Pondelok, 21. október, 2019 | Meniny má Uršuľa

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

SPU

SPU

 Trieda Andreja Hlinku 609/2, 949 76 Nitra-Chrenová

Popis

1941 - 1952

Začiatky poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku sú úzko zviazané so Slovenskou vysokou školou technickou v Bratislave, na ktorej sa zriadil odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva a v školskom roku 1941/42 začali prednášky z poľnohospodárstva. V roku 1946 Slovenská národná rada ustanovila z odboru lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva SVŠT samostatnú Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.

Významným medzníkom v histórii slovenského poľnohospodárskeho vysokého školstva bol rok 1952, keď bola v rámci reorganizácie vysokých škôl zrušená VŠPLI v Košiciach a z jej fakúlt vznikli dve samostatné vysoké školy - Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene.

1952 - 2017

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre mala na začiatku dve fakulty - Agronomickú a Zootechnickú. (Tretia fakulta, Veterinárska, zostala v Košiciach a v roku 1969 sa stala samostatnou Vysokou školou veterinárskou so sídlom v Košiciach.)   V roku 1959 sa Zootechnická fakulta  začlenila do Agronomickej a zároveň bola zriadená nová, Prevádzkovo-ekonomická fakulta. V roku 1969 vznikla Mechanizačná fakulta, v r. 1995 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Zb. bola v roku 1996 Vysoká škola poľnohospodárska premenovaná na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. V roku 2002 bola Agronomická fakulta premenovaná na Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov a zároveň vznikla Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Najmladšou je Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorá bola založená v roku 2004. V roku 2008 bola Mechanizačná fakulta premenovaná na Technickú fakultu.

Vysokoškolský komplex SPU, postavený v rokoch 1961 – 1966 podľa projektu architektov Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského patrí k jedinečným dielam európskej architektúry. Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR z roku 2014 bolo deväť objektov v areáli SPU v Nitre vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami je dnes významnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Stala sa modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu. Jej poslaním je pripravovať konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií,  pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied v 90 študijných programoch, z toho 12 v anglickom jazyku.  Prostredníctvom medzinárodných programov Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, projektov bilaterálnej spolupráce a iných programov, majú študenti SPU možnosť absolvovať časť štúdia na univerzitách v zahraničí.

SPU v Nitre ako prvá univerzita na Slovensku získala v roku 2010 prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov, ktorú opäť obhájila v roku 2013. Zároveň k nej pribudlo ocenenie Diploma Supplement Label, ktoré potvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný SPU spĺňa náročné európske štandardy. Univerzita bude nositeľom týchto ocenení až do roku 2016. V roku 2015 Akreditačná komisia zaradila SPU v Nitre medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.

V roku 2015 bolo na SPU v Nitre otvorené unikátne Výskumné centrum AgroBioTech zamerané na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, poravinárstve a bioenergetike. Centrum je vybavené  špičkovou výskumnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni.

Kvalitu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre potvrdzujú výsledky pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, úspechy v oblasti medzinárodnej spolupráce, ale  predovšetkým 75-tisíc absolventov, ktorí za 65 rokov opustili brány svojej alma mater.

Botanická záhrada

Botanická záhrada je vedecko - pedagogickým pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s celouniverzitnou pôsobnosťou. Bola založená 1. 1. 1982 a plní tri hlavné úlohy botanických záhrad, t.j. didaktickú, vedeckovýskumnú a kultúrno - výchovnú úlohu. V zbierkach BZ okrem tropických a subtropických druhov sú zastúpené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Vo vedeckej oblasti sa zameriava na štúdium biológie ohrozených druhov rastlín Slovenska. Kontakty so svetovými BZ udržiava prostredníctvom siete Index Seminum Všetky zbierky sú prístupné študentom, odbornej aj laickej verejnosti. Súčasťou BZ je aj univerzitné Vivárium. www.vivarium.estranky.sk

 

 

Aktuálne hráme

SPU na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne

Odporúčame

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Výstava nových portrétnych fotografií hercov DAB

Stála výstava fotografií hercov od Norberta Eggenhofera

Výstavy