochádza zavádzaním nových technológii k postupnému znižovaniu potreby klasickej pracovnej sily vo výrobných a distribučných procesoch, k znižovaniu pracovných miest a teda nárastu nezamestnanosti. Prejavuje sa ekonomický paradox v tom, že objem výnosov a ziskov rastie ale potreba pracovnej sily klesá. Následne tak dochádza k nerovnomernému rozdeľovaniu hodnoty a výnosov pochádzajúcich z klasického chápania výrobných, distribučných a obchodných rabatov, pretože je vylúčený posledný článok tvorby tržnej hodnoty – spotrebiteľ. Ten tým, že zaplatí, dá výrobku alebo službe konečnú hodnotu určenú na rozdeľovanie. Tú si však rozdeľujú iba obchodné medzičlánky, reklama a výrobca. Klasická ekonomická teória nikdy neuvádzala konečného spotrebiteľa, ktorý zaplatením potvrdzoval tržnú hodnotu výrobku a služby, za spolutvorcu hodnoty. Obmedzovala sa na tvrdenie že cenu stanovuje ponuka a dopyt, jednoducho trh.
Úspešné spoločnosti boli, a ešte stále sú hodnotené podľa dosiahnutého obratu. Nikde sa však už neuvádza, že za dosiahnutý obrat je možné uznať iba výrobky a služby, ktoré spotrebitelia kúpili a hlavne zaplatili. To sa považuje sa automaticky samozrejme a nie je žiadúce to už skúmať.
Ale akú hodnotu majú výrobky a služby ak ich spotrebiteľ nekúpi a nezaplatí ich cenu? Žiadnu! To znamená že tržnú hodnotu potvrdzuje spotrebiteľ tým že zaplatí. Iba vtedy je možné uhradiť všetky výrobné a distribučné náklady, hlavne mzdy pre pracovné miesta, a dosiahnuť zisk potrebný na rozvoj.
V súčasnej praxi však konečný spotrebiteľ je postavený do pozície konečného zákazníka platiaceho iba konečnú 100% cenu bez možnosti podieľať sa na rozdeľovaní hodnoty, ktorú vlastne sám pomohol vytvoriť tým, že zaplatením za výrobok alebo službu ho opäť zmenil na kapitál investovaný do výroby.

Skryť Vypnúť reklamu


Riešenie podpory zamestnanosti

spočíva v opätovnom navrátení všetkých zúčastnených článkov tvorby ceny do rozdeľovania pridanej hodnoty a zavedenie sociálne spravodlivejšieho rozdeľovania vznikajúcich zdrojov.
Toto riešenie je vo vytvorení možnosti pre spotrebiteľov zapojiť sa do organizovania odbytu formou priamej distribúcie výrobkov a služieb predovšetkým dennej spotreby, ktorá vykazuje známky trvalého a opakovane produkujúceho zdroja výnosov určených na rozdeľovanie. Riešenie je tiež v nutnosti sociálne spravodlivým spôsobom garantovať rozdeľovanie výnosov pomocou MLM, podľa podielu na organizovaní odbytu medzi spotrebiteľmi.
Uvolnenej pracovnej sile sa v priamej distribúcii ponúka možnosť opäť zúčastniť sa na rozdeľovaní hodnoty, opakovane a stabilne vznikajúcej predovšetkým v spotrebe, ktorej sú sami aj účastníkmi, teda aj tvorcami tržnej hodnoty.
V segmente dennej a osobnej spotreby sa robí najväčší obrat kapitálu a teda je i najväčším a hlavne trvalým ekonomickým zdrojom.
Teda riešenie problému zamestnanosti je v uznaní spotrebiteľa ako konečného článku obratu ako spolutvorcu hodnoty, a možnosti zapojenia sa účastníkov spotreby i do organizovania odbytu ako pracovnej činnosti metódou sieťového marketingu.
Zdroje na financovanie tejto novej pracovnej pozície sú v sociálne spravodlivejšom rozdeľovaní hodnoty.
Na rozdeľovaní tohto zdroja sa okrem výroby budú namiesto obchodných medzičlánkov a reklamy podieľať i ľudia zapojený do priamej distribúcie v najväčšom a hlavne stabilnom segmente obratu kapitálu, v spotrebe.
Táto metóda nevyžaduje od štátu okrem podpory rekvalifikácie a vzdelávania žiadne investičné stimuly.
Rozvoj nových trendov v distribúcii a rozdeľovaní hodnoty nemá za cieľ nahradiť klasický spôsob tvorby pracovných miest výroby a distribúcie tovarov a služieb, ale ovplyvniť určité percento celkového obratu v spotrebe. Už pri 30 percentnom podiele na obrate touto metódou sa vytvorí niekoľko desiatok tisíc nových pracovných pozícii.
Sieťový marketing priamej distribúcie obsahuje i medzinárodne uznané metódy hodnotenia podielu na výsledkoch tejto novej pracovnej činnosti, čo garantuje rovnosť príležitosti pre zúčastnených a vylučuje diskrimináciu na základe pohlavia, národnosti alebo sociálneho postavenia.
Preto je priama distribúcia formou sieťového marketingu najdynamickejšie rozvíjajúcim sa hospodárskym odvetvím. Rozdeľovanie výnosov vznikajúcich v každodennej spotrebe metódou MLM je sociálne spravodlivejšie, pretože vyjadruje skutočný osobný podiel na dosiahnutom výsledku a napĺňa tak staré a v praxi proklamované ale nenaplnené zásady sociálnej spravodlivosti „každému podľa zásluh a aká práca , taká pláca“ Pracovnú pozíciu v priamej distribúcii je možné vykonávať a riadiť i z domu ako samozamestnanie. čo má obrovský vplyv na nutnosť investícii do vytvárania klasických pracovných miest.
Prehnané investície štátu do vytvorenia jedného klasického pracovného miesta je nutné rozdeliť a nasmerovať i do rekvalifikácie uvolnenej pracovnej sily. Ale predovšetkým do vzdelávania a podpory absolventov škôl po ukončení prípravy na zamestnanie a zaradenie sa do spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu


Práca alebo podnikanie riadené z domu je trend zamestnanosti a životného štýlu ľudí 21. storočia.

Samozamestnanie doma so sebou prináša mnohé výhody. Sami si riadite život a vytvárate taký pracovný štýl, aký vám najviac vyhovuje. Sami i zodpovedáte za výsledky vlastnej práce Tým sa podporuje princíp osobnej zodpovednosti, ktorý je zároveň i stabilizátorom ekonomického rozvoja.
Tento štýl práce je vhodný pre ľudí, ktorí by inak mali problém uplatniť sa na pracovnom trhu – matky na plný úväzok, zdravotne postihnutí, študenti alebo starší ľudia, ktorým chýba pár rokov do dôchodku.
Zdroj pochádzajúci z priamej distribúcie v sieťovom marketingu je trvalý. Ostáva zdrojom i v dôchodkovom veku a preto okrem zamestnanosti rieši i problém zdrojov dôchodkového zabezpečenia v sociálnej oblasti.
Tu stačí iba dať príležitosť a podporiť vzdelávanie týchto cieľových skupín v príprave na samozamestnanie namiesto investovania do pracovných miest na ktoré nový zamestnávatelia prijímajú ľudí podľa vlastných potrieb a nie podľa potrieb spoločenského záujmu.

Skryť Vypnúť reklamu

Podnikateľská príležitosť
v priamej distribúcii

Samozamestnanie je trend budúcnosti

Táto príležitosť je motorom nového spôsobu riešenia zamestnanosti, ktorý poháňa nekonečne opakujúca sa spotreba ľudí a domácností. Vytvára prístup k obchodným rozpätiam a rabatom z ktorých doteraz profitovali iba jednotlivé články od výroby cez distribúciu a reklamu až po obchodné reťazce.
Samozamestnanie v priamej distribúcii segmentu dennej spotreby posúva človeka do pozície nezávislého vlastníka podnikania (NVP), ktorý získava nové zručnosti, učí sa zvládať rôzne úlohy. Môže sa z neho stať strategický plánovač, marketingový pracovník, účtovník, manažér ľudských zdrojov alebo obchodník.
NVP tak porozumie všetkým aspektom samostatnej práce a podnikania a sám bude zodpovedať za dosiahnuté výsledky.
Metóda podnikania v priamej distribúcii umožňuje NVP pracovať doma – či už popri zamestnaní alebo ako vlastné samostatné podnikanie bez nutnosti kapitálu, skladových priestorov a zamestnancov.
Táto metóda od NVP nevyžaduje kapitál a nepredstavuje žiadne obchodné riziko. Postačuje byť iba vlastníkom obchodného práva bez povinnosti jeho využívania, bez povinných odberov.

Priama distribúcia nahrádza množstvo dodavateľsko-odberateľských vzťahov a distribúciu tovarov na čo klasický podnikatelia potrebujú nevyhnutný kapitál. Okrem kapitálu preberá dodávateľ v priamej distribúcii na seba i povinnosti 100% záruky spokojnosti čo pre NVP predstavuje nulové riziko. NVP majú možnosť riadiť svoje podnikanie i prostredníctvom internetu. Zostáva v kontakte s dodávateľskou spoločnosťou a efektívnym spôsobom si objednávajú a nakupujú výrobky a služby.


EKOPROGRAM

Ekoprogram sa zameriava na spotrebiteľské správanie sa spotrebiteľov a bežných domácností. Tu sa najviac prejavujú dôsledky komerčného tlaku na konzumné správania sa, čoho dôsledkom je vytváranie množstva komunálneho odpadu bez povinnosti a zodpovednosti za jeho spracovanie. Tá sa akosi automaticky prenáša na štát, ministerstvo životného prostredia a na samosprávu. Ekoprogram využíva výhody priamej distribúcie na vytváranie pracovných pozícii podporou samozamestnania a spravodlivejšie rozdeľovanie zdrojov pre podporu jeho trvalého udržania. Rozširuje jej možnosti o nové marketingové metódy komunikácie s partnermi a spotrebiteľmi. Začína prípravou a vzdelávaním už v oblasti mimoškolskej výchovy a následne pre nezamestnaných absolventov škôl ponúka rekvalifikáciu na samozamestnanie. Podporuje ďalšie vzdelávanie na infocentrách pre záujemcov o nové pracovné pozície s cieľom vzdelávať, ale predovšetkým podporovať trvalú udržateľnosť samozamestnania. Ekoprogram realizovaný popísanou metódou garantuje rovnosť príležitosti pre zúčastnených a vylučuje diskrimináciu na základe pohlavia, národnosti alebo sociálneho postavenia.
Ponúka príležitosť podporiť zamestnanosť znevýhodnených skupín.
Zmeny v spotrebiteľskom správaní sa.
Hlavnou zmenou je osveta k používaniu výrobkov dennej spotreby vo forme bio-odburateľnych koncentrátov balených výhradne v recyklovateľných obaloch.
Novinkou je zavedenie spätného zberu použitých obalov za úhradu motivujúcu zákazníka opakovane spolupracovať s človekom pracujúcim v priamej distribúcii. Ten ich sústreďuje a vracia rovnakou cestou do recyklácie tak, aby žiaden z obalov z dodaných výrobkov neskončil na smetisku. Náklady na motiváciu spotrebiteľov k spolupráci sú výrobcom odmenené úhradou i s primeraným ziskom pre ľudí pracujúcich v priamej distribúcii čo podporuje stabilitu obratu.

Zameranie a ciele EKOPROGRAMU

1. Podpora zamestnanosti a vytvárania nových pracovných pozícii. Vytvoriť podmienky pre motiváciu a aktiváciu nezamestnaných absolventov škôl k samozamestnaniu.
2. Vytvoriť podporný marketingový zdroj pre trvalú udržateľnosť samozamestnania
3. Vytvoriť podmienky pre rovnosť príležitosti pre ženy. Rovnakú a spravodlivú odmenu za vykonanú prácu pre každého, bez rozdielu pohlavia, príslušnosti k menšine alebo momentálnemu sociálnemu postaveniu
4. Dosiahnuť ekonomickú výhodnosť ekologického myslenia a správania sa zúčastnených domácností a prevádzok s možnosťou aktívneho hospodárenia v domácnosti ako vo vlastnom obchode a možnosť trvalého vedľajšieho príjmu do domácnosti.
5. 10 x znížiť množstvo odpadových obalov z domácnosti, prevádzok a podporiť ich návrat do recyklácie.
6. Osveta k prevencií zdravotného stavu obyvateľstva pred chemicky upravovanými potravinami a pitnej vody v spotrebe obyvateľstva.
7. Mimoškolská výchova mládeže hrou na fiktívne firmy v aplikovanej ekonómii ako predpoklad budúceho samozamestnania sa mladých ľudí.
8. Vytvoriť zdroj financovania mimoškolskej výchovy mládeže v kluboch mládeže a seniorov pri školách, mestách a obciach a ďalšieho vzdelávania ochotných samostatne pracovať.

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 2. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 3. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 4. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 5. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 6. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 7. Mecom ide na zelenú
 8. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 9. Marrákeš je červená perla Maroka
 10. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 1. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 2. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 3. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 4. Developer Mint Investments získal prvenstvo v CIJ Awards 2021
 5. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 6. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 7. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 8. Viac ihrísk aj bylinkových záhrad vo vašom okolí.
 9. Plánujete kúpu nehnuteľnosti ? Správajte sa ako investor
 10. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 5 726
 2. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 4 655
 3. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 295
 4. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 4 066
 5. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 3 425
 6. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 3 415
 7. Predplatné SME.sk len za 29 eur 3 003
 8. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 2 699
 9. Marrákeš je červená perla Maroka 2 264
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 2 173

Blogy SME

 1. Martin SEDLAR: Stoltenberg: Aliancia nebude rozmiestňovať bojové jednotky na Ukrajine.
 2. Martin SEDLAR: Juhoafrická štúdia ukazuje, že Omicron uniká ochrane od mRNA vakcín.
 3. Matúš Lazúr: Kam nám uletia ceny nehnuteľností
 4. Kristína Jakubičková: Počúvať a nepočuť alebo prečo sú niektorí ľudia selektívne hluchí?
 5. Vlasta Žampová: OĽaNO zverejnite zoznam svojich členov, či tam nie je aj Vlčan a iní ???
 6. Irena Šimuneková: Vtáčnik
 7. Ľudovít Mravík: Covid-19: Imunita po očkovaní a prekonaní. Situácia v Európe: Rusko imunizované!
 8. Marián Lukáč: Blog č. 72-šikanovanie
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 13 349
 2. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 6 242
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 818
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 4 954
 5. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 124
 6. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 781
 7. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 3 115
 8. Věra Tepličková: Čo dôležité sme sa dnes v jednej z diskusných relácií dozvedeli? 2 717
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Jiří Ščobák: Jaká bude hodnota zlata v roce 2022? Nakoupit nebo nenakoupit? Nakupují centrální banky?
 7. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 8. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

Erik Král pred chátrajúcim domom.

Budovu má na liste vlastníctva zapísanú mesto, hoci podľa Najvyššieho súdu patrí firme. Spor pokračuje.


2 h

Zapojte sa do najväčšieho prieskumu zameraného na závislosti ako alkohol, fajčenie, drogy a mobil. Vyplnením ankety sa automaticky zaradíte do súťaže.


16. jan
Prvá pravdepodobná posila Janíkoviec s novým športovým riaditeľom klubu Jaroslavom Depešom.

Tradičný klub oblečie mládežníkov do nových dresov.


24. jan
Martin Knut, predseda správnej rady občianskeho združenia Liga za duševné zdravie.

Závislosť je psychická porucha, ktorá môže mať katastrofálne následky na fyzické, no najmä psychické zdravie človeka a dlhodobo negatívne ovplyvňuje jeho rodinný život aj sociálne väzby.


23. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na Orave sú len dve dediny, v ktorých za minulý týždeň nezaznamenali covid. Tri dediny Bielej Oravy mali spolu o takmer tretinu viac infikovaných ako celý Dolnokubínsky okres.


9 h

Covidový paradox v Poltári.


24. jan

Pacientom bude k dispozícii niekoľko nových lekárov aj centrum včasnej intervencie.


24. jan

Minulý týždeň pri kontrole dodržiavaní protipandemických opatrení zistila polícia na území Trenčianskeho kraja 27 priestupkov.


SITA 24. jan

Blogy SME

 1. Martin SEDLAR: Stoltenberg: Aliancia nebude rozmiestňovať bojové jednotky na Ukrajine.
 2. Martin SEDLAR: Juhoafrická štúdia ukazuje, že Omicron uniká ochrane od mRNA vakcín.
 3. Matúš Lazúr: Kam nám uletia ceny nehnuteľností
 4. Kristína Jakubičková: Počúvať a nepočuť alebo prečo sú niektorí ľudia selektívne hluchí?
 5. Vlasta Žampová: OĽaNO zverejnite zoznam svojich členov, či tam nie je aj Vlčan a iní ???
 6. Irena Šimuneková: Vtáčnik
 7. Ľudovít Mravík: Covid-19: Imunita po očkovaní a prekonaní. Situácia v Európe: Rusko imunizované!
 8. Marián Lukáč: Blog č. 72-šikanovanie
 1. Pavel Macko: Vodka a cigary? 13 349
 2. Michal Porubän: Tak si tu žijeme - poslanec Blaha je zaočkovaný a Žilinka nechce zverejniť zmluvu čo podpísal v Rusku :) 6 242
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 818
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 4 954
 5. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení? 4 124
 6. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 3 781
 7. Daniel Bíro: 10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli 3 115
 8. Věra Tepličková: Čo dôležité sme sa dnes v jednej z diskusných relácií dozvedeli? 2 717
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Jiří Ščobák: Jaká bude hodnota zlata v roce 2022? Nakoupit nebo nenakoupit? Nakupují centrální banky?
 7. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 8. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu