Piatok, 27. január, 2023 | Meniny má Bohuš

Ako skončí tenisový areál?

Tenisový areál TC SPU AX-Výstavníctvo Nitra je opäť v centre pozornosti. Tentokrát však nie pre zaujímavé športové súboje, ale pre ťahanice o jeho privatizáciu a s tým spojené vlastnícke vzťahy. Viac svetla do celého problému môžu vniesť ľudia, ktorí sú v

ňom aj zainteresovaní, a preto sme práve im dali slovo.

Nech je iba jeden vlastník
Verejnosť mesta, a nie iba tenisová, je možno trochu dezinformovaná o riešení vlastníckych vzťahov tenisového areálu, ba povráva sa, že už rok prebieha tretí pokus o jeho privatizáciu. „Je to tak. Prvý bol v roku 1993, druhý v roku 1998 a tretí v období 2004/05. Ten je však podľa mňa nečestný a môže mať zlý vplyv na športovú činnosť klubu. Spoluvlastníkmi pozemku a nehnuteľností sú mesto Nitra, tenisový klub TC SPU AX-Výstavníctvo Nitra a SPU. Už dávnejšie bolo odporučené, aby vlastníkom celého areálu bol iba jeden vlastník,“ vnáša svetlo do celého prípadu Zdenko Belaj, prezident tenisového klubu, ktorý v spomínanom komplexe prežil bez prerušenia 21 rokov. „Navrhujem, nech je to ten, kto má najväčšiu zásluhu na jeho vybudovaní, prevádzke, údržbe a zabezpečovaní športovej činnosti. Zatiaľ je to tak, že na 70% to spĺňa tenisový oddiel, na 20% Mesto (navyše jeho je celý pozemok) a na 10% SPU. Možno nemusím mať pravdu, a preto vyzývam poslanca mestského zastupiteľstva pána Krettera a viceprimátora Dovičoviča na stretnutie a diskusiu. Nech informujeme občanov, čo je v pozadí, kto s kým rokoval o predaji pozemku, kto plánuje výstavbu bytoviek na kurtoch a iné. Tenisový areál ukončil výstavbu do roku 1999, teda za predchádzajúcich primátorov mesta a tiež predchádzajúceho vedenia SPU, ktorým všetkým za to patrí moja vďaka. Za rok boli zo strany SPU zverejnené dve verejné súťaže, obe však skočili bez výsledku. Ja sa však pýtam, prečo chce SPU predávať niečo, čo nefinancovala a ani nestavala? Zápis v liste vlastníctva je veľmi zaujímavý a bude určite predmetom šetrenia. Listy vlastníctva, na základe ktorých si univerzita nárokuje päť objektov na 90 percent, sú napadnuteľné. Nemôžeme sa totiž dostať k notárskej zmluve, ktorú nemôžu na katastri nájsť, a tenisový klub bude preto žiadať, aby boli tieto listy zdokumentované. Tenisový klub navyše viackrát požiadal o mimosúdne vyrovnanie, čo je dnes veľmi korektný a bezplatný spôsob, ale SPU s tým nechce súhlasiť. Pýtam sa, prečo? Zrejme je niečo v pozadí a boli uzatvorené dohody, ktoré sa dajú ťažko zrušiť.“
Prirodzene, zaujímalo nás aj to, aký vplyv malo riešenie vlastníckych vzťahov a dve verejné súťaže na činnosť tenisového klubu. „Dosť podstatný, pretože to poznačilo nielen našu športovú činnosť, ale aj plány na modernizáciu a údržbu celého areálu. Našťastie, aj naďalej prebieha tréningový a súťažný proces všetkých kategórií a uspokojujeme aj všetkých záujemcov o rekreačný tenis. Deťom a mládeži, ktorí sú členmi nášho klubu, poskytujeme objekty bezplatne, zabezpečíme im trénerov i materiálne vybavenie. Našou snahou je aj naďalej skvalitňovať prácu s mládežou, pretože bez nej nebude ani vrcholový tenis. Klub je síce v kritickej ekonomickej situácii, ale nevzdávame sa. Chceli by sme aj naďalej zostať univerzitným klubom, ale nie za takých podmienok, aké sú nám vytvárané od roku 2001. Je mnoho organizácií a subjektov, ktoré by tenisový klub s takou bohatou a úspešnou minulosťou i perspektívou s radosťou zobrali pod svoje krídla a dali mu aj svoju „značku“. Zatiaľ nám nezostáva nič iné, iba poctivo pracovať ďalej a boriť sa so všetkými problémami. Chcem sa však poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú a nehádžu polená pod nohy,“ dodal na záver Z. Belaj.

Stavba bytoviek je nezmysel
Slovo dostal aj menovaný poslanec mestského zastupiteľstva Anton Kretter. „Kedykoľvek prijímam návrh pána Belaja na diskusiu o vlastníckych vzťahoch k tenisovému areálu po predložení relevantných podkladov z jeho strany. V rokoch 1994 až 1996 som bol prorektorom VŠP v Nitre a v mojej funkčnej náplni bol aj tenisový areál. Mal som možnosť podrobne sa zoznámiť s dostupnými podkladovými materiálmi, ktoré sa dotýkali výstavby tohto športového stánku. Všetko a jednoznačne potvrdzuje, že rozhodujúcim vlastníkom takmer všetkých objektov tenisového areálu je súčasná SPU. Pokiaľ by bolo toto vlastníctvo spochybniteľné, tak by ho už dávno pán Belaj napadol a argumentmi vyvrátil. On ich však nemá. Je úsmevné, ak človek, ktorý celý svoj pracovný život strávil na SPU a vie, čo SPU pre výstavbu tenisového areálu urobila, dnes tvrdí, že univerzita tam má iba 10% podiel. U väčšiny zlegalizovaných objektov je podiel SPU 90%, čo dokumentujú platné listy vlastníctva. O vybudovanie areálu sa zaslúžila predovšetkým SPU a mesto Nitra poskytnutím pozemku. SPU nikdy nepristupovala k tenisovému areálu špekulatívne. Veľkoryso ho nechala v užívaní tenisového oddielu, na čele ktorého stojí pán Belaj. Ja si na rozdiel od neho myslím (hoci to niekedy i on tvrdil), že tento športový areál by mal byť v rukách univerzity. SPU je vysokou autoritou v meste a garantom uchovania areálu pre šport. Škoda, že tlak na ekonomizáciu školstva ju núti redukovať svoj majetok. Tenisový areál sledujem aj ako poslanec mesta za Chrenovú a upozorňujem už niekoľký raz, že mesto nemá adekvátny záujem o objektívne a dynamické vysporiadanie nájomných vzťahov v tomto areáli, kde je napríklad už pár rokov v prevádzke, o čom by vedel povedať viac pán Belaj, súkromná budova na squash. Tá stojí na pozemku mesta Nitra bez toho, že by to malo príjem z neho nájmu. Na záver chcem ešte dodať, že o výstavbe bytoviek na tenisovom areáli počujem aj ako poslanec prvýkrát. Sú to výmysly, ktoré sa nezakladajú na pravde a tenisový areál bude i naďalej slúžiť svojmu účelu, na ktorý bol postavený.“

SPU ako majoritný vlastník
Svoje stanovisko k celej záležitosti nám poskytol aj rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Imrich Okenka. „Snahou SPU ako najvyššej vzdelávacej inštitúcie je a vždy bolo vytvárať optimálne podmienky pre vzdelávanie, vedecké bádanie a voľnočasové aktivity svojich študentov, preto sa aj aktívne zapájala a podporovala myšlienku vybudovania tenisového areálu. Samotnú realizáciu výstavby zabezpečovali Technické služby Mesta Nitry v 80. rokoch 20. storočia. Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre (právny predchodca SPU) nadobudla časť tenisového areálu Hospodárskymi zmluvami o prevode správy národného majetku a časť investičnými akciami realizovanými vo vlastnom mene a akciami „Z“. V zmysle zákona o vysokých školách majetok, ktorý spravovala SPU v Nitre, sa dňom 1. 1. 2003 stal jej vlastníctvom „ex lege“. Takýmto spôsobom nadobudli majetok do vlastníctva všetky vysoké školy na území Slovenska. Zároveň zákon ukladá SPU povinnosť nakladať so svojim majetkom efektívne, účelne a s maximálnou hospodárnosťou. Od roku 2001 SPU umožnila tenisovému klubu bezplatne užívať väčšiu časť svojho majetku na základe dohody o hospodárení so spoločnou vecou, a časť svojho majetku, ktorého spoluvlastníkom je aj mesto Nitra, prenajala nájomnou zmluvou so symbolickým nájomným vo výške 500 korún mesačne. Vzhľadom na to, že si nájomca neplnil zmluvné povinnosti voči SPU, a domnievame sa, že si ich neplní ani voči mestu, a teda voči nám, občanom mesta, bola SPU nútená vypovedať vyššie uvádzané zmluvy. Vzhľadom na viacročnú nemožnosť nájsť spoločnú reč s prezidentom tenisového klubu pri nakladaní so spoločným majetkom zákonnou cestou, SPU sa rozhodla odpredať svoj majetkový podiel. Obrátila sa na Mesto Nitra a Tenisový klub AX-Výstavníctvo Nitra, ako spoluvlastníkov, s ponukou na odkúpenie spoluvlastníckych podielov SPU za primeranú cenu. Pretože ani jedna z oslovených strán nevyužila predkupné právo zákonným spôsobom, vypísala SPU v Nitre verejnú obchodnú súťaž na predaj svojho majetkového podielu. Na základe inzerátu, uverejneného v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou, sa uskutočnila obhliadka za účasti viacerých záujemcov vrátane zástupcov Tenisového klubu a mesta. V stanovenej lehote SPU žiadnu ponuku nedostala. Na základe opakovaného inzerovania v regionálnej tlači bola SPU predložená jedna ponuka, avšak k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. V prípade záujmu zo strany redakcie, SPU poskytne meno predkladateľa ponuky, s cieľom získať jeho dôvody neodkúpenia časti tenisového areálu,“ prezradil zaujímavé skutočnosti rektor SPU, ktorý ešte dodal: „V súčasnosti tenisový klub využíva časť tenisového areálu vo vlastníctve SPU už viac ako rok bez dohody s SPU, a ako majoritnému spoluvlastníkovi jej ho neumožňuje užívať pre svoje potreby. SPU sa chce vyhnúť ďalšiemu medializovaniu otázok, týkajúcich sa tenisového areálu, preto postúpila riešenie problému Okresnému súdu v Nitre. Na záver chceme uviesť, že tenisový areál bol vybudovaný a zveľaďovaný aj vďaka entuziazmu zamestnancov SPU, medzi ktorými má významné miesto i doc. Belaj. Treba mať však na pamäti, že značnú časť aktivít vykonával doc. Belaj ako zamestnanec univerzity, ktorý bol v pracovnom pomere na univerzite od r. 1959 do r. 2004 ako vysokoškolský učiteľ a neskôr ako technik športových objektov a tenisového areálu. Preto je pre SPU nepochopiteľné, že všetky aktivity vzťahuje iba na seba a seba dáva do súvisu iba s tenisovým klubom.“

Na margo vzniknutej situácie sa vyjadril aj viceprimátor Nitry Miloš Dovičovič: „Môžem vyjadriť iba poďakovanie a obdiv všetkým tým, ktorí sa na vybudovaní tohto športového stánku, jeho prevádzkovaní a výchove tenistov v priebehu rokov podieľali. Je treba ale objektívne konštatovať, že nemalou mierou, finančne i morálnou podporou, to boli aj predstavitelia mesta. Pri posudzovaní vlastníckych vzťahov však treba bezpodmienečne vychádzať z jestvujúcich písomných podkladov, tak ako to vyžaduje platná legislatíva. Vnášanie emócií do tohto procesu nemôže nijako prispieť k riešeniu problému. Mesto Nitra trvale prejavuje ochotu dospieť do stavu, kedy budú mať objekty v areáli jedného vlastníka, s ktorým by uzatvorilo nájomnú zmluvu na pozemky. Diskutovať môžeme kedykoľvek. Trvám však na tom, aby diskusia prebiehala vo vecnej rovine.“

Nuž, toľko teda slová viacerých zainteresovaných strán. Kde medzi hľadať pravdu? To ponechávame na čitateľovi. Jedno je však zrejmé, po ťahaniciach s výstavbou aspoň jednej športovej haly (objavili sa totiž informácie, že by mohli byť postavené dve) sú tu ďalšie spory o športový stánok, ktoré mu viac škodia, ako sú na osoh. Zdá sa, že v Nitre je to už zrejme normálne. Kde však stojí občan, platič daní a volič?

Najčítanejšie na My Nitra

Inzercia - Tlačové správy

 1. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 3. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 4. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 6. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska
 7. Už len dnes: Predplatné SME.sk za jedinečnú cenu 30 eur
 8. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia
 1. Students today, innovators tomorrow, learners forever
 2. Study program MANAGEMENT in English language
 3. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 4. Bude rok 2023 naozaj náročný na osobné financie?
 5. Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny
 6. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 7. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 8. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 1. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 5 124
 2. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 5 116
 3. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 3 225
 4. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 2 335
 5. Sardínia ukáže iné Taliansko. Oviec má raz toľko než obyvateľov 1 693
 6. Radi čítate a ešte radšej tvoríte? Toto je 40 dôvodov pre Vás 1 582
 7. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok 1 476
 8. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 1 463

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Z okna - pohľady do sveta... 2006
 2. Tupou Ceruzou: Modrá koalícia
 3. Miriam Studeničová: Pomáhajme blížnym! V živote, pri zomieraní i po smrti
 4. Otilia Horrocks: Forma a obsah ulahodili nielen môjmu uchu, ale aj duši a nastaveniu
 5. Ján Šeďo: Človek môže byť kréténom napriek tomu, že z Bilie mu trčia len topánky.
 6. Vladimír Hrach: Je tu stret síl Dobra a síl Zla?
 7. Dada Vozáriková: Namíbijský denník (11): Záverečná – v luxuse Afriky (+ video)
 8. Irena Šimuneková: Kľak
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 526
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 17 305
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 7 963
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 905
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 5 027
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 693
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 676
 8. Věra Tepličková: Doktor Bukovský vyhral prvostupňový súd s blogerom 3 295
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Nitra, Galanta a Šaľa - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Nitra

MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


2 h
ilustračné

Autá blokovali chodník.


6 h
Poliklinika NSK Šaľa

Na župe sú pochybnosti ohľadom zmluvy, uzavretej s firmou MONT-MG.


8 h
Ilustračná fotografia.

Prinášame veľký prehľad rodičovských príspevkov a dávok.


10 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Z okna - pohľady do sveta... 2006
 2. Tupou Ceruzou: Modrá koalícia
 3. Miriam Studeničová: Pomáhajme blížnym! V živote, pri zomieraní i po smrti
 4. Otilia Horrocks: Forma a obsah ulahodili nielen môjmu uchu, ale aj duši a nastaveniu
 5. Ján Šeďo: Človek môže byť kréténom napriek tomu, že z Bilie mu trčia len topánky.
 6. Vladimír Hrach: Je tu stret síl Dobra a síl Zla?
 7. Dada Vozáriková: Namíbijský denník (11): Záverečná – v luxuse Afriky (+ video)
 8. Irena Šimuneková: Kľak
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 526
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 17 305
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 7 963
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 6 905
 5. Rastislav Čurma: Divotvorný Kráľovský Chlmec - Maďar, maďarský, najmaďarskejší 5 027
 6. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 693
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 676
 8. Věra Tepličková: Doktor Bukovský vyhral prvostupňový súd s blogerom 3 295
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu